rv. so. Dingsdag, 38 February. 1864 VERPACHTING. VAN B! BJ IT K i„ A M IB. DAGBLAD ZUIDHOLLiND EN SGRAVENHA6E Hit Dagblad verschijnt dagelijksuitjenomen Zon- J< eestdagen. Pry's per drie maanden f 5. franco per post f 6. Brievenstukken en advertentien franco aar V -Bureau van dit Prtghlad. EIESI-AflT van den 2\slen February 1860, A, n°. 1328 (4de Afd.) Betreffende de sluitinj der Jagt op Waterwildhet Weispel van Kwartelen de uitoefening der Visscherij in dt binncmvateren en het opsluiten der Kooi-eenden. De STAATSIIAAEI, COMMIS9AKIS dca in de Pro v IN'CI E Zuidholland: Gezien het Besluit van Gedeputeerde Staten van den 21sten Februarij 1860, n°. 38: Gelet op art. 12 der Wet van den 13den Junij 1857 [Staatsblad n°. 87); Brengt ter kennis van de belanghebbendendat bij voovnoemd Besluit door Gedeputeerde Staten ook uit aanmerking van de nadeelenwelke door het gebruik van ankerkuilen nan de Visscherij wordt toe<zebra°,t is bepaald: 1°. Dat de sluiting der uitoefening van de afzonder- lijke Jagten op Waterwild, opgenoemd in art. 17 der Wet van den 13den Junij 1857 [Staatsblad n°. 87), zal plants hebben op Zaturdag, den lOden Maart eerstkornende, en dat mitsdien van dat tijdstip at' de nitoel'ening der Jagtbedrijven, verineld in art. 15 dior Wet, sub. lett. d, f en h, is verboden 2°. Dat de uitoefening van het Weispel van Kwar telen met steekgaren of vliegnet (art. 15, lett. s,dier Wet) is toegelaten van den lsten Mei eerstkornende tot en met den lldtn Julij daaraan volgendemet bepalingdat het vliegnet in geen geval tot het tirasseren der Kwartelen zal mogen gebruikt worden 3°. Dat de Visscherij in do binnenwateren zal ge- sloten zijn den 17den Maart eerstkornende tot en met den 17den Mei daaraan volgende, met uitzondering van het visseheri van aal en palinghelgeen gedurende den gesloten vischtijd door middel van fuiken aalkorven, aalscharen aalsrepen, dobbers, mitsgaders door jieuren, blijft vrijgelaten 4°. Dat daarteboven het visschen met ankerkuilen, van den lsten April tot en mot den 15den Junij 1860 is verboden en 5°. Dat de Kooilieden limine eonden zullen moeten opsluiten of ophokken van den l.iden Maart eerst kornende tot en met den SOsten April daaraan volgende en van den I5den Julij eerstkornende tot en met den 3 lsten Augustus daaraan volgende. En zal deze Kennisgeving, doorinsertie in het Provin- ciaal Bladin de Nederlandsche Staats-Courantalsmede in het Dagblad van Zuidholland en 's Gravenhageter kennis worden gebragt der Gemeentebesturcn in Zuid holland en van de belanghebbenden. 's Gravenhage den 21sten February 1860. De Staatsraad Commissaris dcs Konings voornoemd Van der HEIM. Prijs der advertentien van 1 6 regels f 1.80, Ike renel ntftr 2bcents, behalve het zegel. Croote "letters naarmai'e de ruimte, iveTke zij leslaan. Op Maandagden 12 Maart 1860, dts voormiddags ten 11| ure, zal, onder naderegoedkeuring, door eene Commissie uit Gedeputeerde Staten van Zuidholland en uit het Bestuur van het Hoogheemraadschap van Rijnland, in bijzijn van den Hoofdingenieur van den Waterstaatin het lOde district, aan het Gemeene- landshuis van Rynland te Leiden, worden verpacht: De invordering van het regt van doorvaart van de beide sluizen zijnde eene Schut- en eene Keersluis en daarbij behoorende bruggen aan de Gouwe in den Hoogen Rijndijk onder Alphen ingaande den lsten April I860 te middernacht en eir.digende den 30sten April 1861, mede te raiddernacht. Deze verpachting zal geschieden bij inschrijving en afslag. De voorwaarden liggen ter lezing aan het locaal van het Provinciaal Bestuur van Zuidholland te s Gravenhageaan dat van het Geraeenelandshuis van Rijnland te Leiden, en op de meeste plaatsen, alwaar gewoonlijk de bestekken van Waterstaatswerken in gemelde Provincie ter lezing gelegd worden. Ilonderdag v66r de verpachting, des voormiddags om 11 ure, zal de noodigo aanwijzing in loco worden gedaan en zullen voorts nadere inlichtingen te bekomen zijn bij den Hoofdingenieur van den Waterstaat J. A. Beijebimck en den Ingenieur J. F. Augier, beiden te 's Gravenhageen den Opzigter van Rijnland te Leiden. Ve StaatsraadCommissaris des Konings in de Provincie Zuidholland VAN DER HEIM. F IS A IV H K IJ K. Parijs, 26 Feb. Het berigt van een nitstel der opening van de Kamers heeft zich