Commissie- Handel De 's Gt 'a ven haagsch e BATAVIA, ANTI-RHSUMATISCHi BALSEH. «ijlde%§ 22.503.00,400 «ul»eas. EEN ONDERZOEK NAAR DEN TAFELDANS, 11, DE R00DE HANDSGHOEN, 11. TOP S MIT, worden ZONDER VERLIES aangenomen. Uit de hand te HLoop Ontvangen S GR4VENH44GSCHE REDERUkERSKAMER Voor PASSAGIEKS HAAGSCHE ASSLRANTIE-COMPAGNIE voor Brandenz. WIEUWE PATENT-DLIE. 1 G. AlftAXMtJr.het derde Huis van den Heer Hah I man. door THOMAS IXCHEDlfLUS het HOLT en verder gaaiide AVERk, van cen Steenen Korenmolen, 0!'EI\B4RE \RIJWILLIGE VERkOOPING. HEEREND4SSENOVERHEMDEN en BOORDEN, 's Gravenhageop de Geestid, 66. kOOPT Brabandsche Centen, 3 M44L s WEEKSDINGSD4GS, D0MERD4GS en Z4TIRD4G s 4Y0NDSverschynt Staatkundig-, Yieuws- en Itesideiitieblad. Maart gratu. 4, de VIETERTorenstraat, N°. 13. A O to 15 SI IJLP, TWEE ilEIDEI, Op den 23 Maart 1860 werd te Rotterdam, door een noodlottig toevalaan zijne -Gade en verdere Betrekkingen ontrukt Mr. P. A. SANDER, Raadaheer in het Provinciaal Geregtshof van Zuidhollandoud Lid der Tweeds Earner van de Staten-Generaal, enz. Eenige en algemeene kennisgeving. 's Gravenhage, den 26 Maart 1860. Heden over- leedalhierin den ouderdom ran ruim 60 jaren tot diepe droefheid van zijne naaste betrekkingen, Mr. ULBE AREND EVERTSZridder der orde van den Nederlandschen LeeuwRaadsheer in den Hoogen Raad der Nederlanden. Eenige kennisgeving. Voor de vele bewijzen van deelneming, zoo ge- durende de ziekte als bij gelegenheid der bevalling zyner Ecbtgenootebetuigt de ondergeteekendeook namens haar, zijnen hartelijken dank. 's ?nRAJEK°A?op'n M. P. SMISSAERT. den 30 Maart 1860. Gevoelig voor de vele bewijzen van belangstelling en deelneming, zoo bij de ziekte aid bij het overlijden ran mijne dierbare EchtgenooteTHEODORA HENRIETTE DICKSHOORN ondervonden, betuig ik langs dezen weg mynen hartelijken dank. 's Gravenhage, P. BODAAN. den 30 Maart 1860. Mr. Timmerman. DE NIEVWE KORENBLOEM. ALGEMEENE VERGADERING, met Dames, op Xaturdagden 31 Jtlaart 1SGO, des avonds ten half acht ure, in het gebouw Diligentia. Vreemdelingen kunnen, tegen betaling van 1 per peraoongelntrodnceerd worden. De PRO VINCI ALE COMMISSIE van GENEES- KUNDIG ONDERZOEK en TOEVOORZIGT, in ZUIDHOLLAND, reaiderende te 's Gravenhage zal Oingsdag den 3 April, vergadering hodden, en des uamiddags ten ure openbaar examen af- NEMEN. Namens de Commissie voornoemd W. HUIJGENSWzn.Secretary. NAAR vertrekt in April het daartoe by zonder goed ingerigt CAMPAGNE SCHIP, Kapitein L. HOEFMANroert een' geexamineerden Scheepsdoctor. Adres by W. RUYS J.Dzn. De uitdeeling voor Brand- en Zeerislco over het jaar 1859 in de Vergadering der Aandeelhouders van 5 Maart 1860, bepaald zijnde op twee honderd zestig gulden per aandeel, zoo zal het bedrag. tegen het behoorlijk ingevuld en geteekende dividend-bewijs n°. 5, van af 1°. April 1860 ontvangen kunnen worden ten kantore van de Heeren JAN KALFF es COMP., te 's Gravenhage en Amsterdam; znllende de Balance, ten kantore van eerstgemelden voor de Aandeelhouders ter visie liggen. Bij vonnis der Arrondissements-Regtbank te s Gra venhage, van den 20 Januarij 1860, is, op vordering van CI1KIIT1MS BOEU9 te Monsterhet tusschen hem en ARRIANA lliMUX, te ierheijde, gemeente Monster, bestaande Huwelijk verklaaidte zijn ONTBONDEN door Echtscheiding geschie- dende de tegenwoordige aankondiging ter voldoening aan art. 828 van het Wetboek van Bnrgerlijke Regts- vordering, door ntij ondergeteekende, Procureur bij de Arrondissements-Regtbank te 's Gravenhage als zoodanig geoccupeerd hebbende voor den eischer C. Boers. 