TELKSRAPHISiSHE BMI6TM n Ann Hevrouw liOSA DE VRIES tjalere Sie^etihea. SSiimeBileiiidNelie iScaaE'«ii»c»ri^-?ega. Kuik'iiiiuiiimiiie i<eua*!«fi»cri4itcn 94| 33 J 45 41 4 68.05 748 434 33t 485 Maart. 50^ 56| 43 33 363 Op den 1 Jannarij 1859 bestond de wettig gedo micilieerde bevolking dier gemeente uit: Mannen. Vrouwen. Totaal. 17,232 19,107 36,933 Zij verraeerderde in 1859 Mann. Vrouw. Totaal 1°. Door geboorten met. 676 709 1385 2°. Door vestiging in de gemeente met697 765 1462 Te zamen 1373 1474 2817 Daarentegen had eene vermindering plaats: Mann. Vrouw. Totaal 1°. Door sterfte van. 846 930 1776 2°. Door vertrek uit de gemeente van710 755 1465 1685 3241 Te zamen. 1556 Blijvende alzoo eene ver- mindering van183 211 394 De wettige bevolking bedroeg alzoo op den 31 Dec. 1859 Mannen, Vrouwen. Totaal. 17,049 18,896 13,945 De veimindering der bevolking met 394 moet worden verdeeld als volst Meer overleden dan geboren391 personen Meerder vertrek naar elders dan ves- tiging in te gemeente 3 Totaal 394 personen Er werden in den loop van 1859 voltrokken 328 liuwelijken, waarvan 261 tusschen jongmans met jonge doehters, 15 tusschen jongmans met weduwen, 38 tusschen weduwenaars met jonge doehtersen 14 tits schen weduwenaars met weduwen: terwijl er 2 schei- dingen van tafel en bed en ddne echtscheiding plaats liadden. Het cijt'er der wettige bevolking verdeelt zich in de navolgende godsdienstige gezindheden Ned. Hervormden 24,162 Fransche of Waalsch-Hervormden 639 Evang.-Luthersehen858 Hersteld Evangel.-Lutherschen Doopsgezinden of Mennonieten142 Remonstranten118 Christ. Afgescheidenen234 Roomsch-Katholijken9476 Ond-Roomsehen of van de Bissch. Clerezij 39 Ned. Israelieten267 Portug. Israelieten1 Tot geene der genoemde Gezindheden 3 Te zamen 35,945 De feitelijke bevolking stond bekend als volgt Mannen. Vrouwen. Totaal. 17,355 18,957 36,312 Hieronder zijn begrepen 890 personen behoorende tot de landmagt. 21 Gevangenen als: 17 mannen en 4 vrouwen. Men vernoemt, dat met de Hermanns Isaac weder on- derscbeidene familien en ongehuwde personen als land- verhuizers naar Natal of de Zuid Afrikaansche republiek zullen vertrekken. Er zullen ook handwerkslieden onder d« vertrekkenden wezendewijl de daghuren voor timmerlieden, metselaars en dergelyken, naar men zegt, in die streken zeer hoog zijn Lis. Regemun van Dongen, beroepen naarde Zuid Afrikaansche republiek en de kinderen van Ds. Postma die onlangs te Rusten- burg gehuwd is, zullen met hetzelfde schip de reis doen. De Societe de I'histoire Belgique, ook hier te lande reeds gunstig bekendheeft dezer dagen een nieuw deel barer werken uitgegevenhet zijn de Memoires van Fred. Perrenot, Seigneur de Champagney. De Champagney, broeder van den kardinaal de Granvelle, was een ijverig Katholykmaar tegelijker tijd een warm verdediger van de reglen en vrijheden der Nederlandeneen onverzoenlijke vijand van het Spaausche despotisme. Zijn leven isgeweest hetnajagen eener hersenschim; hij wilde het denkbeeld van vrijheid en Philips II verzoenen hy wilde de rcgten en vryheden der Ned. provincien handhaven en tegelijker tijd de een- heid van godsdienst herstcllen. Zoo als al devooistan- ders van onmogelijke zakenleed ook hij in zijne onder- neming schipbreuk werd hij door beide pai tijen gehaat en vervloekt te Brussel veroordeeld te Gent gevangen gezet en, te Madrid.in ongenade vervallen door den Hertog van Parma de Nederlanden uitgezet. Dit belangrijke werk door den heer Robaulx de Sousnoy