31 5 IT V E li A 13. bestreed bet ontwerp. Hij gaf de voorketir aan de koperen munt. Hij erkende, dat die uit nickel zamen- gesteld fraai ismaar vreesdedat men die voor zilver zou aanzien. Hij wenschte eene koperen munt gestagen te hebben, zoo als die in Frankrijk beslaat. Hij voorzag wel debedenking, datalsdan de Fransche munt in groote hoeveelheid hier te lande zou worden ingevoerd raaar dit is toch nooit te beletten. De rapporteur de heer Pirmez, bestreed de munting van koper geld naar bet Fransche stelselhetgeen hij het slechtst van alle noemde. Deinvoer van het Fransch koper in Belgie is eene zeer voordeelige speculatie. Als men nu gelijksoortige muntslaat, dan zal dit van nog veel grooter voordeel voor Frankrijk zijn. Spr". wees op Holland, waar 100 Belgische twee centimes stukken worden ingevoerd tegen eene waarde van 64n cent Hollandsch, hetgeen eene winst van 10 °/0 op- levert. Ken gevolg is, dat Holland door onze twee centimes-stukken overstroomd wordt. Het Hollandsch gouvernement heeft te vergeefs getrachtdit tegen te gaan. Door aan het denkbeeld van den heer Dumortier gevolg te geven zou voor ons lietzelfde nadeel ontstaan doch uit Frankrijk komende. De verschillende artikelen van het ontwerp zijn goedgekeurd. Daar echter in sommige eenige wijzi- gingen zijn gemaakt, zal de eindstemming morgen plaats hebben. 'iGRlVEMIlACE, 22 Maart. HH. MM. de Koning en de Koningin en Z. K. H. de Prins van Oranje zullen zich, naar men verneemt, den 10 April aanst. voor eenige dagen uit deze Residentie naar Amsterdam begeven. Bij besluit van den 20 dezern°. 48heeft Z. M. de Koning goedgevonden 1°. den heer Dr. A Brants, op zijn verzoek, met het einde der loopende maand eervol te ontslaan als schoolopziener in het vierde schooldistrict der provincie Gelderland 2°. te rekenen van 1°. April aanst., tot schoolopziener in dat district te benoemen den heer L. A. F. H. baron van Heeckerente Zutphen. Bij besluit van dezelfde dagt.n°. 51, is de kapitein H. Boervan het wapen der artillerie bij de landmagt in Westindie, benoemd tot majoor en com mandant der troepen op Cura9ao. Bij besl. van den 13n°. 62heeft Z. M. aan den heer F. Dunklerkapelmeester van het regement grenadiers en jagersvergunning verleend tot het dragen van de versierselen der Wasa-orde, hem door Z. M. den Koning van Zweden en Noorwegen verleend. Naar aanleiding vanZr. Ms. besluit van 25 Feb. jI., n°. 56houdende de instelling van militaire afdeelingen heeft Z. M., bij besluit van 7 Maart jl.goedgevonden, in verband daarmede, de administrative dienst bij het leger te regelen. Die regeling is als volgt DO O O O 1°. De thans bestaande administrative directien worden opgeheven. 2°. De administrative dienst in de militaire af deelingen wordt, hetzij voor elke afdeeling in het bijzonder of voor meer afdeelingen vereenigdwaar- genomen door de jeden van het corps intendanten daartoe door den Minister van Oorlog te bestemmen die tevena, zoowel aan. de intendanten of onder-in- tendanten met de dienst in de afdeelingen belastals aan de hun toe te voegen officieren van het personeel der militaire administratie de standplaatseri aanwijst, waar zij hunne dienstbetrekking zullen uitoefenen. 3°. De intendanten of onder-intendanten, met de administrative dienst in eene of meer militaire af deelingen belast genieten voor schadeloosstelling wegens bureau-kostenieder zes honderd gulden 's jaars. De onder-intendanten niet gevestigd in plaatsen waar de, met de administrative dienst der afdeeling belaste intendant of onder-intendant verblijf houdt genieten ter voorschreven zakeeene jaarlijksche schade loosstelling van twee honderd gulden. Z. M. heeft bepaald dat met wijziging van art. 7 van het besluit van 9 December 1850n°. 