81 I I1 K L A X botf toe zal overgaan aan Koning Victor Emannel een leen te geven. Liever zou de Paus van de opgestane provintie afstand doen, dan een schijngezag bezitten dat zijn magt ofinvloed nooit zou vergrooten. Bologna kan niets anders dan door geweld aan het Pauselijk gebied worden teruggegeven. Een bloedige oorlog, welke misschien van langen duur zou zijn, is een onvermijdelijk gevolg van dergelijken maatregel. Over- winnaar zijnde zou zich eene nieuvve zwarigheid voor- doen in de gewapende bezettingwelke er voortdurend zou noodig zijn, om de oproerige provincie in bedwang te houden. Dit is ook te Rome bekend maar het is te voorzien dat men te Rome minder zal vvankelen en hoewel roor de overmagt bukkende, kan de Paus in geen schikking treden en alleen als het fait accompli daar is, zou eene langzame toenadering mogelijk zijn. Te Rome is het meer het beginsel dan de °zaak zelf, welke men verdedigt. B fi Ii G I E, Bruasel 4 Maart. In de gisteren alhier gehouden zitting van den gemeeuteraad i3 het ontwerp van den heer Praikin voor het monument der graven van Egmond en Hoorngoedgekeurd. 'S GRAVENHAGE 5 Maart. Z. M. beeft tot ridder der orde van de Eikenkroon benoemd den offlcier van gezondheid 2de k!., A. Boele, van het personeel van de geneeskundige dienst der land- magt, dienstdoende bij de Kon. Milit. Academie. Krachtens Zr. Ms. besluit van den 1 dezern°. 45, wordt het fregat met stoomvermogen Zeeland. liggende te Vlissingen met den 1 April aanst. in dienst gesteld, onder bevel van Zr. Ms. adjudant in buitengewone dienst, den kapt, ter zee H. Wipffaan welke/hoofd- cfficier tevens wordt opgedragen het bevel als divisie- commandantwanneer later gemeid fregat vereenigd zal zijn in divisie met de fregatten met stoomvermogen Evertsen en Aclmiraal van Wassenaer op welk tijds°tip van vereeniging door hem als zoodanig de standaard zal worden geheschen terwijl voorts aan hem in dat bevel tot adjudant is toegevoegd de luit. ter zee lste kl, N. M. J. Kroef. Met den 1 April aanst. zijn op het fregat met stoom vermogen Zeelandgeplaatstals lste offlcier de kapt.- luitenant ter zee F. L. Geerling; de luitenants ter zee lste kl.W. H. baron van Heerdt en J. H. P. E. Kniphorst; de luitenants ter zee 2de kl.W. F. H. Cramer, Jhr. E. P. E. de Stuers, W. L. A. Gericke en Jhr. J. A. Roell; de adelborsten lste kl.J. P. Noorduyn, A G. Westerouen van MeeterenJ. L, Inckel, Jhr. C. G. J. Barnaart en G. J. Buyskes de offioier van gezondheid lste kl.F. W. J. Meijer, de offlcier van gezondheid 2de kl., E. J. Mullerde offlcier van gezondheid 3de kl., M. S, F. Holtzapffel de offlcier van administratie lste kl., A. A. Lagaay de adjunct-aduiinistratenr J. Breeman, de scheeps- klerken P. Berghuis en F. W. Merhottein de kapt. lste kl. der mariniers, H. de Haan Hugenholtz, de 2de luit. der mariniers W. L. G. J. F. Cramer von Baumgarten en de officier-machinist A. Sol. Naar aanleiding van Zr. Ms. besluit. van dezelfde dagt., n°. 46, i8 de luit. ter zee lste kl.J. H. P. E. Kniphorst, met den lo dezer, eervol ontheven van het bevel over den schooner Atalanteliggende te Vlissingen, en wordt dat bevel, met den 16 daaraanvolgende, op gedragen aan den luitenant ter zee 2de kl. ,°J. A. E Dinaux. op 9ubsidie rekenen. Ieder, die dus nn tot het lid- maatschap toetreedt, zal niet behoeven te vreezen dat hij eene gift aan het Rijk uitreiktmaar liij zal nu overtuigd kunnen zijn, dat hij er toe medegewerkt heeft om te belettendat eene bevolking van ongeveer 2800 veramde natuurgenooten ten laste hunner geboorte- plaatsen terugkeeren terwijl zij hier in het vervolg door opleiding tot verhoogde werkzaamheid en onder het genot van eene uitmuntende zedelijke en godsdienstige opvoe- ding, gewaarborgd zullen zijn tegen de demoralisatie, die zoovele behoeftigen in de gewone Maatschappij onteert. Slechts de geringe jaarlijksche bijdrage van 2.60, en dus vijf cent per week, wordt niet alleen van de veel- vermogenden