N\ 60. Zaturdag10 Alaart. &Yc:q VAN 13 U IT E M L A A DA6BLAD ZUIDHOLLAND EN SGRAVENHAGE Hit Dagblad verschijnt dagelijksuitgenomen Zon- Eeestdagen. Prijs per drie maanden f 5. Eranco per post f 6. Brtevenstukken franco aan Dagllad. en advertentien t Bureau van (lit en WKTHOUDKRS van 's Graveshage zullen, op Woensdagden 14 Maart 18G0, des namiddags ten ddn tire, op het-Raadhuis, in het openbaar, VERPACHTEN: Ken sink WEIlzAWtt, groot ruim ddn bunder, gelegen aaD de Laan ran Schuddegeest. Da voorwaarden van verpachting liggen ter lezing op de plaatselijke Secretarie2de afdeeling. Prijs der advertentienvan 1 6 regels f 1.80, elke regel meer 25 cents, behalve het zegel. Groote letters naarmate de ruimte, well:3 zij beslaan. OPENBARE VERPACHTING van eenig WEI- en TEELL1SB, op Woensdagden 14 Maart 1860, ten ddn ure, op het Raadhui.s. De voorwaarden van verpachting liggen op de plaatseiijke Secretarie, 2de afdeeling en nadere infor mation zijn le bekomen bij den Gemeonte-Opzigter A. Korpershoek wonende in het Zwitsersche Gebouw. FRAIVKK I.S K. Particuliere Correspondentie.) Pakijs 8 Maart. Behoef ik u te zeggendat de gisteren ontvangen depeche van den beer de Cavour aan den minister Thouvenel het groote vraagstuk van den dag is. Ik bevond mij juist in een der talrijke koffijhuizen op den Boulevard des Italienswaar een aantal habitues ver- zameld was, orn de dagbladen af te wachten, daar reeds eenige uren te voren het gerucht zich verspreid had, dat Piemont op nieuw geweigerd zou hebben de voorstellen van den Keizeraan tenemen. Eindelijk kwam La Presse, waarin de depeche was vervat. Een der aanwezigen beklom een stoel en las het stuk laid voor, terwijl er eene diepe stilte heersclite. Bij de eerste zinsneden Uaclit men dat wij eindelijk nit de nieuwe verwarring, sedert de troonrede aangebrokenzouden geraken maar toen het u malgrevan den tweeden volzin was uitgesproken begreep men slechts al te zeer dat Sar dinia van geene schikking wilde hooren. Maar zelfs bij hen, die het vurigst den vrede verlangen, maakte de depeche een goeden indruk door den bezadigden toon waarin zij is gesteld. De indruk bij het gou- vernernent daardoor te weeg gebragt, schijnt van ge- heel tegenovergestelden aard te zijn. Reeds lieden had er een ministerraad plaats waarin beiaadslaagd werd over, de gedragslijn door on ze regering tegenover Piemont aan te nemen. Voor de jnistheid van dit berigt sta ik in of het echter waar is hetgeen men verzekert dat er binnen eenige dagen eene nota in den Monitcur zal verschijnen, kan ik echter slechts bij wijze van ge rucht mededeelen. Overigens bevestigt de depeche van den heer de Cavour volkomendat de stemmingen in Toscane on de Romagne stellig den 12 dezer zouden plaats hebben. In een bijzonderen brief uit Turin wordt gemelddat Sardinie, zoodra de uitslag der stemming in Piemonteschen zin rnogt uitvallen, Toscane zou doen bezetten. Is dit zoodan mag men schier geene hoop op eene vredelievende schikking voedendaar Oostenrijk dat natuurlijk de stemming niet als geldig erkent, daarin eene schending van het tractaat van Villafranca zal zienof zal de Oostenrijksche regering zich bij een protest liepalen Overigens ontbreekt het heden weder niet aan ge- ruchten. Het voornaamste is zeker dat de Oosten- ryksche en Sardinische soldaten aan de Mincio gepos- teerd eenige schoten zouden gewisseld hebben. Anderen •weder verzekeren dat Frankrijk volkomen bekend was met de weigering van Sardinie, en den Koning Victor Emanuel daartoe zou hebben aangespoord, ten einde daardoor niet alleen tot eene spoedige oplossing van het Italiaansche vraagstuk te geraken, maar ook ora de inlijving van Savoye te kunnen doen plaats hebben en Europa's toestemming door een fait accompli af te dwingen Eene derde lezing wildat Frankrijk Sardinia's gedrag ten hoogste afkeurt, en geheel van gedragslijn is veranderd sedert het gerucht van een Oostenrijksch-Russisch verbond in omloop werd gebragt. Een en ander verdient evenwel allezins bevestiging. Wat ik echter meer zou kunnen verzekeren is, dat er in de laatste dagen talrijke depeches tusschen den Hertog de Montebello en Prins Gortsehakoffzijn gewisseld, ten einde Ruslands bepaald gevoelen omtrent Savoye uit te lokken. Intusschen is het opmerkelijk, dat de depeche van den heer de Cavour met geen woord van die belang- rijke aangelegenheid melding maakthetgeen een gliinp van waarheid aan de heden mij medegedeelde tijding bijzet, dat niet alleen do afstand van Nizza en Savoye heeft