TliLKSRAPHISCHE BERIiTEM. gSiaisiciiSas^iM'lie lie lar^Jiea-islcsi. 75 ff 334 264 26f - StuigfTiiaiNlsolie Sieiiisberiiiten. 2'i hebbende, niet zelden met deeerste ooster- ofnoordooster koelte naar zee guar. Het Leeskabinet van de Rotterdamscbe afdeeling van de maatschappij tot Nut van't Algemeen heefc Maandag avond verslag uitgebragt over haren toestand. Er zijn thans ongeveer 1000 leden de bibliotheek bestaat uit 2154 boekdeelen. Men lieei't het plan een eigen gebouw daar te stellenwaarin eene zaal voor lezingen eene zaal voor ledenbeneden een locaal voor den handwerksman en gelegenheid tot plaatsing der bibliotheek zulzijn. Men denkt daartoe/5Q,000 noodig te zullen hebben. De te Hellevoetsluis in de, voorhaven van het kanaal van Voorne gezonkene kof Heilina, gevoerd geweest door kapt. Panjer, is 48 uur na de verkooping door de koopers le lig gepompten boven water gebragt. De vreugde daarover werd gekenmerkt door hethijschen der vlaggen, en men stelt zich voor, eene goede som voor de lading brninsteen en voor het schip te maken, daar schip en lading door het zeewater weinig geleden hebben. Als een bewijs van den hoogen prijs vandengrond vinden wij vermeld dat morgen ten overstaan van den notaris Janssente Vianenverkocht worden eenige grondendie bij opbod gegolden hebben de volgende prijzen, als: de hofstede met 64 bunder boomgaard en weiland f 18,400; 34 bunder boom- gaardland 9000; 1,76,00 el bouwland of 4700; 1,70,00 el boonigaardland 5200ruira 3 bunders bouwland te zarnen 8900. Den 28 Feb. is te Rijpin Noordholland, het stoffe- lijk overschot van een der verdedigers van de citadel van Antwerpen door twaalf zijner gewezene krijgs- kameradenaldaar en in den omtrek gevestigdten grave gedragen. Het jeereteeken voor deze verdedi- ging van den overledene lag op het lijkkleeden de twaalf dragers, die mede de regten van den Staat op dat kasteel hadden helpen verdedigen droegen alien dit eereteeken op de borst. Het eenvoudigste en zeker3te bekende middel om ratten en muizen te doodenzijn fljn gesneden met raeel bestrooide, bittere amandelen. Miss Nightingale, de beroemde zieken-verpleegster van het Britsche leger in de Krim verkeert in hoogst zorgelijken toestand. De geneesheeren twijfelen aan haar hers tel. De maatschappij voor de telegraphische verbinding van Europa met Indie door de Roode Zee heeft het volgende berigt (zonder dagteekening) ontvangen en aan de Londensche dagbladen medegedeeld u Wij zijn heden opdehoogte van Macullafeene haven in Hadramaut, op Arabie's zuidkust] aangekomenen zijn op het punt van de zamenhechting der telegraafkabels te bewerkstelligenwaardoor de telegraphische commu- nicatie tusschen Alexandria en Indie voltooid zal worden. Het leggen van den onderzeeschen kabel is good DO O gelukten Alexandria is in telegraphische verbinding met de hoofdstad van Harer Majesteits Indische bezittingen. Kotterdam 29 Feb. Heden avond werd in de kerk der Remonstrantsche geraeente alhier, eene open- bare vergadering der afdeeling Rotterdam van de Gustaaf-Adolf-Vereeniging gehouden. De Voorzitter, Dr. J. J. van Oosterzee opende haar met gebed en hieldnadat Gez. 501 was gezongen eene gepaste toespraak naar aanleiding van Matth. XIV 1423, waarin hij kortelijk aantoonde wat de Vereeniging is en zich ten doel stelt. Als bewijs van vooruitgung voerde luj o. a. aandat in Duitschland ten vorige jare 25,000 thalers meer dan in 1858 ten behoeve der Vereeniging waren ingezameld. Daarop gafhij het woord aan Ds. H. van Maasdijk, predikant te Brussel, die de Evangelisatie in Belgie en vooral de geschiedenis zyner eigene