BEDE EEN INDISGH BELANG, NEDERLANDSGH BELANG, WIHTiB, S. J. VAN DEN BERGH. HOUTVERKOOPINCr, PASSEMENTERIE NOUVEAUTE KENNISGEVING. Geheel ten voordeele dier Ongelukkigen AAN MIJNE LANDGENOOTEN. a. »i; geus. OPRUIMING van vele Artikelen, bij M. SIMONS WATERS1VOOD. WATERSIVOOD. 1'rijs 30 Cents. MAATSCHAPPIJ DILIGENTfA. *11)111 Heden komt van de pers bij J. M. VAN T HAAFF: I. STERKJr., Lid van de States van Zuidholland. Prijs f 0.35. a^ait"Rommel en Omsfreken. INr. HI. Laurillartl. LIEFHEBRGRlJ-iOONEELVEREENlGING Humt en Oefening sij onx doel. Voor de vele blyken van deelneming, ondervonden by de bevailing zijner Ecbtgenootebetuigt hijook namens haarzijnen hartelyken dank. 's Gravenhage 10 January 1861. J. GIUNTA d'ALBANI. Voor de vele blijken van belangstellingonder- vonden by het overlijden van mynen Broeder den WelEdel Gestrengen Heer C. JANSSEN, betuigik, ook namens zijne verdere betrekkingen, mynen wel- meenenden dank. 'sGravenhage, Wed. A. van POETEREN 10 Januarij 1861. geb. Janssen. De Commissie voor de noodlijdenden door den Watersnood alhier, heeft tot dusverre ontvangen: Bij den_ Heer Huydecoper .- van S. 10 P. 10 v. B. f 25 eene behoeftige lijdende f 1H. 29 Te zamen 75. Bij den Heer Baron van Wassenaar van H. 200 f 100uit de Societeit de Plaats Roijaal f 285 A. P. f 10 uit de Witte Societeit f 5; uit de Societeit de Club f 65; W. f 15; van diverse inschrijvings- lijsten 589.37|. Te zamen 1269.37^. Bij den Heer jE. Baron Mackay van Ophemertvan L. R. G. f 100M. f 100 N. N.twee muntb. en twee coupons 2£ W. S. 44.75. Te zamen/ 244.75. Bij den Heer van Bossevan N. f 100N. 10 N./5. Te zamen 115. Bij den Heer Moutonvan F. C./60; F. M./ 10. Te zamen 70. Totaal 1774.12^. De berigtenby sommige leden der Commissie ingekomen, luiden allertreurigst. Honderde ongeluk- kigen zien zichin de vreesselijke koude van kleeding en voedselvan huis en goed beroofd. Hulp wordt dringend gevraagd. De ontvangen gelden zijn reeds, voor een deel, naav Zalt-Bommel en naar Gorinchem overgemaakt. De Commissie berigt wijders, dat de Ileeren L. A. J. W. Baron Sloet van de Beele wonende op den Nieuwen Uitleg en G. M. van der Linden, wonende Groenewegjen°. 21, zich bij haar hebben gevoegd. Ten hunnen huize is de gelegenheid tot storting van giften ook geopend. Tot dit zelfde einde zijn ook bussen geplaatst by de heeren van Gogh, Kunsthandelaar in de Spui straat, en van Hoogstraten Boekhandelaar op de Plaats. De woonplaats van den heer Baron van Aylva van Pallandt, is in de vorige advertentie by ver- gissing opgegeven in het Voorhoidmoet zyn op den Hoogen Wal. 's Gbavenhage 10 Januarij 1861. De Commissie voornoemd P. P. van Bosse, JE. Mackay van Ophemert, T. C. R. Huydecoper J. Herman de Ridder J. Mock, van Wassenaar van Catwijck P. F. W. Mouton F. W. J. van Aylva van Pallandt J. C. T. Vigelius L. A. J. W. Sloet G. M. van der Linden. In dank ontvangen bij Jhr. Ulout van Socter- woude ten behoeve der Syrische Christenen twee coupons, Weener Metalliekeniedjsr groot fl 2.30, en door tusschenkomst van Ds. Huydecoper, een bank- biljet groot /100, n°. 643. 