BIV1EVLAID. Aan illevrouw Rosa de Vries! fctnflenten in navolging van andere wetemcbappelijka inrigtingen onderteekenaars zochten voor een adres van eerbied en geliechtheid aan den H. Vader, stuitten zij overal op tegen werking. Zij vulden echter de lijst met verschillende namen aan. Dit had den 6 Febr. eene algemeene beweging ten gevolge, welke de rector, de prelaat Arnbrogio Carapodonico, slechts kon onderdruk- ken.door het adres openlijk te verbranden.In hetVaticaan begreep men dat hij niet had moeten toegeven zoodat hij van zijn' post werd ontzet43 studenten wier farailien buiten Rome wonenwerden daarhenen terug- gezonden velen wier ouders alhier wonen werden uit de stad verwijderdeenigen werden gevangen genomen, doch de vier ontwerpers van het adres ontvingen gouden medailles van verdienste. In de afgeloopen week dachten de studenten er aanom de gevangenen desnoods met geweldte bevrijden doch zij trachtten eerst met de bestunrders der uni- versiteit deswege te onderhandelen. Daar dit tot geen uitslag leidde, verzamelden zich dezer dagen 400 hunner op het plein der Sapienza. Zij verkeerden in hoogst opgewonden stemming, waren met stiletten gewapend en eischtendat hunne vrienden ontslagen zouden worden. Pauselyke carabiniers moesten aan- rukken en later Fransche miiitairenwaardoor een openlijk oproer werd voorkomen. Tot de bij die gele- genheid in hechtenis genomenen, behoort de zoon van den bekenden hoogleeraar in de geregtelijke geneeskunde Maggiorani, Deze heeft deswege zijne betrekking nedergelegd. Sedert eenige dagen is hier de van het jaar 1848 nog wel bekende sigaren-oorlog op nieuw uitgebroken. Wie op straat een sigaar rooktwordt voor een tegen - Btander van de nationale zaak gehouden en als er geen schildwachten in de buurt zijn wordt hij beleedigd. Eergisteren avond wedervoer dit een man van vol- strekt onverschillige staatkundige denkwijs, op de Piazza della pace. Toen hij zich verdedigdeontving hij onderscheidene messteken waaraan hij den vol- genden morgen overleed. 'S CRAVEAIIAGK 9 Maart. Z. M, de Koning heeft heden morgen ten tien ure, ten gehoore ontvangen den lieer Godefroidie in handen van Z. M.den gevorderden eedals Minister van Justitie, heeft afgelegdwelke betrekking hij van dat oogenblik heeft aanvaard. Hy heeft vervolgens de portefeuille van dit Departement overgenomen van den heer Mutsaers, die sedert de aftreding van den heer Boot, tydelijk met het beheer van dat Ministerie was belast. Het H. Eff.-Bl. meldtdat de Koning der Belgen, den heer Mr. M. H. Godefroi benoemd heeft tot officier der Leopolds-orde. By Kon. besluit van den 8 dezer, n°. 64, is tot Minister van Buitenl. Zaken benoemdMr. J. P. J. A. graafvan Zuylen van Nyevelt, thans Minister-resident by het Turksche Hof, tevens geaccrediteerd bij dat van Griekenland zullende gedurende zijne afwezigheid de teekening bij het Departement van Buitenl. Zaken aan den heer Minister van StaatMinister van Finan- tien zyn toevertrouwd. Z. M. heeft bij besluiten van den 7 dezer nM. 63 en 69goedgevondente benoemen bij het personeel van de geneeskundige dienst der landmagt: tot lsten officier van gez. 2de kl.den officier van gezondheid lste klasse Dr. A. W. M. van Hasselt van dat personeel, met bepalingdat hij voorloopig in zijnen tegenwoordigen werkkring bij 'sRijks Kweek- school voor militairo geneeskundigen gehandhaafd blijft in rang en ancienneteit over te plaatsen bij het wapen der infanterie van het leger in Oostindie den 2den luit. P. van Drimmelen van het 5de reg. infanterie. Heden is de heer Mr. C. H. B. Bootals lid van den Raad van [Statebij dat collegie geinstalleerd en heeft hy onmiddellijk zitting genomen. In de buitengewone vergadering der Provinciale Staten van Gelderland is gisteren tot lid der Eerste Karoer van de Staten-Generaalter vervanging van wijlen den heer E. W. van Dam van Isseltmet 84 van de 52 stemmengekozen de heer Mr. W. A. baron Schimmelpenninck van der Oyethans lid der Tweede Kamer. De lang gerekte zaak van den heer S. van Dorsser, notaris te Dordrechtis heden beeindigd. In overeen- stemming met de conclusie van het Openb. Min., heeft de Hooge Raad verworpen het beroep in cassatiein- gesteld door den proc.