BIEHHAiYiM T II E E. DE TEIVTOOA1 STELLIIY G F. CUE MAN, (■HAMl CONCERT BATAVIA SODRABAYA, LAHPEN-CARCEL, ENGLISH CUTLERY. Kleine Bazar, J. L. BUCHEL VOORWEItPEN VAN KUNST EN SMAAK, AlHEnTKVTIia. S GRAVE.VHMGSCHE REDERMkERSKAMER Tc ROTTERDAM ligt in lading J. C. SCHOTEL Kapt. J. P. van Bcest Halle V. ifari(f?,Pape§ii aat,33. IT.IJJiK. V1ECHANIQUE LAMPEiNMAKEH Cjieclempte iiaamH'®. 12, NIEUWE PATENT-OLIE. vi;i;\i;*TKA AT33 ML LSI EH. ten belioeve der Vereeiiia^ina van den St. Mincentius van Paulo HET GESTICHT DER YEREEMGIVG, WESTEINDE99, op Zonda^, den 12 Februarij I860. Entree 1© cents, ten belioeve der Armen. HOOGSTRAAT, hoek PAPESTRAAT. Ontvangcn Chevreuux Hundschocncn Isle qualiteit. ER WORDT TER OVERYEMIYG AANGEBODEY SALLB DILI3S1TTIA. nr.cnr.nrie is fjbfb/ek lseo VOCAL et INSTREMENTAL tllle. Celestine Hensburg VI. Victor Kusiau Aline. Elise Le comte. Getrouwd Mr. LUCRETIUS JACOBUS van MAANEN en HENRIETTE CHRISTINE van MAANEN. Barnf.veld den 9 February 1860. Getrouwd G. P. ZAHN met J. K. ARNTZ. Amsterdam., 9 February I860. Heden beviel voorspoedig, van eene DOCHTER Vrouwe H, MOCK, geb. Leembruggf.n. Wildluatby Lisse 9 February 1860. Heden avond overleedten huize mijner Schoon- zuster, Mejufvrouw H. J. Tours mijn eenigst Kindje ARNOLDUS HUIBKRTUS, aan de gevolgen van eene herhaalde bezel ting op de borst, Wij mogten oils slechts een groot jaar in zijn bezit verheugen. 's Gravenhage, 9 February 1860. J. de HART. Tot onze grievende smart ontvingen wij de zekere tijding, dat onze geliefde jongste Zoon, FRANS LOUIS, door een noodlottig toevalden 31 October 11. op eene reis in het Binnenland van Zuid-Afrika, is overleden. 's Gravenhage, C. C. KIEWTT. den 10 February 1860. C. KIEWTT, Eenige en alge/neene kennisgev'mg. geb. Huijer. Ue ondergeteekende betuigtook namens zijne Echt- genoote, opregten dank voor de hartelijke bewijzen van deelneming, ondervonden gedurende de ziekte en bij het afsterven van hunne beminde Dochter en Aan- behuwddochter. 's Gravexhage 9 February 1860. P. van HEESWIJK. DE N1EUWE KORENBLOEM. ALGEMEENE VERGADERING met Dames, op Zaturdngden 11 February I860, des avonds ten half acht lirein het gebouw Diligentia XAAR EX rvoor Goederen en Passagiers, waartoe uitmuntend is ingerigt het snelzeilend Barkschip om in den loop van Maart te vertrekken. Adres de Cargadoors P. VARKEVISSER f ZONEN aldaar, en DE CONINGH Cu., te Amsterdam. De Crediteurende bevoorregte en Pand- of Hypotheekhebbenden daaronder begrepen ten laste van den Faillieten boedel van A. T 111J T Bin. Brood-, Koek- en Banketbakkerwonende te Scheve- ningen, gemeente 's Gravenhageworden bij deze OPGEROEPEN, om op Woensdagden 22 February 1860, des voormiddags ten elf ure, hetzij inpersoon, hetzij bij gemagtigde (van geregistreerde volmagt voor- zien) te verschijoen in de Raadkamer der Arron dissements-Regtbank te 's Gravenhageen zulks om over te gaan tot de Ferlficatie hunner schuld- vorderingenmet verzoekde opgaven of bewijzen dier vorderingen voor of uiterlijk op den 15 February bevorens, franco in te zenden ten kantore van den ondergeteekendeCurator in dat faillissement. 