Donderdag3 January. V*i 1861. N°.3. st- VAN Comiiiissariaat van Polilie. lilllTEVLAlll. DA68LAD ZUIDHOLLAND EH SGRAVENHAGE. Dit Da jblad verschijnt dagelijksuitgenomen Zou- en Feestdagen. Drift pe>- drie maanden f 5. Franco per post f 6. Brieucnstukhn en advertentien fran fe-o aeot "Bureau van dit Datjblad. Dry's der Advertentienvan 16 regels f 1.80 elke retfel meer 25 tents, MeluUve het aegeLGroote letters naarmate de ruimtewelke zij beslaan. Aldaar zijn terug te bekomen de navolgende ge- vonden voorwerpen alseen nieuwe Kinder-Over- schoen eene Bonbondoos een zilveren Knipje met Bcursje een dito Lepeltje waarop twee letters zijn gegraveerdalsmede een Cabas. F R A X K R IJ K. Parijs 31 December. (Particuliere Correspondence.) Waarbij heeft men debeurs niet reeds vergeleken bij een tempel des handels bij de hel der speculatie, ja, bij wat niet al meer, en zelfs de bekende comedie van Pon- sard is niets anders dan eene reeks van uitvallen tegen en geseliiedenissen betreffende die verzamelplaats der handelaren. Ik voor mij, wantinonzen tijd heeft ieder het regtfiguurlijke uitdrukkingen te bedenkenheb er reeds aan gedacht, of men debeurs niet den barometer van den staatkundigen dampkring zou kunnen noemen. Maar ongelukkig is zij eigenlijk het tegenovergestelde. Terwijl de barometer tant soit pen de weersveran- dering voorspeltschijnt de beurs die daarentegen op te volgen. En toch is het jammer, datmijnever- gelijking niet opgaatdaar de beurs in groote mate de eerste voorwaarde van den barometer bezit, namelijk gevoeligbeid. Zij kon dus niet gevoelloos blijven voor den indrukdien het stuk Les Massacres de Syrie voor een paar dagen in doCirque had gemaakt, want^— ook dit is eene der goede hoeaarugKeaen van de "beurs, zij heeft een uitstekend geheugen. Zij weet, dat de Cirgue in de jongstejaren even goed een gedeelte van het staatkundig terrein heeft uitgemaakt als het Kabinet van den heer Thouvenel. Zij herinnert zich hoe bij iedere der groote Europesche kwestien onder het tweede Keizerrijkdoor dien schouwburg de in- leiding werd geleverd. De Oostersche kwestie werd door Les Cosaquesde Italiaansehe door Les Croates en Lombardiede Romeinsche door La tireuse de cartes voorafgegaan. Al zouden onze speculanten dus niet overtuigd zijn van het beweren van Voltaire: Le theatre instruit plus qu'un gros livreonze politiek zal ze er wel toe noodzaken. Ik moet dan ook bekennen dat Les Massacres de Syrie, misschien meer dan ieder ander stuk zoo even opgenoemd, als eene officiele inleiding tot de Turksche kwestie kan worden beschouwd. De sclirijver, die aan het einde van het stuk werd geprocla- meerdis de heer Victor Sejourdie de inleiding tot de Romeinsche kwestie leverdehoewel men z<5o bepaald weetdat de heer Mocquardtsecretaris van het kabinet des Keizers, daaraan een zeer werkzaam aandeel heeft genomendat men zeer verwonderd was den naam Sejour te hooren, terwijl men dien van Moc- quard verwachtte, enr reeds het spreekwoord door sommigen was geformuleerdDe M. Mocquardt a VEmpereur il n'y a quune marche. De kamer van dien secretaris is namelijk door slechts eene trede van die van den Keizer gescheiden. De intrigue van het stuk komt op eene liefdesgeschiedenis neder tusschen de dochter van Abd-el-Kader en een Franschman. Doch de beide gelieven zijn zoo zeer onder staatkundige uitboezemingen begraven, dat zij niet alleen geheel verdwijnen, maar de toeschouwer bovendien gedurende zes uren gegrandguillotineerd schijnt te worden. Ik be- hoef u overigens niet te zeggen, hoe onze Regering en hoe de overige Mogendheden daarin worden voorgesteld. Grandguillot en Dreolle mogen er jaloersch op wezen. De Keizer is de redder en de verdediger der beschaving, de eenige man die de Oostersche kwestie kan beslissen; de grootmoedigste Sultan van het Westen, onder wiens invloed Frankrijks schoonste plannen tot rijpheid worden gebragt. Dat ieder dezer tirades met een salvo applaudissementen werd begroet, heb ik niet noodig te vermelden. De Patrie, die zeer scherp ziet heeft bovendien opgemerkt, dat aller oogen zich naar den Keizer keerdentelkenmale als de Maronieten een kreet van smart en wraak lieten hooren. Voorts vergat ik te zeggendat de Keizer en verscheidene leden van het corps diplomatique deze voorstelling bijwoonden, en dat Z. M. herhaalde malen het teeken tot de toejuichingen gaf. Ook dien ik te zeggen, dat Abd-el-Kader mede in het stuk voorkomt, en het vooral deze Emir is, die der Fransche politiek