maar van iedereen gevraagddie deze weinig beteekenende som kan afzonderen voor een zoo hoogst nuttig doel. Z. M. heeft bepaald dat de miticiens der ligting van 1859die zich van de verschillende corpsen des legers in reserve bevindenden 17 dezer bij hunne corpsen in werkelijke dienst opgeroepen zullen worden om aldaar gekleed en in den wapenhandel geoefend te worden; zullende de miliciens, die tot de regementen infanterie en het regement grenadiers en jagers, het lste, 2de en 3de regement vesting-artillerie alsmede tot het bataljon mineurs en sappeurs behooren voor den tijd van zes raaanden, en diegenen die tot het wapen der cavalerie en de regementen rijdende en veldartilerie behooren, voor een jaar in dienst worden gehouden, met uitzondering van de miliciens, die door het lot verpligt worden tot aanvulling van ont- brekende vrijwilligers bij gezegde corpsen langer onder de wapenen te blijven. Heden is voor den Hoogen Raad der Nederlanden, kamer van strafzaken behandeld de bekende zaak van Philip Kropveld te Zwolletegen een arrest van het Provinciaal Geregtshof in Overijsselwaarbij is be- vestigd een vonnis van de Arrond. Regtbank van Zwolle, houdende zijne veroordeeling tot gevarigenisgtraf van zes maunden, geldboete van f 100, enz. als schrijver van het tooneelstukje Jonas de Bankroetier of de geschiedenia van een ouden schelm. De ad v.-gen. Karseboom heeft geeoncludeerd tot verwerping van het beroep. Uitspraak 20 Maart. In dezelfde zitting heeft de adv.-gen. Karseboom geeoncludeerd tot verwerping van het beroep van C. Koopmanschap c. a.tegen een arrest van het Hof in Noordholland waarbij zij wegens opligtingen waren veroordeeld uitspraak 13 dezer. Door den heer C. J. M. Jongkindt Coninckdirec- teur der Maatschappij van Weldadigheid, is,namens commissarisseneen brief rondgezondenwaarin hij de byzondere liefdadigheid inroept ten behoeve dier maat schappij, en vooral tot deelneming aan het Iidmaat- schap aanspoort. In dien brief komt o. a. het volgende voor: De maatschappij is haar tweede tijdperk inge- treden, geheel bovrijd van schuldenlastmaar daaren- tegen belast met het onderhoud van ongeveer 2800 behoeftigen. Hare alscheiding van de gestichten is tot stand gekomen. Van gou vernementswege kan zij niet meer lledcn stond voor de Arrondissements-Regtbank alhier te regtM. S.wed. D. F.beklaagd van diefstal in dienstbaarheid. Bij den schoenmaker F., hier ter stede sedert een groot half jaar in loontrekkende dienst als schoonmaakster had zij eene inenigte goe deren zooals schoenenlintdekens en een karpet arglistig ontvreemd. De bestolene, hoezeer reeds vroeger goederen vermist hebbende wist niet wie de sohuldige was, docli kwarn tot de ontdekking, doordien de be klaagde een lint op de muts droeg dat hier niet te verkrijgen wa3en door hem uit Parijs was mede- gebragt. Ten gevolge eener huiszoeking, werd een groot deel van het vermiste in de woning der beklaagde gevonden. Door den substituut-offfcier van justitie werd te dier zake tegen de beklaagde eene gevange- nisstraf van twee jaren gevorderd. Ann het onderzoek van deze Regtbank werd heden mede onderworpen de zaak van E. W„ beklaagd van diefstal als loonbediendeten huize van den heer v. d. G., burgemeester te N. Deze beklaagde was aldaar op 5 Feb. in dienst gekomen had den 6 eene ledige doos van hare moeder uit's Gravenhage ontvangen en wilde dien den 8 gevuld met allerlei gestolen goederen aan deze terugzenden. Het zoo spoedig verzenden van eene gevulde doosterwijl de beklaagde nagenoeg geene goederen had medegebragtwekte argwaan bij den boodschaplooper op 's Gravenhagede beklaagde werd door de veldwachters aangehouden en bij onder zoek bleek hare scliuld ten duidelijkste. De substituut- officier van justitie vorderde tegen deze beklaagde eene gevangenisstraf von vier maanden de geringe waarde van het gestolene daarbij als verzachtende omstan- digheid aannemende. Drieknapen, oud 11, 10 en 7 jarenstonden heden