U O I, O V I 10 v. BI.VIEVLA 1 Id. allerlei soort van openbare werken. De oostelijke pro- vineie,, die vroeger zoo zeer tegen spoorwegen waszal thans door hare vertegenwoordigers in een geheel tegenovergestelden geest doen spreken. Aan den spoor- weg van Kaap9tad naar Wellington wordt intusscben ijverig .eewerkt, even als aan de sleephelling te Simons Town. De wijngaarden der Kolonie zijn door twee soorten van ziekten aangetast en een groot gedeelte der vrucht is verloren gegaan. De eerste soort wordt door des- kundigen gehouden voor dezelfde die onder den naam van Oldium Tuckeri bekend, de wijngaarden in Europa teistert. De maatschappij van landbouw heeft onmid- dellijk na het ontdekken der ziekte van verschillende zijden een onderzoek doen instellendat echter tot niets anders dan tot tegenstrijdigc rapporten geleid heeft. Z. Exc. de Luitenar.t-Gouverneur-Generaal heeft van zijne zijde eene commissie benoemd om over dit onheil en de middelen tor afwering daarvan te beraadslagen. De andere z.iekte, die zieh vroeger ook heeft vertoond, is de roest, die mede aanmerkelijk nadeel berokkent. Men verwacht dat, ten gevolge van een enander.de prijs der wijnen zal stijgen. De Amerikaansche bark Ceres de stoomboot Stanley en het barkschip Ascendantzijn aangekotnen met een groot aantal landverhuizers, waaronder ook alien, die op hunne reis lierwaats met het schip John and Lucie op de kust van Brazilie schipbreuk leden maar gelukkig zijn gered. De gelegenheid voor landverhui zers blijft, vooralinhet oostelijk gedeelte der kolonie zeer gunstig. De bewegingdie de or.afhankelijkheid in kerke- lijke zaken ten doel heeft, maakt langzatne maar zekere vorderingen. Uit de grensdistrlcten worden bij voortdnring be- rigten ontvangen van diefstallen van vee door de inboorlingen bedreven. Met het oorlogsstoomschip Lynx zijn berigten ontvangen van Dr. Livingstoneen diens expeditie naar de Zambezi. De deelnemers aan de expeditie leden alien meer of min aan de koorts hunne stoomboot Ma Robert had veel geleden en zij hoopten een nieuw vaartuig uit Engeland te zullen ontvangen. Dr. Livingstone maakt in zijne brieven gewag van een nieuw ontdekt groot meer, door de inboorlingen Nyinyesi genaamdwaarschijnlijk hoogst belangrijk voor de onderneming het land beschrijft hij als over- heerlijk schoon en het klimaat gewenscht. De Lynx heeft op zijn' togt meer dan ddn Arabisch slavenscliip vervolgd en sommigen daarvan genomen en de slaven bevrijd. Te Zanzibar heeft de bemanning den Sultan uitstekende diensten bewezen, door het onderdrukken van den opstand, dien zijn broeder met behulp van een deel der bevolking tegen hem had verwekt. In den Oranje-Vrijstaat is met eene overgroote meerderheid de president der Transvaalsche republiek tot voorzitter gekozen. Hij bekwam 1282 steramen de tegenvvoordige president Snyman 191, de heeren Cloete 82, Venter 29 en van der Riet 8. Uit Basutu- land verneemt men, dat de diefstallen van vee ver- minderden maar minder verblijdend is het berigt dat de zonen van MosheshGeorge en Sekolo die door den bissehop der Kaapstad als christenen gedoopt en onder bescherming van den gouverneur Grey opgevoed waren tot het heidendom zijn teruggekeerd. Uit Natal is geen ander nieuws dan de schorsing van den regter Philips door den gouverneur Scottwelke door een gedeelte der bevolking ten zeerste werd afgekeurd. Aan de jongstleden aangekomen mail ontleenen wij nog het volgende In het Batac. Handelsblad leest men het volgende: De berigten van het oorlogstooneel op Celebes zijn schraal, maar gunstig, en herinneren aan den Russischen opperbevelhebberdie terwijl hij in Sebastopol drie magtige legers weerstond zijnen Souverein de lakonieke depeche zond Geen nieuws. De heerschende winden zijn ook voor het overbrengen van tijdingen ongunstig. Onze zegepralen schijnen een' diepen indruk ook bij de omringende volken, met wie wij niet in oorlog waren, te hebben verwekt. Reeds den 11 December is Aroe Tanette Riawangeen der aroe pitee's (kiesheeren) van Boni, ten gevolge van den brief van den generaal van Swieten van den 7 Dec. zijne onderwerping koraen aanbieden die tevens de verzekering