49het personeel der militaire intendanten zal worden ver- meerderd met twee onder-intendanten lste kl (majoor) en met twee onder-ii)tendanten 2de kl. (kapitein), waarvan een het tractement van 1800 en een ad f 1600 's jaars zal genieten. De Homeward Mail van 17 Maart jl. deelt uit Batavia de volgende bcrigten mede u De heer Mr. J. K. de Wit stond op het punt naar Bangkok te vertrekken ten einde met het gouverne ment van Siam een tvactaat te sluiten. Daarna zal hij zich naar Japan begevenom zijne betrekking van consul-generaal te aanvaarden. De heer H. J. Lion redacteur van het Bataviaasch Handelsbladis niet gelukkig geweest in zijn hooger beroep bij het Hoog Geregtshof, tegen het vonnis waarbij hij door den raad van justitie te Batavia, wegens hoon en faster jegens den Gouverneur-Generaal, tot achttien maanden gevangenisstraf is veroordeeld. Met genoegen kunnen wij mededeelen, dat in het begin dezer maand een der schoolgebouwen welke van wege de Gemeente op het terrein achter den Denneweg gesticht worden, in gebruik is genomen, en dat het tweede tegen den 1 Mei aanstaande gereed zal zijn, voor de overbrenging der school op den Denneweg. Hiermede is alzoo een begin gemaakt met de uitbrei- ding, welke alhier aan het Lager Onderwijs van Gemeentewege zal gegeven wordenen verblijdend was het ons te mogen opmerken, dat het Gemeentebestuur die uitbreiding tevens dienstbaar maakt aan de ver- fraaijing der Gemeente, want het gezigt op de drie nieuwe schoolgebouwen (eene armenschooleene be- waarschool en eene gymnastieschool) met de tweeonder- wijzerswoningen is aangenaam door de eenvoudigheid en den goeden smaak van het ontwerp, en de straat, die van den Hoogenwal daar langs leidt en eene vuile sloot vervangt, mag eene belangrijke verbetering heeten. Wij mogen daarom iedereen uitnoodigen, deze nieuwe gemeentegebouwen tegaanzien, overtuigd dat men met ons hunne eigenaardige sierlijkheid en doel- matigheid zal roemen. De memorie in den vorm eener brochure, uitgegeven door de directie der Hollandsche Spoorweg-Maat- schappij ten betooge van de meerdere doelmatigheid van een spoorweg van Scheveningen -'s Gravenhage- Leiden-Woerdendan eene lijn Gouda-Scheveningen levert op nieuw het bewijs, dat ook eene slechte zaak met talent kan verdedigd worden. Zij is volkomen geschikt om roinkundigen op het dwaalspoor te brengen. Zij, die op de hoogte van de qnaestie zijn, zullen er echter het bewijs in vindendat men niet te veel zegtals men beweertdat de belangen van 's Gra- venhage op onverantwoordelijke wijze aan die van de aandeelhouders der Holl. Spoorweg-Maatschappij worden opgeofferdindien de lijn Leiden-Woerden toegestaan die van -'s Gravenhage-Gouda geweigerd wordt. Wij stellen ons voordit nader te staven. Gisteren avond heeft het achtste en voor dit saisoen laatste Concert Diligentia plaats gehad. De namen der gevierde artistendie dit Concert met hunne buiten- gewone talenten zouden opluisteren hadden zulk een' wedrklank bij de beminnaren der rauzijk gevonden dat ofschoon deaanvang, gelijk gewoonlijk ten zeven uren bepaald was, reeds vo<5r zes urc eene file van rijtuigen voor het locaal stond, welke zich van daar tot aan de Hoogstraat uitstrekte. De zaal was dan ook z<5<5 bezetdat er geene enkele plaats meer overbleef. De ensemble-stukken Niels Oade's zesde symphonie welke, hoe veel schoons zij ook be vat, ons niet zoo bevalt als zijne vroegere, en tVeber's Ouverture Euryanthe, Beethoven's Leonore en Maurer's goed bewerkte Ouver ture Solennellewerden door het welbezette orchest uitmuntend uitgevoerd. Maar hoe schoon deze uitvoeringen ook zijn mogten, aller aandacht was echter meer gevestigd op de beide artistendie de heldin en de held van dezen avond waren. Reeds meermalen had men hier de gelegenheid ge had het buitengewoon talent van mevr. de Vries van Os te bewonderen, hetzij in de opera, hetzij in het concert de Toekomstmet den heer Julius Stockhausen was dit niet het geval. Hij had zich slechts eenmaal hier doen hooren.in het concertwaar hij de partij van Elias, in Mendelssohn's Oratorium van dien naamop zoo uit- stekende wijze heeft gezongen. Men wist dus bij onder- vinding, hoe groot hij in dat strenge genre was maar als colaratuur- en liederen zanger had men hem nog niet gehoorden was dus zeer gespannen om hem do bekende aria uit Jean de Paris en liederen van Schubert te hooren voordragen. Groot was de verwachting maar niet minder groot de bewondering over de voortreffelijke wijze, waarop hij zich op dit terrein