gemeente, die sedert 1842 van 8 tot 1800 zielen geklommen was, in verband mot de krachtige ondersteuning der Vereeniging, besprak. Vervolgens hield Ds. VV. Schwartz, uiedebestuurder en predikant alhier, in het Hoogduitsch eene krachtige rede tot aanbeveling der Vereeniging, inzonderheid methetoog op de Evangelisatie in Westphalen waar hij vroeger werkzaam was. Alsnu traden na een woord van inleiding door den voorzitter, twee collecten-reizigers, zich hier ter stede bevindende, de predikant Reinhardt van Eramerik en de hulpprediker Kouigs van Ober- hausenvoor de vergadering op; de eerste sprak een woord van dank wegens do giften door hem ten be hoeve der Protestantsche gemeente te Ellen aan do Nederlandsche grenzen ontvangen en de tweede gaf eene korte beschrijving van de behoeftige omstandig- liedenwaarin zijne geraeente verkeert. De medc- bestuurder Ds. II. L. Vinke ging vervolgens voor in plegtige dankzegging en gebed, waarop de voorzitter, na het zingen van Ps. 72, het laatste vers, de ver gadering met den Apostolischen zegen besloot. Na de sluiting werd nog gelegenheid gegeven ore als lid tot de Vereeniging toe te treden. Hellevoetsluis28 Feb. De etat-major van de gisteren avond alhier gearriveerde brik Sperwer komende van Suriname, bestaat uit de heeren kapt.- luit. ter zee O. A. Uhlenbeckcomm.; luits. ter zee lste kl. J. B. Everwijn, lste offic., en Jhr. H. K. F. A. van Raders; luits. ter zee 2de kl. H. Hovy en H.C. M. E. Habets offic. van gez. A. Kuylenburgoffic. van adra. 2de kl. B. A. Stieler, scheepsklerk W. P. J. L. Stort fjlecrtruldeiiberg 29 Feb. De adjudant van het materieel der artillerie te Woudrichem de kapitein ridder van Rappard van het 3de regement vesting- artillerie is met gelijke functien alhier belast geworden en van Woudrichem naar hier verplaatst. Xutphen 29 Feb.. De heer H. Mollenberg is aannemer geworden van deleverantie van 30 remonte- paaiden 101,1 het 4de regement dragondtis, uginden prijs van f 388.99 per paard. Fi ederihsoord 27 Feb. Blijkens de op 31 December 1859 door de zorg van het bestuur der Maatschappij van Weldadigheid plaats gehad lieb bende volkstelling is het gebleken, dat de gezamenlijke bevolking der vrije kolonien Frederiksoord, Wilhel- mina'soordWillemsoord en die van het opvoedings gesticlit voor den landboinv te Wateren met inbegi ip der ambtenaren bestaat uit 489 huisgezinnenuitma- kende 3051 zielen, waai van 1552 van het mannelijke en 1502 van het vrouwelijke geslacbt. I)e uitgestickiheid der gronden die het eigendom der Maatschappij zijn bedraagt ongeveer 4000 bunders, waar van er 1200 tot de 434 hoeven der kolonisten en vrijboeren behooren. Behal vedeainbtenaarswoningen.be- staan de hoofdgebouwen uit 2 kerken voor de Protestan- ten met eene pastorij eene R.-K. kerk met pastorij, eene kerk ten behoeve der Israeliten met woningdrie hoofd- en vier bijscholen, uiet deondei wijzers-woningen, zes groote fabrijk-localen met w< ningen voor vijf fabrijk- eu onderbazen eene groote broodbakkerij enz. Het tbans aan zeer gescbikte m< nschen verhuurde logement zal zekir velen animeren om in verband met een aangenaam verblijf en bekoorlijke environs, eene inslelling te leeren kennen die de belangsteliing van iederen Nederlander verdient. Leeuwardcn 28 Feb. Ten gevolge van de door h'.t bestuur van het waarborggenootachap voor weduwen van J. te Winkel en A. Doijer Jz. voorgestelde wijziging tusschentijds van bet reglementis door een aantal leden des genootschaps, in eene gisteren alhier gehoudene ver gadering besloten eenparig te stemmen voor de bedoelde wijziging tnsschentijds, docli