's Gravenhage 10 February 1860. T. C. P. ALSCHE, Advt. Ter voldoening aan artikel 486 van het Burgerlijk Wetboek, wordt bij deze bekend gemaaktdat bij behoorlijk geregistreerde verklaring afgelegd voor den Edel Achtbaren Heer Kantonregter van'sGravenhage, in dato 1 February 1860, aan den Heer FRIFDRICH FALHKVBIIRGgeboren te 's Gravenhage den 80 Mei 1838, Zoon van den Heer Philip Falkenburg particulier, wonende aldaar, Iiaiidligting is ver- leend tot het uitoefenen van het bedrijf van Koopman en Winkelier in Droogeryen en Fertvtvaren en aan denzelven mitsdien het regt en de bevoegdheid is gegeven tot de geheele ontvangst, de uitgave van en de beschikking over zijne inkomsten alsmede tot het sluiten van alle verbindtenissen tot het uitoefenen van voormeld bedrijf betrekkelijkmet uitzondering alleen van de vervreemding en de bezwaring zijner vaste goederen. k VAX De ondergeteekende heeft de eer te berigtendat hij cenig Uepothouder is van een geheel NIEUW SOORT BIER, genaamd: KOVIVftlWli BIER hetgeen door zijne goede qualiteit bijzonder is aan te bevelen, a 20 cents perFlesch; hetzelve wordt ook per Fusten afgeleverd. Yerders beveeit hij zich beletfdelijk in een ieders gunst tot het leveren van alle soorten van BUITEN- en BINNENLANDSCHE BIERENj, op Heele en Halve Flessvhen. aan het Hof van Z. K. H. Prins Frederik beveeit zich aan tot het in ORDER STELLEN van door middel eener verbeterde werking. Hij vestigl hierop vooral de aandachtuit hoofde der vele CARCEL-LAMPENdie welllgt onverdiend ter zijde zijn gezet. Verders verbindt hij zich de in order gestelde Dampen, tegen eene convenable jnaiTiJksche con- tributle te onderhouden. Deze OLIE wordt raeer en meer met belangstelling ECadegeslagren en reeds in vele huisgezinnen met het beste gevolg gebrand. Zij is door derzelver voor- treflfelijke qualiteit en zuiverheid benevens de daaraan verbondene besparingde beste en goedkoopste der tot dusverre gekende OLIEN. Alle titans be«taaude Modcrateur- en andere Lampen kan men met geringe kosten voor het gebruik dezer Olie doen in- rigten. Nadere informatien alhier te bekomen bij P. van KempenKazernestraatSack en Comp.School- straatvan der List, Lampenmaker, Korte Molenstraat, en de Weduwe Boon, Leidschendam, alwaar deze Olie en Lampen te verkrijgen zijn. Zij die genegen mogten zijn deze Olie en Lampen te verkoopen in de omliggende gemeenten van 's Gravenhage Delft en Leiden, mits zij daar nog niet verkocht worden gelieven zich te adresseren aan 't Bureau van dit Dagblad. Van alle soorten Tafel- Dessert- en Voorsnijmessen zijn ontegenzeggelijk de Engelsche niet alleen de elegantste, maar ook verreweg de beste; de buig- zaamheid der klingen en het eigenaardige der polijsting getuigen van het beste Staal. Een uitgelezen assortiment van ENGELSCH M E S S E N W E It K is in de KLE1NE BAZAR voorhanden, tegen billijk gestelde prijzen. De prijzen gaan van af 3.50 4f 5 f 6 enz. opwaarts tot f 27.50 per dozijn. De Voorsnijmessen en Vorken van bijzonder eleganten vorm zijn zeer aanbevelenswaardig. Ook is voorhanden eene schoone sortering echte Engelsche Z a km esse n en middel en supra fijne ie.haren en wat verder de Engelsche Fabrijken zoo al goeds en nnttigs opleveren. De ondergeteekende neemt bij deze beleefd de vrijheid zijne geeerde Stad- genooten te verwittigen dat hij van HEDEN AF, het KOFFI.I- en BIERHUIS: HE JOAXItBOirirlig gende aan de Groote Markt alhier, voor zijne rekening heeft GKOPEND hopende zich het vertrouwen dat men hem zal willen schenken, door eene zindelijke, accurate en solide hediening waardig te maken. J. J. E. BECUE. FAX UOUiVEXIXGE en i TS8F.ll maken bekend dat alle soorten van TOEEfiBi uit hun Magazijnafgewogen in verzegelde pakjes van 2J N. 8, 1 N 8, 5, 2£ en 1 onswaarop nommer en prijs van af HO cents en hooger zijn vermeld voor Zuidholland verkrijgbaar zijn 's GravenhageC. J. H. van Hove, Korte Ilout- straat, n°. 