JAA1ALIJKSCHE UITVERKOOP Echte Fransche Zijden Stoffen. U fI I 1 I E1X S-A L M A A A K. POBLIEKE VSRKOOPINS, BOBKVERKOOPING, DEPOT VAN THEE. BIJBLAD TOT HET STUIVERSMAGAZIJN HOFSTEDE, HEDEN EN MORGEN GROOTE UITPAKKING. TIJDSCHRIFT VOOR IEDEREEN. MAATSCHAPPIJ DILIGENT!A. BEDIJKING OP SCHIERMIKOOG. IS E Si K\I> Al Alii o|)Za(iii(iag', cleii 24 Alaarl I8GO. HEDEN TE BEZIGTIGEN van eene groole imifij L. 8ABILBJMS en XOOJ4VeeneslraatA®. 38. AHliTER»A9I§CH 11EPOT SPBiECBBER, Het behangde den Almagtige lieden mijne geliefde Echtgenoot, CORNELIA CAROLINA de MOS geboren Dijkhuizex, naeene langdurige ziekte, in den ouderdom van ruim 29 jaren, door den dood van mijne zijde te rukken, mij nalatende een eenig kind, te jong om haar verlies te betreuren. SCHEVEXIXGEX. mqs den 28 February 1860. De Heer en Mevrouw de HELBIG betnigen hunnen hartelijken dank voor de menigvuldige bewijzen van deelneming aan hen betoond gedurende de ziekte en bij het overlijden van hnnnen hooggeachten Oom en behnwdoom, den WelEdelGeboren Heer LEONARDUS PIETER de REUS. 's Gravexhage den 27 February 1860. De SPREEKBEURT, op Vrijdagden 2 Maart 1860, zal worden vervuld door den Hoogleeraar C. St. Si. Buys Ballotvan Utrecht. Over het zigtbaar maken van toonen door middel van Electrisch Licht. Met Dames. De Heer Mr. J. E. BANCK is voornemens, om op den 16 Maart e. k.in het openbaar, in het Logement de Nederlandenbij B. IJsveld, te 'sGravenhuge, AAN TE BESTEDEN: filet leggen van een dijk, groot 5000 el en hcl maken van eene Uitwateringsluis op gczegd eiland. De Bestekken zullen te AmsterdamRotterdam 'i GravenhageLeeuwardenGroningen en Schiermonnik- oog op de gewone plaatsen ter lezing liggen. De aanwijzing <!er werken zal plaats hebben te Schier- monnikoog, den 6, 7, 8 en 9 Maart, door de Heeren Mr. REIDING en G. M. SALVERDA. Met franco brieven kunnen nog bestekken aangevraagd worden bij den Heer Mr. Ths. vax STOLE advo- caat te 's Gravenhagebij wien de teekeningen der werken te bezigtigen en nadere inlichtingen te be- knmen zijn. vijf-en-twintigsten February 1800 zestigdoor Mejuf- vrouw MARIA MAGDALEN A JOHANNA VAN SOESTzonder beroep, Echtgenoot van den Heer LEENDERT SPRINGER Jr., Kunstschilder beiden gedomicilieerd te Delfttegen voornoemden haren Echtgenoot, een regtsgeding tot seheidlng van goederen is aangevangen en dat in dat geding de ondergeteekende als Procureur voor haar zal occnperen. 's Gravexhage, 29 February 1860. Mr. H. REIJERS, Procureur. De ondergeteekende Vennoot, FREDERIK STAADE, Koffijhuisbouder en Bierhandelaar, wonende te's Gra venhage, maakt bij deze bekend dat door hem, bij exploit van den Deurvvaarder A. L. IVieckert dd. 30 November 1859, tegen primo Maart 1860 is opgezegd de Vennootschap, op den 22 Augustus 1859 bij acte voor den Notaris C. J. van de Wateringalhier, in tegenwoordigheid van getnigen gepasseerd tusschen den ondergeteekende en den Heer JOHAMNES SCHOON- HOVEN, toen zonder beroep, mede wonende te's Graven hage, onder de fir in a ScltoonStoven en Cotn- paynievoor onbepaalden tijd aangegaan tot hel fabriceren van kurken, het drijven van handel daarin en al wat verder tot dat vale b-hoortvan welkt Vennootschap beiden het regt van teekenen hadden. en welke is aangevangen "den 1 September 1859 ondei bepaling dat ieder der Vennooten ten alien tijde di Vennootschap zal kunnen opzoggen mits drie maander. te voren den Mede-Vonnoot daarvan kennis gevende, zoodat dezelve Vennootschap gerekend moet worder op heden te zijn geeindigd. Geschiedende deze bekendmaking ter voldoening aan art. 31 Wetboek van Koophandel. 