uitgegeven bevatonder anderen het verhaal der beide plunderingen van Antwerpen door de Span- jaarden in 1574 en 1576; voorts verscheiden onuit- gegeven gedenkschrilten over de jaren 1572, 1589, 1590 en 1591; eindelijk de correspondentie van Cham pagneygedurende zijne zending in Kngeland. Deze brieven vullen in vele opzigten aan de verzamelin" van brieven van Champagneyuitgegeven in het 3de deel van de Correspondance de Philippe II, door den heer Gachard. De Societe zal spoedig uitgeven het 2de deel der Memoires anonymesbezorgd door den heer J. B. Blaes, terwijl de heer Henne zich thans bezig houdt met de belangrijke Memoires van Pontus Payende bron waaruit Prescot en Mothley zoo rijkelijk hebben geput. Gelijk men weetwordt in Engeland elk verdacht sterfgeval aan lijkschouwing onderworpen. Uit het laatste jaarverslag van den coroner van Liverpool blijkt, dat in het vorige jaar 690 zoodanige onderzoekingen nldaar hebben plaats gehad waarvan 469 personen van het mannelijk en 221 personen van het vrouwelijk geslacht betroffen. De oorzaken ran den dood waren in 21 gevallen moord in 10 doodslag in 22 zelfmoord, in 42 dronkenschap, in 6 koude en gebrek. Niet minder dan 93 kinderen stikten in bed en ran deze verloor het meerendeel het leven doordien de veelal beschonken ouders op hen waren gaan liggen; 56 kinderen stierveft aan brandwnnden de meeste dezer gevallen liadden op Zondag, Alaandag en Dingsdag plaats, op welke dagen een groot gedeelte der ruwe handwerksklasse in een staat van dronkenschap verkeert. Over het algemeen ziet men uit die opgaaf, dat, gemiddeld in elke 17 gevallen van de 20, de dronkenschap in meer- dere of mindere mate regtstreeks aanleiding tot het sterfgeval is geweest. Zoo bijv. verloren 41 marine- lijke en 4 vrouwdijke personen lutn leven door ver- wondingen welke zij in staat van dronkenschap zich op den lials haalden van de 22 zelfmoorden waren 16 door dronkenschap te weeg gebragl. De kosten van deze lijkschotiwingen en het daarbij vereischte onderzoek liadden in het jaar 1467 bedragen. Het getal gezworenen was 2220, van welke 218 niet konden schrijven. Er werden 1912 getuigen gehoord en van dezen konden 1216 hun eigen naam niet schrijven. Gelijk men ziet, laat de zedelijke en verstandsontwik- keling bij de mindere klasse van deze, 450,000 inwoners tellende stad, nog veel te wen schen over. (hdtTEUiE TUBfiltiKXJ Schcvenlngen7 Maart. Thans zijn, tot en met heden middag, op ddne nn G.,de zij dank, onze pinken, die met den orkaan van de verleden week te kampen hadden, behoudendoch alle niet zonder averij uit zee teruggekeerd. Omtrent de nog afwezige seliuitgenaamd de Jonge Arendreeder Arend van der room stuurman Job Taal, die nu 14 dagen geleden is afgevaren bestaat,niet zonder grond veel bezorgd- heid. De visschers verklaren eenparigdat zij nimraer een storm hebben beleefd gelijk aan die van den 28 February. De wind toch was zoo fel, dat zij zich op het dek niet konden staande houden en men geen tien ellen v66r zich uit konde zien. Er wordt gedurende den laatsten tijd nog al visch aangebragt. Dat de prijzen buitensporig hoog zijn kan daaruit blijken dat tarbotten van niiddelmatige grootte reeds tot f 7 hebben gegolden. De sedert de verlenging van het spoorwegnet naar Duitschland steeds toenemende verzendingen zijn er de oorzaak van. L'ouiia 6 Maart. Aan den scrjant - majoor 1> IV. Mijnders, van het depot bataljon van hot 4de regement infanterie alhier in garnizoon is de gouden medaille