IV53. Vrijdag, Maart. to r r k VAN B #S T v&k a u e b r. i e. D EN SGRAVENHAG Hit fiagblad versvhij/tt dagelijksuffgenomen Zon- Feesldagen. Pry's per drie maanden f 5. Franco per post f 6. F It A X it st 1.1 M. Parijs, '29 Feb. De algeiueene aar.dacht is nntuurlyl gevestigd op de aanspraak tvaannede de Keizer morgei; het Wetgevend Ligchaam zal openen. Yrij algemeen wil men weten, dat de woorden van Z. M. van vrede- lievenden aard ztil'en zijn, en dat op eene nanstaande regeling der ltaliaanselie nangelegenheden zal worden gewezcn. Men tnag eehter alles wnt vooraf omtrent den ir.hond der aanspraak gozegd wordtals gewaagd be- schouwen. Men herinnert zieli toeh, dat de beurs verleden jaar op dergelijke gernchten twee percent gerezen is, en dat toen eindelijk de aanspraak bekend was, deze lijzing door eene zeer aanzienlijke daling is gevolgd. Men weet, dat de Keizer, bij plegtige gelegen- hedensteeds zijne innige gedaelite tot het laatste oogenblik gebeim heeft weten te houden era alsdan onverlioeds joist bet tegendeel te verkondigen van al hetgeen vroeger voorspeld was. Het best zal dus zijn, bedaard at' te wacbten wat de dag van morgen bren- gen zai. De ministeriele rapporten tot uitvoering van den Keizerlijken brief van den 5 Januarij volgen elkander snel op. De Moniteur deelt er beden wederom twee mede, bet eene in het belang van bet vervoer van steenkolen en bet andere betrekkelijk de werkcn van openbaar nut in Algeriii en in de kolonien. De Senaat heeft eon nieuw verlies geledendoor den dood van den generaal Faueber. De zaak van bet dagblad le Steele tegen Mgr Dupanloup wordt bepiiald voortgozeten zoo als boreids is gemeld voegt zich de familie Rousseau ten getale van elf ledenbij de aanklagte. De Steele lieeft van de actie voor de correctionele politie afstand gedaan. Het Hof van cassatie heeft bij arrest van gisteren liesloten dat Belgisebe onderdanendie in bun land van bunne vrouwen wettig gescbeiden ziju in Frankrijk bertrouwen kunnen. --- Het Journal des Debatede gevolgen van bet handelsverdrag met Engeland nagaande zegt aan het slot van zijn artikel bet volgende: Alzoo zal voortaan of ten minste vau 1°. April 18G1bet Engelsche tarief van hoogst eenvoudigen aard en volmaakt in overcenstemmirig zijn met de nicest, ware beginselen der oeconomiscbe wctensebap. Het moet ontegenzeggelijk een zeer diepen indruk op alle verlicbte gouvernementen maken. Ofsohoon de toetreding van Frankrijk tot dezelfde beginselen niet dan onder veel voorbehoud is geschied, moet zij evenwel ook van veel invloed zijn. Voor de volken van bet vasteland zijn de voorbeelden van Frankrijk meer overredend dan die van Engeland en onze tegenstand om zelfs langzaam den weg van den vrijen luindel te bewandelen, heeft. van alle kanten de aanneming van dit voor de beschaving zoo wensche- lijke beginsel vertraagd. De beide half offlciele organen de Palrie en de Pays spreken thans stellig het bestaan van een ver- bond tusschen Oostenrijk en Rusland tegen. Men schrijft nit Madrid van den 22, dat aldaar reeds nieer dan 100 biljetten waren genomen voor eene pleisier-reis naur Tetouan. Men berekende, dat minstens 400 personen van de aanzienlijksten der hoofdstad., aan de reis zouden deelnemen. Bijzondere brieven uif Tetouanvan den 17, zijn niet van belang ontbloot. De tijdaan de Maroccanen gesteld, om op de vredes-voorwaarden te antwoorden was