's Gravenhage, 29 Maart 1860. Mr. H. REIJERS Procureur. Reeds sedert lang heeft de aanwending van_ dezen Balsem vele lijders aan Rheumatiek groote diensten bewezen. Tot heden is dit middel r.iet voor het publiek verkrijgbaar geweest. doch slechts voor enkelen, die met den vervaardiger bekend waren. De vele aanzoeken tot het leveren van dezen heilzamen Balsem, hebhen hem doen besluiten om ieder in de gelegenheid te stellen dit middel, zoo noodigaan to wenden en het ver krijgbaar gesteld bij den Heer J. M. van RENESSE, Apo^theker Boekhorststraat's Gravenhage. HQ Gebrniksaanwijzing verkrijgbaar bij den Bill. Depothouder. Deze OLIE wordt meer en meer gebrand. Zij is om vele redenen te verkiezen boven de gewone Patent- Olie daar deze laatsto niet zonder reden veel te wenschen overlaat. Niet alleen geef't zij een veel sterker en helderder licht, maar zij is tevens in de behandeling veel eenvoudiger en gemakkelijker. Een stukje Lampenkous van een paar duim lang is voldoendeom, zonder vernieuwing, gedurende zes weken elken avond te branden. Nadere informatien te bekomen bij P. van Kempen, Drogist, KazernestraatSack en Comp. Schoolstraat van "der ListLampenmaker, Korte Molenstraaten de Weduwe Boon, Leidschendam. Brabandsclie Centen CRINOLINES!!! ZEER NET GEMAAKTMET 8 HOGG STALEN VEREN, VOOR N°. 15, VEENESTRAAT, 15, Bij iP. R. VAN ES, te Amsterdam, is verschenen: aan populier bewerkt geschriftdat het Publiek bijzonder ter lezing wordt aanbevolen daar het op zeer beknopte wijze aantoontwat de man van gezond verstand en geweten over (het onderzoek naar) dit even ■onderling als merkwaardig verschijnsel te denken heeft1 ©-2® GENAAMD DEN ZU1DMOLEN, staande aan de zuidzijde van het Lnge Westeinde, nabij de Loosduinsche Brugte 's Gravenhagebe staande uit twee roedenhouten MOLENAS, geraid- deld 0,75 el zwaar lang ongeveer 6,50 el, met ijzer- en metaaiwerk, een BOVENVVIEL met VANG, de KAP met RAND, SPANTENROLLING enz., de SPIL met SPOORYVIEL en verder WINDWERK het gaande werk tot in beweging brengen van viee paar STEENEN met SP1LLEN enz.vier paar STEENEN met drie REGULATEURS, en verder wat tot een welingerigt en gemakkelijk werk van een KORENMOLEN behoort, staande de omgang van de as tot dien der steenen gemiddeld als 1 6,5. Na 1°. April eerstk. alle dagen te bezigtigen aan genoemden Molen. Inlichtingen te bekomen bij den Architect E. SARA- RER, Heerengracht. Brieven franco. Men zal op Woensdagden 4 April 1860, des namiddags ten ddn ure, aan DEN ZUIDMOLEN bij de Loosduinsche Brug altiierten overstaan van den Deurwaarder A. E. WIECKERVpubliek a contant VERKOOPEN, eenige MOLKSAABS- GERIiEPSCHAPPEN als: IJzeren Balansen met Sebalen en Gewigten, Molen-Ladder, Zeilen, Bilhamers, Lampen, Touwen Blokken, SteenhoutHandboomen, Gereedschapskisten en meervoorts een goed gecon- serveerd Werkpaard Molenaarswagen Kar, Slede en