niet bevestigd. De Moniteur deelt althans heden het programma der opening op 1°. Maart mede. Evenmin is gegrond een gisteren ter beurze verspreid geruchtdat Z. M. de Keizer door ongesteldheid verhinderd zou zijn de Kamers in per- soon te openen. Z. M. is wel eenigzins vermoeid ge- weestdoch bevindt zich beter, en heeft gisteren bij den raad van ministers voorgezeten. De Moniteur behelst ook een Keizerlijk besluit tot reorganisatie der artillerie. Daarbij worden de kaders van depot bij de batterijen bclegei ingsgcschut opgehevenhet aantal batterijen veldartillerie ver- meerderd, drie nieuwe rogementen rijdendo artillerie opgerigt en de artillerietrein weder in het leven ge roepen. Z. M. heeft aan den minister van buitenlandsche zaken in Spanje hot Grootkruis van het Legioen van Eer toegezonden. De vice-admiraal Charner zal heden deze hoofd- stad verlaten, om zich te Marseille op de Engelsche pakketboot Panthere in te schepenbij begeeft zich over de landengte van Suez naar China. Het vertrek van het Engelsch smaldeel van Port land heett hier nog al indrnk gemaakt. De zaak is nog at van gewigt, indien deoorlog in Afrika wordt voort- gezetzoo als o. a. door de Pays wordt medegedeeld. Eene telegraphische depeche uit Madrid van gisteren l.erigt deswege, dat het Sjuomstthe smaldeel Algbsirns heett verlaten. Het zou de Maroccaansoke invenS-gann bombarderen, to beginnen met Arceila. De operation zouden echter, door de verschijning der Britsche vloot, zeer belemmerd worden daar Spanje zich wel aan geon strijd met Engeland zal wagen te minder daar het geheel alleen zou staan en niet zoo als bij de onderhundelingen vdor de oorlogsverklaring door Frankiijk zal worden ondersteund. Ons gouverneinent zou, om Spanje te hulp te koraen, te minder het Engelsche verbond in gevaar stcllennaardien onze betrekkingen met het Hoi van Madrid thans eenigzins verkoeld zyn, Er zijn tijdingen uit Konstaritinopel ontvangen. tot den 15. Vorst Milosch was ernstig ziek en had deu Sultan gevraugd zijn zoon als Erfprins te ei kennen. Naar men verzekerde, werd dut verzoek door Rusland ondersteund. Men was beducht voor een opstand der Sclaven in Turkye, indien de Porte zou vermeenen, dit verzoek te moeten weigeren. Men verzekerde, dat hot Turksche gouvernement hovel had gegeven te Londen eene leening van zes millioen ponden sterling to sluiton. ITALIC, Naar mem uit Parijs schrijftzyu aldaar voort- dtirend tiiteenloopende geruchten in omloop nopens de wijze, waarop het eindeiooze Italiaansche vraagstuk zyne oplossing zou erlangen. Zoo kwam op nieuw ter sprake eene reorganisatie van het Groothertogdom Toscane, onder een' hertog van Genuawaaromtrent moet worden opgemerktdat er geen andere hertog van dien naam is, dan een kind van zes jarenzoodat deze altijd onder een regentschap zou moeten regeren. Verder zou, volgens dezelfde geruchten, de Romagna onder het bestuur komen 'tzij van Toscane, 't zij van Piemont, niaar steeds onder het oppergezag des Pausen. Men voegt er bij dat Keizer Napoldon aanvankelijk, gelijk men weet, zeer tegen de aanhechting van Midden- Italie gestemddaarin, alleen op aandrang van Enge land een oogenblik zou bewilligd hebben. Ten ge- volge der moeijelijkheden welke het kabinet der Tuile- rien echter bij het ministerie Cavour ten aanzieu van Savoye zou ondervonden hebben zou Frankrijk op zijne meening ten voordeele van Piemont terug zijn gekomen. Deze te Parijs in omloop zijnde geruchten worden van eene andere zijde echter geheel wedersproken en er wordt gezegd dat er tusschen de Franschc en Sardinische gouverneraenten te veel overeenstemming omtrent het vraagstuk van Savoye bestaatdan dat dit tot eenig geschil aanleiding kan geven, en dat juist uit dat oogpunt ook ten slotte tot de aanhechting van Ilalie zal worden overgegaan. Aan het berigt van den Morning Chronicle, nopens een verbond tusschen Oostenryk en Rusland (zie ons vorig nummer onder de telegraphische berigten)schijnt itiderdaad weinig te kunnen worden gehecht; men kan dat berigt bepaald als onwaar beschouwen. Inderdaad is het eene andere lezing van een teeds medegedeeld berigtdat Rusland Piemont met eene afbreking der diplomatieke betrekkingen zou bc- dreigd hebben, indien de aanhechting plaats had. Al die geruchten worden alleen