H. Severin, VERLOREN DEPOT VAN THEE. REVUE DES REVUES C0NTEMP0RAINES Anglaises, Allemandes et Francaises. TB HUT TE HOOR, TE RIJSWLIK, SGHETSEI BIT DEN 7REEMDE. 30.000 ponden I-iooi Conditions db Souscription. Cieiiieeiite Gravenhage. BELANGRIJKE IIOITYERKOOPING HIAGAZIJN VAN FBANStllE PIANO'S. LEESBIBLIOTHEEK van A. II. BAKHEUZEN J. SPHECMMEK. Met primo Mei 1861 TE HEIR, PHOTOGRAAF VAN YERSCHILLENDE HOYEN OYER DE YYERELDLIJKE MAGT VAN DEN PAIS. Heden overieed, tot onze' diepe droefheld, ons veelgeliefd tweede Dochtertje, PAULINE FltAN- COISE, in den jeugdigen leeftijd van vier jaren. 's Gravexhage Mr. J. C. RASCH. 28 December 1860. W. A. RASCH- Eenige kennisgeving. Roest. Voor de vele blijken van belangstellingbij de voltrekking van ons Muwelijk ondervondenbetui- gen wij ook namens wederzijdsche betrekkingen onzen welmeenenden dank. H. P. YOGEL, *s Gravexhage E. J. C. VOGEL, 3 Januarij 1861. vas dkb Boos.; OPENBARE VERKOOPING van ongeveer liggende op het Land achter den Zoeten Ineal in de Frederikstraatop Zaturdagden 5den Januarij 1861des namiddags ten 1 ureten overstaan van den Deurwaarder A. L. WIECKERT. Het Hooi is dagelijks te bezigtigen tot des namiddags 4 ure. EN V E N T E. de HOFSTEDE Tee Hoes I onder Voorschotex ten overstaan van den aldaar residerenden Notaris J. Tromer op Dingsdag, den 15 Januarij 1861des morgens ten 10 urevan eene groote partij extra zwaregave, bijzonder tot Werkhout gescliikte opgaande BOWMENals BEUKEN van 73 tot 83 ESSCHEN van 62 tot 83 1 ESDOORNvan 60, IJPENvan 47 tot 60, LINDENvan 75, BERKENvan 57 tot 94, ABEELENvan 60 Nederl. duimenalles over 't kruisvoor de borst gemetenbenevens van eene aanzienlijke partij extra zwaar ESSCHEN- ELZEN- WILL1GEN- en BERKEN HAKHOUT, alles gemakkelijk te water vervoerbaar en kunnende 8 dagen bevorens den verkoop (uitgenomen den Zondag) worden bezigtigd. een GOUDEN LOHCrNET, nde naar bet Boscli over de Koningsbrug en den Bezuidenhoutschen weg terug- komende. Te bezorgen aan 't Bureau van dit Dagblad en voor den vinder eene goede belooning. IN KOOP en IN HUUR, van Ph. EANSBERG 2de Wagenstraat75. PIANO'S van ErardPleyelBlanchetSoufieto BlondelBuck em. enz. Door bijzonder toeval TE KOOP, eene gelieel nieuwe7 octaafsFransche PIANINO a fiiiit. met voortdurende guarantie. Oudei Piano's worden id rulllng genomen. HOOGSTRAAT20. Het 23ste VERVOLC op den CATALOGUS van Hollandsche en Feansche Hoe hen IS VERZONDEN. Abonnementen kunnen dagelijks aangegaan worden. De ondergeteekende heeft bij deze de eerkennis te gevendat bij hem ge- vestigd is een DEPOT VAN THEE uit het Magazijn van M. Ravexswaay ex Zoxen te Gorinchem. De ruime sortering en puike kwali- teiten geeft hem de vrijheiddezelve aan te bevelen. Patissier-Conjiseur Suisse aan 't Plein. On ddsire engager a la Hayevers le moi de Mai une BONNE SUISSE, de la Religion Protestante, pour soigner trois Enfants en bas age. Lettres ajfran- chies sous l'initiale R, cliez les Libraires A. van Hoog- straten et Filsa la Haye. Met 1 Februarij verlangt men eene KINDER- IHEID, niet beneden 25 jaren oud tevens gescliikt eenig huiswerk te verrigten, goed kunnende naaijen, mazen en stoppen, en geheel bekwaam voor de wasch en het strijken, loon geevenredigd naar bekwaamheden. Zij moet minstens ddn jaar in de laatste dienst ge- woond hebben. Adres bij den Boekhandelaar J. K. de Liefde, Gortstraatje. Men vraagtop een KOOP MAN SKAN1OOR alhiereen JONGEEING niet beneden do 16 jaren eene duidelijke hand schrijvende en vlug kunnende rekenen, tot opleiding van handel. Inclinerenden gelieven zichmet eigenhandig geschreven brieven franco te adresseren onder lett. A Z bij de Boek- handelaren Gebi'oeders Belinfantealhier. Wordt verlangd als NOODHULP, of om dadelijk in dienst te treden, eene fatsoenlijke OIENST- MAAGDgoed kunnende Koken en Werken; zich te adresseren Heerengrachtn°. 