werkelijk op den 28 bepaald. Zij liadden twaalf dagen gevraagd, om de bevelen des Keizers te ont- vangen doch de maarschalk O'Donnell meendedat Muley-Abbas en de minister van buitenlandsche zaken wel de verantwoordelijkbeid van een bepaald besluit op zieli konden netnen. De Maroccaanscbe gevol- inagtigden waren in den morgen van den 17 zeer bedrukt vertrokken na den vorigen avond genoe- gelijk en zeer gastvrij bij den generaal Rios te hebben doorgebragt. Zij hebben opmerkclijke bijzonderheden nopens den toestand van Marocco medegedeeld. Het Keizerrijk is thans slecht georganiseerd; het wordt door den naijver van zekere aanzienlijke fatnilien uit- geput, en de Sultan oefent slechts weinig gezag over do volksstammen uit. In geval van oorlogkent het gouvernement het getal soldaten niet, waarover het kan bescbikkcnhet kent het getal der Kabylische provincien nooit dat der Kabylen. Van de gevolmag- tigden heeft men ook bet een en ander wetenswaardig nopens bet gevecht van den 4 vernomen. De gewczen Brievenstukken en advertentien franco aan 't Bureau van dit Dagblad. Prigs der advertentien van 1 0 regels f 1.80, elke regelmeer 25 cents, belialve het zegel. Groate letters naarmate de ruimte, welke zij b slaan. gouverneur van I'hnger JSsffT medegedeeld, dat ef nog meer Maroceaansche soldaten door bunne chefs dan door bet vijandeljjk lood gedortd zijn, uit woede, dat zij bunne manschappen zoo gemakkelijk het terrein aan de Spanjaarden zagen overlaten en naar alle rigtingen de vlugt nemen. De gouverneur van de Riff heeft verklaard zelf meer dan 200 personen gedood te hebben. u Toen ik zeide by, zag, dat mijne krijgsiieden op die wijze uit elkander liepen heb ik mijn degen getrokken en gedood, tot dat ik van vermoeidheid uit- geput was. Gelijk door den telegraaf is gemeld zijn de vredes- voorwaarden door de Maroccanen geweigerd. Als een gevolg daarvan zijn de vijandelijkheden hervat. Twee havens, Arcilla en Larrache, zijn reeds gebombardeerd, en het bombardement van Rabat wefd aangekondigd. I T A L, I E. Bij de ltaliaanselie nangelegenheden moet men steeds op bet meest onverwacbte voorbereid zijn. Nog gisteren werd als meest vermoedelijk gezegd, dat Sardinia bet ultimatum van Frankrijk niet zou aannCmen. YVelnu beden zijn de berigten in geheel anderen zin. Volgens bijzondere brieven uit Farijs, wilde men aldaar althans met vrij veel zekerheid weten dat Koning Victor- Emanuel geneigd zou zijn tot bet ultimatum toe te treden vooral ten gevolge der houding van het Britscbe gouvernement, 't welk de Fransche depecbe door eene zeer categorisehe nota zou hebben onderstennd. Het Engelsche ministerie zou besloten hebben, de zaak der algebeele aanhecliting te laten varen, welligt om niet den eenig mogelijken weg af te snijden, welke tot eene op- lossing van iiet ltaliaanselie vraagstuk zou kunnen lei- den, eu vooral omdat de bepeikingen, tot de uitbreiding van Piemont, aan het Franschegouvernement het voor wendsel zouden ontnernen, om deaanheehting van Savoye en Nizza te vorderen. Omtrent dit laatste wordt tbans geschrevcn, dat de graafde Cavour zicli daartegeii in beginsel volstrekt niet verzet heeft, doch alleen onder bet- zelfde voorbehoud, 't welk ook bet Fransche gouver nement omtrent Toscane, deRomagna, en zelfs Parma en Modena, lieeft gesteld dat namelijk do aanhecli ting met goedkeuring der beyolkingen zou geschieden. Iritussclien