's Gravexhage 1 Maart 1860. F. STAADE. des voormiddags 11 ure, in de stad Goes, provincie Zeet.axd, in het Logement de Oude Zoutkeet. ten overstaan van den Notaris ft. G. BISSS2S5UIf, residerende te Goes 1. Van eenekapitalewelgelegene, goed onderhouden rijk beplant met een groot aantal slagbare SI O O M E N genaamd B St SI N U If I J St, staande in de gemeente 's Heer Arexdskerke in don West-Kraaijertmet aldaar gelegene ERVE, TUIN, BOOMGAARD en extra goede BOUW-en WEILANDEN, geheel Tiendeiwrij groot56. 05. 50 ellen. en onder 's Heer Hexdriks- kixderex, WEILANDEN. 6. 38. Zamen 62. 43. 50 ellen. 2. Van BOUWLAND, in den Danielspolder zijnde Vroone en Tiendenvrij0. 93. 60 ellen Informatien te bekomen bij den WelEdelen Heer J. DE I'OUW Wz.Rentmeester te Goes, en ten kantore van voorzeiden Notaris R1SSEEUW. Ter voldoening aan het voorschrift van art. 807 van het Wetboek van Burgerlijke Regtsvorderingwordt door deze aangekondigddat bij exploit van den Deur- waarder A. P. F. ASMUS, to's Gravenhage, van den bij C. VAX Si o O It X en ZOOM, op Maandag den 5 Maarten volgende dagen. de SchildciijeiiPrenten en Teekeningen. VRIJDAG: de Bocken, Diverse Voorwerpen en de Hasten. ZATURDAG: de Boeken Handsehrlften Muzijk Globes en Landkaarten. De Catai.OGUS is a 15 cents verkrijgbaar. De ondergeteekenden berigten aan liunne geeerde begunstigersdat zij eene groote sorteering der NIEUWSTE ZIJDEN STOFFEN uit Lyon en Parijs medegebragt hebben, welko door henzelve aldaar buitengewoon voordeelig ingekocbt zijn, bestaande hoofdzakelijk uit Effen 4/4 en 5/4 Lyonsche Zwarte Glacd, voor Robes en Mantillesvan af f 1.10, f 1.30, f 1.50, f 1.70 f 1.90 en hooger Gros de Naples, Poult de SoieGros RoyaalSatin a la Reitte, Moird Antique, Gros de Naples lamdk petits fleurs CouleurBrochd a Travers et en longue in de nieuwste dessins. Foulard-Zijdenvan af 70 cts.Iraaije Linten gewoonlijk 70 of 80 cts., voor 35 en 40 cts., enz. enz. Door GEBROEDERS BEL INF ANTE, to 's Gravenhage, is verzonden het Xste BLAH van den Vfcrden Jaargang van bet J. St. C. SSEM1BENH IIofreveraxcier Siurte Houtstraat, n°. 9, lieef't de eer zijnen geeerden Begunstigers te berigten, dat zijne FABRIEK en MAGAZIJN van Clifrurgiealc Iustrumenten Itreukbiiuden en Maciiiiierlen GEOPEND is, en dat bij ruim voorzien is van alle soorten van Tafel-, Dessert-, Pennen-2Eak- en Scheermcssen, Schareuenz., enz., en wat verder tot zijn vak beboort. Hij zal alies in bet werk stellen om het vertrouwen zijner geeerde Begunstigers waardig te blijven. Het ABONNEMENT van bet scherpliouden der Seheerinessen dat by hem sedert jaren gevestigd is, durft bij gerustelijk aanbevelenbelovende eene prompte en civiele bediening, gepaard aan de minst mogelijke prijzen. PLEIN, N°. 14, bij tl. JT. GESut.EE. THEE van al 60 cents de 5 ous tot hooger. Echte HAVANA SIGAREN en MANILLA'S N°. 1 en 2, tegen solide prijzen, alsmede FUCIIJES uit de Fabrijk van J. H. Dekkerzonder verhooging van prijs. De ondergeteekende heeft bij deze de eer, kennis te geven, dat bij hem ge vestigd is een DEPOT VAN TREE, uit het Magazijn [van «M. Bar en- swaay en Zonente Gorinchem. De ruime sortering en puike quali- teiten geeft hem de vrijheid, dezelve nan te bevelen. Patissier-Conjiseur Suisse, aan 't Plein. Sedert het STUXfEBSMAGAZIAN bet licht ziet en daaraan een in ons land nimmer geevenaard debiet ten deel vielzijn er die wanen dat dit debiet door den titel werd veroorzaakt. Dit blijkt het geval niet te zijn want ieder jaar groeit het getal geabonneerden aan. Geen stand in de Maatscbappij waar het GEILLUSTREIiRD STUIVERSMAGASMJN geen toegang vindt, en zij, die weo-ens den geringen prijs een vooroordeel tegen de nienwe onderneming hadden, zijn daarvan terug gekomen sedert het bleek, dat de inhoud ook voor den meest beschaafden lezer eene aangename lectuur aanbood en dat, wat keuze en vorm der bijdragen betreft, het GEILLUSTREERD STIJIVERSMAGAXIJN eene waardice plaats inneemt naast onze beste Tijdschriften. Het voorname onderscheid is, dat de inhoud VEELZIJDIGER en RIJHER en de