241s1'' STA&TS LOTfiRIJ LA1PEI-GARGEL, lie Homoiopathische Geneeswijze. OPKUIMING, ZUDEN hWOLLEN SlANLjFACTl'REN, Apme Samuel. J. L. BUCHEL, MEDEDEELINGifl TER VERSPREID1MG m DE KENHIS DHZER METHODE. A DVEBTEHTTIG A. II. TAXCEXTIUS van PilIMjO. '"STASiGEXOOTEXl Ten kstiiiore van iff. tic Tries Ifepartemeiif van Fisiaiicieii. ADMIMSTH.V1IE DEIS DOMEINEN. MECHANIQUE LAMPENMAKER €tedeni])te liiiain13, Dr. A. J. GRUBER, Dr. F. W. 0. KALLENBACII en Dr. S. J VAN ROUEN, LHjgave van II. YIJOII. Atom le belt omen. 1°. Reglement oj> de ltegteiiijke Or^anisatie. Prijs /0.20. 2°. Iteglement op tie Burgerlljke Itegtsvordering-. Prijs f 1.30. 3°. Wetboek van lioopliandel. Prijs,/ 1.40. 4°. Met IIsBr^erlijk Wefboek. Prijs 2.§0. 5°. Eenige bepaling-en onitrent Faiilisseiiient. f O.IO. 0°. Het Welboek van Strafvordering". f 0.§0. Andre Salmon, HOORT§-DKIJPPEL§. Getrouwd J. H. FERGUSON, Ambtr. van het Openbaar Ministerie en Ontvanger te St. Martin, en M. E. WAYMOUTH, van Antigua. Philipsburg (St. Martin), 22 December 1859. Onze geachte Vrienden en llloedverwanten warden verzocht deze bekendmaking wel als bijzondere kennisgeving te willen aannemen. Getrouwd F. H. van MALSEN, en M. HAGEN. 's Gravenhage 22 Februarij 1860. Heden overleedna een smartelijk lijden tot diepe droeiheid van ons en hare Brooders en Zusters, onze geliefde tweede Doehter, EVERDINA ANTOI NETTE, in den jeugdigen leeftijd van 26 jaren. K. VAN BEIJEREN. 's Graveniiage, C. van BEIJEREN, 23 Februarij 1860. geb. Helt.ebrand. Gevoelig voor de vele blijken van deelneming, onder- vonden bij het droevig verlies zijner dierbare Eclit- genootbetuigt de ondergeteekendeook namenszijr.' Zoon den opregtsten dank. "s Gravenhage DrTr,-TrxT^„ 23 Februarij 1860. BUENINCK. E E E A I G X X V van den De E-RBJKE.V uit de Eoteri| van bovengenoemde Vereeniging, kunnen worden afgehaald VRIJDAG en ZATURDAGvan 10 tot 3 ure. Naniens de Commissie G. J. ISERIEFPresident. F. W. PAUWELS, ecretaris. Een Huisgezin uit den Burgerstand verkeert, door ziekte van den Man in kommervolle omstandigheden. Er blijft liem niets anders overig dan een openlijk beroep te doen op de bekende Liefdadigheid zijner Stadgenooten die zoovele malen hebben getoond hulp te willen bieden waar de nood dringend is. Moge het ook ditmaal blijken dat de bede van een ongelukkig gezin niet vruchteloos zij opdat het daar- door van volslagen armoede worde gered. Belangstellenden kunnen bij de Uitgevers van dit Dagblad nadere information bekomen terwijl zij uwe liefdegaven gaarne in ontvangst zullen nemen. SPUISTRAAT, u°. ?3, alwaar vele 3IOBGE PRIJZEN getrokken worden, zijn nog te bekomen HEELE en GEDEELTEN van LOTEN. De Trekking begint aanst. Maandag den 27 Februarij. Koek- en Banketbakkerwonende te Seheveningen gemeente 'a Gravenhage, worden bij deze opgeroepen ora op Woensdagden 14 Maart 1860, des voormiddags ten elf ure, hetzy in persoonhetzij bij gemagtigde (van geregistreerde volmagt voorzien), te verschijnen in de Raadkamer der Arrondissements-Regtbank te 's Gravenhageen zulks om over te gaan tot de verificatie hunner schuldvorderingen voor zoo verre zulks ter eerste vergadering niet is geschied. 