Stalgereedschappen benevens eenige IJpen- en Lindenboomen. Alies aldaar te zien ten zelven dage van af des morgens 9 ure. LANGE POTEN, zesde huis van 't Spui. Heeren en Dames .IOIVl\ II VAD91IIOKNKV ALS OOK DE NIEUWSTE TEGEN DE LAAGSTE PRIJZEN. Scheur- en Bordpapier, Witte en Bonte Snippers, Couranten Schoolschriften Witte en Bonte Lompen GlasFlesschenKruikenLoodKoper, Tin, Zink enz. NB. Des verkiezende wordt het afgehaald en komen papieren niet meer in wandeling. H»t is een Blad dat in alle steden van ons Vaderland circuleert, en door belangrijklieid en verscheiden- heid van inhouddagelijks meer toegang verkrijgt in de huisgezinnen dezer Residentie. Men vindt er in: hoofdartikelen pnntig geschreven over allerlei onderwerpen en belangen; berigten, uit de beste bronnen geput Residence- en under nieuws; geestige gemengde berigten; humoristische en litterarisehe varia'sgeregeld voort- gazette en onpartydige beoordeelingen van concerten en tooneelvoorstellingen een aantal ingezonden stukken en advertentien. t, -i Kortom de t Gravenhaagsche Nieuwsbode is voor het beschaafde publiek dezer Residentie voortaan onmisbaarwil het blijven op de hoogte van de algemeene en Residentie belangen. ADVERTENTIEN worden voor IIH. Notarlssen en Wlnkeliers met een aanzienlijk rabat geplaatst Wle jeleh abonneert met 1 April e. k.ontvangt de Courant gedurende de maand Door bijzondere omstandigheden bieden zich aan als van Mei tot November, eene bekwame KECKEN- MEID en eene WERK- of DERDE 9IE1D, beiden van de Prot. Godsd. Adresfrancoletter Cbij de Boekhandelaars A. van Hoogstraten en Zoonte s Gravenhage. Men vraagtmet Mei aanstaande eene DIENST- RODEals Meid alleengoed kunnende koken en werken. Adres met gefrankeerde brieven onder de letters A T, aan de Boekhandelaars A. van Hoog straten en Zoon, to 'sGravenhage. MEN VERLANGT tegen Mei eerstk. in een voornaam DOtel te 's ftravenliage van goede getuigschriften voorzien. Zich te adresseren bij den Boekhandelaar M. M. Cocvee, Lange Poten. SCHOlTWBrBtlEMCONCERTED, en*. ThMtre-Royal Fran^als de la Haye. Direction de Mr. d'HOOGHE. Samedi, 31 Mars 1860. SPECTACLE EXTRAORDINAIRE et pour la Cloture des Representations jusqu'aprfes la Semaine Sainte. STRADELLA, Grand-Opdra en 4 notes. JOSEPH EN UGYPTE, Drame Lyrique en 3 actes. Ordre: 1. Joseph. 2. Stradella, On commencera i 6J heures. VERTREK DER 8POORTREINEN. Hollandsche Ipoorweg.Winterdiensl Van Hage naar Rotterdam8.30,10.41, 1.33,3.40, 6.43 9.43. Van 'a Hage naar Amsterdam: 8.23, 12.31, 4.23, 7 23. Van Rotterdam naar 'sHage: 7.30, 9.45, 11.40, 3.30,6.30, 9.35. Van Amsterdam naar's Hage: 8.30, 11.30, 4.30, 7.30. Nederlandsch-Belgisclie Spoorweg. Van Rotterdam: 10 u. 15 m.; 3 u.; 8 u. 40 m.; (het laatste alleen naar Dordrecht.) Dordrecht naar Rotterdam: 7 u.; 10 u. 40 m.3 u. 20 m. Breda nasi Antwerpen en Rotterdam6 u. 50 m. 12 u. 35 m. j 5 u. 20 m.(het laatste alleen tot Moerdijk.) Antwerpen naar llreda en Rotterdam7 u.45m.; 12u. 20 m., 5 u. 25 m.; (het laatste alleen tot Breda en Moerdijk. Te 's Gravenhage, bij P. E. van STADEN en ZOON, Drukkers en Uitgevers van het DagbladTorenstraat, n°. 21.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Dagblad van Zuid-Holland | 1860 | | pagina 3