TELE&RAPHISCHE BE&I&TfiN. LETTERKUNDIG GENOOTSCHAPs 1 flinneialaiid«clie iiiisiSesiiiuulsieiK'12ie«is-«m>ri£ teii. A D1ERTG1TIKI. YIJFDE LETTERKUNDIGE EEZIYIi, In de teregzitting ran het Pror. Geregtshof ran Zuidh. ran heden, is roortgezet de behandeling der zaak ▼an Pieter Pijnaekerbeschuldigd ran moedwilligen xnanslag enz. [zie ons nommer van gisteren). De Jldvoeaat-generaal requireerde de schuldigrerklaring en reroordeeling tot de straffe des doodsuit te roeren binnen Gouda. Het woord was daarna aan den verdedigerMr. S. M. S. de Ranitz. Uitspraak heden orer acht dagen. In het jaar 1859 zijn te Sparendam geschutdoor de groote-sluis 5690schepen, door de kolk-sluis 8832 door de kleine-sluis 3509 te zamen 18,031 schepen dat is 1523 schepen meer dan in 1858. De opbrengst as echter f 265.51 minder geweest dan in 1858, te weten f 6056.34en zulks oradat de raart door de groote-sluis, waar het hoogste sluisgeld geheren wordt, ten gerolge ran aanslibbing, aanmerkelijk belem- merd wordt. Door de Arrond.-Regtbank te Zwolle is dezer dagen eene nominatie-lijst opgemaakt roor de betrekking ran Kantonregter te Kampen waarop, naar men rerneemt, geplaatst zijn de heeren Mrs. Hoefhamer, Coningh Liefsting en ran den Akker, reap. Kantonregters te Jfykerk, Ommen en Grare. Leiden, 10 Feb. Heden werd bij de teregtzitting der Arrond.-Regtbank eene zaak behandeld wegens eenroudigen diefstal. Als getuige was opgeroepen de eigenaar ran het gestolene Mr. G. \V., wonende op een buitengoed aan de Haarlem mer trek raart, die zich bereid rerklaarde getuigenis der waarheid af te leggen rnaar uit godsdienstige of gemoedelijke bezwaren wei- gerde den eed af te leggen. De Regtbank heeft dadelijk op de rordering ran het Openbaar Ministerie, dien getuige reroordeeld in eene geldboete en het berel tot gyzeling uitgeraardigdterwijl de rerdere behandeling der zaak tot raorgen is nitgesteld wanneer de gegijzelde op nieuw roor de Regtbank zal moeten rerschijnen. Mi|nsheercnland9 Feb. Gisteren nacht ontstond brand in het huis bewoond door M. Vogelaar en A. de Graaf, die zoo herig toenam dat het huis in korten tijd in de asch was gelogd. Van de meubelen is echter door spoedig aangebragte hulp nog reel gered kunnen worden. Breda, 10 Feb. Het aantal kadetsdat in den loop ran 1860 op de Koninklijke Militaire Academie zal worden toegelaten is bepaald roor het leger hier te lande40 roor het wapen der infanterie5 roor de caralerie, 22 roor de artillerie en 4 roor de genie en roor het leger in Oostindie8 roor de artillerie 2 roor de caralerie4 roor de geniezullende het aantal kadetten roor de infanterie nader worden bepaald. W.IKRT. K.V Leiden, 11 Feb. Winter Tarwe f 99.50, dito Zomer f 88.50, Winter Rogge 66.50, Zomer Gerst 55.50 Chevalier 66.50, Zware Harer 44.50, dito Ligte 3.503.75, Duiven- boonen f 88.50, Paardenboonen f 77.50, Boter lste qual. 5459, dito 2de 4353, per f rat. Schiedam 11 Feb. Moutwijnf 13.25 per Ned. rat, Jenever, f 18.75 j zonder fust en belasting. Amsterdamsche Proeff 20. Spoeling1.60 per ketel. B I K G E R L I.I K. E STAND. 11 February. BEVALLEN M. Caron, geb. Briickelz. G. Reinhardt, geb. de Jong, d. J. F. Rotteveel Mansveldgeb. Wijnberg, z. N. Bloklander, geb. Koole, d. C. Bakker, geb. de Graaf. d. M. A. F. Jansengeb. Sijthoff, d. J. Mastenbroek, geb. van Gelukd. H. Muller, wed. van J. Grondelz. M.J. Helmers, geb. Rietbergen, d. M. A.Meurer, geb. Jager.d. C. Bonart, geb. de Veer, z. OVERLEDENL. C. Jansen. geb. Fuhri48 j. M. A. Ooaterling d., 3 m. A. H. de Hart, z., 1 j. M. Poppers, d., 2 m. J. Knap, d., 1 j. T. L. Vaenendaal, z. 3 j. J. Knoester, z., 3 m. A. de