M: Anne Samuel. BATAVIA SOOBABAYA, VERIFIOATIE. BLOIMEM EM PLAMTES. MAATSCHAPPIJ DIII6EHTIA. AD V IE ItTK X TI K Te ROTTERDAM ligl iD lading J. C. SCSIOTEL Rapt. J. P. van Beest Halle Departenieiit van Financien. ADMINISTRATE DER DOMEINEN. HULPBANK TE sGRAVENHAGE. NEDERLANDSCHE HANDEL MAATSEHAPPIJ. Vo orj a ars Ma ffij-Ve i 8 i ns,-, DOOR VERTREk MAR ELDERS, PI1 BIaIFMK VHRKOUPIICi LIT ISET LOT VAN EEN TOONKLNSTENAAR. .liOVEIiLE cloor .1. J. Cremer. 3il<i<c T.1AT8- I/O T E R I.f. EERSTE KLASSE. vierde lust. N°. 2218 f 1500. N°. 18319 f 200. 14818 - 100. 3014 200. Nn eon langdurig lijden overleed heden avond tot diepe droefheid van mij en raijne kinderen mijne hartelijk geliefde EchtgenUote Vroiiwe W. A. R. vax HAANSBERGENin den ouderdom van bijna 53 jaren. 'sGravexhage, 26 Febrnarij 1860. R. H. TROOST, Ontvanger der Directe Belastingen. Strekkende deze tevens tot bijzondere kennisgeving. Voor de deelnemirtgmij betoond bij het ovcrlijden van raijn onvergetelijken Echtgenootbetnig ik hier- ipede hartelijken dank aan alienvan wien ik die mogt ondervinden. G. BURGGRAAFF, Wed. H. T. C. Dili.. De SPREEKBEURT, op Vrijdag, den 2 Maart 1860, zal worden vervuld door den Hoogleeraar C. Ml. It. Bugs Ballotvan Utrecht. Over het zigtbaar maken] van tooneu door middel van Electrisch Liclit. Met Dames. De PRO V IN CI AL E COMMISSIE van GENEES- XUNDIG ONDERZOEK en TOEYOORZIGT, in ZUIDHOLLAND, residerende te 's Gravenhage zal 1llngsdag den O Jtlaartvergaderixg houdex-, en des namiddags ten ure opexbaar exame.n ae- xemex. Namens de Commissie voornoemd W. HUIJGENS, Wzx.Secretaris. XAAR EX ..ip'voor Goesleren en Passaglcrs, waartoe ilitinnntend is ingerigt het snelzeilend Barkschip om in den loop van. Maart te vertrekken. AdreSdeCargadoors P. VARKEVISSER<f ZONEN aidaar, en DE CONINGII C°.te Amsterdam. Op Zaturdagden 10 Maart 1860 des morgens ten 10 tire, in het Logement de RomeinaandeSchie, te Rotterdam zal de Ontvanger der Domeinen te 'a Gravenhageunder nadere goedkeuring van Z. Exc. den Minister van Financienin het openbaarbij inschrij ving AANBESTEDKN: Ilet geheel afbreken, en op eerie nieuw te heijen fundering weder opbouwen, van het achter- gedeelte der Pakhuizenvan het voormalig Oostindische Huis te Rotterdam met het onder- liotid en de herstellingen van de andere, daartoe behoorende Gebouwen en Aanhoorigheden ingaande met den dag der goedkeuring en eindigende den 31 December 1861. De besteding geschiedt bij enkele inschrijving, met borgstelling. De liiljetten moeten op zegel geschreven en onder- teekend met aanwijzing der Borgen, gesloten in eene bits gestort worden die tot op den dag der besteding in het Oost-Indische Huisin de Boompjes te Rotterdam, voor de gegadigden zal worden geplaatst. Het Bestek en de Voorwaarden ligt tor lezing tqn Raadhuize der Gemeente Rotterdam, ten kantore van de Ontvangers der Registratie aidaar, alsmede in het Koftijhuis bij Lcigraafin de Romeinen op de gebruikelijke plaatsen. Ter verkrijging van