60. Men verlangtzoo spoedig mogelijkom met 1°. Februarij in dienst te trdenin den omtrek van 's Gravenhage eene zeer bekwame KINDERMEID tegen goed loonleeftijd tusschen de 25 en 35 jaar. Adres in persoon of onder de letters IJ. Z.bij de Boekhandelaars Gebr. BelinfanteWagenstraat, te 's Gravenhage. Ie Nouvelliste Polyglotte, Ire LIVRAISON 1861. Depuis sa courte existence le Nouvelliste Polyglotte a joui d'un accueil des plus favorables, preuve dvidente que sa publication est du gout du public. La eonnaissance des'langues dtrangbres si gdneralement rdpandue parmi les classes civilisees en Hollande se perd souvent faute d'etre entretenue par une bonne lecture. Par son prix modique le Nouvelliste Polyglotte est a la portde de tout le monde et par cela il croit pourvoir dans un besoin rdel. Or l'achat de diffdrentes revues dtrangeres est dispendieux. Un seul ouvraga periodique, rdunissant un choix de ce que celles-lii contiennent de plus remarquablepeut obvier a cette difficult^et il cela nous attribuons que bientot apres la publication de la 1'° livraison, le tirage dtait dpuisd. Non-seulement ceux qui ne lisent pas de revues etrangeres mais et c'dtait bien lii l'intention de la redaction mtSme ceux qui peuvent en lire, accueillaient favorablemeht le Nouvelliste Polyglotte a cause de son contenu choisi. Nous tacherons de me'riter la continuation de cette faveur par un choix de nouvelles varides et entretenantes la matiere ne nous fera pas ddfaut. Le Nouvelliste Polyglotte, destind a dtre admis dans le cercle des families, ne blessera les opinion de qui que ce soit. C'est done avec confiance que nous le recommandons it la bienveillance du public et nous osons espdrer qu'il en jouira de plus en plus. LA REDACTION. Ge Nouvelliste Polyglotte parait cliaque mils, en livraisons de 32 i>ages, dont le contenu dquivaut h celui de 100 pages d'impiression ordinaire. Le piix de chaque livraison mensuelle est de 30 cents. On souscrit pour une annee: en t ie re. Les numdros ne se vendent pas sdparement. La Haye Janvier 1861. BELINFANTE FPJiRES. Er wordt met Februarij in 's Gravenhagein een deftig Huisgevraagd eene knappefatsoenlijke, vluoge WERKMELDdie tevens met de drooge Wasch kan omgaan alleon diegenen, welke bewijzen hebben van langdurige dienstin die betrekking zullen in aanmerking komen. Adres met gelrankeerde brieven, gem. D aan de Boekhandelaars A. van tloog- straten en Zoon te 's Gravenhage. Vers.le mois de Fdvrier, on demande dans une. famille distinguee une GOUVERNANTE EXT ERNE de la R.-P.sachant les langues modernes, et possddant les talents requis pour achever l'dducation de deux Demoiselleson ddsire qu'elle soit a meme de surveiller la musique (Piano). S'adresser sous les Initiates A Bchez les libraires A. van Hoogstraten et FilsPlaats. Men verlangt met Mei aanstaande te 's Graven hagetegen lioog loon, eene Protest. KINUKR- MEIS5 bij dric jonge Kinderen. Slechts diegenen, welke meer in dergelijke betrekking hebben voldaan, zullen in aanmerking komen. Ook verlangt men in dezelfde dienst eene bekwame GINNENMEID, P. G., niet ongeneigd bij kinderen behulpzaam te zijn. Brieven francoonder letter Sbij de Boekhandelaars A. van Hoogstraten en Zoonte 's Gravenhage. met Mei of eerdereen HUH zeer gescliikt ter uitoefening eener kleine Affaire. Het ameublement kan overgenomen worden. Een klein gedeelte wordt met goed succes, gemeubeleerd verhuurd. Huurprijs 5GO. Franco brieven onder de lett. IJbij Boekhandelaar M. J. Visseralhier. den een HUIS en TUIN en eene vrije wandeling in een grooten Moestuin het Huis bevat 