TELESRAPHISCHE BERIGTEN. ^fioiieiilaiiil^che Sieursberigrfen. CIjAteke rt.inr.ww.) H lliiifeiifiuicisciie tfteursOerig'ten. Nieuwe Zeeuwsche Rogge als voren f 6.506.90. Nieuwe Zeeuwsche Gerst 20 a 30 c. per mud hooger. Puike Winter f 5.90, 6.25. Gewone f 4.75, 5.50. Zomer /4.80, 5.75. Nieuwe inlandsche Haver prijshoudend lange 2.25, 3; korte f 3.30, 4.40. Nieuwe Zeeuwsche Paardenboonen onveranderd 6, 6.50. Nieuwe Noordbrabantsche Boekweit f 10 hooger, f 205, 207 per last. Nieuwe Zeeuwsche Blaauwe Erwten pryshoudend. Kleine f 8.50, 8.75. Groote f 9.25, 11.75. Mesting 7.25, 7.75. Nieuwe Zeeuwsche Bruine Boonen 50 cents hooeer 9, 11. Nieuwe Zeeuwsche Witte Boonen als voren /8.75, 10. Nieuw Kanariezaad 25 c. lager /"8.25, 9.50. Nieuw Zoeuwsoh en Overmaasch Koolzaad f 11.60, 11,80. Meekrap, zeer flaauwe markt, onberoofde/24 25$. Amsterdam13 Feb. Granen vast. Koolzaadf 67$ Raapolie- 37$ 37} Id. najaar- 39 Lijnolie najaar- 30 30} Id. Mei. - 30| B U R G E R L I J li K STAN I» 13 Februarij. BEVALLENW. P. Heldoorn geb. Asmusz. C. Grsot- veldgeb. de Jong, d. C. H. Hellemondgeb. Jillissen, d. J. Eversen, geb. de Rniter, d. C. H. van Kersbergen, geb. Goesteez. T. Roland, geb. van Alphen, d. A. M. van der List, geb. van Geel, z. T. Groen, geb. Vink, z. J. M. Bernbsrd, geb. van der Haagen, d. B. J. Hermans, geb. Wagenaar d. OVERLEDEN: H. A. J. Knaapen, z., 4 m. C. de Haan, geb, Roodenrijs, 72 j. M. L. C. Zaalberg, d., 5 j. J.van der Toorn, z., 6 w. W. A. M. Kok, z., 8 w. G. Jansen, jm., 30 j. J. M. Jansen, z., 1 j. J. van der Harst.echtg. van P. Mos, 48 j. A. C. G. van Randwijk, d„ 2 j. Flenaburg, 12 Feb. Zes en twintig afgevaardigden, dus meer dan de helft, hebben een adres aan den Koning onderteekendwaarin gezegd wordt, dat de bekendmaking van Januarij 1852 te naauwer- nood in de geringste mate de verwachting der be- volking heeft bevredigd en dat ook de daarby gedane toezeggingen niet zijn nagekomen. In plaats van eene gelyke bedeeling van regtaan de beide nationaliteiten heeft eene gewelddadige onderdrukking van het Duitsche element plaats gehad. Slechts cen algeheele omkeer kan tot den vrede leiden. Daar de bekendmaking van 1852 niet eenzijdig op Holsteinraaar ook op Sleeswijk is toegepastgeldt de voor Holstein in November 1858 opgeheven bepaling, benevens de con- stitutie voor den geheelen Staat van 1855 ook niet meer voor Sleeswijk. De Stenden verwyzen naar de in September 1846 aan den Bondsdag ingediende verklaring van Deriemarken betrefttnde de verbinding van Sleeswijk en Holstein en protesteren plegtig tegen elke scheiding van Sleeswijk en Holstein. Dingsdag zal over dit adres beraadslaagd wordco. Pai'ljs 11 Feb. De Presse heeft eene eerste wuar- schuwing oDtvangen, wegens het mededeclen van cen artikeldat door de regering wordt bescliouwd uls kwetsend voor het nationaal gevoel en niet overeen- komstig de waarheid. Van den 13. De Moniteur weldt, dat de heer Desambrois gisteren aan Z. M. den Keizer zijne brieven van terugroeping overhandigd heeft. Rusland heeft don heer Thouvencl te kenuen gegeven dat het vindt, dat dc voorslagen vun Enge- landom de Italiaansche quaestie tot eene oplossing te brengen niet voldoende zijn. en daarora voor slaat het houden eener Conlerentie door de vijf groote Mo- gendheden ten einde elkander deswege te verstaan. Madrid11 Feb. O'Donnell heeft eene dagorder uitgevaardigd waarbij hij verklaart, zoo lang aan- vallenderwijze te zullen bandelentot dat de vijand om genade smeekt. Spanje wil wraak nemen over de beleedigingen, hem door den vijand aangedaan, en scha- devergoeding erlangen voor de gedane opofferingen. De op den vyand veroverde trofeen zyn. bier aan- gekomenen met* geestdrift begroet. De Regering zal, overeenkorastig