verspreid om in dez n of genen zin op de openbare meening invloed uit te oefencn. Alleen weet mendat Ruslanden zeli's Pruissen, vermeend hebben, in hunne laatste diplo matieke verklaringen nopens de Italiaansche aange- legenheden op vrij ernstige wijze bun voorbehoud te kennen te moeten geven omtrent de theorinn van het Engelsche ministerie aangaande de volkssouvereiniteit, n waarbij zij de beginselen hunner eigene organisatie en da regten hunner dynastien beschermen. Die houding het ft natnurlijk te Weenen veel genoegen gedaan maar inderdaad moet men het gewigt daarvan niet over- dry ven, te minder, daar uit Berlyn wordt gesehreven dat de aanhechting van Midden-Italia haren geregelden gang gehad, en Pruissen niet dan onder zeker °voor- behoud tot het voorstel van Ruslandom conferentien te houden, is toegetreden. Te St. Petersburg zelf i3 het gouvernement, ofschoon tegen het stelsel derfdili accomplis protesterende geenszins ongeneigd om tijd en omstandigheden niet uit het oog te verliezen, waarin liet veel van Oostenrijk verschilt. Daarom mag inder daad gezegd worden, dat iiet berigt van dcn°Morning Chronicle onwaar is. Volgens een schrijven uit Berliju hield men het er daar voor, dat de aanzienlijke mcerdet heid, walke het Engelsch Kabinet en het Parlemcnt schijnt te hebben veel zal hijdragen tot eene vredelievendc oplossing der Ualiiuuische quaestie, De aawhcchting houdt men voor zcker en in het ongimstigste geval zouwat da Romagna belicfi,het stadhonderschap dattrover worden opgedragen aan Koning Victor Emanueldie daarvoor een cijns zou hotalen aan den Pans. Over dit overgamzs- voorstcl zou in den laatsten tijd onderhatideld zy'r.. Dat bij dien stand van zaken niet aan de oprigtino- van een Koningrijk Toscane gedachl wordt, spreekt van zelf. Over het geheel merkt men bij de geestelijkheid eene grooto reactio op. Vooral in Italic is de toenndering tusschen het voorloopig bewind en de geestelijkheid met kbnar in Irankrijk doet ziclt hetzclfUe verscliijnsel voor. Men kotut van do meening terug, dat het Pauselijk gezagdoor het verlies van cen dec! van zijn groruOebted zou verminderen. Hoewel nu de geestelijkheid in Italic over het al- gemcen op voire na niet zoo vyandig tegen de voor- genomen wijziging van gebied was als een groot deel der Fransche geestelijkheid, heeft het voorloopig be wind van Toscane toch begrcpen dat het iets°doen moet, om de sympathie der geestelijkheid te winnen, ten gevolge waarvan een besluit is genomen, waarbij eene merkbare verbetering in het lot der latere geestelijkheid is gekomen. De geestelijkheid heeft daarop eene deputatie naar den minister voor eeredienst ge- zonden om het gouvernement dank te zegyen voor°de betoonde belangstelling in haar lot. atoverigens den banvloek betreft, welke men zeide, dat dePaus over Koning Victor Emanuel zou uitspreken,' voor het geval, dat deze laatste de Romagna aan zijn gebied hechtte, hiervoor bestaat geen de minste vrees, daar uit de onlangs in Engeland openbaar gemaakte stukken, betreffendo de Italiaansche kwestie, gebleken is, dat het Hof van Rome tot eene dergelijke demonstrate zijne toevlugt niet zal neraen. Kardinaal Antoneili schreef aan Keizer NapoMon, dat een dergelyke maat- regel sedertde middeneeu wen niet was toegepast, 't o-een gelijk staat met de verklaring dat zttlks niet meer tot onzen tijd behoort. Uit Turin wordt per telegraaf van den 25 berigt dat de minister van oorlog, bij circulaire van den vorigen dag. kennis heeft gegeven dat de Koning van Sardinui de ligtingen van 1850/53 onder de wapens heeft geroepen. De circulaire voegt er bij dat dit ge- schiedt, om de soldaten der nieuwe proviucien in aan- raking met die der oude te brengenten einde de homogenjteit van het leger te verzekcren en de instructia gemeenschftppelijk to maken. olgens te Genua uit Napels ontvangen tijdingen van den 18, moesten de officieron die met vcrlof zijn zich den 1 Maart bij huttne corpsen bevinden. Een gedeelte der municipale gardes van het Koningryk was mobiel verklaard. Te Palermo en in de Abruzzen heerschte onrust B li I E, f Hvttstsel26 1*eb. De Kamer der Vertegenwoor- digers zal overmorgen hare werkzaamheden hervatten.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Dagblad van Zuid-Holland | 1860 | | pagina 1