15; Idem, Mej. C. E. Nunnink—van Hove hoek Papestraat en MoistraatDelft, de Erve de Wed. P. FangmanDordrecht, A. van der Ven GoudaW. B. van Straten Leiden S. W. Wolvekamp Schiedam D. Henkemans, en verder bekende Depots. Prijs-Covranten zijn gratis te bekomen. DER GESCHONKEN AAN DE LOTERIJ ZAL WORDEM VOORTGEZET IN des morgens van II tot 3 ure en des avonds van O tot 9 ure, en MAASDA6, nEVEIRACl, WOENIRAG en DOMHERDAG, den 13 14,13 en 18 Februarij des morgens van II tot 3 ure en des avonds van f tot 9 ure. LOTEN a 59 Cents ZIJN NOG VERKRIJGBAAR. OPRHIMIXG van eene partij DASSEN en van eene WINTER - HANDSCHOENEN", prijzen. tot verminderde Men vraagt eene REIJHEi%jlIEIOom dadelijk in dienst te treden, van de P. G.en van voldoende getuigen voorzien. Adres, met franco brieven, letter G, of'in persoonbij J. Andriessen Jr.Boekhandelaar, Hofstiaat, N°. 10, EENE FIHSE RR1JIDEVIERS - AFFAIRE op een' der volkrijkste standen. Te bevragen op bet SPUI, over deLangegracht, n°. 112^ Men vraagt TE HUUR, met Mei aanst.(trie ONGEMEFBELEERDE KAMERS, met Keuken en gebruik van Zolder of een KOVENHl IS zonder aparten opgang, met gedeeltelijke Bcdiening. Opgaaf van prijs en stand, onder de letters L. L. bij de Boekhandelaars A. van Iloogstratcn en Zoon Plants's Gravenhage. ICHOITVBVRGEN CONCERTEN, enz. TheAtre-Royal Fran^ais de la Haye. Direction de Mr. d'HOOGHE. Satnedi11 Fevrier 1860. Premiere representation (reprise) de LE COMTE ORY, Grand-Opdra en 2 actes. LE DIABLE AU MOULIN, Opdra nouveau de Gevaert. LA TIRELIRE, ou TITI LE TALOCHEUR, Vaudeville en 1 acte. Ordre: 1. La Tirelire. 2. Le Comte Ory. On commencera a 6^ lieures. k 7 HF.URES ET DEMIE DU SOIR DOXXIi PAR ET AVEC I.E CONCOURS DE Forte-Chanteuje du Theatre Lyrique de Paris. 1" PARTIE. 1. Ouverture a Grand Orchestre. 2. Concerto (en sol Jlineur) pour Piano, execute par Mile. RENSBURGMendelssohn. 3. Grand air des Dragons de Villars ehante par Mrae. ELISE LECOMTEMaillart. 4. Concert Militaire poor Violon, execute par M. BUZ1AULiPiNSKt. 2me PARTIE. 5. Ouverture a Grand Orchestre. 6. Caprice sur des Airs Bohemiens pour Piano, execute par Mile. RENSBURGSchulhoff. 7. Fantaisie (II Piratepour Violon, execute par M. BUZIAUErnst. 8. Romancele Pauvre Marinchantee par Mine. ELISE LECOMTECheret. 9. Duo Concertant des Hugenotspour Piano et Violonexecute par Mile. RENSBURG et Greooire el M. BUZIAUVieuxtemfs. On pent se procurer des Billets chez MM. Weygand<fC°., Editeurs de Musique, et a la Salle du Concert. On peut retenir des places la veille et le jour du Concert. Prix du Billet 8. 3 et 11. a le Balcon. TERTREK DER SPOORTRFINEN. it'interdienMt. Hollandsclie Ipoorweg. - Van 's Hage naar Rotterdam: 8.30, 10.41 1.33 3.40, 6.43 9.43. Van 'aHage naar Amsterdam: 8.23, 12.31, 4.23, 7 23. Van Rotterdam naar 'sHage: 7.30, 9.45 11.40, 3.30,6.30 9.35. Van Amsterdam naar 'sHage: 8.30, 11.30 4.30, 7.30. Nederlandseh-Belgische Spoorweg. Van Rotterdam: 10 u. 15 m.3 u.8 u. 40 m.(het laatste alleen naar Dordrecht.) Dordrecht naar Rotterdam: 7 u.; 10 u. 40 m.3 u. 20 m. Bredanaai Antwerpen en Rotterdam: 6 u. 50 m. 12 u. 35 m. j 5 u. 20 m.(het laatste alleen tot Moerdijk.) Antwerpen naar Breda en Rotterdam7 u. 45 m.12 u. 20 m. 5 u. 25 m.(het laatste alleen tot Breda en Moerdijk. Te 's Gravenhage, bij P. E. van STADEN en ZOONDrukkers en Uitgevers van het Dagblad Torenstraatn°. 21.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Dagblad van Zuid-Holland | 1860 | | pagina 4