it I I I, 1 V It. KASTONCERECT. De Wetgevende Vergadering zou minstens uit 40 be- staan, door de provinciale raden te kiezen. Over het budget zou hoofdstuksgewijze worden gestemd. De zit- tingen zouden niet openbaar zijnmaar een kort overzigt van het verhandelde zou in het of'ficiele blad worden medegedeeld. De Provinciale Raden zouden regtstreeks door de gemeenteraden worden gekozen. De gouverneurs voor de Legation de Romagna en de Marken zouden leeken zijn. De Gemeenteraden zouden gekozen werden overeen- korostig Let edict van 24 November 1850. Amnestie. Het zou\venschelijk zijnbehoudens eenige uitzonderingen algemeene kwijtschelding te verleenen aan de bannelingen, aan de gevangeuen om staatkundige redenen, en aan hen, die om dezelfde reden vervolgd worden. De voorwaarden der amnestie zouden tusschen den H. StoelFrankrijk en Oostenrijk geregeld worden. De inning der openbare inkomsten zou op gelijke wijze als in Frankrijk geschieden. 'SCHAVESIIAGE, 23 Februarij. Z. M. de Koning heeft benoemd tot Minister van Staatden baron van Goltstein afgetreden Minister van Buitenlandsche Zaken en tot Commandeur der orde van den Nederlandschen Leeuw, Jhr, Tets van Goudriaanafgetreden Minister van Binnenlandsche Zaken, Het heeft Z. M. den Koning behaagd, bij beslnit van den 21 dezer, n°, 89, het onder dagteekening van den 8 bevorens gedaan verzoekom eervol ontslag van den heer Mr. P. P. van Bosseals Minister van Finantien, en Jhr. Mr. J. G. H. van Tets van Gou driaan als Minister van Binnenlandsche Zakenin te willigen. Bij hetzelfde besluit heeft Z. M., beschikkende op de door de Ministersvan Buitenl. Zaken Jhr. Mr. J. K. baron van Goltsteinvoor de zaken der Roomsch- Katholijke Eeredienst Mr. J. W. van Romunde, en van Justitie Mr. C. H. B. Boot, op den 15 gedane aanbieding van de portefeuilles hunner Depaftementen, tevens besloten die aanbieding aan te nemen en hun insgelijks een eervol ontslag uit die betrekkingen te verleenen voor alien onder dankzegging voor de vele en ge- wigtige diensten aan Z. M. en aan den lande be- wezenen met bepaling wijders, dat zij het bestuur hunner Depariementen zullen blijven waarnemen tot dat in hunne vervanging zal zijn voorzien, Bij besluit van den 22, n°. 85, heeft de Koning besloten met ingang van den 23 te benoemen tot Minister van Finantien den Minister van Staat Jhr. Mr. F. A. baron van Hall, en hem tevens tijdelijk op te dragen de betrekking van Minister van Buitenl. Zaken, tot dat daarin nader door Z. M. zal zijn voorzien tot Minister van Binnenlandsche Zaken, Jhr. Mr. Schelto baron van Heemstra, Commissaris des Koningg in de provincie Zeeland tot Minister voor de Zaken der Roomsch-Katliolijke EeredienstMr. J. A. Mutsaerslid van den Raad van State en met ingang van den 9 Maart, nu aanstaandeaan te stellen tot Minister van Justitie den heer Mr. M. H. Godefroi, lid van de Tweede Kamer der Staten- Generaal met bepaling dat de functien van Minister van Justitie tijdelijk zullen worden waargenomen door den benoemden Minister voor de Zaken der Roomsch- Katholijke Eeredienst. Alverder heeft Z. M. bij het voorschreven besluit goedgevonden het insgelijks aangeboden ontslag door: den Minister van Staatden heer J. J. Rochussen, als Minister van Kolonien den heer Mr. J. S. Lotsy, als Minister van Marine; den heer J. Bosscha, als Minister voor de Zaken der Hervormde en andere Eerediensten,- en Jhr. E. A. O. deCasembroot, als Minister van Oorlog, niet aan te nemen. Bij besl. van den 21n°. 