gafdat de ge- heele hadatna ontvangst van dien brief, zijn voor- beeld zou volgen. De generaal heeft van het rijk Wadj oe de uitlevering van de Koningin van Boni geeischt, tegen wie de oppositie in haar eigen rijk dag aan dag sterker wordt, het schijnt niet de opperbevelhebber der Boniren maar zijn broeder te zijn, diegesneuveld is. De generaal heeft gemeend twee compagnien naar Java te kunnen terugzenden die ook reeds te Soe- rabaya. zijn aangekomen. De drie gekwetste officieren zijn gelukkiglijk aan de betere hand. De nieuwe gou verneur van Celebes en onderhoorigheden zou zich eerstdaags naar Boni begeven. Het vertrouwen op het Nederl. gouv. wint meeren meer veld. De bevolking keert naar hare woningen en akkers terug. Waar nog voor weinige weken de oorlogsfakkel werd gezwaaid, worden nu reeds de lans en het zvvaard tot ploegscharen ver- vormd. Gelijk Boni minder troepen vereischtvordert Bandjermasin er steeds meer. Dezer dagen vertrokken weder 3 kompagnien van bier derwaartszoodat sinds den aanvang der onlusten reeds twee bataljons voor de Zuidkust van Borneo werden afgezonderdom van zoovele oorlogsbodems niet te spreken. De ex-commis- saris is nog altijd daar. De handel te Soerabaija wordt steeds levendiger. Ook vleit men zichin den loop van het jaar die tweede hoofdstad van Java metgazver- licht te zien. Een tijger ligtte in de omstreken van Lobonlong o-roote verwoestingen aan. In den nacht van 10 Dec. doodde h'j vier merriepaardenden volgenden dag eene koe. De Maleijer Dato Maradja, vroeger Panghoeloo Kapala te Lobonlong, eeri bekend jager op tijgers en kaaimans, ging den 14den op dezen tijger ter jagt, vergezeld door vijf inlanders, met Iansen gewapend. Al spoedig ontmoette hij het bee9t en schoot hem nan, evenwel niet doodelijk. De tijger nam daarop de vlugt. Den volgenden morgen ging hij op nieuw ter jagt wederom ontmoette hij hem spoedig en schoot, doch het geweer ketste; zijn gevolg nam daarop de vlugt, terwijl Dato Maradja in een boom trachtte te klimmen. De tijger pakte hem echterbij het opklimnien bij een been en sleurde hem naar beneden. Reeds in de klaauwen van den tijger zynde, had hij nog de tegen woordigheid van geest om zijn kris te trekken. Nu volgde eene hevige worsteling het vleesch werd Dato Maradja van de borst en de dijen gescheurd, terwijl hem een teen en een vinger werden afgebeten. De tijger bekwam acht krissteken waaraan hij nadat de worsteling ongeveer een half uur geduurd had bezweek, Dato Maradja is vier en twintig uron later, ten gevolge van de bekomene wonden, overleden. De raad van justitie te Batavia heeft den lieer H. J. Lion vrijgespi oken van smaad en boon tegen den Minister van Kolonien maar hem schuldig ver- klaard aan smaad, boon en iaster tegen 's Konings veriegenwoordiger in deze gowesten en hem deswege veroordeeld tot 18 maanden gevangeuisstraf {reedsper telegraaf medegedeeld). Het vonuis korat bij het Hooge _;eregtshof van Ne6rl. Int&e in revisie. Aan een particulieren brief uit Java is het vol gende ontleend: Vreesselijk is dat ongeluk {namelijk de moord op de Onrustvooial in den tegenwoordigen tijd nu het gebroken overwigt en het gebrek aan hulp- middelen wel zoo veel mogelijk mogen hersteld en ver- goed worden door overwinningen van onze zijde. I'reurig is het verlies van al die menschenlevens nog treuriger de ongunstige indruk hier daardoor ver- oorzaakt. De inlandsche vijand krijgt in zijn oorlogs- ijver, de verdelging der ongeloovigen zoo veel moed en aansporing tot volharding, terwijl ook de overige inlandsche bevolking overmoed en zelfvertrouvven voor de toekomst erlangt. Zoo wel onze invloed als hun ontzag voor onze magt verminderen. Gij znlt eens zien wat moeite en kosten en menschenlevens en tijd, er toe vereischt worden om den gemaakten indruk uit te wis- scheo. Op Java en Sumatra is gelukkig alles nog rustig, ik bedoel Sumatra's Westkust, want in het zuiden en Oosten zijn eigenlijk altijd verwikkelingen. Men zende toch uit het moederland troepen ja eene geheele expe ditie, anders komt men nog eens te laat. '§GRIVENMAGE, 1 Maart. Z. M. de Koning heeft goedgevondenbij besluit van den 24 dezer, n°. 