inlichtingen tot het bezigtigen der planteekeningen vervoege men zich ten huize van den beer J. VisserArchitect, buiten de Oostpoort. De aan wij zing van het werk zal geschieden op Donderdag en Vrijdag, den 8 en 9 Maart 1860 t respectivelijk aan te vangen des morgens ten 9 ure, De Ontvanger der Domeinen H. COLLOT d'ESCURY. Met BESTUUR van de HULPBANK te 'sGra- venhage maakt bij deze bckenddat aan de AAN- DEELIIOUDERS, over het dienstjaar 1859, eene rente van ten honderd zal worden IT I I'BbTlAliU en znlks ten kantore van de Hperen GEBROEDERS POLAK DANIELS alhier tegen intrekking van het rente-licwijs n°. 9. Het Bestuur der Hulpbank H. J. VAX DER IiEIM, President 'sGravexhageJ. P. VAILLANT, 24 Febrnarij 1860. waarn. Secretaris. De DEELHEBBERS in de Onderlinge Heder- lundsche Brtsudtvaas'borg - 31aalschapp(J voor 5IEUBILA1RE GOKDKREN, gevesligd te 's Gravenhage, worden verwittigd, dat de rekcnlng en rerantwoordlng, loopende over het jaar 18S9, zal plaats hebben op den 17 dezer maand, des namid dags ten 2 ureten Huize van den Heer Tresorier der Maatschappijop den Dexxeweg, Wijk H, N°. 82en worden diegenen welke verlangen daarbij tegenwoordig te zijnnaar aanleiding van artikel 22 van het Reglement uitgenoodigd zich daartoe voor den 10 dezer, schriftelijk bij den Ondergeleekende aan te melden. 'sGravexhage, den I Maart 1800 De Direct eur F. v. RIKMSDl.Jlv" TE ROTTERDAM, op Woensdag 2 A JUaart IS GO BE3TAAXDE UIT 178,482 balen Juva-lkofdj liggende te Amsterdam. 90,287" it i) i) j) I, Rotterdam. 4,917 11 Padatsg n 10,019 n Java ii i! ii Dordrecht. 38,262 a n ijtU ii ii Schiedam. 9,187 ii ii ii ii a Middkllsurg. De Directie geeft de verzekeringdat zij voor ban Najaars-veiling van 1860, geone andere Java- en Padung-Koffij dan de bovengemelde hoeveelheden aui de markt zal brengen met uitzondeiing van beschadigde Koffijwaarvan de verkoop noodzakelijk z.al worden geacbt. De Jloavterx zulten op Vrijdag24 Febrnarij. verkrijgbaar zijn. Amsterdam, 1 February 1860. De ondergeteekende, Curator in bet faillissement van CATilAKINA JOHANNA S'MIJM en JOHANNA HENUKIKA PLHJ11, Winkelier- 3ters in Gebreide Goederen en Garen en Band hande- lende onder de Firma van Gezusters l*lu(jm te 's Gravenhage kondigt aan, dat, op bevel van den Edel Achtbaren Heer Regter-Comtnissaris de rang- schikking met de bescheiclen ter Griffie van de Arroudissements Regtbank te 's Gravenhage is nedergelegd. 's Gravexhage 2 Maart 1860. W. A. H. OUWENS, Procureur. Tngevolge bevel van den Edel Achtbaren Heer Regter-Gommiasaris in het faillissement van CAKEL ANTONIE AH. EM ANN S1 ij tor en Tapper te 's Gravenhage, worden de bekende en onbekende Schuldeischers in dat faillissement, de bevoorregte en de Pand- of Hypotheekhebbenden daaronder begrepen opgeroepenom op Woensdagden 21 Maart 1860, des voormiddags ten elf ure, in persoon of bij gemag- tigde, mits deze van behoorlijk geregistreerde volmagt voorzien zij, te verschijnen ter Raadkaraer van de Arrondissements Regtbank te 'sGravenhage, ten einde over te gaan tot de verifioatie hunner schuldvorderingen. De Curator in voormeld faillissement W. A. II. OUWENS. De LAATSTE VERGADERING van erediteuren in de faillietverklaarde boedels van C. 51. HLOOS- TERIIIJIZEN en C. IIEIHKAIJFtot VERI- FICATIE der schuldvorderingen te houden, is bepaald op II'oenxdag 28 Maart 1860, des voormiddags ten elf ure, ter Raadkamer van de Arrondissements- Regtbank alhier. 