toegekend en50 gratificatie wegens door hem volbragte 36jarige onafgebrokene dionst. Aarlandervecn 6 Maart. Als eene bijzon- derheid kunnen wij melden, dat gisteren de huisvrouw van Corn". Bezemer, daglooner alhier is bevallen van drie welgeschapen kinderen, zijnd etwee zonen on eene doehter. Heden morgen waren kraamvrouw en kin deren zeer welvarende. llardcrwijk 6 Maart. Den 25 dezer zal van hier vertrekken, om denzelfden dag te Nieuwediep te embarqueren aan boord van het schip van Hardenbroek gezagvoerder H. A. C. Kenny, ^en detachement sup- pletie-troepen, sterk 125 man ten einde met gemelden bodem onder commando van den lsten luit. P.T. T. la Tors, van het 7de reg. infanterie, naar Java te worden overgebragt, en voorts o/ider medegeleide van den 2den luit. der inf. van het O. I. leger A. H. Selleger. De lste luit. la Tors zal, na "volbragte oommissie, weder naar Nederiand terugkeeren. Amsterdam, 7 Maart. By gelegenheid dat Mw. Rosa de Vries, gisteren avond als voorlaatste voor- stelling van haar engagement, de titelrol in de opera Lucia di Lammermoorin den stads scliouwburg ver- vulde op eene zoo wegslependo wyze als dat welligt nog niet plaats had gehad werd zij na het tooneel van den waanzin door het verrukte publiek onder daverend applaudissementteruggeroepen, Naauwe- lijks was zy ten tooneele verscheuenof van alle zijden werden haar bouquetten en ook een tweetal lauwer- kransen tocgeworpen. Een der directeuren (de heer Tjasink), die haar opgeleid had, nam Loon van een achter hem gcdragon kussen, uit een dcrin eene snoer prachtige paarlen, met een diamanten slotdoor eenige van hare vereerdcrs der direct io toegezonden en overhandigde haar dit. Daarna droeg hij het volgende, daarbij ge- voegde vers voor, welks lozing door al de aanwezige heeren staande werd aangehoord. aangebodm door eenige Kunstvrienden. Onlvang, gevierite Vrouw, welwillend dit geschenk, Dat dankbaarlieid U biedt, U te eeren, niet. te loontn, U kan geen eedler gaaf, dan die U God schonk krooneu; Door deze schittert gij in zang en ook in spel; Door haar roert gij 'tgevoel en treft ge 'tbart zoo fel, En toovert in 'tgemoed door Uwe zilvertoon en En konden dit talent juweel en parel loonen Wil dus in dit geschenkwaarmee we U hulde hien De neiging van ons hartdoch geen belooning zien. Neem 'tats herinnering, waar g't' ook moogt bevinden, Aan hen die ge achtertiethet tal vereerdersvrinden Die trotscher zijn op U daar een nog heilger band U vastsnoert aan hnn hart! 'tis die van 'tVaderland. Onbeschrijfbaar was do jubel die losbarstte, toen de in gevoel weggezonken kunstenaresmet het publiek do lezing had aangehoord. Het donderendapplaudisse ment scheen niet te zullen eindigen en was zoo sterk, dat men de herhaalde fanfareshaar door de leden van het orchest toegebragt, bijna niet hoorde, terwijl zy daarna nog eens werd teruggeioepen en op nieuw toegejuicht. Marseille, 6 Maart. Er zijn alhier tijdingen uit Napels ontvangen van den 3 dezer. Daaruit blijkt dat de Regering eene aanzienlijke militaire magtont- wikkeltcn dat de troepen den 1 dezer het bivouac betrokken hebben. Er hebben arrestatien onder den adel plaats gehad. Daaronder bevond zich de Prins de Torella, kainer- heer des Koningsdie naar het bureau van politio gebragt doch weldra weder in vrijheid gesteld is; zijn broeder, de marquies de Bella, is in liechtenis gehouden. Men noemt een aantal adellijken, die verbannen zullen worden. In de arsenalen wordt dag en naclit gewerkt. Volgens