Rooywedr. van F. van Veen 47 j. W. A. Lemd., 11 m. W. P. Kazander, z.,4 j. W. F. S. Vogelezang, d.,2j. T. Krulgeb. Zuurmond, 64j. P. E. Steinberg, echtg. van J. Jansen 27 j. M. C. Holtzapfel d., 1 m. Eerste II u w e 1 ij k s a f k o n d 1 g i n g Zondag den 12 February 18G0. F. II. van Malsen, 29 j., met M. Ilagen, 32 j. W. F. G. Mackaaij, 24 j., met J. den Holder, 26 j. H. J. Pietersen, 27 j., met L. J. Schoonheim, 28 j.I,, van der Straaten, 25 j met M. S. Richel, 26 j. B. Post, 31 j., met E. Servaas, 26 j. J. \V. Stahl, 40 j., wedr. van A. de Graaf, met C.J.van Brakel, 41 j. C. G. ileeneman, 23 j., met C de Jong, 21 j, J. F. Alleijn, 26 jmet L. Nouwen, 26 j. P. Brokke, 30 j., met J. van Kampen, 22 j. CLATERE TIJBIXGEX.j Weenen11 Feb. De roormalige minister ran koophandel Toggenburg is tot stedehouder in Venetie benoemd. In die stad waren vijf priesters in hechtenis genomen. De Keizer heeft de statuten der Hongaarsche handels- bank goedgekeurd. Parijs, 11 Feb. De Mm tit ear van heden belielst een uittreksel ran het tusschen Frankrijk en Engeland gesloten handelstractaat. De bepalingen Tan dit rerdrag zyn ook op Algerie van toepassing. Tegen een regtdat niet hooger mag stijgen dan 30 pet. ad valoremworden de rolgende voorwerpen ran Engelscben oorsprong of in Engeland vervaar- digd in Frankrijk toegelaten tils geraffineerde sui- ker koperdraad cbemische roortbrengselen zeep kristal, porselein, katoenen en wollen garens; rlas en hennep weefsels ran katoen haarwolrlas en hennep bonneterie passementwerk kleedingstukken jnessewerk en voorwerpen van metaal gegoten metaal, onrei'schillig welke de soort of het gewigt zij de ijzersoorten met uitzondering ran die, welke thans bezwaard zijn met een regt ran 10 franken per 100 kilogram; alle soorten ran staal; machineswerktui- gen en gereedschapen cognac en zoo roorts. Het regtdat bij den inroer in Frankrijk ran Engel- sche steenkolen en cokes werd geheren, wordt rermin- derd tot op 15 centimes per 100 kilogram. Engeland zal ran zijne zijde aan het parlement voorstellen, om vrij van alle regten, uit Frankrijk in Groot Brittannie toe te laten: wapens, bijouterien, bronzen voorwerpenhoedenhandschoenenbon neterie, linnen garens, bewerkt leder modewaren chemicalien, rersche fruit, druizen, olie, kleedingstukken, muziekinstrumenten wollen omslagdoeken, porcelein, geweven stofifen geheel, ran zijde of met zijde rermengd, en zoo roortsalsmede al de andere artikelen, die thans met 10 pCt. ad valorem zijn belast. Borendien zal de Britsche regering aan het Parle ment het voorstel doen om onrerwijld de regten op den invoer ran Franschen wijn te verminderen, tot op een maximum ran 3st. per galon. Dat maximum zal gehandhaafd worden tot aan den 1 April 1861. Na dat tijdstip, zal Franschewijn in Engeland toegelaten worden tot een nog verminderd regt. Ten slotte bepaalt het tractaat, dat de uitroer van 3teenkolen nimraernocli door Frankrijk, noch door Engeland geprohibeerd en i*venmiri bij den nitron- met eonig regt bezwaard zal raogen worden. De Patrie deelt tijdingen uit Napels ran eer- gisteren mede waarbij het berigt der revolutionnaire beweging te Acerra gelogenstraft wordt. Hetzelfde blad verzekertdat graaf Arese door zijne regering met eene dubbele zending bij de Horen van Parijs en Londen belast is de graaf zal zich dien- volgens ook naar Londen begeren. Nog herinnert dat blad dat de bekendmaking of orername van valsche berigten zelfs te goeder trouw, door de regtbanken zal gestraft worden. Het Hof van cassatie heeft heden het hooger beroep in de bekende zaak ran den advocaat Emile Olivier verworpen. Turin, 11 Feb. De Opinione van heden meldt, dat or nog geen besluit genomen is over eene nieuwe stemming in Midden-Italie. Waarscliijnlijk zullen de eerlang rerkozen afgeraardigden bijeenkomenom de rroegere beraadslagingen te berestigen en te verklaren, dat zij dienorereenkomstig zitting zullen nemen in het parlement te Turin. De heer de Cavour heeft een brief gezonden aan den heer Ricasoliwaarin hij alle redenen ontrouwt welke pleitcn om zich aan te sluiten aan de voor- stellon roortspruitende uit de nieuwe beraadslagingen. Madrid. 