'aGravenhage, 23 Februarij 1860. De Curator in gezegd Faillissement T. C. P. ALSO HE. Op Zaturdagden 10 Maart 1860, des morgens ten 10 ure, in het Logement de I&otneinaandeSchie, te Rotterdam zal de Ontvanger der Domeinen te 'a Gravenhageunder nadere goedkeuring van Z. Exc. den Minister van Financien in het openbaar, bij inschrijving Al\BESriiUK\ Het geheel afbreken, en op eerie nieuvv te heijen fundering weder opboinven, van bet achter- gedeelteder Pakfitiizen van het voormalig Oostindiscbe IInis te Rotterdam mat het onder- houd en de herstellingen van de andere, daartoe behoorende Gebotiwen en Aanboorigbeden ingaande met den dag der goedkeuring en eindigende den 31 December 1861. De besteding geschiedt bij enkele inschrijvingmet borgstelling. De Biljetten moeten op zegel geschreven en onder- teekend met aanwijztng der Borgen, gesloten in eene bus gestort worden die tot op den dag der besteding in het Oost- Indische Huis, in de Boompjea te Rotterdam, voor de gegadigden zal worden geplaatst. Hot Bestek en de Voorwaarden list ter lezin<r ten Raadhuize der Gemeente Rotterdam ten kantore van de Ontvangers der Registratie aldaar, alsmede in het KofHjliuis bij Leigraafin de llomeinen op de gebruikelijke plaatsen. Tar verkrijging van inlichtingen tot het bezigtigen der planteekeningen vervoege men zich ten huize van den heer J. VisserArchitect, buiten de Oostpoort. De aanwijzing van het werk zal geschieden op Donderdag en Vrijdag, den 8 en 9 Maart 1860, respectivelijk aan te vangen des morgens ten 9 ure. De Ontvanger der Domeinen H. COLLOT d'ESCURY. Do Sohuldeischersde Bevoorregte en Pand- of Hypotheekhebbenden daaronder begrepenten laste van den faillieten boedel van A. TXriJT Bz., Brood-, aan het Hof van Z. K. H. Prins Frederik, beveelt zich aan tot het in ORDER STELLEN van door middel eener verbeterde werking. Ily vestigt hierop vooral de aandachtuit hoofde der vele CARCEL-LAMPENdie welligt onvcrdfend ter zijde zijn gezet. Verders verbindt hij zichde in order gestelde Dampen, tegen eene convenable jaarlfjksclie con- tributle te onderhouden. OX DER MEDEWERKIXO VAN VERSCIIEIDENE YREEMDE EN NEDERLANDSCIIE GELEERDEN, B IJ E E N V E R Z A M E L D DOOR JtomoioputiSf h e Genee sheer en te Kotterdam. ITS IS O U S® van vel XXO. Yoorwoord. Levensgeschiedenis van Hahnemann. Homoiopathiscli Dieet. Een geval van Heupontsteking. Mededeeling van een niet Geneeskundige. Homoiopathische geneesmiddelleer. Eene langdurige maagziekte. Longtering. Eene oogziekte. Ontdekking der homoiopathie. De zuigeling. Lichtschuwheid bij een Rhachitisch kind. Chronische oogontsteking De grootte der giften. Verstniken van den voet. JichtAsthma. Langdurige Diarrhee. Wat kan een leek bij het heerschen eener epidemie voor zich en de zijnen doen Cholera. Het opmaken van een ziektebeeld. Het kind. Heeschbeid. Geneesmiddelleer. Trommelzucht (Tympanitis). Aangezigtspijn. Tusschenpoozende maagpijn. Bezetting op de borst. De knaap en het meisje. Longontsteking. Verharding der Araandelen. Beoordeeling der Ilomoinpathie. Aanhoudend braken. Dit WERK wordt nitgegeven in 4to vellen van 4 pag. De Inteekenaren ontvangen de vellen successivelijk naarmate zij uitkomen dock nooit meer dan 26 in een jaar. Prijs francodoor bet geheele land XO cents per vel. WESTINOISGHE WETGEVING. DOOR DEN BOEKHANDELAAR OEBEXZEELTE ROTTERDAM, zijn nitgegeven de volgende door de Staats-Commissiebenoemd bij Koninklijk beslnit van 27 September 1852, n°. 