zijn de berigten mtreut de toetreding vau Sardinie niet eenstemmig. Van eene andere zijdo wordt in tegendeel als zeker gemeld dat Koning Victoi Emanuel hei ultimatum zou hebben afgealagen. Welke bier de ware lezing zij zal nader moeten blijken. En uit alles sebijnt men te mogen opmaken, dat men spoedig deswege zal zijn ingelicht. Bij velen bestaat do.hoop, dat de quaestie zonder bloedvergieten zal worden opgelost, niettegenstaande, en inisschicn wel ten gevolge van do dnistere en drei- gende omstandigheden waaronder men verkeert. leder- een is overtuigd dat er sleelits weinig noodig is, om een vreesselijken oorlog te doen losbarsten. Niemnnd vei langt daarin gewikkekl te worden dien ten gevolge wordt van alle zijden medegeworkt, om eene botsing te voorkomen. Men deinst terug voor de groote verant- vvoordelijkheid, welke bij op zicli laat, die aanleiding tot den strijd geeft. Juist in de kracbtige toebereidselen tot den strijd zien velen een waarborg te meer voop het be- houd van den vrede. Mgn valt niet gemakkelijk zjn nabuur aanindien hij van het hoofd tot do voeten ge- wapend is. Als dus Oostenrijk zijn leger in Italie ver- meerdertde Koning van Napels weder zijne toe vlugt neenit tot de Zwitsers de Pass cen eigen zell'standig leger tracht to vormenBologne aanzienlijk en met den meestcn spoed wordt bevestigd als eindelijk Sardinie zijn leger aanzienlijk verstorkten alle partijen in Italic tot den strijd gereed zijn, dan rang men aannemeu dat dit meer is tot zelfsvoidediging dan met het doel om aanvailender wijze te werk te gaan. Alleen ioopt de vrede gevaarindien de Marken in opstand kwamen want bet schijnt zich le bevestigen, dat er een verbond bestaat tusschen Oostenrijk, Napels en Rome om verdere verkleining van het Pauselijk groudgebied met geweld te bcletten. Ook zullen die drie Mogendheden hunne goedkeuring niet becbten auti de vergrooting van Sardinie en billijker wijs kan men dit zoo min vau den Paus als van het Weener- Kabinet verwachten. Het is al veel, indien beide Mogendheden zich tot een protest bepalen. Gcen Vorst toch mag stilzwijgend toeziendat hem een deel van zijn gebied ontnomen wordten nu moge bet waar zijndat de geestelijke belangen volstrekt niets te lijden hebben onder die wyziging van grond- heefl wel geen direct belang bij de wljziging van grond- gebied mnar een meer vrijgevig regei ingstelstel bij zijne naburen kan bij uit den aard der zaak slechts met leede oogen zien. In sommige opzigten handelen de bestuurders r Hertogdommen even weinig liberaal als hiinne Konink- lijken tegenstander. Zoo hebben de koffijhuis'iouders in Napels bevel ontvangen om alle Fransche dagbladen nit bunne iocalenvoor bet publiek bestcmdver- wijderd te liouden terwiji do Monitore Toscauo tbans een decreet mededeelt waarbij alle ltaliaanselie dag- bladen, waarvan de strekking is om het wereldlijk gezag des Pausen te vertlrdi^enin het Hei togdom worden verboden. Deze maatregel getuigt geenszins van groot zelfvert roil wen. Wftar men aanval toelaat en verdediging verbiedtuaar meet men met twee o aten en gewigten. SSrussel 29 F'eb. In de zitting van de Kamer der Vertegenwoordigers, op gisteren, wtu en aan de orde de beraadslagingen over het regeringsvoorstel, tot wijzi- ging van die artikelen der provinciate en gemeeute- wettenvvaarin het formule van den af te leggen eeil voor de leden der provinciaje stateij