NT. 55. Zondag 4 en Maandag 5 Maart. VAN 361ITE \L A V IB. I 1 E L A A IB. DAGBLAD ZUIDHOLLAND EN SGRAVENHAGE Bit Dagblad verschijnt dagehjksuitgenomen Zon- en 11 Feestdagen. Prijs per drie maanden f 5. I Franco per post f 6. It* Brieveu stu/.kt n i r a n c o aan Ttagllad. en advertentien Bureau van dit Prijs der advertentien van 1 6 regels f 1.80elke regelmerr 25 cents, behalve het eegel. Growls letters naarmate de ruimtewelke zij beslaa?it S»iriTSCHLAK». Berlijtt1 Maart. De zitting der Kamer van Afge- vaardigden was heden bijzonder belangrijk, omdat daar voor bet eerst de buiterdandsche aangelegenheden, wat betreft de Italiaansche kwestie, ter sprake kwamen. Er was namelijk eene petitie ingekomen van ruim 800 inwoners uit Breslau, waarbij de medewerking der Kamer werd gevraagdom de regering te verzoeken, bij een eventueel Congres der Mogend- heden de Italiaansche zaak voor te staan De minis- ster van buitenl. zaken wenschte alle debatten te vermyden en keurde de petitie af, daar dit de wijze niet zijn moest, om de buitenlandsche staatkunde in de Kamer ter sprake te brengen. De beer v. Vincke zeide, dat eene dergelijke petitie de eenige weg was om tot debatten over buitenlandsche zaken tekomen daar bet reglement van orde zuiks anders onmogelijk maakte. Verschillende sprekcrs voerden het woord, zoowel voor de verdreven Hertogen als voor de bevrijding van Italie. Onder de eersten sprak vooral de Katholieke afge- vaardigde von Keichsbergerterwijl de Italianen eenen verdediger vonden in den beer von Vincke. De discussie was nu en dan vrij scherp, en er werden waarheden gezegd welke men niet gewoon is in eene Pruissische vergadering van vertogenwoordigers te hoo- ren. Het boginsel der legitimiteit werd door de tegen- woordige linkerzijde verdedigd en op cenigzins sar- castische wijze door den beer von Vincke bestre- den, die, ten slotte, zijne hoop te konnen guf, dat de minister van buitenlandsche zaken zijn gevoelen zou deelen. De minister bleef zich gelijkwat betreft de houding van het tegenwoordig gouvernement in de Italiaansche quaestie hij antwoordde namelijk ont- wijkend, en toen de vergadering, na langdurige debatten besloot aangaande de petitie over to gaan tot de orde van den dag, wist zij even weinig het gevoelen van het Kabinet als voor den aanvang der diseussie Alleen zeide de minister, dat Pruissen en Rusland gepoogd hadden, de zaak op een Congres te regelen doch dat die poginglater herhaaldwas mislukt. Hamburg 1 Maart. In de zitting van den Land- dag van Flensburg van heden hecft eene raeerderheid van 26 tegen 11 stemmen geprotesteerd tegen de inlyving, en, voor zoo veel Sleeswijk betreft, den oppersten aard der Monarchy onbevoegd verklaard F R A 1 K H IJ M. De opening der Wetgevende Parijs 2 Maart. nementen beloofddoch nimmer uitgevoerd thans verwczenlijkt zal worden Het raeeste in de aan- spraak zyn toegejuicht de zinsneden betrekkelijk de aanhechting der nieuwe provincienevenzeer als die nopens de Katholijke quaestie en den toestand des Pausen. Z. M. had, terwijl hij de aanspraak hield, Prins Napoldon zoon van Koning Jdi orae a^n zijne regter- zijde; naast dezen Prins Lodewijk-Lticien Bonaparte en vervolgens Prins Joachim Murat ter linkerzijde Prins Lucien Muraten naast dezen de jeugdige Prins Napoleon, neef van Prins Lodewijk-Lucien die voor een paar dagen den titel van Keizerlijke Hoogheid bekomen heeft. Behalve de Troonrede, is er thans wetnig nieuws. Men houdt het er steeds voor, dat Piemont het ulti malum zal aannemen, behoudens de goedkettring van alle voorstellen door de Italiaansche bevolkingen het- geen de oplossing van het vraagstuk minstens nog wel zou kunncn vertragen. Do zaak van den Siecle en de erfgenameri van Mgr. Rousseau tegen Mgr. Dupanloup zal den 12 dezer dienen. De bisschop heeft bereids eene dag- vaarding hiertoe ontvangen. fttRAVEXHAISIi 3 Maart. Het heeft Z. M. behaagd bij besluit van den 29 der vorige maand den gepensionneerden kapt. ter zee H. J. van Maldeghem te benoemen tot commandeur der orde van de Eikenkroon. De Amst. Cour. meldt, dat de beer P. Kater Gzn., te Nieuwendam, door Z. M. den Koning-Groothertog van Luxemburgbenoemd is tot ridder der orde van de Eikenkroon. Z. M. heeft, by besl. van den 28 Feb. jl. n". 