108, is benoemd tot refe- rendaris bij het Depart, van Finantiende heer Mr. J. L. de Bruyn Kops, thans hoofdcommies bij hetzelfde Departement. De Koning heeft heden morgen de nieuw benoem de Ministers ontvangendie in handen van Z. M. de gevorderde eeden hebben afgelegd. Z. M. heeft gisteren in een bijzonder gehoor ont vangen den heer Ten-ben de Bille, ter overhandiging aan Hoogstdenzelvenzijner brieven van rappel als Minister-Resident van Z. M. den Koning van Dene- marken bij het Nederlandsche Hof. Z, K. H. de Prins van Oranje isna een kort be- znek op Raglan Castle, Vrijdag van Badminton, te Llanoverbij Abergavenny, aangekoraen, waarheen hij door lord en lady Llanover was uitgenoodigd. Des avonds werd een luisterrijk bal ter eere van den Prins gegevenhetwelk werd bijgewoond door de aristocratie van den onitrek. Zaturdag heeft de Prins het Crumlin- viaduct en de ijzermijnen van Merthyr Dowlais be- zigtigd. Ten gevolge der zamenstelling van het nieuwe Kabinet, zijn opengevallen de volgende betrekkingen, als: 1°. van Commissaris des Konings in de provincie Zeeland (in plaats van den heer van Heemstra)2°. van leden der Tweede Kamer van de Staten-Generaalvoor de hoofdkiesdistricten Amsterdam en Hoorn (in plaats van de heeren Godefroi en van Hall)en 3°. van raads- heer in het Prov. Geregtshof van Noordholland (in plaats van den heer Godefroi). De Nederl. Consul-generaal te Caracas heeft, met goedkeuring des Koningstot zijnen vice-consul te Bogota benoemd den heer G. van Arcken. Het zesde Concert Diligentiagisteren avond ge geven werd door een zeer groot aantal leden met hunne dames bijgewoond. Beethoven s overheerlijk schoone zevende Symphonie werd door het orchest uitmuntend uitgevoerd en groot was de indruk welke dit ver- heven en zoo moeijelijk toonstuk op de hoorders maakte; bovenal was dit het geval met het begin van het allegretto, waar het pianissimo een verrnkkelijk effect te weeg bragt. De Ouverture Herrmann und Dorothea naar aanleiding van Goethe's bekend gedicht van dien naam door R. Schumannwelke voor het eerst bier ten gehoore werd gebragten waarbij de Marseillaise als hoofd-theraa voorkomtvoldeed zeer en zou zeker nog meer voldaan hebben indien zij niet afgebroken ware geworden door eene plotselinge duisternjs op het orchest en beneden in de zaal, veroorzaakt door het uitgaan der gas-vlammen het dmirde een' geruimen tijd eer die weder ontetoken waren de ouierture werd toen welvervolgd, maar de zamenhang was toch voor de hoorders door dit toeval verbroken zoodat men mag hopen dat deze bevallige en voor het groote publiek verstaanbare corapositie van Schumannin een volgend concert herhaald moge worden hetgeen dan zeer velen genoegen zal doen. Als solisten traden op de met roem bekende violist Leonard en zijne echtgenootde bevallige chanteuse, die wij ook vroeger reeds als bekwame zangeres ge- hoord hadden en eindelijk eene jeugdige pianiste, Mej. Cdlestine Rensburg, onze stadgenoote, die hare muzijkale studien te Parijs volbragt heeft. Zij speelde het bekende fraaije Concert van Mendelssohnen gal' daarin blijken van groote geoefendheid haar spel is duidelijk, zolfs in de moeijelijkste passages, en bij het einde vielen haar algemeene en welverdiende toejui- chingen ten deel. De heer Leonard behoort onder de eerste roeesters op zijn instrument; zijn roem als zoodanig en als componist is wel gevestigd. Hij handhaafde dien op luisterrijke wijzo in de voordragt van een Concert-stuk en eene Pastorale beide van zijne compositie. Fraaijen toonmagistrate voordragt en meesterlykheid by de grootste technische moeijelijkheden kenschetsen zijn speldat een' diepen indruk maakte en hem onder herhaalde bijvalsbetuigingen en algemeene bravo'sde eer der terugroeping deed verwerven. Madame Leonard zong eene Aria van Verdi, eene van Donizetti, en de bekende Wals-aria van Venzano, (nu getiteld Absence et RetourZij paart aan eene goede mdthode veel gevoel en groote bravoure welke vooral in het laatste stuk uitblonk en waarvoor ook zij bij het eindigen van ieder der door haar voorgedragen zangstukken, algeineen w£Td toegejuichf. De Tentoonstelling van bloembouquettenenz.in ons vorig ntimmer aangekondigd zal niet in Augustus maar in September