CiNTANT GELD VE11VOLG VAN DEi\ VEtlKOOP, Witte Goederen, i-.D72RTBJ.TTIE. MAGAZIJN WITTE GOEDEREN. TERST0ND TE HUUR Magazijn lste 'Wagenstraat, W". 6. DE GROOT EN COMP. Y 00R J A ARS-OPR U1MING bij H. Biinnekamp, Bij den Heer de Bidder: van een Ilervormde, met de woorden God heeft mij gezegendf 100 M. V. voor de ongelukkigeu, watersnood lijdenden te Brakel en Pouderoijen 20; B. 25; N. N. voor den Bom melerwaard 27.50.N. N. voor de ongelukkigen in den Bommelerwaard 1 pak kinderkleederen en 2 voor de noodlijdenden in den Bommelerwaard 5l A. V. 40; P. G. voor den watersnood 12.37 X. Y. Z. 4 Oostenrijksche Coup, en 1 d°. W. S. 13.59 A. M. 10 B. H./25Charitatis ergo 20; opbr. eener kleine Loterij bij Y. K. 4.25 C. G. W. /10;S./ 5; in de Bus 5.35; P., voor Gelderland, /2.50;Wed. X. X. 1 coup, f 3.09. Te zamen/ 330.65|. 1 a f 2 i 10 VROEGER Mev. van ALPHEX. 15. FEE J%T 11 A TH J I T. 15. A. Wiilf. Mtii af Maandag, i\ Januarij ecrslkomende. HE! it of TE HOOP Itoven Voor- en Aelitei'iiiiriier E E X K X E II T Bij de Commissie voor de noodlijdendeu door den Watersnood, is sedert de vorige opgave ontvangen: Bij den Heer Huydecoper.- (zijnde de giften, welke op den 11 dezer voor vijf ure des namiddags bij ZWE. zijn ingekomen.) C. S. J. f 25; X. X. per post 40; d. L. S. 100 N. N. 4 G. G. 10; M. S. 5; X. 10 A. A. v. d. K. f 4.98; F. Y. 10 A. L. en H. G. f 25 X. P. X. f 8.50; C. W. 2 coup, on een muntb. /'15.46|; v. P. twee bankb. 50 1). J. H. 60; F. 14. M. P 5; C. 11./ 5; eeue Weduwe 5; D. 10; C. v. S. in drie bankb. 500P. \V". 2X. B./ 5 M. v. V. f 2.50 A. B. f 2.50. In de buseen muntb. 10; X.X. 7.42 J. E. II. f 2.50;J. H. S./4.95; M. 10; W. F. W. f 2.50X. W. f 11.50; eene weduwe en bare dockter 10L. II. 5 N. X. Ps. 107 vs. 28 10 K. 25. Te zamen 1008.82. Bij den Heer Bai-on van Wassenaer Catwijck: Uit de Societeit de Plaats Roijaul f 68. Inschrijvings- lijsten 1002.47; F. S. pour les inondes 12.374 H. H. 5 N. X. 35.98 j Witte Societeit /83; Socie teit de Club f 15 V. D. 24.65; June main inconnue f 100 in een rouw-eouvert II. H. f 50. Te zamen 1396.48. Bij den Heer SE. Baron Maclcay van Ophemertvan den uitgever van den 's Gravenhaagsche Nieuwsbode 27.50 en een pak kleederen. Bij den Heer van BosseQ. Q. 20. In de bus 5 B. L. C. 10 B. N. /3.96; J. B. 10. Te zamen 48.96. Bij den Heer Mouton: van X. 5 een pak met zes dekens. Bij den Heer Baron van Aylva van Pallandt.- van W. f 50. Bij den Heer Jbr. J. Mockeen pak kleederen van Ex Animo f 10. Bij den Heer L. A. J. W. Baron Stoetvan de Freule v. d. H. 7 rokken4 bouffantes1 bruine mansbroek 6 dekens2 manshemden 5 borstrokken, 1 kinderkiel1 katoenen doek5 paar blaauwe kousen, 6 kinderbemden 1 kinderrok en twee zakken graauwe Erwtenvan Willem 40; O. 10 A. V. 10 X. 25. Te zamen 85. In de Bus bij den Heer van Gogh f 44.80. In de Bus bij den Heer van Hoogstraten.- van F. W. D. K. muntb. f 10P. O, bankb. 