74, den luit. ter zee lste kl P. van der Velden Erdbrink, op zijn daartoe ge- daan verzoekmet den laatsten Maart aanstaande eervol te ontheffen van de aan hem opgedragene betrekking van inspocteur over het loodswezen, de betonning, bebakening en verlichting in het lste dis trict te Groningen, onder dankbetuiging voor zijne ten deze bewezene goede dienstenen met den 1 April daaraanvolgende de genoemde betrekking op te dragen aan den luit. ter zee lste kl. F. P. du liieu. Wij verneraen dat de verschillende brigades van het wapen der infanterie, alsmede de ondersoheidene provin cial commandementen waarvan het commando aan de generaals is opgedragen door Z M. zijn opgeheven en veranderd in seven militaire afdeelingen des Rijks zynde het commando over elk dezer afdeelingen aan een generaal opgedragen. Naar men verneemt, heeft de luit.-gen.Jhr. Storm de Grave, inspecteur van het wapen der cavalerie aan Z. M. aanvrage gedaan om te worden gepensioneerd. In het noorden blijft de spoorwegzaak de belang- stelling in hooge mate gaande houden. Te Groningen heeft men intusschen besloten, vooreerst afte wachten, wat van regeringswege ten opzigte der spoorwegen zou worden voorgesteld. Te Sneek daarentegen heeft zich eene spoorweg-commissie gevormd die den naam van de Vereeniging NoordNederland heeft aangenomen. Een brief van Zr. Ms. fregatschip met stoom vermogen Admiraal van Wassenaervan den 19 Feb., van de reede van Lissabon zegt, dat alles wel aan boord is. De reis van Plymouth was in vier dagen dus zeer voor- spoedig, afgelegd. Het Engelscho oorlogschip Kuryales met Prins Alfred aan boord had eenige'dagen op de reede van Lissabon gelegen, en was den 19 Feb. van daar naar Engeland teruggekeerd. In Lissabon hadden bij gelegenheid van hot karnaval vele feesten, plants gehad aan den etat-major van de Wassenaer werden van verschillende zijden de meest mogelijke beleefd- heden bewezen. Zr. Ms. korvet Juno comm. kapt.-lnit. R. C. Sloos, van het Nieuwe Diep naar Batavia, is aan de Kaap de Goede Hoop gearriveerd en was den 19 Jan. 11. in de tafelbaai liggende. UtrC.) De baron Nagel, kamerheer des Konings, van Zwolle, en de burggraaf de Spoelberghvan Brussel, zijn in deze residentie aangekomen en aan het Hotel Paulet afgestapt. Hedcn zijn aan het locaal van het Provinciaal bestuur van Zuidholland de militiens der ligting van 1859 uit deze provincie gekeurden bij de verschillende regementen ingelijfd geworden. Zij zijn echter dadelijk weder in het genot van een jaar verlof gesteld. Heden stond voor de Arrondissements-Regtbank alhier, teregt de persoon van N. C. B.beklaagd van opligting. Vroeger in dienst bij eene spoorwegexpeditie, was hij in het bezit gebleven van een boekwaarop de geadresseerden hunne namen ten bewijze van ontvang teekenden. Thans had by daarvan gebruik gemaakt en aan ingezetenen dezer stad pakjes bezorgd inhou- dende steenen, turf, stroo of oud tapijtegoeden daarvoor vracht gevraagdterwyl op sommige dier pakjes spoorwegbriefjes waren geplakt. Het ont vangen geld had hij opgestoken en ten zijnen bate aangewend. Door den substituut-ofticier van justitie werd betoogd dat deze feiten het misdryf van oplig ting opleverden, en met aanneming dat er verzaehtende omstandigheden aanwezig waren, eene gevangenisstraf van zes maanden gevorderd. Tenzel&len dage stond te regt C. G., vischventster te Scheveningen aangeklaagd van ten huize van den luit.-kolonel v. G.waar zij visch verkocht haddrie ■ituks zilver, alsmede een linnen boezelaar, te hebben gestolen. Het zilver was de justitie niet op het spoor gekomenmaar de boezelaar was ten haren huize ge- vonden. Zij beweerde thansdat zij deze van een onbe- ker.d persoon gekocht had, doch had by haar verhoor voor den lieer regter-coromissaris opgegevenzoodanig sttik goed niet te bezitten. De subst.