de goedkeuting der Cortes, 200 millioen uiigeven in biijetten waar- voor de nationale goederen tot waarborg strekken. Londen 13 Feb. De Herald zegtdat Woensi'ag eene meeting zal gehouden worden door een aantal afgevaardigden, ten einde te beraadslagen over de wijze, waarop het budget behandeld zal worden. Z. K. H. de Prins van Oranje verlaat beden deze hoofdstad om de fabrijk-districten te bezoeken. De Afrika heeft hier tijdingec gebragt uit New- York van den 1 dozer. Het Congres was nog niet geor- ganiseerd. De heer Pennington, de candidaat der repu- blikeinen had slechts eene stem te min bekomcn, om tot voorzitter gekozen te worden. Engeland had zijn ultimatum aan Mexico gezonden. Konstantlnopel4 Feb. Sedert het vertrek van den heer Thouvenei, hebben de betrekkingen der gezan- ten onderling groote verandering ondergaan. De heer Lallemand, de Fransche zaakgelastigdeheeft byna in het geheel geen omgang meer met den Russischen gczant, die thans met den Oostenrijkschen gezant gemeene zaak schijnt te maken. De Engelsche gczantde heer Bulwer, sluit zich meer aan den heer Lallemand aan. De finantiele coramissie heeft het voornemen, bet voorstel te doen, tot het invoeren van registratie-regten, alsmede van eene belasting op de patenten. Door hare bemiddelling, zijn dezer dagen 32 millioen (piasters pa- pieren geld ingetrokken en vernietigd. AMSTERDAM, 13 Febv 64 j 764 98} Nedeblaxd. Werk. Sch. 2$ pet. 3 4 8$ Dito dito, Dito dito. Syndicaat Handel-Maatsehappy. Belgie. Bij Rothschild 2$ Rusland. By Hope en C°. 1798 en 1816. 5 Dito 182t-1829. 5 Dito 1831/33. 5 Stiegluz4 Dito 18545 Dito 18555 Engelsche4$ Spanje.Nieuw 30/othans. 1} Buitenlandsche 3 Binnenlandsche. 3 Portugal. Te Londen 3 Oostexrijk. Metalliek 1816-18525 Dito Zilv. Nation 5 Dito Zilver 1849-1854. 5 Dito 1847-1852. 2$ uarij. 64 ft 98§ 125J 103 j 102 79$ 90} 99$ 33 42 ft 43} 484 541 70| 26} 99} 88 j 42} 43 ft 48$ 55 26} 70| Slotkoeksen. FRANKFORT, 13 Februarij. Vletallieken5 Mat. Id 'Jrediet Actien Wissel Amsterdam 49$ 56| 168.- 99f LONDEN, 13 Februarij. Consols3 Mexico3 SpanjeU id3 id. Coup. Cert 94$ 20| 33} 43$ 4$ FARMS, 13 Februarij. Fransche Rente. Fransche Crediet Mobilier Binnenland Spanje8 id. id1} Kussiscbe Spoorwegen 67.70 735 42$ 33$ 497 ANT1VERRJEN13 February. Metalliek 5 id. National Binnenland. Spanje 3 id. id1$ Crediet Prost 50| 57$ 43 32} 225 WEEN EN 13 Febr uarij. Metalliek5 id. National5 Wissel Londen 68.50 77.80 131.— N E D E R L. A N Vervolg.) Bij de behandeling van de zaak der spoorwegen in dc 1 weedo Kamer, stond men, wat de Noorderlijn betieft, verder inzonderheid stil bij eene kortere ver binding tusschcn Harlingen met Uheine, ook ten einde het nijvere Twenthe meer met de nabureu te verbinden. Men klaagde er over dat men om van Harlingen tot itheine te komen een oroweg van 100 mijlen moest maken. Men verlangde ook zeer de vereenigilig van Leeuwarden en Groningen met de Hannoverschegrcnzen. Do Regering had echter gemeend, die ljjc niet in de concessie te moeten opnemen omdat men de onder- nerning niet al te uitgebreid wilde maken en omdat die lijn niet veel vruchts beloofde, zoo lang de ver binding van Asschendorf of Leer met Oldenburg of Bremen niet was tot stand gekomen. Over 'lalgemeen werd geklaugddat de rigtiug •'.oodanig was gekozen, dat vele der meestvermogende, bloeijeudste en volkrijkste strcken van de versnelde gemeenschap verstoken zoudeu blijven. Daartegen werd hoofdzakelijk opgeraerkt, dat het van belaug was een begin te maken dat men later nieuwe lijnen zou kunnen aanleggen, waarbij inzonderheid het oog geslagen werd op de Hannovcrsche aansluiting cn op die van Am sterdam naar het Nieuwe Diep. Wat het technische betreftmen hcrinnert zich nog