TELE8RAPHISCHE BERIGTisl. N° 1650 2000. 11062 - 1500. 14618 - 1000. 1577 - 400. 1698 - 400. 18673 - 200. N°. 6117 8349 11108 14067 17101 17745 100. 100. 100. 100. 100. 100. ItiimenlaiHlsche Sleiir^tteri^tciL 98 A 64ft 76 98? <4 H 5 5 5 4 3 3 3 125 125£ 103J lOlj o 5 5 24 891 99| 32 J i-3 ft 47^ 53J 691 25^ 99£ 33 42^ 471 53^ 69J 25 ft 33 42i 47 j 534 lluitciilaiKlM'iie Stciii'MiMTijiteii A VKlITE TIE onderzoek naar den paalworm over 1860, zal gebragt worden op eene son van f 1500; een van den 21 dezer, houdende, dat de aangevraagde verhoocrin" van snbsidie voor 1860 vooralsnog niet tot 3000 zal gebragt worden: de 3de brief bevat de opgave van een door een in 1832 gediend hebbenden serjant gebruikt middel tot verdrijving van den paalworm. Dit middel bestaat in fijn glas met ongekookte 1'jnolie vermengd. Door den beer A. van Brussel, te 's Gravenhage waren.doortusschenkomstvanden Minister van Binnen- landsohe Zaken, aan de acaderaie toegezonden eenige naonsters van knnstkolen uit ddn stukdaarvoor vverd eene commissie benoemd, bestaandeuit deheeren Staring en van der Boon Mesch. De heer Hurting bragt, namens de commissie, verslag uit over eene verbandeling van wijlen den heer Stifft, betreffende de Cttracaosche eilanden enz. De commissie stelt daarin voor, geene bijdrage van den heer Dumontier aan te nemen daar deze verhandeling niets anders bevat dan eene vertaling van de werken van Stifft. Met algemeene stemraen werd besloten aan den heer Dumontier bet uitgebragte rapport te zendenten einde bij op deze beschuldiging kunne untwoorden. De beer Vrolik bragt, namens de commissie, een belangrijk rapport uit over de geschiedenis der ver- woestingen van den paalworm. De commissie was daarbij van oordeeldat de paalworm op onze kusten in de maand Junij in bet hout dringtdat hy van bniten daarin dringt en steeds in het hout boort. Ten slotte is de commissie van oordeel, dat bet verkeerd gehandeld is, zoo men den ringworm uit het bout verdrijft, daar bij steeds op den paalworm aast. Voorts bleek uit het rapport, dat de jaren, waarin de meeste regen is gevallen, men den sterksten groei van den paalworm heeft waargenomen en dat alle kusten van Nederland door dien worm waren aan- getast. Ook is de commissie van oordeeldat er zoo spoedig mogelijk een aanvang worde gemaakt met verdrijvingsmiddelenora dien vijand te bestrijden. De raiddelenwelke de meest goede uitkomsten liebben geleverd zijn koolteer of creozot. De voor- zitter bragt dank aan de commissie voor de moeije- lijke taak, die zij op zich had genomen. Dit rap port zal afzonderlijk worden uitgegevenen daarbij zullen gevoegd worden de tabellen van den heer von Baumhauer enz. De heer von Beneden heeft de vergadering aangeboden, dit belangrijke rapport in de Fransche taal over te zetten, De commissie zal daar nader over beslissen. De heer von Baumhauer kwam nader terug op de alcohol-meter van Poulliet. Spr. zal later op zijn voorstel terugkoraen. De vergadering bragt dank aan den heer W. Vrolik, voor het geschenk dat de afdeeling heeft ontvangen bestaande uit het welgelijkend portret van wijlen den hoogleeraar G. Vrolik en dat nu de vergaderzaal versiert. De heer v. Beneden werd door den voorzitter ge- vraagd of hij ook van plan washet woord te voeren, waarop die heer beloofde, op eene der volgende verga- deringen eene bijdrage te leveren. De heer Storm Buysing leverde eene belangrijke bijdrage over de kust van Noord- en Zuidholland. Dit stuk zal in de verslagen en mededeelingen worden opgenomen. De heer Conrad sprak over do verzinkingen van bet Westerhoofd der nieuwe IJdijkingen te Amsterdam. De verzakking moet men daar hoofdzakelijk toe- schrijven aan de wassing