's Gravexhage Ue Curator den 1 Maart 1860. Mr. B. L. RASCH. Ten overstaan van den Notaris SGHMOLCK zal, op Maandag, den 5 Maart 1860, en volgende dagen telkens des voormiddags ten tien ure, in het openbaar, aan het huis in de Park- straatvroeger Kloosterkerkstraat n°. 13 i te 's Gravenhageworden verkocht: Eon deftige en zindelijke 1NBOEDEL, hoofd- zakelijk bestaande in: Mahonyliouten Kabinetten Secretaire, Bufet-, Porselein-Boeken- en andere Kasten Eet-, Thee-, Salon-, Lade-, Waseh-, Nacht- en andere Tafels Canapds Stoelen Pendules Cande- labres Kamerkroonen eenig Ouderwetsch Porselein Ledekanten extra beat gevulde BeddenMatrassen en Dekens Doorniksche-, Schotache en andere Vkier- kleeden Meubel- en andere Gordijnen, Mangel- en Persen Haarden, Kagchels, Iioper Keukengereedscltap, Glas- en Aardewerk en wat verder ter verkoop zal worden aangeboden. Te bezigtigen ten voormelden huize, des Vrijdags en Zaturdags, den 2 en 3 Maart 1860, van 11 tot 3 ure. zal ten overstaan van den Notaris SGHMOLCK, op Woensdagden 21 Maart 1860, en, zoo noodig, den volgenden dag, des voormiddags ten 10 ure, in het openbaar, aan het Huis in de 5IoIcnstraat, n°. 19, te 'sGravenhage, worden verkocht: Een sierlijke en zindelijke 1KBOEDKL, van Mahony- en andere 5IECBELENhoofdzakelijk be staande in Eet-, Thee-, Speel- en andere Tafelsi Kabinet, BoekenkastenLedekanten met Matrassen, I2tag5resCanapds, Fauteuils en Stoelen, met diverse Stoffen bekleed, Zijden- en andere Meubelgordijnen Pendules, Vazen, Lampen, groote Spiegels, Schihb'rijen een fraai Porselein Tttfelserviesen under Porselein en Glas werkHaarden, VloerkleedenKarpetten, eene fraaije collectie ERTSEN en al hetgeen verdi r ter verkoop zal worden aangeboden. Te bezigtigen ten voormelden huize, des Maandata en Dingsdags, den 19 en 20 Maart 1860, van 11 tot 3 ure. VAX De LBV EN II. JANSEN zullen op Woensdag den 7 Maart I860, des mid dags ten 12 ure, in in t Locate I van den Heer 51 o o |j in a nin do Lange Itaainstraatte *s Gravenhage, publiek doen verkoopen Eene schoone en nanzienlijke partij bloci|cn,-Ie E als Camdlia's, Alalia's, Deutsia's Putigala's, Begonia's, Euphorbia's, Gardenia's, M,- trossiderussen Oranjebootnpjes met Bloem en Vrucht, en andere soorten meer, alsmede eene fraaije collectie §T151HO/E.V Allen daags v<5or den Verkoopdag in bovengenteld Locaul te bezigtigen. een' fatspenlijken en vrolijken stand, in het midden van. 