tegen het daarbij tevens gedane voorsteltot oprigting van een suppletiefond^, daar men van oordeel was, dat dit een onvoldoende maatregel zou zijn om den duur van het genootscbap te verzekeren en het alleen door eene herziening van het tarief der contributien mogelijk zou zijn, in deze tot het gewenschte doel te geraken. MARKT. EN HANDELSHEKIETEN Delft, 1 Maart. Granen, met ruiraen aanvoer en goeden handeltot vorige prijzen. Tarwe van het eiland Rozenburg /"8.90 a 9.80, dito Westlandsche/9.50 k 10, Rogge f 7.30 a 7.40, dito Westlandsche f 7 5, 7.30, eil. Zomergerst /5.G0 a 6, dito Westlandsche /"5.40 a 5.80, Haver, Korte f 4.40 a 4.50, Lange f 2.80 a 3.20, Duivenboonen f 7 a 7.25 Paardenboonen 6.25 k 6.50Bruine Boonen 11.50 a 12, Groene Erwten 10 a 12. Vee met veel aanvoer en minder hoog gehouden. Boter f 65 a 53. Scliledani, 1 Maart. Rogge, 143/2 ft Reval f 216 6/w.145/2 ft' J. Pernau /220 cont. Gerst, 128/2 ft' Coursche f 198 6/w,; 128/2 ft", 129/2 ft' N. Li ban 205 3/m., f 200 cont. Moutwijn, J 13.75 per Ned. vat, Jenever, 19.25 j zonder lust en belasting. Amsterdumsche Froeff 20.50. Spoeling1.70 per ketel. Gist 40 cents. Koitcrdam1 Maart. Granen. Tarwe 157/2 p Witbonte Poolsche 345. Rogge 152/2 p. Belgische228 147/2 p. Wittiner 205; 145/2 p. Petersburgor f 205, bij party. U K E It E 1,1 K E STAN D. 1 Maart. BEVALLENC. \V. Sclireudergeb. Wevez. M.'A. Baronesse van Ittersumgeb. Thooit, z. M. Alberts, geb. Wittenaar, z. J. Slorm de Grave, geb. Boeye, z. W. C. Vrolijk geb. Zuurmond, d. S. G. van Balen geb. Kistd. G. Blommers, geb. Rottevecld. W. F. A. Kaveiaars, geb. Flank, z. A. J. VV. van Wijkgeb. Gelauf, d. C. M. P. A. Hoogheidgeb. Braun, d. M. A. van der Gaag, geb. Spoor z. A Sterke geb. van der Helm, d. J. kooiman geb, van Dijkd. C. A. M. Dankaarts geb. Moor, z. A. P, Doinmershuijsen geb. Bouwmeesterd. W. A. R. Bruckman geb. van Loon. OVEllLEDEN: G. ijhof jru., 20 j. A. L. van der Straatcn z.3 j. A. van Eederiwed. van P. Hardenhorst, 79 j. VV. F. 'l'erlaak z.7 m. A. C. M. P. Suidgeest, d., 1 j. J. P. E. de Jong, geb. Dehnhardt, 40 j. A. Spaans z.3 j. C. C. de Mosgeb. Dijkhuizen, 29 j. G. M. Plooiz.8 m. R A N T O N U E R E E T. subs, gevangenisstraf op een dag, enlaatstgemeldevrijge pioken de kosten te dragen door den Staat. J0"i. J. F. H. en 11°. E. B. T., wegens het wateren op de openbare straat binnen het bebouwde gedeelte der Gemeente buiten de daartoe bestemde bakken (urinoirs) ieder veroordeeld tot eene geldboete van f 1 en in de l;ostenmet bepaling der subs, gevangenisstraf op een dag voor ieder. LA TEK.E ruOIXGEX. 's Gbavenuage den 1 Maart 1860. Bij vonnissen van heden zijn 1°. A. R.J. B. eu F. W., wegens enkelen diefstal van helm, ieder veroordeeld tot eene gevangenisstraf van zes dagen en in de kosten. 2". VV. T., wegens het bij eene begrafenis zich niet onder- werpen aan de bepalingen tot handhavirig der orde, bij die be grafenis door de Politie vastgcstelil, veroordeeld tot eene geld boete van f 3 en tot eene gevangenisstraf van een dag, benevens in de kosten en met bepaling der subsidiaire gevangenisstraf op een dag. j 3°. J. A. de Z., wegens het zonder veriof van Burgemeester j en Wethouders op straat te hebben laten staan van een hand- wagen langer dan noodig was voor het op- of afladen, vcroor- j deeld tot eene geldboete van f 3 en in de kosten, met bepaling der subs, gevangenisstraf op een dag. 4°. M. S., wegens het laten losloopen van dcie ezels, veroor deeld als voren. 