van het water gedurendede maand Maart. De commissie is van oordeel, dat het eenige middel wasom dit tegen te gaan door het gebruiken van zand in plaats van bagger. Spreker was van oordeel, dat zand het beste materiaal is, en dat men aan het Westerhoofd de gevolgen kan wnarnemen van ontijdige bagger-ophoopingen. Dit stuk zal in de verslagen en mededeelingen worden opgenomen. De heer van der Willigen gaf eene verhandeling over de electrische ontlading van het luehtledhe en de heer Staring gaf eene bijdrage over de herkomst van bet grind. Daarna ging de vergadering uiteen. Aniersfoort, 25 Feb. Blijkens de statuten der Nederlandschecentraal-spoorwegmantschappij Utrecht- Amersfoort Zwolle, notarieel opgemaakt, is het oor- spronkelijk kapitaal groot 5 millioen; bestaat de raad van administratie uit vijf leden, die geene vastejaar- lijksehe bezoldiging ontvangen maar een aandeel uit de winsten boven de vijf percent per jaar zullen genieten. Tachtig percent dezer winsten worden door de aan- deelhoudcrs genoten. De maatschappij wordt aan"ecaan voor 90 jaren. Het kapitaal van f 5,000,000 "wordt, verdeeld in 20,000 aandeelen, van /250elk. De aan- deelen zijn in bianco; tien aandeelen geven regt op ddne stem. De raad van administratie doet jaarlyks rekening en verantwoording over het gehouden beheer. De balans wordt in de jaarlijksche algemeene verga dering van aandeelhouders aan hunne goedkeuring onderworpen. De stortingen zullen geschieden in tien termijnenmet tusschenruimte van minstens twee maanden en hoogsten 20 pCt. bedragen. De eerste stor ting, die 10 pCt beloopt, raoet geschieden binnen eene maand na de dagteekening der acte van oprigting. Breda 25 Feb. Naar men verneemtzullen de generaals-majoor, directeuren der lste en 2de artillerie- directie, thans te 's Gravenhage en te dezer stede werkzaam aan welke respectivelijk door Z. M. eene andere standplaats is aangewezen zich met Mei aanst., naar Utrecht 3n Dordrecht, hunne nieuwestandplaatsen, begeven. Zlerlkzee 25 Feb. Wij vernemen dat in den loop der volgende maandde lieeren hoofd-ingenieur Jhr. Ortt en de ingenieur .Ihr. van den Santheuvel zich naar de provincien Zuid- en Noordholland zullen be geven ten einde eene opneming te doen van de wer langs de westkust van het eilar.d 1 van het strand Scao:» ven. - Butrekkelijk den dijkval te Fiatirens vernemen wij de volgende bijzonderhudenEven beoosten de YY everssluis is er in deze week in de zeewering van den polder Schouwen een dijkval ontstaan, grooier en merkwaardiger dan de reeds bekende onheilen van dien aard. De zeedijk is over vijftig el lengte in de diepte weggezaktlerwijl over eene lengte van 350 el de steenglooijingen voor en na wegschuiven. Daar waar men vioeger een Imogen dijk vond vindt men thans 12 el diepte, bij hoog water, en langs den oevc i rand peilt men 8 tot 15 el diepte. De dijksdiiectie en de ingenieur van den waterstantdie zich onmid- dellijk op de plaats bevonden, nemen met kracht van volk de noodige maatregelen om Schouwen voor eene mogelijke overstrooming te vrijwaren. MAKHT- KM HAMDEMBEKICiTEW. s tiiiAveahage, 27 l'eb. Boter. De aanvoer van versche waar was van weinig beteekenis, de prijzen liepen voor lste qua!. van f 58 tot 61, belegen goed van f 50 tot 54 a 55naar deugdbij lustelooze handcl. De houders waren niet genegen Ia<*er los te laten, zoodat er nog onverkocht overbleef. Schiedam, 27 Feb. Rogge144/2 ffi Arends- btirg /217 6/w. Gerst, 128/2, 129/2 8 Coursche/198201 6/w.; 128/2 8 Libau 197 cont. M out wij n J 13.75 per Ned. vat, Jenever19.25 zonder fust en belasting. Amsterdamsche Proef. f 20.50. Spoelingf 1.80 per ketel. Rotterdam, 27 Feb Nieuwe Witte Zeeuwsdie larwe was