plaats hebben. Het bestuur van Zeemanshoop te Amsterdam tracht eene geldleening te sluitenbij wijze van renteloos voorschot, ten behoeve van het Weldadig Zeemansfonds, tot ondersteuning van oude zeelieden. Men wenscht 2000 aandeelen van 500 te plaatsen. Het netto bedrag van de lezing, te Utrecht gehouden door heer Cremer ten voordeele van het gasthuis voor ooglijders, aldaar is f 300. Men klaagt uit het Limburgsche over het in omloop brengen van verschillende valsche muntstukken. Blijkens de berigten uit Japan, welke door den jongsten landpost over Suez aangebragt zijn, is het daar te lande werkelijk zoo ver gekomen, dat de zaakgelastigde van Engeland de heer Rutherford Alcock in overleg met de Japansche overheden, noodig geacht heefthet handelsverkeer tusschen zijne land- genooten en de inlanders te schorsen. De heer Alcock heeft zijne landgenooten bij eene circulaire met de redenen van dat besluit bekend ge- maakt. Hij zegt daarin, dat er in den laatsten tijd buitenlanders door de Japanezcn uit wraakzticht wreed- aardig vermoord zijn en dat ook de Japansche over heden van beleedigende handelingen jegens de buiten landers beschuldigd worden maar dat die betreurens- waardige voorvallen, blijkens het door hem gedane on- derzoekmeerendeels aan de buitenlanders zelven te wijten zijn. Zoo hadden bevelhebbers van buitenlandsche schepen hunne matrozen beschonken aan wal laten gaan, en achtbare ingezetenen hadden beleedigingen en mishandolingen van het scheepsvolk raoeten onder- gaan ook hadden buitenlanders, die in Japan gevestigd waren, door on voegzaam gedrag stof tot regtmatige klag- ten gegeven. Verder hadden Engelsche kooplieden te Yokuhama zich uit hebzucht aan bedriegelijke hande lingen en schending der bepalingen van het tusschen Japan en Engeland bestaande verdrag schuldig ge- maakt, alsmede, naar het scheen ook aan sluikhandel; welk alles, zegt de heer Alcock, voor het regtmatige handelsverkeer met Japan, hetwelk zich niet ander3 dan langzaam kan ontwikkelenen voor Engelands goeden naam in het Oosten hoogst gevaarlijk is. Vooral door het inwisselen van Japansch geld tegen elders gangbare muntsoorten,waarvoor een voor buiten landers zeer voordeelig tariefwas vastgesteld, trachtten Europesche kooplieden zich ten koste der Japansche schatkist te verrijken. Daar de aanzoeken om inwis- seling steeds grooter werden, moesten de Japansche overheden weldra besluiten, daaraan slechts gedeel- telijk te voldoen en ze aan eene evenredige korting te onderwerpen. Dit had eene buitensporige vermeer- dering der aanvragen ten gevolge, zoodat haar totaal bedragnaar de opgave van den heer Alcock een schier ongeloofelijk bedrag bereikte. De consul-generaal van Frankrijk te Jeddo de heer Duchesne de Bellecotirt, heeft aan zijne landgenooten medegedeeld, dat de haven vanNeegata, op de west- kust van Japan ongeschikt voor de scheepvaavt is bevonden, en alzoo niet, gelijk bij het tusschen Frankrijk en Japan bestaande handelsverdrag bepaald is, met 1 January 11. voor den bnitenlandschen handel zou worden opengesteld maar dat er op die kust eene geschikte haven werd gezocht, om voor den handel met het buitenland te kunnen dienen. 19 Feb. Te midden van de vreugde en de algemeene hartelijke belangsteilingwaarmede in de rijk versierde zaal van den Prinsentuin de ver- jaardag van NeSrlands beminden Koninggevierd werd, vernam men eensklaps den hoogst zonderbarenmaar verontrustenden kreetZeeland zinkt Honderden snetdennaar het Maritimedok en werkelijk daar was het fraai gebouwde stoomfregat Zeeland, onlangs eerst van eene voortreflfelijke stoommachine voorzien, bezig met langzaam te zinken alles was in de weer,ruim 15 ellen water was reeds in het scliip gedrongenbij laag water gelukte het echter, door aanhoudend pompen, het water te verdrijven en door doeltreflfende pogingen is men de ramp