-ofticier van justitie requireerde de vrijspraak der beklaagde wat den eerst- genoemden diefstal betrof. op grond, dat, zoo al niet het overtuigencjtoch het wettig bewijs harer schuld ontbraken Vorderde hare veroordeeling tot vier naanden gevangenisstraf wegens arglistige ontvreem- ding van den boezelaar. Gisteren avond vierde de 2de sectie van het Metalen Kruis alhier de verjaardagen van Z. M. den Koning en van Z. K. H. Prins Frederik. De gewone vergaderzaal, in het Uof van Berlig'n was daartoe op smaakvolle wijze door het lid, den heer Troostgedecoreerd met nationale vlaggen en prijkte met chassinetten. Ten 8 ure vereenigden zich de leden met hunne vrouwen. Alstoen werd door den president, den heer van den Berg, met toepasselijke woorden het feest van den avond geopend. Guile vriendschap en echt kameraadschappe- lijke zin kenmerkten deze nationale feestviering. Vele feestdronker. werden met geestdrift ingesteld op Z. M. den Koning, Z. K. H. Prins Frederik, enz.die alle met luide toejuichingen werden beantwoord. Onder de toasten merkte men vooral op die van den Thesaurier, den heer Weber, en van den heer Osseman. Eerst- genoemde bragt inzonderheid hulde aan den stichter van de vereeniging van het Metalen Kruisden heer Burlage. Een wel bezet orehest voerde bij afwisseling muzijkstukken uit, waartoe de volksliederen behoorden. Tot laat in den nacht bleef men bijeen en alle aan- wezigen zullen de genoegelijkste herinnering aan dezen avond behouden. Het groot vocaal- en instrumentaal concert door den heer F. Botgorschekeersten solo-fluitist van Z. M. den Koning, gisteren avond in den Koninklijken Schouwburg gegeven werd vereerd door de Hooge tegen woordigheid van H. M. de Koningin, HH.KK, HH. Prins en Prinses Hendrik en Prinses Anna, en bij - gewoond door een even talrijk als aanzienlijk publiek. Dit bijzondere succes moet, behalve aan de bekende talenten van den geachten coneertgeverook worden toegeschreven aan de hooge verdiensten en begaafd- heden der beide leden van het Italiaansche opera- gezelschap, den heer Danieli en mevr. Brarnbilladie zich in dit concert deden hooren. Beiden verwierven voor hunnen uitstekenden zang welverdienden bijval, en het bekend ell Brindisi der laatste werd gebisseerd. Het vioolspel der jeugdige kunstenaresAmdlie Bido dleve van den beroemden Leonard, werd algemeen bewonderd; zij speelt met veel juistheid en gevoel, gepaard aan eene zeer goede voordragt. Ook zij werd herhaaldelijk toe- gojuicht. De coneertgever handhaafde zijn'welgevestig- den room als uitstekend fluitist op voortreffelijke wijze, en luide toejuichingen gaven hem de blijken van de tevredenheid des publieks. Ook de beide ouvertures werden fiks uitgevoerd, zoodat het geheel een zeer genotrijken avond opleverde. Gisteren avond had in de zaal van de Sociteit de Vereeniging weder eene uitvoering plaats van de Zang- vereeniging Con Animo, onder leiding van onzen ver- dienstelijken stadgenoot den heer J. Stortenbeker. Deze uitvoering heeft in het algemeen zeer voldaan zoowel wat betreft de kooren als de solopartijen die alle uitmuntend werden voorgedragen. Plaatsruimte verbiedt ons in bijzonderheden te treden, doch wij moeten met een enkel woord gewagen van de reeds zoo gunstig bekende sopraan-soliste Mej. M.die ook wederom dezen avond gelegenheid gaf hare schoone stem en bevallige manier van zingen te bewonderen. Ook de heer Wagner verdient lof voor zijne piano- begeleiding. Mogt Con Animo op den ingeslagen weg voortgaan en nog menigruaal zulk eenen genotvollen avond ver- 3ehaffen. Men schrijft van den Helder van den 27 February Op grond van langdurige weerkundige waarnemin- gen zoowel op het observatorium alhier, als op die in andere plaatsen van ons vaderland gevestigdmeent men met eenige zekerheid de naderende stormen vooruit te kunnen weten. De jongste stormen van Nov.die zooveleschepen hebben doen vergaan zijn hier en elders zeer duidelijk vooruitgezien. Men is daaromnaar men verneemt, tot het voornemen gekomen, eene lelegrafische communicatie tot stand te brengen tus- schen het observatorium alhier en die te Groningen en Maastrichtten einde uit het resultaat der gelijktijdige waarnemingen tot de meerdere of mindere raadzaam- heid te besluiten voor het uitzeilen van koopvaardij- schepen die dikwijls in groote menigte in deze haven op eene gunstige gelegenheid voor de uitvaart gelegen

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Dagblad van Zuid-Holland | 1860 | | pagina 2