46, voor de Nederlandsche XV est! n disc he Holonieu vervaardigde Ontwerpen alien in groot 8°. Ten overstaan ran den te's Gra venhage residerenden Notaris WA.JSIXG, zal, op VrijdagI den 24 Februarij 1860, des voor-' middags ten 10 ure, v<56r de Stalhouderij de Zwaan< te Seheveningen, in bet openbaar worden verkocht Acht raak aan den weg loopende KOETS- en WERKPAARDEN, twee VARE KOEIJENvijf BOERENWAGENS, een SPEELWAGEN, een DROWSKI voor 2 paarden een DITO voor 1 en 2 paarden, een TILURY, een VIGILANTE voor 1 en paarden een TILURY, een VIGILANTE voor t en 2 2 paarden, een BAROUCHET voor 9 personen, een TENTWAGEN voor 12 personen, eene NARRE- SLEDE voor 4 personen, verscheidene .SPANNEN TUIGEN, eenise STALLGEREEDSCHAPPEN, vonrts eenige MEUBELAIRE GOEDERENen hct- geen verder te koop zal worden aangeboden. Alles is nog Heden (Vrijdag), v<56r de verkooping, te bezigtigen. in afwachting der ontvangst van de nienwste Voorjaarsgoederen VAN ALLE SOORTEN waaronder Fransche gekleurde NETELDOEKEN, JACONNETS, BAIifiGE ANGLAIS, GAZE, GRENADINES, TARLATANS, ROBES, MAN TELS MANTILLES en DIVERSE BRODERIEN alles tot veel verminderde prijzen. ZIJDEN ROBES a VOLANTS en a QUILLES worden uitverkocht 50 °/Q onder inkoopsprijs. It a n g e II ontstraaf n°. 8 waar een fraai GEMEUBEIiKERD of O.X'GEMEU- BKLEERB AHPARTEMEWT, voorzien van alle gemakken tot een matigen prijs te huur is. Te bevragen aan het bovenstaand adres. Deze reeds zoo algemeen en gunstig bekende DROPPELS zijn zeer aan te bevelen om hare XJiOnuntende Hoortswerenilc werking, in Alledaagsehe Anderdaagsclieen IlerdcndaagselieKoorlsen, vooral ook bij slepende of langdurige Koortsen, alsmede bij zoogenaamde Binnenkoortsea. Dezelve onder- drukken niet slechts tijdelijk de Koorts, zoo als zoo vele andere Ivoortsmiddelen maar versohillen daarvan door hare GEHfEtENDE EIGEN8CIIAPPE1V. Deze Druppels bevatten nlefs geene schadelijke bestanddeelen. Dezelve zijn verkrijgbaar k 80 cents het Fleschje", bij den Heer J. J. SCHREUDER, Apotheker, te Haari.em, en voorts gedeponeerd bij de volgende Heeren Apothekers: 's Graveniiage van Renesse, Boekhorstsiraat. Amsterdam, Adama, Utrechtschestraat. Dordrecht, A. J. van Roosendaal. Delft, II. W. de Kruijff. Leiden O. A. van TrichtDonkersteeg. Rotterdam, van Santen KolffKorte Hoofdsteeg. Schiedam, A. J. van der Schalk. Vlaardingen, J. M. Lagerwerjf. Een fatsoenlijk, GEHUWD PERSOON, van de P. G.wenschte, tegen 1°. Meials IS III SB E- W A A R E H gepla atst te worden. De meest voldoende getuigschriften kunnen worden overgelegd. Te bevragen bij den Boekhandelaar M. J. Visser, Vlamingstraatalhier. In deze geschiedenis van een Toonkunstenaar door den begaafden Jl. J. CUE HER, komt een Lied voorgecomponeerd door den Heer J. J. H. VER- HULST, terwijl de Plaat door den Auteur zelven werd geteekend. SCHOUWBSTKCEN CONCERTED, enat. Honinkli|k-Bollandsche Schouwbiirg. DirectieBREEDE en VALOIS. Zeker allerlaatste voorstelling van BEN-LEIL, DE ZOON DER DUISTERNIS Groot Melodrama in 6 Tafereelen, voorafoegaan door 1 O O een Voorspel in 2 Tafereelen. Aanvang ten 6| ure. V E HTKK BER SPOORTRX1X A'E A. Rollaiidsehe Spoorweg.IS interdienst. Van 's Hage naar Rotterdam 8.30,10.41, 1.33,3.40, 6.43 9.43. Van 'aHage naar Amsterdam: 8.23, 12.31, 4.23, 7 23. Van Rotterdam naar 'silage: 7.30 9.45 11.40, 3.30, 6.30 9.35. Van Amsterdam naar's Ilage: 8.30, 11.30, 4.30, 7.30. 7Vederlaiidsch-B« Igische Spoor weg. Van Rotterdam: 10 u. 15 m.; 3 v.; 8 u. 40 m.(het laatste alleen naar Dordrecht.) Dordrecht naat Rotterdam: 7 a.; 10 u. 40 m.3 u. 20 m. Breda naar Antwerpen en Rotterdam6 u. 50 m. 12 u. 35 m. 5 u. 20 m.(het laatste alleen tot Moerdijk.) Antwerpen naar Breda en Rotterdam7 u. 45 m.12 u. 20 in. 5 u. 25 m.(het laatste alleen tot Breda en Moerdijk. Te 's Gravenhage, bij P. E. van STADEN en ZOON, Dritkkers en Uitgevers van het Dagblad, Torenstraat, n°. 21.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Dagblad van Zuid-Holland | 1860 | | pagina 4