87 aan Jhr. T. P. van der Iloeven gezantschaps-secretat is te Berlijn, vergunning verleend tot het aaunernen en dragen der onderscheidingsteekenen van ridder der orde van het Legioon vau Eer, hem door Z. M. den Keizer der Franschcn geschonken. By besl. van den 2 dezerheeft Z. M. aan den beer Mr. E. G. Lagemansalhier, vergunning verleend tot het aanneuien en dragen der onderscheidingsteekenen van ridder der orde van de Poolster hem door Z, M den Koning van Zweden en Noorwegcn geschonken Kamers op gisteren heeft in het Louvre plaats gehad. Hetzij omdat de zaal der Staten in dat paleis grooter is dan die in de Tuilerien, 't zij om aan de zitting met het oog op de bijzondere omstandigheden, meer luister bij te zetten, roaar heeft men opgemerkt, dat een veel grooter aantal hooge ambtenaren of Staats ligchamen voorde opening bijeengeroepen waren. Onder het corps diplomatique merkte men op den Pauselijken nuntius, den Persischen gezant, versierd met hetgroot- kruis van het Legioen van Eer, 't welk hij dezer dagen ontvangen heeft, den Russischen gezant, met hetzelfde ordeteeken versierd, enz. V(5i5r de aankomst van HH. MM., was de Vergadering blijkbaar zecr gespannen in afwachting van hetgeen de Keizer zeggen zon. Ten 1J ure werd de komst van H. M. de Keizerin aangekon- digdzy was vergezeld van Prinses Clotilde en Prinses Mathilde. Ten 1^ ure verscheen de Keizer, onder herhaald gejuichzoo op zijn weg als in de zaal. Na plaats genomen te hebbensprak Z. M. de Troonrede met eene krachtigeheldere stem uit. Onderscheidene zinsneden werden door de vergadering toegejuicht. Men houdt de Keizerlijke aanspraak over het alge- meen als met zeer veel beleid gestelddoch is toch van oordeel, dat dit staatsstuk, bedaard overwogen niet zoo algemeene goedkeuring zal wegdragenals dit bij eene eerste bloote voorlezing het geval is geweest. Men wijst daarbij o. a. op de autonomic van Toscane onder een constitutionelen Vorst. Welken, vraagt men Een Piemontees of een vermomde Oos- tenrijker? Evenzeer vraagt men, wat do Keizer be- doelt met de glooijrngen der Alpen Waar beginnen waar eindigen die? Is daaronder het graafschap Nizza begrepen of zal men zich tot de Alpen zelve bepalen En wat, vraagt men, zoo de Koning van Piemont hieraan niet mogt willen toegeven? Ook wijst men op de zinsnede, waarin de Keizer spreekt van het goedkoop verkrijgbaar stellen der eerste levensbenoodigdheden. Men vraagt, of dit plan, zoo vaab door de gouver- Z. K. H. de Prins van Orauje wordt aanst. Maandag van HD. buitenlandsche reis in deze residentie^terug- verwacht. Z. K. H. zal per stoomboot do Batavier den ovcrtogt van Engeland naar Rotterdam doen. mogelijk heeft willen raaken ten einde de uitvoering te beletten. Niet alleen echter werkt men de onderneming tegen door die bezwarende voorwaarden, maar ook doorde onderhandelingen te vertragen, waardoor mede de tot standkoming der onderneming ernstig bedreigd wordt. Volgens het met de Rijn-spoorwegmaatschappij aan- gegaan contract, moeten immers de concessionriarissen den weg op leverenuiterlijk op den 1 Mei 18G2. Ieder nu die bekend is met de vele bemoeijingen en werk- zaamheden welke het leggen van den weg moeten voorafgaan zal toestemmen dat men geen dag mag verliezen. En dat deze zaak in zoo vele weken haar beslag had kunnen erlangen als er nu maanden worden gebezigd. zal geen onpartijdig deskundige tegenspreken. Aan wien ligt nu eigenlijk de schuld van deze zon- derlinge haudelwijze? Aan den afgetreden Minister van Binnenl. Zaken Wij gelooven het niet en meenen in- tegendeel te weten, dat deze, evenzeer als de beide Kamers der Staten-Generaal, de tot standkoming der lijn Scheveningen-Gouda wenschelijk achtte. Wij wenschen van hartedat de tegenwoordige Minister van Binnenlandsche Zaken weldra een besluit in deze bolangrijke zaak nemo opdat niet invloeden zegevierenwelke voor particuliere belangen dienstig mogen zijn maar het algemeen belang zeker schaden. Wij maken de muziekminnaren oplettcnd op het voorloopig programma van het aanstaand Diligeritia- Concert, hetwelk zoowel wat betreft deenscmble-stukktn als de solistendie zich duarop zullcn daen hooren, een buiteugewoon kufis.geuot belool't. D. beer Alfred Jaell is als uitstekond pianist reeds zeer gunstig bij ons bekend, en ofschoon wij het voorregt nog niet hadden den heer Slockhausen hier te hooren, zijn de berigtcn uit het buitenlandomtrent