9 Feb. Verscheidene Fransche schepen hebben op de kusten van Valencia schipbreuk geleden; de bemanning is echter gered, Londen, 11 Feb. In de zitting ran het Lagerhuis op gisteren, heeft lord John Russel het met Frankrijk gesloten handelstractaat ter inzage der leden gede- poneerd. De heer Gladstone diende daarna het budget in. Hij liet dit door de mededeellng Vergezeld gaan dat het met Frankrijk gesloten handelsrerdrag het nemen van nieuwe maatregelen in Engeland zelf, noodzake- lijk zal maken. Voor het orerige verklaarde hydat het afgeloopen jaar uit een finantieel oogpunt gunstig was geweest bestaande er een batig saldo ran AJ 1,625,000. Uit het budget blijkt, dat de uitgaven daarbij ge- raamd worden op 70,000,000 doch de inkomsten op slechts 60 millioen pond. Tevens blijkt daaruit, dat de regten op suiker eD koi'fij onreranderd zullen worden behouden. Het tractaat met Frankrijk is voor den tijd van 10 jaren gesloten. Het door dit tractaat aan de Engelsche schatkist te reroorzaken nadeel is door den heer Gladstone geraamd op 1,190,000, welke som erenwel in 1862 nog zal stijgen. De indieningging vergezeld ran de rolgende woorden 1°. De regten op boter, kaaschina'sappelen en eijeren worden afgeschaft. 2°. De regten op tiramerhout, rozijnen, rijgen hop en chichorei worden verminderd. 3°. Het zegelregt ondergaat eene partiele vermin- dering. 4°. De income-tax wordt geheren als volgt: A. van het jaarlijksch inkomen ran 150 en hooger - 10 St. ran ieder pond sterling; B. van het jaarlijksch inkomen beneden de 150, van ieder pond sterling - 7 st. 5°. Door deze rerhooging ran den income-tax zal voor de schatkist eene jaarlijksche winst ran 8,000,000 ontstaanmaar dan is nog te voorzien in een deficit van ongeveer 2,000,000, dat zal worden bestreden door de wijziging van soramige der bestaande belastingen en het nitschrijren jran enkele nieuwe, onder welke laatste zal behooren eene nieuwe belasting op het zegelwaarran het drukkende roor sommige categorien wordt weggenomen door de sub 3°. be- doelde partiele rermindering. De beraadslagingen orer het budget zijn ten slotte door het Huis bepaald op aanst. Vrijdag, waarnade zitting diep in den nacht werd gesloten. De Pruissische minister van buitenlandsche zaken heeft wel is waar het voorstel van Engeland tot regeling der Italiaansche quaestie aangenomendoch naar men verzekert, onder de reserve, dat Pruissen zich roorbehoudt, te waken tegen eene sehending der regten van de wettige Souvereinen. Het antwoord ran Oostenrijk wordt binnen eenige dagen te gemoet gezien. De dagbladen hechten hunne goedkeuring aan het handelsrerdrag. De Times rraagt waarom, wanneer dit rerdrag moet strekken om de rriendschap tusschen Engeland en Frankrijk terersterken, deze Mogendheden dan uiet wederzijds eene tot ontwapening orargaan. 5H SST iC it A M 11 Februarij Nederland. Werk. Sch. 2^ pet. 64f 64 ft Dito dito3 76£ Dito dito4 98£ Syndicaat3 A Handel-Maatsehappij4f 125| Belgie. Bij Rothschild 2.4 Rusland. Bij Hope en C°, 1798 en 1816. 5 104 Dito 1828-1829. 5 102 Dito 1831/33. 