-gen. bij het Hof in Utrecht, tegen een arrest van dat Hof, waarbij de heer van Dorsser was ontslagen van alle regtsvervolging, ter stake van beweerde overtreding van art. 26 der wet op het notaris-ambt. De Raad heeft daarbij hoofd- zakelijk beslistdat degeendie voor een ander vrij- willig optreedtniet kan gezegd worden in eenige betrekking of hoedanigheid te zijn opgetreden en dat uit dien hoofde het in deze uitgesprolcen ontslag van regtsvervolging niet is in strijd met de wet. Met zekerheid verneemt men, dat de hoogleeraar "W. Moll voor de benoeming naar Leiden heeft bedankt. Eergisteren is aan de Kon. Akademie te Delftmet goed gevolg het eind-examen afgelegd voor de be trekking van Oostindisch ambtenaar der lste klasse, door de heeren Mrs. F. Plate en L. J. Selleger. De commissie van examinatoren bestond uit de heeren J. A. Keurenaer, directeur der AcademieJ. P. Cor nets de Groot van Kraaijenburg oud-raad van Ne6rl. Indie; J. P. Delprat, generaal-majoorlid van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalJ. G. A. Gallois, oud-resident van RembangP. Vreede Bik, oud- resident van SoerabaijaJ. W. H. Smissaertoud- resident van Samarang; Dr. T. RoordaDr. J. Pyn- appelMr. S. Ifeyzer en D. ,T. Storm Buysinghoog- leerarenen Dr. G. van YVieringhen Borski en E. Mulderleeraren der Academie. In de maand February jl. heeft het vervoer van reizigers op den Ned. Ryn-spoorweg 67,065 het vervoer van goederen f 36,802 en het vervoer var. reizigej-s en goederen, in direct verkeer met Duitschland, f 19,992 opgebragt. Heden was Scheveningen buitengewoon druk be- zocht, ten einde den sprin^vloed te zieri. Gelijk wy gisteren deron vermoedenkeerden de meesten onvoldaan terug, daar de hoogte der zee niet van dien aard was, dat het de moeite van den rid of de wandeling in het gure weder loonde. In eene particuliere correspondentie uit Parijs hebben wij in ons vorig nommer medegedeeld, dat de bekende tdnor Roger waarschijnlijk eenige voorstellingen te 's Gravenhage, Amsterdam en Rotterdam zou geven. Wij vernemen inderdaaddat de directeur van den Kon. F ranschen Schouwburg, alhier, de lieer d'Hooghe naar Antwerpen was vertrokken. alwaar zich de heer Roger bevond, ten einde dezen overte halen, twee voor stellingen in deze Residentie te geven. Wij moeten echter tot ons leedwezen mededeelen, dat de heer Roger den heer directeur heeft geantwporc), dathet hem on'mogelijk was, aan zijn wensch te voldoen, daar al zijne avonden tot Mei bezet Waren, en hij zich van Antwerpen naar Brussel, Rouaan en Marseille moest begeven. In de zitting van den Gemeenteiaad van Rotterdam, gisteren gehouden, is ingekomen een uitvoerig rapport orotrent de oprigting van het nationaal gedenkteeken ter nagedachtenis van den dichter Tollens hier ter stede. De commissie voor die oprigting had in Augustus 11. het marmeren standheeld van vier el hoogte door den heer Strackee vervaardigd den Rnad aangeboden met den wensch, dat dit in het Park zou worden geplaatst. Tegen dit laatsle overwegende be- zwaren bestaande, had zij voorgeslagen het gedenkteeken op te rigten op een gedeelte der Glasliaven, van af de Wijnhaven, door een verwulf of anderzins te over- dekken. De commissie tot de plaatselijke werken had zich met dat voorstel vereenigdmaar tevens gepro- poneerdde geheele Glashaven te dempen, hetwelk met de kosten van riolen enz.benevens de plaat- sing van het standbeeld eene som van f 24,000 zou vorderen. Burgemeester en Wethouders stelden alsnu voor; 1°., dat het aanbod der commissie voor het gedenkteeken zal worden aangenomenen alzoo het standbeeld voor de Gemeente van haar zal worden overgenomen 2°. dat het standbeeld zal worden geplaatst op een gedeelte der Glashavendoor demping te verkrijgen, en tot de daarvoor gevorderde uitgave van ongeveer f 6800 over te gaan 3°. dat de ge heele Glashaven vervolgens zal worden gedempt, bij zoodanige gedeelten als waarvoor op de begrooting van twee of meer jaren gelden