heden, bij redelijken aanvoer, tot vorigo prijzen moeijelijk te plaatsen. Puike van f 9 f 9.25, Goede van f 8.25 tot 8.50. Afwijkende van f 6.75 tot f 7.75. Jarige van f 9.50 tot f 10.50. Nieuwe Zeeuwsche Kogge 10 cts. hooger/6 70, 7. Nieuwe Zeeuwsche Gerst slap, vorige prijzen. Puike Winter f 6.25, 6.60. Gewone /5, 5,90. Zomer f 5 25 /6.25, Nieuwe Zeeuwsche Haver als voren Lan"ef'2 2b 3 Korle f 3.30, 4.40. Nieuwe Zeeuwsche ;Paardenboonen onveranderd f 6.256.75. Nieuwe Noordbrabantsche Boekweit bij gerijven merkelijk hooger 225 per last. Nieuwe Zeeuwsche blaauwe Erwten 50 c hooker Kleine /9.25, 9.50. Groote /10, 12.25. Mestin* /7.75 8.25. p Nieuwe Zeeuwsche witte en bruine boonenprijs- houdend, witte f 8.75 10.25; bruine f 9.25,' 11.25. Nieuw Kanariezaad 25 ct. hooger 8.50 '9.75. Nieuw Zeeuwsch en Overmaasch Koolzaad als voren f 11.80, 12. Meekrap weinig geveild, flaauwe stemming, o-oede onberoofde f 24. S Amsterdam, 27 Feb. Granen vast. Koolzaad64 Koolzaad September674 Raapolie3§ 375 Id. najaar- 40 Lijnolie najaar- 304 30? Id. Mei3]i Hlstc 9 T A ATS-LOTER IJ. EERSTE KLASSE. ekrste lust. n KVUCiKKbUKK T A A B. 27 Februarij. BEVALLEN: M. H. J. Srait, geb. van Niekerkenz. N. Alter, geb. Verveer, d. D. Tuit, geb. Roos, z. - E. Kool, geb. Bot, z. G. I), van den Bosch, geb. Lit, d. A. Emmerik, geb. van Maanen d. J. de Bazel, geb. van der Lem, z. C. F. Triep, geb Beeser z. J. Figelet, geb. Creedeveld, z. J. van der Harst, geb. van der Meijden, d. OVERLEDEN: D. Toetz., 3 j. E. J. Brinckman, jd., 28 j. C. F. be Comte, jd., 55 j. B. N. de V'ries, z., 3 m.— P. W. S. de Willigen, geb. Hoekwater, 55 j.A. M. Bazelaar, wed. van H. Fisaan, 59 j. J. M. Kemper, d., 1 j. M. Lens, jd., 67 j. CLATEUE TtJDIXGEX.j k8n aldaar aangewend tot voorkoming van strand- en duinverlies. Men brengt deze reis in verband met den benardon en gevaarvollen toestaud der duinen en Turin, 26 Feb. De Russisclie gezant alhier moet den lieer Cavour onder het oog hebben gebragt, lioe groote verantwoordelijkheid Sardinia zou op zich laden, wanneer het tbans stappen deed, tot de inlijving der Hertogdommen. VeiielH;26 Feb. De nieuwe gouverneur, von Tog- genburgis albier aangekomen. Louden 27 Feb. De Asia is alhier uit New-York aangekomen, brengende berigten van den 15 dezer. Het met Mexico gesloten verdrag was openbaar gemaakt. Uit I eracruz werd van den 4 gemeld, dat Engeland aan de regering een ultimatum had gesteld, waarbij dat Rijk eisclitdat binnen den tijd van acht dagen alle achterstaliige schulden betaald worden. sNachts. Volgens telegraphische berigten uit Parijs zouden de antwoorden van Pruissen en Rusland op de door Engeland gedane voorstellen tegenvoor- stellen behelzen welke, eerst aan eene conferentie der Groote Mogendhedenen daarna aan een Congres moeten onderworpen worden. De heer ihouvenel bchoudt zich zyn antwoord voortotdat hij het met Engeland daaromtrent eens zal zijn geworden. Het gerucht, dat aan graaf Walewski eene zending naar YY ecnen^zou opgedragen zijn, was zo dergrond. I 27 Feb. De Aloriiteur behelst eon rapport van den minister voor de openbare werken, enz., den beet ivouherover de openbare wegen in het binnenland. Daarin wordt aangekondigddat de tariven op de k.inulcn eene vermindering zullen ondergaan da» het oversuhot der laatste leening, ten bed rage van 100 mill., bestemd za! blijven voor openbare werken, en dat die gelden aldus verdeeld worden voor wegen 15 mill., vooi i i i iui en en kanalen 42 m. voor havens eii baken 35 in. vo ir landbouw 8 m. Deze werken zullen in dne dienstjaren worden aanbesteed. De Uouatitutionnel bevat eene depeche van den he.r Thouvenel aau onzen gezant te Weenen oin die aan den graaf von