voor de Regtbank teregtbeklaagd van des avonds ten 6 ure, uitfde toonbank van een winkel alhiereen raandje met geld te hebben ontvreemd. De oudste had het geld weggenomen terwijl de andere de eene binnen de andere buitens'huis op de wacht stonden. De beide oudste jongens waren reeds vroeger veroor deeld wegens een diefstal, door hen gezamenlijk gepleegd, de eerste tot zes maand«i de tweede tot ddne rnaand gevangenisstraf. Door den substituut-offlcier werd tegen deze respectivelijk eene gevangenisstraf van 20 en van 6 maanden geeischtmaar de vrijspraak van den jongsten gerequireerdals hebbende gehandold zonder oordeel des onderscheids met last evenweldat hij tot zijn 18de jaar in een verbeteringshuis zou wor den opgevoed. Zoo als men zich herinneren zalheeft zich, na het overlijden van den heer P. baron Mervil van Carnbee, te Batavia eene commissie gevormd, met het doel een monument voor dien verdienstelijken zeeofficier op te rigten. De teekening, ontworpen door den kapitein der genie I\ P. Ermeling stelt voor eene afgeknotte pyramide. De vier zijpanelen van het monument zijn versierd met toepasselijke inscriptien en zinnebeeldigo figuren. Voorts rust het op eene marmeren trede van 2.50 el vierkant en heeft eene hoogte van 3.12 el. Aan de fabrijk van de heeren L. J. linthoven en C0., alhier, houdt men zich thans met de vervaardiginc van dit sierlijke graf- en gedenkteeken bezig, dat in ijzerzal worden gegoten en vervolgens gebronsd. Door den algemeenen kerkeraad der Nederduitsch Hervormde gemeente te Groningen is uit het bevorens vermelde zestalgeformeerd het volgend drietal van predikanten dd. A. van Toorenenbergen, te Purmerend A. Moens te Sneek en K. F. Ternooy Apbl, te Delft! Men schrijft uit Stedum het volgende: Gepasseerden Zondag avond (26.Feb.)heeft er in de nabijheid dezer plaats eene vreesselijke misdaad plaats gehad. Twee jongeliedende een een zoon en de ander een knecht van een zerkhouwer alhier, gingen des morgens naar Warffura. 's Avonds of in den nacht tusschen Zondag en Maandagis de knecht teruggekeerd. De vrouw van den zerkhouwer, die niet wel bij het hoofd i«, heeft hem ingelaten. De zoon bleefweg; docli'sMaan- dags werd niet verre van hier zyn lijk gevonden, liggende in een greppel. Bij de lijkschouwing is ge- blekendat den vermoorde vier slagen zijn toege- bragt en wel met een stokwaarvan de stukken°er nevens lagen Alle vermoeden bestaat er, dat de j knecht de schuldige is. Dien ten gevolge is hy ook j door de justitie gearresteerd. In het verhoor geno- men zijnde, heeft hij echter alles halstarrig ontkend, alhoewel nog het onderste gedeelte van den stok, waarmede de rnoord schijnt gepleegd te zijn in een der zakken van zijn jas welken hij dien dag gedragen had werd gevonden en op de vraagvan waar het bloed kwam dat des Maandags morgens aan zijne vingers had gekleefd, gaf hij heel bedaard ten antwoord raeer- malen aan neusbloedingen te lijden. Hij geelt voor, zijn reisgenoot wegens dronkenschap op zijn eigeri verzoek, uit vrees voor zijn vader, in het land te hebben laten liggen. De jeugdigo raisdadigernog slechts 20 jaren oud heeft zich wegens dieverij vroeger ook al in de handen der justitie bevonden. Aan berooving schijt t hier niet te d'enken te zijn zoodat waarscliijnlijk de sterke drank ook wel de schuld zal hebben dat deze 18jarigo jongeling van4 het leven is beroofd en een huisgezin in droefheid en rouwe is gedompeld. De jongste berigten uit Japan geven hoop, dat aldaar het handelsverkeer met de buitenhmders hetwelk wegens opgerezen moeijelijkheden en oneenig- heden door de Japansche overheid geseborst was, weldra hervat zou worden. De heer Rutherford Alcoek,' de vertegenwoordiger van Engeland had te dien einde stappen bij het Hof van Yeddo gedaan hoewel liij openlijk erkende dat er Europesche handelaren waren wier gedrag aan de Japansche overheid stof tot regtmatige klagten had gegeven. Men hoopte dat de bemoeijingen van den heer