deed kennen. Heerlijk schoon stemgeluid, gelijkheid van toon in alle registersgemakkelijkheid en rondheid van uit- voering der moeijelijkste figurenfraaije triller en karakteristieke voordragtbij hoogst duidelijke uit- spraak, ziedaar de eigenschappen, welke dezen zanger kenschetsen hem te regt eene Europesche vermaurd- heid hebben verworven en ook hier op zijne toehoor- ders een' diepen indruk maakten. En hoe verschillend hoe innig en diep gevoeld zong hij weder die liederen en dat alles met eene eenvoudigheid enwaarheid, die het gemoed treffen en de fljnste snaren van het gevoel doet trillen. Daverend waren dan ook de bijvalsbetui- gingen, welke hij ontving, en herliaaldelijk werd den zanger door het opgetogen publiek hulde gebragt waarvoor hij uit erkentelijkheidten slottenog een heerlijk lied van Schubert op verrukkelijke wijze voor- droeg. Mevr. de Vries van Os zong twee aria'seene uit Ernanivan Verdi, eene uit S emir amisvan Rossini, en eene Bolero, van Verdi. Behoeft het gezegd te worden, dat deze zoo hoog begaafde kunstenares in elk dezer stukken ruimschoots gelegenheid vondhaar buiten gewoon talenthare heldere, kraehtige stem in al hnren omvang, harekunstvaardigheid in de zwaarste passages, hare magistrals voordragtin 64n woord- hare hooge meesterlijkheid op schitterende wijze te doen bewon deren Zij bragt hare toehoorders in verrukking en in verbazing, en op elk harer voordragten volgden aan- houdende en herhaalde toejuichingen en terugroepingen. Bg het einde der Bolero hielden die steeds aan zoodat zij, om daar aan te beantwoordennog eens dat zoo brillante stuk herhaalde, waarvoor dezer uitstekende zangeres op nieuw hulde werd gebragt. Het talent van Mevr. de Vriesvan Os en van den heer Stockhausen laat zich niet vergelijken als alleen dat men veilig kan zeggen, dat beiden in hun genre schitteren als sterren van de eerste groottea< Wij zijn der commissie van het Concert Diligentia dankbaar, dat zij ons dit zeldzaam kunstgenot heeft geschonkeneven als voor zoo vele andere schoone avondenwelke zij ons bereid heeften eindigen onze korte verslagen over de concerten voor dit saizoen, met den wensch dat het Concert Diligentia steeds in bloei moge toenemen HH. KK. HH. Prins en Prinses Hendrik der Neder- landen en Prinses Anna van Saxe-Weimar vereerden dit Concert met hunne hooge tegenwoordigheid. Met genoegen kunnen wij roeldendat de heer Julius Stockhausengehoor gevende aan de vele hem gedane aanzoeken voornemens is, Dingsdag aanst., alhier eene soiree musicale te geven. Na al hetgeen wij reeds gelegenheid hadden omtrent de buitengewone gaven van dezen uitstekenden zanger te zeggen zal het overbodig zijn, op deze Soirde opmerkzaam te maken welke zeker niet minder bezocht zal worden dan het Concert van gisteren avond. Gisteren avond heeft alhier het aangekondigde groot militair assaut in de Stads-manegeonder directie van den serjant schermmeester van het regement grenadiers en jagers Siebenhaar, plaats gehad 'twelk een der fraaiste was, (hit sinds lang in deze residentie is gegeven. Ruim een 40tal zoo meesters als prevots, namen daaraan deel. Een aanzienlijk en talrijk publiek bevond zich in het zoo ruime locaalterwijl gedurende het assaut door een wel bezet orchest bij afwisseling muzijkstukken werden uitgevoerd. Het vergelijkend examenvoor de betrekking van hoofdonderwijzer der openbare school te Poortugaal had tot resultant, dat een viertal werd gevormd, be staande uit de heeren Valk en Sonne, hulponderwijzers te Rotterdam en Scheurkogel en de Puijhulponder wijzers te Schiedam en 's Gravenhage. In de jongste zitting van den Gemeenteraad van Am sterdam heeft de Voorzitter, op de viaag van 66n der leden,of hem ook bekend is het in de dagbladen besproken voornemen der Regering, om het wets-ontwerpbe- treffende de doorgraving van Holland op zijn smalst, in te trekken, geantwoord dat, naar hetgeen hij uit goede bron heeft vernomen er plan bestaat, bedoeld ontwerp van wet te doen vervangen door een ander, waarbij de zaak onder andere voorwaarden aan het onderzoek der Staten-Generaal wordt onderworpen en dat alzoo de terugname