beschikbaar kunnen worden gesteld en dat alzoo de aanvankelijke dem ping in verband met de oprigting aldaar van het standbeeld, zoodanig moet worden ingerigtdat het geheele werk geleidelijk en tot de minste kosten kunne worden vervolgd en ten einde gebragt. Ter visie gelegd tot de volgende vergadering. Te Leiden werd den 2 dezer, na het houden van een colloquium doctum voor de geneeskundige faculteit aldaar, tot med. doctor bevorderd de heer P. van Reijsen heel- en vroedmeester te Haarlemsedert kort in het bezit van een diploma als med. en cliirurg. doctor van de universiteit te Jena. In eene vergadering van hoofdparticipanten van de Commercie-compagnie te Middelburg, is tot directeur dier instelling benoemd de heer T. A. Lambrechtsen, in plaats van den heer Z. Snijder, die als zoodanig moest aftreden en verzocht heeft niet meer in aan- merking te komen. Men verneemtdat de heer F. W. J. Schaepman het plan heeft, te Kampen eene fabrijk op te rigten om hooi te persen voor buitenlandsch vervoer, welke fabrijk aan vele handen werk zal verschaffen en op een stuk gronds aan de landzijde van de rivier de IJssel zal worden geplaatst. Door den algemeenen kerkeraad der Ned. Hervormde gemeente te Groningen is uit het vermelde drietal, tot predikant beroepen, Ds. K. F. Ternooy ApM, pred. te Delft, en zulks bij herstemming tegen Ds. A. van Toorenenbergenpred- te Purmerend. Tot predikant bij de Hervormde gemeente te Har- lingen is beroepen Ds. W. P. Wolters, pred. te Schagen. Het drietal bestond, behalve den beroepene, uit DD. J. van der Meulen, pred te Bedijkte Schermer, en F. C. A. Pantekoekpred. te Charlois. De Maas is in de laatste dagen zoo gewassen dat zij op verscheidene plaatsen in Belgie, en ook in de provincie Limburg, buiten hare oevers is getreden. Als eene zeldzaamheid berigten wij, dathetEngelsche gouyernement een jaarlijksch pensioen van 50 f 600) heeft toegekend aan Mevrouw Janet Taylor, te Londen, en wel, oradat zij de schrijfster is van een kort begrip der zeeraart en daartoe betrekkelijke sterrekunde Ver- beterde maantafelsGids tot het gebruik der zeekaarten van Mauryenz. Men schrijft uit Emden De alhier wonende koopman Reetsma kocht voor 4 jaren met nog eenige anderen een eradener schip, Awasis, voor 12,000 Rthl. Men liet het uitrusten en bevrachtte het naar Engeland. Tot kapitein werd aangesteld zekere Kriigeruit de omstreken van Leer. Het schip ging opreisenkwam in Engeland aan, van waar de kapitein nog al aan- zienlijke rekeningen wegens reparation overzond, die echter prompt betaald werden. Hij schreef er ook bij dat hij eene goede lading naar Australie had. Het schip ging dan ook naar genoemd werelddeel maar kwam niet terug. Sedert vier jaren schynt de kapitein nu met het bedoelde schip langs de kust van Australie voor eigen rekening te varen. Alle brieven van Reetsma zijn onbeantwoord gebleven en daar het kapitaal zoo toch weg ishebben de reeders besloten, er nog een paar duizend Rthlr. aan te wagen, om den kapitein, zoo mogelykin handen te krijgen. Met behulp der Hannoversehe en Engelsche regering is reeds een ander kapiteinKiwiet, van hier op reis gegaan, voorzien van de noodige vol- magt en brieven. Omtrent de ontdekkingen in Afrika van den bekenden reiziger dr. Livingstone leest men in zijnen brief van 10 Oct. 1859 geschreven te River Shire, het volgende Wij zijn deze rivier gevolgd tot aan haren oorsprorg in het tot heden onbekende meer Nyassa ofNyinyesi. Deze ontdekking in eenstreek, die ik niet voornemens was te onderzoeken is van meer belang dan zij opper- vlakkig schyntwant zij opent een land van katoen- teelt, waarvan de nitgestrektheid niet berekend kan worden, en dat verkieslijker schijnt dan Amerika, want het gevaar van vorst bestaat nieten in plaats van den zwareri arbeid die in Amerika vereischt wordt levert ddri. zaaisel (denkelijk Amerikaanseh zaad)dat jde inboorlingen reeds invoerden drie jaren vruchtop, hoe wel de plant jaarlyks wordt afgebrand. Het land aan gene zijde van Zomba loopt in eene naauweland- engte tusschen de meeren Shirwa of Tamardua en Nyassa