Alcock spoedig viuchten zouden dragendaar de Japansche over heid nieuwe blijken van goede trouw en van wel- willendheid jegens de buitenlandcrs had gegeven. Er waren namelijk nadere onderhandelingen omtrent de uitvoering der bepaltngen van het laatstelijk tusschen Japan en de Vereenigde Staten gesloten verdrag aan- geknoopt, en de Amerikaansche consul te Kanagawa had, bij eene cireulaire van 20 December, zijne land- genooten met den goeden uitslag dier onderhandelino-en bekend geraaakt. In do aangehaalde berigten wordt ook gemeid, dat een Engelsch handelshuis met name de firma Dent en Com p.in de laatste ze9 maanden, met den handel in ruwe zijde, eene som van drie millioen gulden Neder- l.tndsch gewonnen had. Gorliichem 1 Maart. Heden heeft in de verga- dering van hoofdingelanden en hoofdingeland-plaats- vervangers van het hoogheemraadschap de Alblasser- waard met Arkel beneden de Zouwe, eene verkiezing plaats gehad tot voorzitter van de hoofdingelanden en le hoofdir.geland-plaatsvervangersvan gezegd hoog heemraadschap, en is eene voordragt aan den Koning opgemaakt voor de betrekking van hoogheemraad. Uit hun midden is benoemd: de heer O. A. Rijke van Alblasserdam tot voorzitter van hoofdingelanden en hoofd-ingeland-plaatsvervangersterwijl op de voor dragt aan den Koning tot hoogheemraad van den Alblasserwaard met Arkel beneden de Zouwe is oe- plaatst de heer M. C. W. Begram. RARIt'ST- EN ESANSSEESRERIG'rEN. s Gravenhage5 Maart. Boter. Deaanvoerwas nog gering, de prijzen echter iets slapper, men kocht heden versehe waar tot f 54, 55 A 56 mindere soort van f 52 tot 53 naar deugd de handel ging traag van de hand. Schiedam 5 Maart. Rogge143/2 8 J. Ar changel f 200 1 m142/2 ffi dito/200 3/m.145/2 8 Coursche f 213,/214 6/w. Moutwijn14.— per Ned. vat, Jenever 19.50 zonder fust en belasting. Arnsterdamache Proeff 20.75. Spoelingf 1.70 per ketel. Rotterdam 5 Maart. De aanvoer van granen was heden redelijk groot. Nieuwe Witte Zeeuwsche larwe in de beste soorten tot vorige prijzen goed te plaatsen. De afwijltende qualiteit traav afgaande Puike /'9 f 9.25. Goede f 8.25 /8.50. Mindere/6.75 7.75. Jarige f 9.50 J 10.50. Nieuwe Zeeuwsche Roggo als voren f 6.80, 7. Nieuwe Zeeuwsche Gerst met ruimen aanvoer 20 c. lager, moeijelijk te plaatsen. Puike Winter/ 6, 6.40. gewone /4.75, 5 75. Zomer/5, 6. Nieuwe Zeeuwsche Haver 10 cts. hooker. Lanee f 2.30 a 3.25. Korte /3.40 it 4.50. Nieuwe Zeeuwsche Paardenboonen als voren /6.25 a f 6.75. Nieuwe Noordbrabantsche Boekweit prijshoudend f 225 per last. Nieuwe Zeeuwsche Blaauwe Erwten, alsmede Witte en Bruine Boonenzonder prijsverandering. Kleinc Blaauwe Erwten 9.25, 9.50. Groote 10, 12.25. Mesting 7.75, 8.25. Witte Boonen 8.75, 10.25. Bruine 9.25, 11.25. Nieuw Kanariezaad als voren, 8.509.75. Nieuw Zeeuwsch Overmaasch koolzaad 11.80, f 12.60. Meekrap weinig geveild weinig gedaanflaauwe stemming; prijzen onveranderd. Amsterdam 5 Maart. Granen onveranderdweinig handel. Rogge op tijd flaauwer. Koolzaad65 Koolzaad September- 68^ Raapolie.37 36^ Id. najaar- 40 Lijnolie najaar- 30f 314 Id. Mei- 31Jj Groningen2 Maart. Tarwe en Rogge met ge- ringen handel in ddn doen. Boekweit prijshoudend. Gerst weder iets hooger verkocht. Dikke Haver in ddn doen Witte Voer en Zwarte wel zoo aangenaam. Boonen nietdriftiger. Koolzaad ruim prijshoudend. Gort iets aangenamer. Raapolie bij gerijf /35.50; dito vliegend bij partij 35. Lijnolie bij gerijf/30; dito vliegend by partij 29.50. Raapkoeken 70. Lijnkoeken II k 11.50. It II It G ERL IJ It E §TASD. 5 Maart. BEVALLEN A. Zuurmond geb. Bal d. M. Hazebroek geb. Hulselman, z. H. S. Trijssenaargeb. van der Pol, z. M. A. Frauenfeldergeb. de Jongh, d. A. Korving, geb. Knoesterz. P. C. Dikshoorn geb. Kasteele z. E. van Beramel geb. de Koning, z. K. Dijkhuiien, geb. Harteveld d. P. Verheijgeb. Groen z. F. S. W. Driesengeb'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Dagblad van Zuid-Holland | 1860 | | pagina 2