voorgekoraen dat luctor et emergegeen luctor et ementor, en de treurige allusie op deze schoone, maar ongelukkige provincie geene waarheid werd men weet niet met juistheid, waaraan dit toeval te wijten is, maar deskundigen zeggen, dat het alles behalve voordeelig voor de fraaije machine en zeer nadeelig voor de kruidkamer is. (Amst. Cour.) MARKT> EHf M4KOEL8RERI«TEiV. Delft, 23 Feb. Granen met weinig aanvoer in een doen. Tarwe van het eiland Rozenburg /9.25 a 9.60, dito Westlandsche /9.20 k 9.50, Rogge /7.20 a 7.30, dito Westlandsche f 6.80 k 7, eil. Wintergerst 5.80 a 6, dito Westlandsche f 5.70 k 5.80, eil. Zomer- gerst 5.40 a 5.60, dito Westlandsche/5.60 a 5.80, Haver, Korte 4.50 a 4.60, Lange 2.60 k 3.25, Duivenboonen 7.50 k 8, Paardenboonen 6.10 k 6.60, Groene Iirwten 9.50 k 12. Vee ruim aangevoerd met veel handel. Boter 66 a 56. Schiedam 23 Feb. Moutwijnf 13.25 per Ned. vat, Jeneverf 18.75 j zonder fust en belasting. Amsterdamsche Proef20. Spoeling1.50 per ketel. Grouiiigen21 Peb. Puike soorten van Tarwe hooger verkochtafwijkende qualiteiten moeyelijk te plaatsen. Rogge en Boekweit 10 cents hooger ver kocht. Beste zware Gerst wel te plaatsen ligte slap. Dikke Haver wel zoo aangenaam Voer on Zwarte prijshondeud. Boonen als voren. Koolzaad weinig in omgegaan. Gort wel zoo aangenaam. 's Gravenhage, den 23 Februarij 1860. Bij vonnissen van heden zijn 1". C. S. wegens het binnen het bebouwde gedeelte der Ge- meente op straat te wateren anders dan in de daartoe bestemde bakken (urinoirs) veroordeeld tot eene geldboete van f 1 en in de kosten, met bepaling der subsidiaire gevangenisstraf op een dag. 2». K. K.3°. W. K., wegens enkelen diefstal van hout ieder veroordeeld tot eene gevangenisstraf van zes dagenen in de kosten. 4°. L. W., wegens oveitreding van art. 4 der PlaatselijkeVer- ordening van den 21 Junij 1850, veroordeeld tot eene geldboete van f 3 en in de kosten, met bepaling der subs, gevangenisstraf op een dag. 5°. P. J. P., wegens overtreding van art. 26 der gemeldeVer- ordening, veroordeeld als voren. 6°, J. W. C. A., wegens het zonder verlof van Burgemeester en "Wethouders op straat te hebben laten staan van een hand- wagen langer dan noodig was voor het op of afladen, veroor deeld als voren. 7o. W. P. v. d. P.wegens het uitstorten van heete asch op de straat, veroordeeld als voren. 8°. J. v. T.wegens het zonder vergunning van Burgemeester en 'Wethouders met een handwagen, beladen met koopwaar op eene vaste standplaats op straat te hebben blijven staan, ver oordeeld tot eene geldboete van 2 en in de kosten, boete en kosten invorderbaar bij lijfsdwang. 9». M. E. B. wegens het als bestuurder eener met drie honden bespannen kar berijden van een openbaar voet- en wan- delpadveroordeeld als voren en 10°. W. S.wegens het met een liandwagen berijden van een met steenen rollaag voorzien en niet tot rijden bestemde plaats veroordeeld tot eene geldboete van f 1 en in de kosten boete en kosten invorderbaar bij lijfsdwang, RDRGERLIJKE STAN D. 23 Februarij. BEVALLEN: W. van Beein, geb. Horling, d. J. Eos, geb. Reus, z. M. J. VoUmar. geb. Roermeester, z. C. M. Bots, geb. de Bruyn, z. E. J. Margadant, geb. Becker, z. A. C. van Wees, geb. Rinderknechtd. M. 'tHart Seb. Henniger, d. J. M. C. Veerman, geb. Gunterman d. W. J. F. van der Harst, rab. Abels, d. OVERLEDENW. II. Planken, z., 5 m. A. Zuurmond, wedr. van G. Buis, 79 j. C. Arbon, d., 4m. J. E.Letterie, d., 1J j. L. van Houten, d., 4 w. F. M. J. Riep, z., 3 m. W. J. Schiedges, z., 7 m. P. Heskes, echtg. van F. Fiole 61 j. H. Siegenaar, d., 3 j. M. M. van de Weg, d., 3 m. Bij dit nommer wordt verzonden blad 11 van het Bijblad inhoudende het verhandelde in de zitting van den Gemeente- raad, van Dingsdag, den 21 Febr. 11.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Dagblad van Zuid-Holland | 1860 | | pagina 2