5°. K. H. N.wegens het leiden van een paard niet op het middenmaar op de kleine steenen der straatveroordeeld als voren. j 6°. P. J. p. ?o, J. G.wegens overtreding van art. 26 der Plaatselijke Verordening dd. 21 Junij 1859en zulks na reeds binnen het jaar aan de overtreding voorafgegaanwegens gelijke overtreding veroordeeld te zijnieder veroordeeld tot eene geld- boete van f 6 en in de kosten, met bepaling der subsid. gevan genisstraf op twee dagen voor ieder. 8°. G. B., 9o. S. M., huisvr. van M. \V., wegens het schrobben der straat na 10 ure des morgens eerstgemelde veroordeeld tot eene geldboete van f 3 en in de kosten, met bepaling der Brrlijn 29 Feb. De nota's van Rusland en Pruissen, beti eileude de conferentien, zijn geenszins eensluideiid beide Rijken hebben evenmin tegerioverstvllen gedaau noch te Turin tegen de aanheclitinggeprotesteerd. Het is echter waar, dat de Russiscke depeches, welke bier en bij andere Hoven zijn ontvangen, in legitimis- tischen zin waren. Parijs, 1 Maart. De Moniteur deelt mededat Z. M. de Keizer gisteren de zitting van deri Rand van Ministers, alsmede die van den Geheiann Hand, ge- presideerd heeft. De Keizerin was bij een en andir tegenwoordig. Turin 29 Feb. Bij K011. decreet van heden. zyn de kies-collegien tegen den 25 Maart, en het parlement tegen den 2 April bijeengeroepen. De Koning iieeft 32 leden van den Senaat benoemd. Madrid, 28 Feb. Door het stormnchtige weder is het smaldeel in de haven van Algesiras teruir- gekeerd. De maarschalk O'Donnell zal binnen 3 dagen tegen Rabat oprukken. De storm belet alle gemeen- schap tusschen de vloot en het leger. Home28 Feb. De kardinalen hebben eenparig besloten, dat de iutegriteit v.in den Kerkelijken .Staat niet sleclus een vraagstuk van staatkundigen aard is Louden, I Maarrt. Reuters Office meldt, dat de nota van den heer Thouvenel tegen de aanhechtirig van Toscane gedagteekend van den 25 February dien avond naar Turin is gezouden. De Herald verzekertdat hij nit eene zeer ge- loofwaardige bron knn melden dat Koning Victor Emanuel, den 26 Feb., te Milaaneene depeche van den beer Thouvenel ontvangen heeftinhoudendedat Keizer Napoleon in geen geval de aanhechting van Tos cane toestaat. De Koning echter zou Parma, Modens en de Romngna in ruil kunnen nemen tegen Savoye De Morning-Chronicle zegt in zijne tweede editie dat de Prins van Hessen naar Petersburg is vertrok- ken met het verdrag tusschen Oostenrijk en Rusland gesloten. Dit verdrag was in zooverre gewijzi^d dat Rusland aan Oostenrijk geeno hulp zou verleenen in Italie, omdat het op vriendschappelijken voet met Frankrijk wil blijven maar dat hetbij onverlioopte verwikkelingen aan den Donau of in Ilongarye, ge- meensehappelijk met Oostenrijk zal handelen. AM8TEI4S9AH Nedeklasjj. VVerk. Sell. 2| pet. Dito dito3 Dito dito4 11 Syndicaat3^ H andel- Maatschappij1.^ Beloie. Bij Rothschild 2^ Rusi.axu. Bij Hope en 0°. 1798 en 1816. 5 .1 Dito 1828-1829. 5 .1 Dito 1831/33. 5 Stiegliiz1 11 Dito 18515 11 Dito 18555 11 Engelsche SpA«NJE.Nicuw3°/0thans. is Buitenlandsche 3 Blnnenlandsche3 Portugal. To Londen 3 Oostenkijk. Metalliek 1816-18525 .1 Dito Zilv. Nation 5 Dito Zilver 1819-1851. 5 Dito 1847-1852. 24 1 Maart. 641 98| 1254 1084 - 102 794 99 4 334 '12 [4 43 A 43 4344 - - ISA 544 714 48 ft 48 ti 54 fj 54 71A Slotkoekses. FRANKFORT Metalliekon Nat. Id Crediet Actien Wissel Amsterdam Maart. 504 564 172.— 994 LONDEN 1 Maart. Consols3 1 94 Mexico3 Spanje14 id3 id. Coup. Cert 33g 45 44 PAKIJi1 Maart. Fransche Rente3 j 68.15 Fransche Crediet Mobilier I 751 Binnenland Spanje3 j 43 id. id14 334 Hussische Spoorwegen505

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Dagblad van Zuid-Holland | 1860 | | pagina 3