plaats gehad, maar ook dat de prefecten reeds zijn benoemd en de-bewoners tegen den 15 Maart loor den Koning zouden wordenjopgeroepen om over de inlijving bij Frankrijk te stemmen. Is dit ook nog niet stellig bekend, toch moet men byna aanneraen, dat men tot die stemming vroeger of later zal moeten komen. Intusschen mag men nog niet aan eene vredelievende schikking wanhopen, en zelfs de Italiaansche bladen laten zich in dien geest nit. Ik kreeg heden bij toeval eene voor een paar weken ver- sehenen aflevering van het tydschrijft Le tour du mondein handen, hetgeen een artikel bevat, te belangrijk voor uwe landgenooten, om daarop niet uwe aandacht te vestigen. Ik lees daar namelijk het volgende, in de beschrijving eener reis met het Oostenrijksche fregat Novara, in 1858 en 1859 gedaan. (De schrijver spreekt van Java.) Op dit oogenblik is het koffij-monopolie aan zekeren heer X toegekend. Maar die slimme manniet tevreden met zijne overige winsten doet de koffij door middel eener aanhoudende bevochtiging14 pet. water opslorpen buiten de 4 pet. die zij van nature bevat, zoodat op 100,000 centenaars, welkedeheerX jaarlijks verzendt, de verbruikers 14,000 centenaars waterstol-protoxyde tegen het gewigt van koffij betalen, zonder het betreurenswaardige bederf der 86,000 andere centenaars te rekenen. Het is dus niet te verwonderen, dat de Java-koffij dagelijks van hare oude vermaardheid verliest. Men heeft beweerd (misschien de agentcn van den heer X), dat de grond van Java niet meer de productieve krachten van vroeger bezit. Bij gevolg en in plaats van de clause van het contract te vernietigen waarbij het den pachter geoorloofd is zijne koffij in eene sloot te bevochtlgen heeft de regering met groote kosten een hoogleeraar van Eeiden naar Java gezonden om de oorzaken van de onrustbarende verarming van den grond te bestudeeren. Het tractement van dien ge- leerde beloopt 12,000 gulden (25,500 fr.) jaarlijks, zonder de kosten van verplaatsing te rekenen. llij bestudeert den grond en de heer X gaat voort zijne koffij te be- vochtigen. [Zoo als bekend is, heeft het Oostenrijksche fregat Navara voor eenige jaren eene wetenschappeljke reis om de wereld gedaanen bij die gelegenheid ook Java aangedaanwaar de reizigers door den Gouverneur- Generaal, met eene aan onderdanigheid grenzende beleefd- heidzijn ontvangen. De reizigers hebbendoor mede- werking van ons Indisch bestuur, do binnenlanden btzochl zijn overal toegelaten en met geschenken overladen ver- trokken. Nu is het gedrag der reizigers wel consequent Oosten- rigkschmen houdt daar te lande nu ecnmaal niet van erkentelijk te zijn voor bewezene dienstenmaar 't is toch wat erg dat zoogenaam.de wetenschappelijke reizigers zoo pertinent de waarheid in 'I aangezigt slaan.ILet millioen picols koffij 'twelk jaarlijks voor gouvcrnements-rekening aan de markt wordt gebragt hinc illae lachrymae)is bijna de eenige Java koffijWelke uitgevoerd wordtde weinige particulierendie koffij aanplanten en verzenden zouden door hun eigenbeldng weerhouden wordenom hunne ivaar te vervalschendaar zij in den handel al spoedig minder zou gelden dan de gouvernements-koffij. Intusschen maakt het sproolcje van den onbekende lo tour du Monde en het doelvan dezen lasteromonze koffijmarkt te drukkenzal misschien, indien er niet tegen geivaakt wordtin mindere of meerdere mate gc- lukken. Red.] I'arijs 8 Maart. De baron Gros zal den 25 of 26 dezer naar China vertrekken. Mgr. Dupanloup is eergi3teren albier aangekomen. Ondanks de ongesteldheid van den beer Berryer, schijnt het regtsgeding don 12 voortgang te zullen hebben men moet bepaald een uitstel geweigerd hebben. Er werd verzekerd dat Mgr. Dupanloup, ofschoon door twee raadslieden bijgestaanook zelf het woord zal voeren. Binr.en acht of tien dagen zal het 3dc deel der Gedenkschriften van den heer Guizot het licht zien het moot niet minder belangrijk dan de beide eerste zijn. De depeche van graaf de Cavour (zie ons vorig nummerheeft in de regerings-kringen natuurlijk een ongunstigen indruk goraaakf. Men zegt dat de Keizer daarover persoonlijk zijn misnoegen niet vcrbergt en zich daaroratrent zelfs op het concert ten Hove eer- onderstelt, zal, zoodra de uitslag der stemming van den 12 bekend zal zijn, en die, gelyk velen ver- wachten ten voordeele van Piemont afionptons °x>u- vernement Koning Victor Emanuel uitnoodi<rendo kiezers in Savoye en Nizza op te roepen om door het algemeene stemregt te doen uitmaken of de berol- kingen dier