van het tegenwoordig ont werp geenszins in zich sluitdat de Regering de zaak laat varen maar veeleer geschiedt, om aan een nieuw ontwerp eene betere ontvangst voor te bereiden. Men meldt uit Kuinre, van den 15 MaartHeden namiddag nntdekte men in de verte in zee een zinkend schip, en bespeurde men eene boot met menschen dobberende op de golven. Eenige mannen begaven zich daarop met een visschersschuitje van wal en hadden het geluk een manvrouw en vier kleine kinderen nit de boot op te nemen en behouden alhier binnen te brengen. Het was het vaartuig van schipper Jelke Meinze de Vries, van Leeuwarden, groot vijftig tonnen en beladen met puinkomende uit de prov. Utrecht en bestemd naar het zoogenaamde Vierhuis in Frieslandhet schip had op zee een lek beko- men. De schipper had gehoopt het met behulp van zijne vrouw door pompen te behouden, doch hierin niet kunnende slagen en alle hoop opbehoud verloren ziendemoest hij zijn schip met vrouw en kinderen met achterlating van alle goederen vylaten en zag hij zijn schip en geheele bezitting in de golven wegzinken. Aan do hoogeschool te Groningen zijn in de laatste weken van de zeven studenten, die hun propaedeutisch examen voor de regten aflegdenslechts twee toege- laten en alzoo vijf afgewezen. Schiedam21 Maart. Gisteren namiddag, om- streeks 5 ure, zou op de rivier de Maas voor deze stad een treffend ongeluk zijn gebeurdware het niet door spoedig verleende hulp verhoed. De heer M. P. Wyk cargadoor alhier, met zijn bediende Staal zich in een bootje, geroeid door J. Winkelman en M. van Wieringen aan boord willende laten zetten van een met voile zeilen naar Rotterdam voorbij varenden Franschen Schoonerhadden het ongeluk, om terwijl de schooner te hard liepom met oen ligt vaartuig aan boord te leggen met het vaar- tuigje om te slaau en in het water te stortenmet nitzondering van den heer Staal, die zich nog in tijds aan het schip vastklemdewaardoor hij slechts met de beenen in het water hing; deze werd door de matrozen, die spoedig ter hulp sneldetT.'gered. Dearbeiders J.Bitter en J. Kloos, die zich met meer anderen aan het hoofd be- vonden en het dngeluk zagen gebeuren, begaven zich met een jongen, J. van Wieringen genaamd, terstond in een vlet naar de plaats des onheils; zij werden spoedig gevolgd door J. Ozefius en T. Gtoen in eene hootbenevens door den kapitein R. Hales, met een matroos van de alhier in de haven liggende Engeische brik Advena ook in eene boothet mogt de beide eerstgenoemden ^elukken na veel inspanningde drenkelingen die zich inmiddels beurtelings aan de zijden van het bootje vasthieldenen door de golven er weder afgeslagen werdenboven water te houden en hen met behulp van de vier ijlings toegesi elden te redden en in de boot van kapitein Hales aan wal te brengenaldus mogten zij de zelfvoldoening smaken hunne mensch- lievende pogingen met den besten uitslag bekroond te zien. (Sch. Ct.) Dordrecht 21 Maart. Het stoffelijk overschot van den vice-admiraal F. X. R. 't Hooft is heden op de stedelijke begraafplaats alhier ter aarde besteld. Vd<5r zijn sterven had de overledene zijn verlangen te kennen gegevendat alle uiterlijke praalbetooning bij zijne teraardebestellingzouachterwegeblijven.Hij wilde, dat de kerkeraad der Waalsche Gemeente, waarvan hij lid waszijn lijk grafwaarts zou dragen. Daarom ook dankte de familie voor een aanbod des Konings, om hem met militaire eerbewijzen te begraven. Des te treffender was het, den toevloed te zien van belangstellenden en vrienden, die zich op de begraafplaats vereenigd hadden, om den overledene de laatste cer tebewijzen. Aldaar waren bijeen 's Konings adjudantJhr. de Casembroot de adjudant van den overledene, Schotburg, benevens eene deputatie van de beide sectien Metalen Kruis officieren van garnizoen en schutterij en eindelijk een aantal vereerders. Kort en treffend sprak de leeraar M. A. Perk over de geopende groeve, terwijl de heer Schotburg zijne verdiensten, in de door hem gekozen en zoo wel afgelegde militaire loopbaanschetste en

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Dagblad van Zuid-Holland | 1860 | | pagina 2