den strijd of de voorgeslagen overbruggiug bij Arnheui dan wel die te Kuilenburg of elders het meeste gevaar voor ijsverstoppingen en overstroomingen oplevert. Gezag werd hier tegen gezag, adres tegen udres over- gesteld en zoo was het ook met het strategisch ge- deelte. Aan de keuze van een meer geconcentreerd steiset hechtte zich van zelven de finantiele zijde der zaak. Eene der hoofdbedenkingen wasdat de voorgeslagen lijnen tc kostbaar waren. De verleende concessien om- vatten eene lengte van 806 mijlen spoorweg, waarvan de kosten geraumd werden op eene soni van omstrceks 79 mill., ouder een rentewaarborg van 4$ pCt. tot een bedrag van 3,537,000. Daarenbovcu moest de Staat verleenen subsidien voor groote werken enz. van f 23$ millioen waarvan de rente ad 4 pet. geeft, voor winstderviug 944,000 te zamen, met evengemeld bedrag, omstreeks 4$ millioen. Men meende, dat de waarborg voor zoo vele jaren, gedeeltelyk als van zelve op den voort- duur der Indische baten berusteude, onaannemelyk en bedenkelijk wasariderzijds betoogde mendat de voortgaande bloei der finantien de weiuige uitzigten op daling van den prys der Indische productenen de onbetwistbare noodzukelykheid van de spoorwegen, om niet door andere handeldrijvende volken overvleugeld te worden die aanwending of verzekering van gelden ailezins wettigden, DageD weken bield de beraadslagiug aan. Ten einde daarvan deden de heercn Thorbecke e, s. een voorstel, om de voordrugt op een meer beperkten voet in te rigten. Hun voorstel omvattc 700 mijlen, met verleg- ging en verkorting van lijnenin verband met de eischen van den grootliandel en de nijverheid. De I Kamer besliste, naar aanleiding van eene ciang dea Voorzitters, met eene kleine meerderheid, dat het voor stel der heeren Thorbecke c. s. te verre ging voor een amendement; en zoo had dit geen gevolg. Tevens scluen het lot der voordragt nu bij de Tweede Kamer be- paaldeu dit was werkelijk het geva!met eene kleine meerderheid (van zeven steramen) werd zij aan- genonieu. Opmerkelijk was het dat bij de beraadslagingen en stemming de elementen der Kamer uls 't ware ver- plaatst waren voorstanders van het rainisterie waren in tegenstanders, en omgekeerd, hersclmpen, Er had als 'tware eeneoutbinding van de gewone partyen plants, zoo als men over soortgelijke gewigtige voordragten in de latere jaren wel eens in Engeland had gezien bijv. bij de plannen van sir Robert Peeltot intrekking der graan- en scbeepvaartregten. De invloed van die met levendigheid gevoerde be- raadslagingen en van die steramingen liet zich by de begrooting gevoelendie met zekeren spoed werd afgehandeid en ook weidra bij de Eerste Knmer aan- genomen. Het hoofdstuk over de begrooting van oorh g lokte o.a. beraadslagingen uit. daar de Kamer in het vorige jaar dat hoofdstuk had goedgekeurd on der de toezegging van eene wet nopens de legerorganisatie, en de tegenwoordige Minister die meende niet te kunnen aanbieden omdat hij zoodanige wet als ongrondwetiig beschouwde, Daarover was verschil ran meening, doth ten slotte werd de begrooting aangenomen De aandacht werd spoedig teruggeieid tot de spoor- wegquaestie. Immers was het er verre af, dat de tegenkanting tegen de Regerings-voorstelicn ophield De verzoekschriften in verscbillenden geestwerden nu aan de Eerste Earner gerigtwelke het ontwerp in de afdeelingen onderzoebt, Het verslag deswege weid opgemaakt, en het gerucht verluidde al spoedig, dat ook hier zeer uiteenloopende beschouwingen ingang hadden gevonden. En geen wonder een deel des lands riep de voordragt nopens de spoorwegen als een® weldaad in het andere beschouwde ze als verderfelijk voor het Vaderlandals onregtvaardig en als beden kelijk voor de toekomst der