lofzangen brengt. Overigens begrijpt gij hoe Turkye is voorge steld: niet meer als een zieke man, maar als een die op sterven ligtals een land ondermijnd door omkoo- pingen en kuiperijen waar de Chris tenen in naam van deif profeetgeheel verdelgd zouden worden indien Frankrijk hen niet beschermde. De zoovee basproken kameelen hebben slechts eene kleine rol in het stuk, hetgeen echter niet belet, dat een achter nij zittend persoondie deze dieren naar Frankrijk hielp overvoerenbeweerdedat zij veel trotscher waren geworden sedert zij hadden begrepeneen rol I in de politieke wereld te zullen spelen. Verder ont-1 houd ik mij van nadere toelichtingenalleen wil ik bij den zoo evengenoemden indruk op onze beurslieden nog voegendat men verzekertdat Felik EfFendi inlichtingen nopens dat stuk bij den heer Thouvenel zou hebben gevraagd. Na dat stuk is het schier onmogelijk, van de Turksche leening niet met eenige woorden te spreken. Natuurlijk weet gij reeds, dat de sluiting der in- sehrijvingwegens de ingevallen kersdagen (sic), tot den 5 Januarij is verlengddat is met 9 dagen. Ik zegeven als zeker bladfaut-il etre dindonpour croire de tels canards omdat indien de feesten oorzaak van de verlenging zijn men slecht3 met twee dagen had moeten verlengen. Doch bovendien had de heer Mires doen aankondigen, dat zijne bureaux, wegens de inschrijvingen dier leeningop zon- en feestdagen van 10 tot 2 ure zouden zijn geopend. Buitendien is het opmerkelijk dattegelyk met de aankondiging van den Constitutionneldat er reeds 120,620 obligation zouden zijn geplaatstdoor Havas eene depeche uit Konstantinopel werd verspreid waarin werd gezegd dat de Divan over verschillende nieuwe hervormingen zou hebben beraadslaagd. Doch is dit zoodan zou ik "trwen lezers nog eerder i adon hunne betrrzen te shriten daar afschaffing van tiendenvermindering van tolreg- tenenz. de inkomsten van de Turksche schatkist na tuurlijk op nieuw zullen verminderen. Ik geef'hun dien raad daarenbovenomdat men verzekert dat het cre'diet mobilier zich zou hebben verbondenal de overblijvende obligatien voor zijne rekening te nemen. Op de kwestie tusschen den heer Mires en de spoorweg-compagnie wil ik niet weder terugkomen: alleen wil ik u het nieuwe spreekwoord doen kenneno temporao Mires. Als aanhangsel op het bovenstaande deel ik u alleen nog mede, dat ik heb vernomen, dat Neder- land, bij de inzamelingen voor de ongelukkige Maro nieten, zijnen ouden roem van weldadigheid heeft gehandhaafd. Ik weet namelijk uit goede bronnen dat de opbrengst der inzamelingen daartoe in verschil lende steden van uw land gehouden, het grootste cijfer van alle andere natien overtreft. Bravodat is de beste logenstraffing, welke uwe landgenooten aan zekere beweringen van sommige dagbladen, en vooral aan die van le Mondehebben kunnen geven. De Venetiaansche kwestie blijft nog altijd het on der werp van talrijke diplomatieke pourparlers. Ik her- haal u op nieuwdat er nog geen bepaald voorstel aan Oosterrijk is gedaan, en ik kan er bij voegen, dat het Engelsche Kabinet zich moet hebben aangeboden, dat voorstel op het geschikte tijdstip te doen niet- tegenstaande alles aanduidthoe weinig lust Keizer Frans Jozef tot de aanneming schijnt te hebben. Dit moet op nieuw zijn gebleken uit de inlichtingen, door den graaf von Miilinen secretaris van den Prins von Metternich sedert twee dagen van Weenen herwaarts overgebragt. Die heer is dientengevolge reeds eenige malen op de Tuilerien en op het ministerie van bui- tenlandsche zaken ontvangen. De Armonia het Paus- selijk orgaan van Turin maakt zich nog steeds lustig over de bekende brochure van den heer Pereire. In eene reeks advertentien biedt dat blad achtervolgens lerland, Nizza, Polen, de Ionische Eilanden Corsika en Malta te koop aan. Van Gaeta iswat betreft ons escader, weinig te zeggen. Sommigen beweren dat het bevel tot terug- keer naar Marseille reeds aan den admiraal Le Barbier zou zijn gegeven; anderen dat dit nog niet heeft plaats gehad. Allen komen echter daarin overeendat dit niet lang meer kan aanhoudenen ik vooropderstel dit medenu ik u bepaald kan mededeelendat het Engelsche Kabinet daarop, deze week alleen, in een drietal nota's heeft aangedrongen. Wat Rusland zal doen, schijnt daarentegen niet twyfelachtig te zyn. Het is toch duidelijkdat de tegenwoordige hinder- palenwelke de scheepvaart onderviudten vooral de kleine vlootwaarover die Mogendheid kan be- schikkenniet kunnen doen vooronderstellendat