'sprtevenhage, wdrdt eene V003&HA5IER en ILAAFKAlEKa angeboden in een gesloten huis, des verkiezendemet GESiEEI^EN Hl>S'8'eu BEBIi<:- NINCw, voor dene a twee Dames, tegen 1 Mei 1860. Franco brieven, lett. Z, aan't Bureau van dit Dagblad. Bij den Uitgever A. W SIJTHGFF ziet tbans liet liclit: DE TWKEDK DUCK VAN' De waarde dezer uitgave wordt verhoogd door een lied van J. J. H. V E RHU L S T woorden van J. J. CREMER en eene Plant door den Anteur zelven geteekendPrljs f 1.89. Bij GBBROEBEUS BRIjIAJFAXTE, alhier, ziet heden het iicht: C. II. F. Riesz, Cultuurstelsel en vrije arbeid op Java in verband tot het gesprokene in Felix Meritis. f 0.60. Bij dezelfden zijn te bekotnen C. H. F. Riesz, Kenige woorden over Indid met betrekking tot den te benoemen Gouv.-Generaal. /"0.30. J. D. vax Herwerdex, Indie gelijk het geworden isen Nederland gelijk het dreigt te worden. f 0.90. P. Vreede Bik, De vrije arbeid te Sourabaya getoetst aan de Waarheid. 0.25. Mr. S. Iveyser, Handhoek voor het Mohamedaansch Regt. f 5.60. Mr. H. D. Levyssohx Normax. Geschiedeni3 der Britsche Heerschappij op Java enz. 3.30. A. D. vax der Gox Netscher, By drags ter aan- wijzing van de grondslagen waarop da Afschajfing der Slavernij in Suriname dienlgevestigd to worden. f 0.50. Beschouwing van het voorgesteld ontwerp van wet tot Afschaffing der Slavernij in Suriname. f 0.50. De quaestie van don Vrijen Arbeid en Immi- gratie in de West-Indid. f 1.25. Maniere van Precedeerea voor den Hove van Civile Justitie in de Colonic Suriname. f 0.50. l'Isthme de Suez, welk aan de Suez-onderneming gewijd tijdschrift twee nialen per maand uitkomt.) Per jaar f 6. Le Tour du Monde, Journal des Voyages, onder directie van den heer Ed. Charton, met vele fraaije illustratien. f 14.30. L'Economiste belge. Industrie et Commerce) f 6 I.E MO.VITEUR DES IxT^RfiTS MAT^RIELSf 7; le ChroxiqueurUxiversel, Journal des fails scier.ti- fiques, artistiques industriels etc.; par ait f 10. ICHOIlVBURGGSrCONCEKTKN, enz. Koninklijk-Hollaiidsche Sichouwhiirj. Directie: BREEDlS ex VALOIS. Vrijdag 2 Maart 1860. JANE EYRE, DE WEES VAN LOWOOD, Tooneelspel in "2 afdeelingen en 4 bedrijven. D a a r n a GRAND FESTIVAL, Nieuw Divertissement. Aanvang ten 6| ure. VERTKKK 59 Eli §POOHTREINEN. Holland^chc Ipoorweg.ll'interdienst. Van 's Ilage naar Rotterdam 8.30,10.41, 1.33,3.40, €.43 9.43. Van 'sHage naar Amsterdam: 8.23, 12 31, 4.23, 7 23. Van Rotterdam naar 'silage: 7.30, 9.45, 11.40, 3.30,6 30, 9.35. Van Amsterdam naar 'silage: 8.30, 11.30, 4.30, 7.30. Netlerlandscli-Bt Igische Spoorwcg, Van Rotterdam: 10 u. 15 m.Si.; 8 u. 10 m.(het laai-te alleen naar Dordrecht.) Dordrecht naat Rotterdam: 7 u.; 10 u. 40 m.3 u. 20 in. Breda nam Antwerpen en Rotterdam6 u. 50 m. 12 u. 35 in. 5 u. 20 m. (het laatste alleen tot Moerdijk.) Antwerpen naar liredaen Rotterdam: 7 u. 45 tr,.12 u. '20 m. 5 u. 25 m.; (het laatste alleen tot Breda en Moerdijk. Te 'sGravexhage, bij P. E. vax STADEN ex ZOONDrukkers en Uitgevers van het Dagblad, Torenstraatn°. 21.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Dagblad van Zuid-Holland | 1860 | | pagina 4