Rechberg mede te deelen. De heer Ihouvenel geelt daarin een historisch overzi^t van de vrucbtelooze pogingen, door Erankrijk aangewend, om tot eene oplos.sing der verwikkelingen omtrent Midden- Italie te geraken daar de bevolkingen hare vroegere Vorsten niet langer wilden behouden. Hij doet een beroep op den verzoenenden geest van Oostenrijkom eene op- lossing zoo als die door Engeland wordt voorgesteld, aan te nemen. Tot den tegenwoordigen staat de"r Romagna overgaande, zegt de lieer Thouveael te betreuren dat de Paus den toestand aldaar steeds laat verergeren! h rank rijk zou nog aan eene minder belagchelijke com- binatie dan eene afscheiding (ddmembrement) zijne toe- stemming kunnen geven, indien slechts het beginsel van niet-tusschenkomst geliandhaafd bleef. Batavia, 13 Januarij. Volgens eene telepraphische depeche met berigten uit Batavia, ioopende tot den 13Jan., zijn er zeer ongunstice tijdingen uit Bandjsrmasin ontvangen. De oorlogsstoorn- boot Onrustdie op de rivier was gestationneerd is door de inboorlingen overrompeld die de geheele be- manning, bestaande uit zeven officieren en°55onder- of'ficieren en andere raanscliappen, om het leven liebben gebragt. De redactenr van het Bataviaasch Handehblad H. J. Lion is tot 18 maanden gevangenisstraf veroordeeld Omtrent den handel meldt de depeche het volgende Kofflj. Java f 35 k 351. De 30,000 pikols Padang hebben in veiling den gemiddelden prijs van f 83 91 opgebragt. Suiker hooger. Men fyetaalt thans voor n°, 16151 a 15|. Deze verhooging is te weeg gebragt door de daling van den YYisselkoers. Rijst met veel vraag voornamelijk voor China; zeer ordinaire qualiteit bedingt f 110 a 125, blanke/"140 a 155. Van Arak zijn 200 leggers verkocht tot 55. Indigo gevraagd tot f 4. Huiden onveranderd. Peper. Eenige kleine partijtjes Lampong zijn omgezet tot/ 21. b Gora Damar met weinig vraag doch, bijgebrekaau voorraad, nominaal prijshoudend op 25£ G»m Elastiek zeer gezocht, 300 picols vonden kooueis tot 98. v Koers. He/goilvernement geefc geene wissels meer afde koers is gedaald tot pari. Op Londen noteert men f 11.65 a 11.75. Vrachten iets hooger, ten gevolge van de vraag voor China. Men betaalt naar Hongkong 0.50 d., naar Amov 0.65 d; naar Holland noteert men 60 h 65. Aangekomen schepen. Metalen Krtiis, Zuurdee<* Herman, van Velthoven Twee Anthony'sv. Rijn v. Alkemade Jacob, Borger Schoon Verbond Borcliers: Decima, Akkerman Zephir, de Vries S. van Heel DietzHuidecoper Ninck Block. De Nederlandscbe schepen Neerlands Koningin kapt. Geerling E. W. van Dam van Isseltkapt. Kolm' en het Ned. Indische schip Generaal Michielskapt! de Wilde, alle van Passaroean naar Nederland be stemd, zijn lek uit zee geretourneerd. De beide eerste te Banjoewangie en het laatste te Batavia. AM8TISRIIA !t| 27 Februarij. 64| 75 i Neueulas'd. YVerk. Sell. 2J pet Dito dito3 Dito dito4 Syndicaat3| Handel-.Maatschappij Bklgie. Bij Rothschild Rusi.a.vd. Bij Hope en C° 1798 en 1816. Dito 1828-1829. Dito 1831/33. Slieglitz4 Dito 1854. .5 Dito 1855. 5 Engelsclie4| S p as jk. Nieuw 3°/0 thans Buitenlandsche Binnenlandscbe Portugal. Te lmndeu Oostenrijk. Metalliek 1816-1852 Dito Zilv. Nation Dito Zilver 1849-1854. Dito 1847-1852. Frankfort27 Feb. Metall. 49|, Nat. Id. 554, Crediet Action 168.YY'isscl Amsterdam 99|. I .on (lcit 27 Feb. Consols 94£ Mexico 22, Spanje 34, dito 13|, dito Coup. Cert. 4j. Heden overleed alhier, tot diepe droefheid harer be- trekkingen de Hoog Welgeboren Vrouwe G. M. HOOB 1 geboren Heesf.Mas in den onderdom van bijna twee en zeventig jaren. *8 Gravenhage, 23 February 1860.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Dagblad van Zuid-Holland | 1860 | | pagina 3