'sGravenhage, 10 Januarij 1861. Het Ijestuur van den Veenpolder Gemeenten's Gra venhage Voorburg en Wassenaar, brengt bij deze ter kennisse van Ingelanden, dat de lijstder stemgereg- tigden, voigens art. 26 van het Algemeen Reglement voor de Polders in Zuidholland is herzien en ge- durende 14 dagente rekenen van den 11 dozer, ter visie zal liggenten kantore van den Secretaris te V oorburg. Gravenhage den 11 January 1861. Het Bestuur voornoemd De Voorzitter J. J. de la BASSECOUR CAAN. De Secretaris J. E. DOORNBOS. ZAL BIJ MIJ HET LICHT ZIEN BIJ DE Overslrooiiiingen in Gelderland, DE BESTELLINGSLIJSTEN ZIJN 'sGravenhage, 10 Januarij 1861. DOOR BIJ ALLE BOEKIIANDELAARS VOORHANDEN. De SPREEKBEURT in de Natunrkunde op Vrijdagden 11 Januarij 1861, zal worden vervuld door den WelEd. ZG. Heere Phil. Dr. F. If. C Kreelte, van Utrecht, en ten onderwerphebben Over het Electro Magnetismus als Beweegkracht. De Dames der Leden worden ter vergadering alinede uitgenoodigd. Aanvang ten 7 J are. Op Dingsdagden 15 Januarij 1861, des voormid dags ten 11 ure, zullen in de Stads Bank van Leenin. alhier, worden verkochtalle onai'geloste PAN DEN beleendin de maanden */lJPHFljMEI en JUMI.t I§59, welke panden te zien zijn-op Vrijdag en Zatur dag, den 11 en 12 Januarijvan des voormiddag 10 tot des narniddags ten 2 ure. 1 De afgifte van het meerdere der opbrengst van deze alsmede het nog voorhanden overschot der vroeger verkochte Panden, beleend sedert den 1 October 1857 zal beginnen den 6 Maart 1861. op de HOFSTEDEN HAAEMIOUST en H f K EX II(fMIST, onder Wassenaar naby denDeyl, op Dingsdag, den 22 Januarij 1861, des voormiddags ten 10 ure, van eene aan- zienlijke party extra zwaar HAKHOUT mitsgaders Abeelen-Musten- en Dennen BOOMKX. Kunnende te water worden vervoerd. De Verkooping zal ge houden worden ten huize van den lvastelein Groene- wegen, aan den Deijl. Aanwijzing als by het biljet vermeld. TOT VEEL VERMINDERDE PRIJZEN, LUTHERSCHE BURGWAL. K Voorhanden een groote voorraad GABNUUB- SEES voor SORTIES. De ondergeteekende geeft door deze kennisuitge- pakt te zijn in het Hotel DE TOELAST, met differente monsters van Bernons Chales Fichus, Etoffes, Byouterfes 's narniddags. Armes at' 13 tot A VAN DE BAZAR AFRICAIN. Amsterdam. De schuldeisehers in den, bij vonnis der Arrondisse- mentS-Regtbank te 'sGravenhage, van den 19 October 1860 Fallllet verklaarden Boedel van WIL- HELMUS GERARDUS GEORGE van den BERGH, Winkelier te 's Gravenhageworden bij daze opge- roepenom in persoon of bij gemagtigden mits deze van behoorlyk geregistreerde volmagt zijn voorzien, op Woensdagden 6 February 1861des voormiddags ten elf urete verschijnen op de tweede vergadering van crediteurente houden in de Raadkamer van voormelde Regtbank op den Korten Vyverberg, te 's Gravenhageten einde hunne schuldvorderingen alsnog te doen verifieren en mede te werken tot de raadpleging en beslissing over het door den gefailleerde aangeboden accoordwordende bedoelde crediteuren voorts uitgenoodigd om, voor zooverzij zulks niet reeds hebben gedaande bewijzen hunner schuldvorderingen alsnog minstensacht dagen \66r de vergadering/raaco te doen geworden aan den eerst ondergeteekendewonende in de Eerste Wagenstraat alhier. 