te zatnen. Het meer Shirwa is 90 mijlen lang, doch niemand kon ons de uitgestrektheid van het Nyassa-meer mededeelen, dat 8 of 9 mijlen breedte vertoonde. De baren van dit meer hadden de deining en golving eener zee, ofschoon er geen wind was. a Scheveningen 9 Maart. Met betrekking tot de Scheveningsche pink tie Jonge Arend, vernemen wij met veel leedwezen dat de vrees voor haar vergaan maar al te gegrond schijnt te zijn geweest. Althans is het zekerdat visschers die gedurende den laatsten storm, met de Jonge Arendvoor anker hadden ge- legendat vaartuigtoen de dag was aangebroken, niet meer hebben gezien maar wel, eenige voorwerpen, van het vaartuig afkomstig, hebben zien drijven. Mogelijk is het nog, doch niet waarschijnlijk dat de visschers door een oil ander vaartuig zijn opgenomen. Is dit het geval nietdan zijn zeven brave zeelieden in de golven omgekomenwaaronder twee vaders met hunne zonen op drie na zijn alien gehuwd. De ver- slagenheid is alhier groot Moge de ongelukkige over- blijvenden van hunne milddadige landgenooten mede- Iijden en hulp deelachtig worden Amsterdam 9 Maart. Gisteren avond had de laatste voorstelling, met medewerking van Mw. Rosa de Yries, in den Stads-Schouwburg alhier, plaats, bestaande in de operaMacbethvan Verdi. Reeds vroeg waren alle raugen bezet door de keur der lief- hebbersdie Mw. de Vries, bij hare opkomst, met langdurig applaudissement ontvingen. Het naderende scheidingsuur scheen in buitengewone mate op de kunstenares te hebben gewerktzoodat haar zang alien nog schooner en wegslepender dan ooit voorkwam. Na het tooneel der slaapwandeling werd zij die door een donderend en eindeloos salvo van applaudissement teruggeroepen was, door den directeur, den heer Roobol, ten tooneele geleid. Nadat haar een tal van de keurigste bouquetten en kranscn was toegeworpen overhandi»de genoemde directeur haar, namens onderscheidene ver- eerders van hare uitstekende talenten 1°. een kostbaar monsterbouquet van de zeldzaamste bloemen2°. een met diamanten bezette gouden horologie, haak en ketting, en 3°. een garnituur van een kostbaren gouden armband, broches en oorringen met brillanten en paarlenen rigtte daarop het volgende gedicht tot de kunstenares Zij 't niet met feestgebaar en blijde vreugde in 't harte, Toch wordto Kunst'naresU dit geschenk gebragt Ontvang i als huldeblijkmaar ook als blijk van smarte Bij 't droevig afscheidsuurzoo wreed als onverwacht! Met diepen weemoed is 't, dat we U van ons zien scheideu, En U naar scliijn voor't minst voor 'tlaatst thanshulde bidn. Doch kroont God aller wenschdan blijven we U verbeiden Dan zij 't nu niet - vaarweImaar slecbts "tot wederzien!* Nadat de daarop gevolgde fanfare vau het orchest gedindigd was, rigtte de van aandoening weenende en snikkende kunstenares zich tot het publiek en zeide in hare moedertaaldat zij alien van harte dankte dat de genoten ontvangst haar onvergetelijk was, en dat hare diepe aandoening haar belette, uit te drukken wat zij gevoelde. Nogmaals teruggeroeperj bood de heer Roobol haar een allerkeurigsten kran3 van kunstbloemen aanversierd met roode en zwarte linten (de Amsterdamsche kleuren)haar door de ge- zaraenlijke kunstenaars van dezen stads Schouwburg als hulde toegewijd gelijk de inscriptie op de vier einden van den strik vermeldten drukte haar dien onder fanfares van het orchest en het jubelen des publieksop het hoofd. Utrecht, 8 Mcmrt. In verband met de uitbrei- ding van het personeel der geneeskundige dienstzal er in den loop dezer maand by 'sRijks kweekschool voor militaire geneeskundigen een aanvang gemaakt worden met het afnemen der examens van officieren van gezondheid 2de en 3de klassedie naar hoogei e rangen concurreren. Breda 8 Maart. Naar men verneemt, is de kapitein K. E. Altheer, van het 2de reg. vesting- artillerie, in zijn rang en ancienneteit overgeplaatst bij het 3de reg. van gemeld wapen en eervol ontheven als adjudantbelast met het materieel der artillerie te Wil- lemstad.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Dagblad van Zuid-Holland | 1860 | | pagina 2