zijno hooge voortreffelijkheid als zungerzoo eenparig tot zijn lof, dat wij niet twijfelen of hij zal ook hier met veel bij val ontvangen worden. Bij dit nommer wordt aan onze geabonneerden ver- zouden eene Brochure, behelzende al do offtciele stukken, betrekkelijk de ontworpen Spoorweg van Scbeveningen naar Gouda uilgegeven door ons verdienstelijk Spoor- weg-Coraitd, dtit zich den dank onzef stadgenooten in geen geringo mate waardig raaakt. Onze lezers zuilen mot ons betreuren dat dit plan op zoo veel lijdelykeri tegeuslund stuit. Om hiervan een be- wijs te leveren, vvijzen wij siechts op eene orostandigheid. In de voorwaarden van de concessie Bredius e. s. en Sloet c. s. werd geeischt, dat het bestuur minstens voor de helft uit Nederlanders moesten hestaau. Zoo als bekend iswaarborgde de Staat de interest en allos- sing van het kapitaal. Bij de aanvraag Scheveningen- Gouda wordt hoegenaamd geen geldelijkeoudersteuning aan den Staat gevraagd en in de voorwaarden van concessie leest menhet bestuur moet bestaan uit Nederlanders. Alzoo mogen de door den Staat be- taalde lijnen voor de hell't door vreemdelingen worden bestuurd terwijl zulks voor deze niet gesnbsidieerde weg niet wordt toegestaan. In de gegeven omstandigheden staat deze voor- waarde gelijk inet eene weigering der concessie daar zoo als teregt in de brochure wordt aangemerkt, vreem delingen en niet Nederlanders bun gold voor die onder neming zullen verstrekken en men toch niet vergon kan, dat zij dit blindelings doenzonder eenig regt van beheer hunnerzijds. Heeft deontwerper der voorwaarden dit geweten Wij hebben siechts op e'due bezwarende voorwaurde gewezenmaar als iuon het antwoord leest van de aanvragersaan Z.Exc. den Minister vau Binnenl. Zaken, voorkomende op pag. 27 der genoomdo brochuredan gelooven wij dat de indruk zal wezen dat het den schiju heeftalsof men de voorwaarden zoo bezwarend Men schrijit uit de Wiilemstad dd. 1 Maart: Nog naauwclyks liersteld van den schrik, dien do brand van II. Maandag nacht in deze gemeente te weeg bragt werden wij op gisteren avond circa 9 ure, op nieuw verontrust door een fellen brand, die op korten afstand was uitgebroken van de pickwaar de brand van eergisteren plaats had. Terstond met de spuit der ge meente derwaarts gesueld beyond men dat de sehuur en het woonhuisbewoond door H. de Ruyter en H. de Biein voile viam stond, zoodat geen blusschen mogelijk was. Ook thans was de brand zoo plotseling en met zoo veel woede uitgebarstendat de behoeftige bewouers ter naauwernood tijd hadden het bed te verlaten en luinue kinderon te redden, wier kleederen alle zyn verbrandterwijl van den geringen inboedel niets kou worden gored. De sehuur en het woonhuis die geheei vernield zijnwaren verzekerd. Ook van dezen brand is de oorzaak onbekend hoewel men ge- neigd zou zijn, die even als de vorige, aan kwand- willigheid toe te schrijven. Gedurendc de maand February zijn lung den Holl. spoorweg vervoerd 76,848 reizigers. De opbrengsten waren voor reizigers f 59,283.50voor goederen f 14,691.20^. Totaal 73,974.70^. Sedert 1°. January zijn vervoerd 157,451 reizigers: opbrengst van reizigers en goederen op genocmd tijdstip 149,579.94^. Men verneemt. dat van meer dan eene zijde nnn- stalten zijn gemaakt voor het tot stand brengen eener duurzatne huldo aan de nagedachtenis van den onlangs overleden beer van Dam van Isselt. Te Utrecht houdt zicli de heer Georges bezig met do bewerking van 'smans bustc, op levensgrootte, en zoowel voor brons als plastiek bestemd terwijl een der gebroeders Wiener (Charles), alhier, eene prachtigcbronzen medaille heett ontworpeu die binnen kort reeds voor de vereerders van den geacbten ontslapene verkrijgbaar zal worden gesteld. Eergisteren is te Borne door de besturen van de belanghebbeude gemeente in Twenthe, eene vergadering gehouden over de zaak der spoorwegen. Hoezeer vroeger de steden Almulo en Enschede lijnregt tegen elkander over stoudenscliijnt men thans in zooverre eens te zijn gewordendat men nu gemoeiischappelijk zal te werk gaanen de rigtiug van Zwolle over Almelo en Enschede'naar Rheine krachtdadig zal ondersteunen. Een comite van drie leden is benoemd om zich met de leiding der zaak te belasten. Deze

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Dagblad van Zuid-Holland | 1860 | | pagina 1