en van de gemeeuteraden alsmede voor de bm-gemeesters, voor- geschreven is. Die wijzigir.g Il'eeft ten doel,, daarnit die woorden te ligten, waarbij de vorsten uit bet Huis Oranje Nassau voor eeuwig van den Belgiseben troon uitgesloten worden. Do beer Debeaii wenscblede regei ing geluk met de aanbieding van bet ontwerp, dat de laatste sporen van vijandscbap, vroeger tusschen de breeders vanNooid en Zuid bestaan bebbende, Zal uitwisscln n. De formula van den eed zoo als die nu nog bestaatwas, zoo al niet eene beleediging voor de Nedcrlandersdan tocli een kwetsend anachronism?. Allen in Belgio hebben kunnen opinerken-, boe nuttig de poiitieke en commer- eiele banden zijn tusseben Nederland en Beigib be- staande. Eene staatkundige solidariteit verbindt Belgio nog altoos aan het volk, zoo beroemd in de geschiedenis, aan dat volk, waaronder geleefd beel't YVillem de Zwijger, de groot ste bevoi deraar (lej-gie we tens vrij beid, wier begin selen Belgio eerst later gehuldigd lieeft; aan dat volk, dat beter geinspirecrd dan zijne Belgisebe breeders, in de zesliende eeuw alleen aan de roepstem van den grooten Zwijger gohoor beeii gegeven en uitdieu boofde twee een wen vroeger onafhankelijk gewoiden is; aan dat volk dat aan Engeland den stickler zijner staatkun dige vi ijheid en van parlemenlairen regoringsvorin gegeven lieeft; Deze redevoering van den beer Leheau, met warmte uitgesproken was de eenijjre, welke aan de algemeeno discussie gesvijd was. Nadai bierop nogeenige debatten over ondorgeschikte punten plants liadden gehad werd bet ontwerp root njgemterie (83) stemmen aangenomen. De aandeelhoudci s der Nationale Bank zijn eergisteren verguderd geweostom bet rapport over bet afgeioopen dienstjaar door den gouverneur der Bank te hooren uitbrengen. De balans si uit met een batig saldo van 8,14 1,702 fr. 94 c.met inbegrip van 625,000 aan de aandeelbouders als dividend van 2| °/Q van het geslorte kapitaal. Het saldo is 83,942 fr, 78 c. minder dan over 1858. Op 31 December 11,waren de waarden in portefenille als volgt 1719 Wissels op Antwerpen fr. 49,279 Id. op Brussel en bet binnenland- 597 Id. op bet bnitonland. - Naldo'svan buitenlandschedebiteurs - 14,859,227.41 101,983,982.11 5,057,745 63 1,914,932.74 Totaalfr. 123,845,887.89 zijnde 4,519.281 fr. 12 c. meer dan bet iaar to voren. In 1859 is voor eene waarde van 639,792.590fr. 33 c. gedisconteerdzijnde 58,658,071 l'r. 10 c. meer dan in 1858. Voor ongeveer 1 °/0 van bet bed rag derge- disconteerde wissels is hot disconto geweigerd. Het getal protesten was 4389, zijnde 1918 meer dan bet jaar te voren. Gemiddeld was bet cijfer der disconto 3.36 °/0 brute en 2.89 °/0 netto, zijnde iets minder dan over 1858. In bet geheel is over 1859 ontvangen 1,279,611,442 fr. 27 c, en uitgegevon 1,187,896,296 fr. 30 c te zamen 2,167,507,738 fr. 57 c.zijnde 246,132,150 fr. 73 c. meer dan bet jaar te voren. HAAP WE f.WEWE HOOP. H,an|»s<n<l 19 Jan. hi de poiitieke wereld onzer jebiedde wereldlijke Vorst ziet zich in zijne be- kolonie heeischt de diepste stilte. 1 let Parlement zal langen verkorten dit tracbt bij door alle middelen j eerst in Maart of April bijeenkomen en zich hebben te beletten. Wat de Koning van Napels betreft, deze bczig te liouden met roorstellen tot de uitvoering van

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Dagblad van Zuid-Holland | 1860 | | pagina 1