's Gravenhage den 10 Januarij 1861. De Curators in voormeld faillissement, A. M. van STIPRIAAN LUiSCIUS Advokaat. H. L. TROOST, Procureur. Men vraagttegen den 15 Maartof latereene bekwame KINDERMEIDter verzorging van een Kind van eenige maanden. Alleen diegenen die van goede getuigsohriften voorzien zijn en hun vak vol- komen verstaan zullen in aanmerking komen. Men vervoege zich in persoon of per franco brieven Boschkantn°. 39 te 's Gravenhage. In een stil, deftig gezin te 'sGravenhage wordt GEVRAAGD, met Mei a. s.eene allezins bekwame KEUKENREID tegen goed loan. Voldoende getuig- schriften zijn een eerste vereischte. Adres, letter B, by den Boekverkooper JM. van 'tHaaff, Dennenweg, bij 'tVoorhout. TEVENS TER OVERWEGING GEGEVEN DOOR Allen, die prijs stellen op een goedNederlandsch Legermet het oog op het behoud onzer kostbare Kolonien, wordt de lezing van dit Werkje ten zeersten aanbevolen. Door den Boekhandelaar B. J. DONA PIECK zal worden uitgegeven eene PLAIT voorstellende de Watersnood aldaar. PRIJS 59 cents. De opbrengst zal dienen geheel ten voordeele dier ongelukkigenwier ellende algemeen bekend is. De Inteekenlijsten verzonden zijnde, worden door alle Boekhandelaren aangeboden. Ten voordeele der ongelukkigen bij den jongsten AY atersnood, zal bij den ondergeteekende binnen vveiuUo dagen worden uitgegeven: DICHTREGELEN, VAN Prijs /'O.SO. Bestellingen worden mede bij alle Boekhandelaren aangenomen. Leiden, 8 Januarij 1861. D. J. COUVfiE. SCHOIJ WBURGEN COA CERTElt enz. Honlnklijk-Hollandsche Schouwbnrg. Directie: Breeds Valois. Vrijdag11 Januarij 1861. PARTIJW O E D E OP ENGELAND IN HET JAAR 1651. Geschiedkundig Tooneelspel in 5 bedrijveu. D a a r n a MARCO-BOMBA, op de SERGEANT-WERVER. Ballet-Pantomime in 1 bedrijf. Aanvang ten 6^ ure. Het bestuur dezer Vereeniging, in overleg met den Directeurden Heer L. Streletsky en den werkenden kring, die daartoe volgaarne hunne mede- werking hebben toegezegdis voornemens binnen eenige dagen eene OPEABAjBE TOON UK L- V OOBSTULL1N€J te geven ten behoeve der noodlijdenden door den Watersnood in den JBomtnetertvaard Binnen een of twee dagen zal alom de gelegenheid geopend zijn tot inschrijving en deelneming. Het be stuur vertrouwtdat het de bekende weldadigheid zijner stadgenooten niet te vergeefs zal hebben Tnge- roepen, om hulp te brengen dkar, waar die zoo dringend noodig is. 's Gravenhage 10 Januarij 1861. Het Bestuur voornoemd EUG. LAZARE, President. ED. WOLFF, Secretaris. VUBTBUK DUB 8POOBTBUINUN. Hollandsche Spoorweg. Van 's Hage naar Rotterdam Van 's Hage naar Amsterdam Van Rotterdam naar 's Hage Van Amsterdam naar 's Hage 10.41 8.30 9.47. 8.13, 12.30, 4.13, 7.20, 9.45 11.40 9.40. 8.30,11.25, 4.25 Wi.iterdienst. 1.30, 4.10, 6.39, 7.23. 3.20, 6.30, 7.35. Nederl.-Belgische §poorweg. [Winterdienst.) Van Antwerpen: 7 u. 50 m.12 u 20 m., 5 u. 35 m. (de laatste trein alleen tot Breda en Moerdijk.) Van Breda.- 6 u. 30 m. 12 u. 35 m., 5 u. 25 m. (de laatste trein alleen tot Antwerpen en Moerdijk.) Van Rotterdam 10 u. 15 m., 3 u.naar Antwerpen en Breda. Te 'sGravenhage, bij P. E. van STADEN ex ZOON, Drukkers en Uitgevers van het Dagblad Torenstraatn°. 21.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Dagblad van Zuid-Holland | 1861 | | pagina 4