zij na het vertrek van ons escader, Gaeta zal beschermen. Alles zal zich dus hoogstens tot nota's en protestatien bepalenen daarvoor heeft Sardinie getoond niet be- j vreesd te zijn. Men zegt dan ook, dat het Kabinet van Petersburg, in overeenstemming met dat van Weenen en Berlijnvan dat middel heeft gebruik gemaakt om aan Sardinie, Frankrijk en Engeland mede te deelen dat zij de blokkade van Gaeta door Sardinie, als zijnde onwettigniet zullen erkennen. Een eer- gisteren avond hier ontvangen berigt meldt weldat een Russisch fregat voor Gaeta is aangekomendoch men zal nadere mededeelingen moeten afwachten, om te weten welke taak door dat vaartuig moet worden vervuld. U voor het overige, wat betreft Italie, naar onze dagbladen verwijzende, meldt ik u alleendat de heer Cavour hersteld moet zijnen men hier van twee zendingen naar Italie spreektwelke den heer Fould, en den maarsehalk Niel zullen worden opgedragen. Het is thans officieel, dat het Wetgevend Ligchaam den 4 February zal vergaderen en de Senaat den 28 of 29 Januarij. Ik heb u vroeger van den verkoop van het Journal de Francfort gesproken. Men verzekert, thans dat de heer Paul Nefftzerredacteur van de Pressezich met de redactie van dat blad zal belasten. Voorts is het niet de heer von KisselefF, maar lord Cowley die morgen bij de receptie op de Tuilerien het woord zal voeren. Wat ik omtrent den graaf Teleki heb gezegd, kan ik volhouden. Onze regering heeft geene stappen voor zijneinvrijheidsstelliuggedaan, watde OpinionNationale ook bewere. Het decreetopgenomeu in den Moniteur van heden nopens de zamenstelling van den raad van directeuren- generaal der ministerion bevestigt hetgeon ik u reeds voor lang heb gemeld. Een bijzondere brief, voor het sluiten van den vrede uit China geschreven, hangt een gruwelijk tafereel op van de mishandelingen door de Chinezen op de ge- vangenen uitgeoefend. Twintig lijken zijn reeds door hen uitgeleverd, terwijl nog een tiental personen ontbreken. Het youen-ming-youen of zomerpaleis des Keizers is door de Engelschen in brand gestoken, die vooral op het zien der lijkkisten hunner strijdgenooten ten hoogste ver- ontwaardigd zijn geweest. Overigens is het bepaald zeker dat de voorwerpen welke niet door de bond- genooten zijn medegevoerd of verbrijzeld of aan de vlammen prijs gegeven werdenniettegenstaande' daaronder een aantal voor de natuurlijke historie uit den voortijd hoogstbelangrijke voorwerpen waren. Bij het beslissende gevechtden 18 December nabij Peking geleverd werd door 2000 man der bondgenooten op 22000 Chinezen de zege behaald. PS. Men verzekert mij zoo even op stellige wijze, dat de admiraal Le Barbier in het begin van Januarij naar Frankrijk zal terugkeeren. Parijs 31 Dec. De heer Michel Chevalier, lid van den Senaat, die een zoo belangrijk aandeel in het Engelsch-Fransch handelsverdrag heeft gehadis bij gelegenheid van den Nieuwejaarsdagtot grootofflcier van het Legioen van Eer benoemd. De heer Buchananvoormalig gezant van Enge land in Spanje en die als zoodanig voor Nederland benoemd is, wordt alliier verwacht. De maarschalk-hertog van Malakoff zou gisteren te Toulon naar Algiers scheep gaan. De Moniteur deelt een rapport, gevolgd van een besluit mede ten doel hebbende, den toestand der on- derwijzers voor de lagere scholen te verbeteren. Volgens dat besluit, zullen de hulponderwijzers, thans in dienst, op voordragt der inspecteurs, onmiddellijk tot gemeente- onderwijzers kunnen worden benoemd, meteentrac- tement als minimum van f 600 fr. Het regeringsblad behelst een overzigt van den prijs der tar we over de afgeloopen maand om tot maatstaf te strekken voor de regten van in- en uitvoer op graan en meel. De gemiddelde prijs voor geheel Frankrijk, welke op het einde van November fr. 21.57 per hectoliter was, is in December fr. 21.32 geweest, dus eene daling van 25 c. De Fransche Academie is den 27 tot de hernieu- wing van haar bureau overgegaan. De heer Vitet is tot directeur, de heer Legouvd tot kanselier benoemd. Bij het ministerie vanbinnenlandsche zaken houdt men zich met een ontwerp bezigomeven als voor - brievenportde prijs voor de telegraphische depeches onverschillig naar welke plaats in Frankrijk bestemd, gelijk te stellen. China zal stellig ontruimd worden. Eene depeche van den generaal de Montaubangisteren bij het gouvernement ontvangen, houdt in, dat het vertrek

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Dagblad van Zuid-Holland | 1861 | | pagina 1