brieven uit Sicilie is de procureur-generaal van Messina vermoord. In de woning van den directeur van politie is eene bomgeworpen, waardoor twee per sonen gekwetst zijn. De tijdingen uit Rome zijn van dezelf'de dagteekening. In de Marken duurt de beweging voort. Te Viterbe werd 's nachts van sommige gebouwen de diiekleui ige vlag nitgestoken. Men verzekert, dat de regering eene nota gereed maaktwaarin wordt uiteengezet daT deze woelingen aan Piemontesche opruijingen te wijten zijD. Aan de Romeinen is het rooken verboden alsmede het spelen in de loterij beide op straf des doods. Dit bevel wordt algemeen gehoorzaamd. Parijs 6 Maart. De Patrie verzekert dat het ant wool d van Piemont ontvangen is. De Ronino* neemt het voorstel van Frankrijk, betreffende de Ro'magna aan; aangaande Toscane moet het antwoord minder bepaald zijn, doch de Patrie is niet in staat het ant woord betreffende Savoye naau vvkeurig mede te deelun. Louden, 6 Maart. In de zitting van het Lagerhuis op heden heeft de heer Kinglake aangekondigd dat hij Maandag zal voorstellen, dat het Huis eene inlijving van Savoye hij Frankrijk betreurt, en dat de regerinS de grooje Mogendheden zal uitnoodigen haar te onder- steunen, om die inlijving te verhinderen. De heer Evans stelt voor, dat het koopen van ofllciersplaalsen bij de armee afgescliaft zal wordon. In het Hoogerhuis heeft de hertog van Newcastle, in antwoord aan lord Ellonborough verklaard dat de regering de inlijving van Savoye bij Frankrijk afkeurt, hetgeen aan Pruissen, Rusland en Oostenrijk doorde' overzending der depeches van lord John Iiussel aan lord Cowley, op 28 Jan. en 13 Feb. is medegedeeld. [Reuters office.) Keizer Napoldon wil eerst da quaestie betreffende Savoye met Piemont regelen on dan voorts de groote Mogendheden tot eene Conference uitnoodigen, ten einde zijne grondon voor de inlijvin"- te onderzoeken. Do reis van den heer Arose naar Turin heeft op de inlijving van Savoye betrckking. Kcrlijn7 Mdart. Z. K. H. Prins Karel, broeder van den I'rins-Regent is Zaturdag 11. naar Nizza vertrokken, om, wegens familie-zaken, een bezoek te brengen aan de Keizerin-Moeder van Rusland. Destaat- kunde is geheel vreemd aan die reisA. Men verneemt van goeder hand, dat Rusland eene atwachtende staatkuiule blijft volgen en dat tusschen dat Rijk en Oostenrijk geeno toenadering heeft plants gehad. MARKT- EN MAJVUKLHKEBIdTEK. Amslertlam 7 Maart. Granen prijshoudend. Rogge flaauw. Koolzaadf 66 Koolzuad September- 69£ Raapolie 39 39^ Id. najaar- 411 Lijnolie najaar- 31 314 Id. Mei- 33 AfilfEKUAtl7 Maart. NEDEui.AM). Werk. Sch. 2| pet. 61| 64,4 Dito dito 3 ii 76 J, 761 Dito dito 4 9Sf 98fj Syndicaati3jj Handel-Maatschappy 1254 Belhie. Bij Rothschild 2^ Rcseaxd. Bij Hope en C°. 1798 en 1816 5 1031 Dito 1828-1829. 5 1024 Dito 1831/33 .5 79J Stieglitz4 795 Dito 1854 5 89J Dito 1855 5 11 99 Engelsche4 Spasje. Nieuw 3°/0 thans 1| ,1 33^ 334 Buitenlandsche3 b Binnenlandsche 3 .1 42^ 42J 424 Portugal. Te Louden 3 431 J? Oostenrijk. Metalliek 1816-1852 5 1, 471 4714 475 Dito Zilv. Nation .5 53 4 533 53| Dito Zilver 1849-1854 5 691 Dito 1847-1852 2| 26^k Slotkoersen. I.OA»E\ 7 Maart. Consols3 Mexico3 SpanjeU id3 id. Coup. Cert •MKWS, 7 Maart Fransche Rente Fransche Crediet Mobiliev Binnenland Spanje3 id. id Russische Spoorwcgen V VTH EIH'E V7 Metalliek 5 id. National Binnenland. Spanje3 id. id Crediet Prost

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Dagblad van Zuid-Holland | 1860 | | pagina 3