5 79| Stiegliiz4 79J Dito 1854H 89§ Dito 18555 i) 99§ 99 ft Engelsche4£ SpAHJE.Nieuw8°/0thans. If u 38 Buitenlandsche 3 Binnenlandsche. 3 42 ft 42f Portugal. Te Londen 3 43f Oostenrijk. Metalliek 1816-18525 47 ft 48 -ft 47 ft Dito Zilr. Nation 5 54^ 54jj 544 Dito Zilver 1849-1854. 5 70 70f 70° Dito 1847-1852. 2£ 26§ 26 ft Slotkoersks. Londen11 Feb. Consols 94fMexico 20f, Spanje 33|, dito 43|, dito Coup. Cert. 4j. Tarlj-, 11 Feb, Fransche Rente 67.70, Fransche Cred. Mob. 735 Binnenl. Spanje 43§, dito dito 33, Russische Spoorwegen 497. Autwerpen, 11 Feb. Metalliek 50, dito Nat. 57, Binnenl. Spanje 43j, dito dito 33, Crediet Prost. 225. Wceneit11 Feb. Metall. 68.20, id. National 77.50, VVissel Londen 132.25. Frankfort10 Feb. Metallieken 47f, Nat. Id. 55|, Crediet Actien 164.50, Wissel Amsterdam 99J. Getrouwd Mr. LUCRETIUS JACOBUS van MAANEN en HENRIETTE CHRISTINE van MAANEN. Barneveld, den 9 Februarij 1860. Berallen van een' ZOON MARIA BRUCKEL, Echtgenoot ran 's Gravenhagk PIERRE CARON. 9 Februarij 1860. in de VERGADERING van het OEFENINO KWEEKT KENNIS te houden op Maandagden 13 Februarij 1860, des aronds ten acht me, in het locaal Diligentia, zal als Spreker optreden de Heer Mr. JT. G. Gleichmnn Werkend Lid des Genootschaps. Onderwerp: De polemische strekking en het ethisch beginsel der schriften van PASCALdoor Ds. J. J. van TOORENENBERGENPredikant te Vi.issinges, op Donderdagden 16 Februarijdes aronds ten acht ure, in Diligentia, alwaar, te beginnen met Dingsdag, den 14 dezer, Toegangbiljetten en raste zitplaatsen rerkrijgbaar zullen zijn. De ondergeteekenden betuigen hunnen dank aan de inzendersder liefdegiften, voordefatsoenlijke Weduwe van 66 jaren, als: ran een onbekende f 10, Z. E. Z. f 2D. C. 2 coupons ieder f 1.23£ en 2 turf bons J. F. V. 2 coupons ieder /"2.47£ O. f 1.50 N. N./1. Groot is nog de behoefte en reel is er nog voor de Weduwe te doen, en willen wij ons gaarne rerder met de ontrangst uwer liefdegaren belasten. J. F. de JONGE, Groote Marht. P. BOUSCHOLTEWijkmeester. A. DORMOLEN, Idem. G. TRIJSENAARIdem. Bij Koninklijk besluit ran 29 January 11. n°. 247 zijn aan de Inrigting voor Normaaliessen te's Graven- hage en aan de Vormschool roor jeugdige onder wijzers te Rotterdam rerbondenaan elk dier Inrigtingen zes Rijksbeurzen tot een bedragieder ran f'2&0 "s jaars. Zijdie voor het genot dier Beurzen aan te rangen met 15 Maart a. s., rerlangen inaanmerkingtekomen, worden rerzocht zich r<5<5r 20 February e. k.met eigenhandig geschreven brieren franco aan te melden bij den ondergeteckende te 's Grarenhagemet dui- delijke opgaaf ran Naam, IFoonplaatsOuderdom en namen der Ouders of Voogden. Vereischten zijn Woonplaats in de provincie Zuidholland Ouderdom ran minstens veertien, doch beneden de achttien jaren Bepaald voornemen om tot Onderwijzer te worden opgeleid Kennls der eerste beginselen ran de hqofdrakken bij het Lager Onderwijs. Na 20 February zal, op later te bepalen dag en plaats, ran de alsdan op te roepen sollicitanten examen worden afgenomen en de toewyzing der Rijksbeurzen plaats hebben, waarran het Bedrag, onder toezigt van den Pror. Inspecteur en den Dislrikts-schoolopziener, bestemd is, om aan de jongelieden Inwoning met Host en andere benoodigdheden te bezorgen. De Theoretische lessen worden alien gratis rerstrekt, terwijl evenzoo de Practische opleiding plaats rindt in rersehillende openbare scholen der beide Gemeenten, waar de kweekelingen werkzaam zullen zijn. De Prov. Inspecteur van het Lager Onderwijs in Zuidholland H. J. van der HEIM.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Dagblad van Zuid-Holland | 1860 | | pagina 2