PRIJS VIER- a VIJFMAAL LAGER en de aanschafflng daarvan voor ieder mogelijk is. Op den voortdurenden bloei van het GEILLUSTREERD STUf VERSMAGAKIJN bedachthebben de Uitgevers door de kenze van eene geheel nieuwe zeer fraaije letter, die zonder te klein te zijn toelaat den inhoud nog uit te breidenaan het uiterlijk en innerlyk van dit Magazijn eene verbetering aangebragt geheel in het belang van de geabonneerden. Zij hebben het daarbij echter niet laten blyven. Als premie wordt by bet lste vel gratis aan de inteekenaars verzonden een Daarin komen behalve een nette KALENDER, vele wetenswaardige en algemeen nuttige opgaven en roededeelingen voor, zoowel wat betreft den Almanak als Munten Maten en Gewigtcn in Nederland de Kolonien en het Buitenland voorts een Afstandswijzer, de jongste Statistleke opgaven betrek- kelijk Nederland en zijne Overzeesche Bezittingenen andere Staten een herleidingstafel van den honderd- deeligen kwik- tot den lucht - thermometereindelijk eene GESLACHTKUNDIGE TAFEL van het KotiinkIi(k Huts van OBAN J E-MASSAU. Ten einde de belangrijkheid van het Tijdschrift nog te verboogenzonder evenwel aan den inhoud van hetzelve te kort te doen heeft de Redactie verleden jaar met goed gevolg aan den wenschhaar kenbaar gemaaktgeboor gegeven om een uit te geven, mede tot een zeer geringen prijs, in welk BIJBLAD onderwerpen van meer weten- gcbappelijken aard populair behandeld worden. De reeds verschenen Jaargang moge ten bewijze strekken, van welk een degelijken aard de stukken over de Vaderlandsche Geschiedenis en de Natuur-wetenschappen enz. zijn, dank de medewerking van zeer bevoegde schrijvers op dit gebiedwelke ook voor den nieuwen Jaargang verzekerd blijft grondigheid van studien en een fraaije, sierlijke stijl, gaan bier gepaard. Men VRAAGT, tegen 1°. Mei of eerderin een der voornaamste Hotels, te 'sGravenhage, eene H U I S H O U D S T E R, van middelbaren leeftijd. Personen, in dergelijke betrekking geweest zijnde en goede getuigenissen kunnendo produceren zullen by voorkeur in nanmerking komen. Ad resmet franco brieven onder letter Aby de Qebr. van Langenhuijsen Boekbundelaren alhier. Wordt gevraagd in een Magazijn van Manu- facturen een fatsoenlijk JONGELINGvoor boodscliappen enz. Adres, met eigenbundig gescbreven brieven, letters C D, bij de Boekhandelaars A. van Hoogstraten en Zoonalhier. Eene eenige Dame verlangt in HUUR twee onge- mcubclcerde KAMERS, bij fatsoenlyke Lieden, met gedeelte'iijke bediening. Adres, inhoudende opgavo van stand, prijs, enz. onder letter E, bij de Boekhandelaars A. van Hoogstraten en Zoonop de Plaats. SCHOUWBURGEN GONCERTEN, enz. The&tre-Royal Fran^ais de la Hajc. Direction de Mr. d'HOOGHE. Jeudi, I Mars 1860. LE COMTE ORY, Grand-Opdra en 2 actes. Mi.i.e. DANGEVTLLE, Vaudeville en 1 acte. LE I5AL DE GUSTAVE III, Grand Divertissement. Ordre 1. Mile. Dangeville. 2. Le Comte Ory. 3. Le Bal. On commencera a. 6| heures. VERTRF.K DER SPOOR THE IN EN. Hollandsche Spoorweg. Sfinteediensf. Van 's Hage naar Rotterdam 8.30 10.41 1.33 3.40, 6.43 9.43. Van 'sHage naar Amsterdam: 8.23, 12.31, 4.23 7 23. Van Rotterdam naar 'sHage: 7.30, 9.45, 11.40, 3.30,6.20, 9.35. Van Amsterdam naar's Hage: 8.30. 11.30 4.30 7.30. Nederiandseh-Belglsche Spoorweg. Van Rotterdam: 10 u. 15 m.; 3 u.8 a. 40 m.; (het laatste alleen naar Dordrecht.) Dordrecht naar Rotterdam: 7 u.; 10 u. 40 m. 3 u. 20 m. Breda nam Antvrerpen en Rotterdam: 6 u. 50 m.12 u. 35 m. 5 u. 20 m. (het laatste alleen tot Moerdijk.) Antwerpen naar Bredaen Rotterdam: 7 u. 45 m.12 u. 20 m., 5 u. 25 m.j (het laatste alleen tot Breda en Moerdijk. Te 's Gravexhage, bij P. E. vax STADEN ex ZOON, Drukkers en Uitgevers van het Dagblad Torenstraat, n°. 21.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Dagblad van Zuid-Holland | 1860 | | pagina 4