beide provincien zich al dan niet met Frankrijk willen vereenigen. Sommigen voegen er bij dat ons leger in Lombardye, op zijn terugtoot naar Frankrijk, wel in die beide Hertogdommenalliums voorloopigpost zou kunnen vatteri. In alien gevalle schijnt het zeker, dat aan den maarschalk Vaillant bevel is gezonden zich zoodanig gereed te houden dat het leger op het eerste bevel zou kunnen vertrekken.' Maar wat ook zij van de door ons gouvernement te nemen maatregelenvelen willen in het genomen besluitom de kiezers in Italic op te roepen, een stout antwoord op de aanspraak des Keizers zien. Daartegen valt aan te merken, dat die aanspraak den I Maart is gehouden terwijl de besluiten tot bijeen- roeping der kiezers van den 28 February dagteekenen. Van een bepaald antwoord op de Troonrede kan dus geen sprake zijn, maar toch was de depeche van den heer Thouvenel, van den 24, te Turin reeds bekend, en die depeche druktc allezins de meening van ons gouvernement uit. De hoofden der Italiaansche bewe- ging zijn dus ten deze geheel van de Franscho staatkumie atgeweken. Er zijn er, die beweren, dat de bijeenroe- ping der kiezers, door de dictateurs van Toscane en de Roroagna, in overeenstemming met ons gouvernement zon zijn geschied. Van een ar.deren kant wordt dit echter bepaald togengesproken. Dezen beweren dat destaat- kunde des Keizers te luide en te duidelijk is "ebleken clan dat het bestaan van zoodanige geheime°overeen- stemming mogelijk zij. Maar, vraagt men, wat zal hot gevolg zijn van den door Piemont genomen maatregel? Heeft men daarbij voor een conflict te vreezen Indcrdaad kan, in den strengen zin van dat woord, hiervoor geen bekomme- ring bestaan. De Keizer heeft te stellig te kennen ge- geven, en dit blijkt uit do depeche van den heer' I houvenel, dat hij sleclits aan Piemont raad wenschte te geven, maar aan Koning Victor Emanuel overigens gekeele vrijheid van handelen liot. Een conflict is°dus niet te vreezen maar naar hot oordeel van sommigen zou het eenig gevolg der stemmingen in Italic zijn ,°dat 1 lemont met meer op de hulp van Frankrijk zou kunnen rekenen, en dat het geheel op eigen krachten zal moeten steunen. Die meening, immers wat het laatste betrelt, wordt echter niet algemeen ^edeeld. Men doet daarbij ogmorkendat de heer Tlio°venel m zijne depeche van 2 1 Febr.Piemont zelf opmerkzaam heeft gemaakthoe dat Koningrijk de moeijelijkheden van den toestand zou kunnen ontwijkendoor bet algemeenestemi egt, waartoe Piemont juist zijue toovluvt neemt. Daardoor wordt Frankrijk van alle verant- Woordelykheid ontheven, en zal het dat nieuwe re»t moeten erkennen omdat hetvolgens zijne eocene ver- klaringveel wettiger is dan de combinatie, welke het wilde waarborgen. Uit een en ander kan men intusschen tot het besluit komen, dat, zoo er geen overeenkorast tusscben de lvabinelten van Turin en Parijs bestaat, deze het inder- daad met zoo geheel oneems zijn, als men oppervlakkig zou dcnketi en de gevolgen van den maatrecel voor hardline zoo noodlottig niet zullen zijn. Van een conflict kan althans volstrekt geen sprake zijn. *^J-on sP''eekt hier van een memorandum aan alle Mogendheden gerigt, 'twelk door het Dagblad van Rome zou worden roedegedeeld en een manifest der Pauselijke politiek zou behelzen. I T A L I K. Rome, L Maart. Sedert drie wekeri verkeertde hooge- scliool in voortdurende opgewondeulieid. De oorzaak hiervan wordt van lioverlede naauwkeuriger bekend. De Pans was gewoon de Sapiema dit is de offlciele naara der Romeinsche universiteit jaarlijks een bezoek te brengen bij welke gelegenheid de studenten een pergamenten rol overhandigden welke eene belofte van gehoorzaamheid en trouw aan den Paus inhield. Sedert 1848toen de studenten zich tot een corps vormden en met de burgers tegen generaal Oudinot optrokkenontvingen zij minder blijken ran persoonlyke welwilicndheid van den Paus oftchoon gisteien avond uitgelaten heeft. Men verzekert, dat Z. H. de zorg voor uitbreiding der leervakken aan de in den^gistercn^ geliouden raad van ministers, beslis- universiteit Verdubbelde. Sedert de laatste drie jaren is het Pausselyk bezoek geheel achterwege gebleven en werden de studenten niet meer aan Z. II. voorgesteld. loen nuin den aanvang der vorige maand vier sendo maatregelen nopens het Piemontesche gouver nement zouden zijn genomen. Nopens den uitslag der beraadslagingen is niets uitgelekt. Naar men voor-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Dagblad van Zuid-Holland | 1860 | | pagina 1