5 kamersdroog- zolder kelder keuken met regen- en welwater huurprijs f 200. Te bevragen bij L. Janssens Mr. Timmerman aldaar. voor een klein gezinzonder kindereneen HUIS en TUINgelegen vooraan op de Veenlaan. Huurprijs 300. Te bevragen bij den bewonerden Heer A. L. WIECKERT. Tegen 1 Mei 1861 wordtvoor een stil fatsoenlijk gezin alhier, TE HUUR gevraagd een il U I 8 van vier of vijf Kamers met een Tuin. Adres onder letters Or bij den Boekhandelaar Martinus Nijliofj Raamstraat49. Eene Dame verlangt, tegen Mei, IN HUUR, bij fatsoenlijke lieden, twee nette ©ngemenbeleerde Kamers en vrijen Zoldcr, bij voorkeur met het Middageten en Bedieniug. Adresonder letter Abij den Boekhandelaar B. J. Dona Pieclc, alhier. Wordt TE HUUR gevraagd, tegen 1°. Mei 1861, voor een klein gezinzonder kindereneen HUIS van zes gelegen Adres Nieuwe Molstraat il zeven Kamers met toebehooren en TUIN op een' fatsoenlijken stand te 's Gravenhage. n 19. TWEE DAMES vragentegen Mei aanst.bij ordentelijke lieden, binnenshuis IN HUUR, 2 a 3 nette ongemeubcleerdc Kamers liefst met een klein Keukentje en /.older. Te bevragen en op- gaven te zendenletter Ubij den Boekhandelaar J. Andriessen Jr., HofstraatN°. 10. VAN DUSSELDORP, 's Gravenhage Noordcinde n°, IOO. Portretten in alle afmetingen tot die van zeven voeten hoogte (natuurlijke grootte), Aisite-Kaartje'S Medallions Ai'bceldsels naar '4ehilderijcn, Baguerreotypen, enz. Bij GEBR. VAN EANGENHUIJ8EN alhier, is de TWEEDE DRUK verschenen LEER REDE, uitgesproken te Breda, den 26 Augustus 1860, door A. FRENTROP. Voorafgegaan door een' Brief vail den Wei Edelen Gestrengen Heer Mr. S. P. 1,1PMANover datzelfde onderwerp. Prijs SO cents. De Punchde Kladdeeetdutsch, de flieyende Bliilteele Jouenal pone eieewekelijks uitkomende, kosten jaarlijks circa/70, waaringees- tige en xiet geestige schetsen voorkomen. De 51E e s t GEE8TIGF. schetsen uit doze en meer dergelijke gei'llustreerde bladen worden thans in overdruk aan- geboden voor slechts f 4 per serievan ruim 50 bladen en een' geillustreorden omslag bij het laatste blad. Het eerstetevens proefbladvoor 1861 en het Prospectus zijn bij alle solide Boekhandelaren voor- handen. Deze schetsen zijn eene behoefte op de leestafels in de salons, in de societeitende koffijhuizen, de stoom- booten de logementen de wachtkamers enz.en eene aangename ontspanning in ieder liuisgezin. Uitgavevan de Muzykale Correspondencete's Gra venhage Westeinde337. SC1IOUWBURGENCONCERTEN, enz. Koiiinklijk-Hollandsche Schouwburg. Vrijdag4 Januarij 1861. DE KORPORAAL EN ZIJN LANDMEISJE Blijspel met Zang in 1 Bedrijf. (XOOIT ALHIER VERTOOXD.) JOBIN EN NANETTE Comedie-Vaudeville in 1 Bedrijf. Eene tweede Yoorstelling van DE BRUILOFT VAN KLORIS EN ROOS JE Oud-Hollandsch Kluchtspel met ZangDansenenz. Regelixg: 1. Jobin en Nanette. 2. Pas de Deux. 3. De Korporaal. 4. Pas de Trois. 5. Pauze. 6. Kloris en Roosje. Aanvang ten 6£ ure. VERTRFH 15EH SPOORTHEINEN. Mollarsdschc Spoorweg. Wintcrdienst. Van 's Hage naar Rotterdam Van 's Hage naar Amsterdam Van Rotterdam naar 's Hage H.30 9.47. 8.13 12.30 7.20, 9.45 9.40. 8.30 11.25 10.41 1.30, 4.10 6.39, 4.13 7.23. 11.40, 3.20, 6.30), Van Amsterdam naar 's llage 8.30 11.25 4.25 7.35. Nederl.-Belgischc Spoorweg. [IV inter dienst.) Van Antwerpen7 u. 50 m., 12 u 20 m.5 u. 35 m. (de laatste trein alleen tot Breda en Moerdijk.) Van Breda: 6 u. 30 m. 12 u. 35 m., 5 u. 25 m. (de laatste trein alleen tot Antwerpen en Moerdijk.) Van Rotterdam: 10 u. 15 m., 3 u. naar Antwerpen en Breda. Te 's Gravexhage bij P. E. VAX STADEN ex ZOONDrukkers en Uitgevers van het Dagblad Torenstraatn° 21.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Dagblad van Zuid-Holland | 1861 | | pagina 4