geldmiddelen. Nu kwamen er andere omstandigheden bij, die de stelling det Ministers, ondanks de stemming in de Tweede Kamer, hoogst moeijelijk maakten. Die Kamer had toch eene voordragt afgewezen nopens de spoorversmalling voor den Hollandschen spoor weg die als een grond tegen beklag van Amsterdam was aangevoerd maar bovcnal had de Tweede Kamer zichbij het voorloopig onderzoekongunstig ver- klaard tegen de doorgraving van Holland op zijn smalst door Amsterdam als een krachtige hef- boom tot opbeuring van zijnen en Norlands handel in 't algemeen aangemerkt. By een en ander ont- stond cr zekere gisting in de hoofdstad, en men zag er ongewone verschijnselen van oproepingen, om zich tot den Koning te wendenten einde de be- doelde doorgraving te erlangen. Dit lokte weder veel geschrijf en gewrijf uit over het al of niet bestaand naauw verband' tusschen dien maatregel en dien der spoorwegen en te midden daarvan hoorde men, dat twee of meerdeie Ministers hunne portefeuille's ter bescliikking des Konings hadden gesteld. Met voile juistheid vernara men woinig over die soort van ministeriele crisis doeh het bleek datten slotte van nienige raadpieging, vooralsnog geene wijziging in het bewind plaats greep en de bedoelde voordragten haren loop zouden hebben die der spoorwegen by de Eerste, die der doorgraving by de Tweede Kamernaar deri uitslag der stemming zou verder beraad plaats hebben. Zoo stond thans deze gewigtige aangelegenheid. Dezer dagen zijn de beraadslagingen over de voor dragt in de Eerste Kamer gevoerd; vvederom werd de zaak van alle zyden beschouwd verdedigd en bestreden men kenl den uitslag: met 20 tegen 17 stemmen werd de voordragt afgewezen. Volgens loopende geruchten zouden dienvolgens de Ministers van Financien en van Binnenlandsche Zakeu hun ontslag hebben aangeboden. Zoodrade verwerping van de voordragt te Amsterdam bekend was is door een vijftal ingezetenen dier stad aan den Koning een adres ingedieud houdende ver- zoek om concessie voor het aanleggen van cen alge- uieen spoorwegnet. Die onderneming zou met een subsidie van den Staatdoch zonder waarborging vun rente, in den tyd van vijf jaren worden uitge- voerd. Wij verwijzen tot de beiigten in ons vorig nomraer, wegens de lijnen die daarbij reeds bepaalde- lyk zijn aangevraagd en andere bijzonderhedenzeggen wij hier ulleen.dat aan degeuite wen3chen der noordelyke provincien volduan zou worden: cn dat 46n weg in het hart des lunds van Utrecht zou loopen over Vianen Gorkura en Geertruidenberg naar Breda, met een zijtak oyer Heusden naar 's Hertogcnbosch. Als bijkomende lynen worden ook vermeld Groningen over Assen naar MeppelHolder naar Amstrrdam's Hertogcnbosch naar MaastrichtVlissingen over Middelburgen Bergen-op- Zoom naar Roozendaal. Terwyl al de npgemeido beraadslagingen over spoor wegen plaats hadden werd tc sGravenhage door eene vereunigiug van wakkere mannen bet plan beraamd van een spoorweg van daar naar Gouda, De concessie werd nu laatstelyk aangevraagd en gegeven men weet dat eene overeenkomst tusschen de heeren Schretlen en Maxwils met het bestuur der Rijn-spoorwegmaat- schappy is aangegaan waarbij die maatschappij zich verbindt de dienst te aanvaarden op den door genoemde heeren aan te leggen weguiterlijk op 1 Mei 1862 welke overeenkomst aan de goedkeuring der aandeel- houders van die maatschappij is onderworpen en aan genomen. Het laat zich bij het licht dat over de zaak zelve van verschillende zyden isopgegaan, verwachten, dat de Regering de spoorwegquaestie goene nopene quaestie zal latenmaar huar op nieuw tot het ondcrvverp van crnstige raadpieging maken. (Vervohj hterna

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Dagblad van Zuid-Holland | 1860 | | pagina 3