40 en 2.50W. B. een Gouden Dukaatdoor een jager /2.50 verschillende giften/76.65. Te zamen136.90. In de opgave van gisteren w.as nog verzuimd te vermeldendat eene tweede gift van 1 ton haring 4 vaatjes Ansjovis100 fl. Engelsche Ale en 100 bi-oodjes van 5 onsdoor den Heer Legelter be- schikking van den Heer Baron van Wassenaar was gesteld. Totaal3139.111. Vorige opgaven. - 6040.02|. Te zamen9179.14. Van de ontvangen gelden lieeft de Commissie achtor- eenvolgend bereids verzonden naar Gorinehem voor de noodlijdenden te BrakelPouderoijen en Zuilichem f 1025naar Zalt Bommel voor den Bommelerwaard 2650naar 's Hertogenbosclivoor de vlugtelingen uit den Bommelerwaarddie aldaar en te Heusden zijn aangekomen1000. Zij heeft reedsvoor het grootste gedeelte berigt ontvangen van de ontvangst en van de doeltreffende bestemming, aan die sommen gegeven. Zij is gaarne bereid om ook de giften en goederen, welke men ter harer beschikking mogt willen stellen naar de overstroomde landstreken te zenden, en be- veelt de belangen der noodlijdenden bij voortduur aan. 's Gravenhage, 12 Januarij 1861. De Commissie voornoemd P. P. vax Bosse JE. Mackay vax Ophemert T. C. R. Huydecoper, J. Herman he Ridder J. Mock, van Wassenaer van Catwijck P. F. W. Mouton, F. W. J. van Aylva van Pallandt J. C. T. VlGELIUS L. A. J. W. Sloet, G. M. van der Linden. De ondergeteekende door eene geachte hand uit Herwijnen aangezocht zijndeheeft zich bereid ver- I klaard tot het ontvangen, en daarna zoo spoedig doenlijk opzenden van deksel, kleedingwollen of linnen goed, hetzij al of niet gebruikt, en hetwelk men voor on gelukleigen door den WA I'M It SNO O It zou willen afzonderen, het zal hoogst welkomzijn, dewijl velen dier ongelukkigen zoo menschen als kinderen schier zonder kleeding of deksel opgenomen zijn. 's Gravenhage A. H. BAKHITIJZEX. den 12 Januarij 1861. Boekh. in de Hoogstraat. Louis Liinftura; en L X°. 38, berigten, dat zij de nog voorhanden zijnde WIXTERGOEDEREX tot veel rerminderde pi-ijzcii uitverkoopen zooals: 2 eh Zwarte en Gekleurde Mantellakens van 75 cts. de el en liooger; Witte, Roode en Blaauwe Baaijen van 0(1 cts. af, 5/4 Flanel 25 cts.; Gekleurde en Grijze Lama's, van af 15 cts.; Wollen en Chitseu Dekens 3.50; M.dton Dekens 90 cts.Echte Amerikaansche Overschoenen f 1; Zwart Fluweel 35 cts.Halfzijden dito 1 Zijden Fluweel van 3 en hooger en nog eene fraaije colteciie Japonstoffen van 32 j cts. af. Voorts is bij hun steeds voorhanden Zwarte en Gekleurde Lustre en Parainatvan 25 cts. en hooger, Haarlemmer 14 cts.Servetgoed en Oogjesgoed 14 cts.; Watertwist en Graslinnen 15 cts.; Halfliimen Zakdoeken van 1 het dozijn Cages en Overtrokken Rokken 2.25. Ook hebben zij ontvangen eene groote sorteering Zwarte en Gekleurde echte Lyonsehe Zijden voor Robes. HQ Oost- en Westimlische ITitriistingeii worden in den kortst mogelijken tijd, zeer net bewerkt lit U. afgeleverd. zpn wij weder in de gelegenheid, om het geeerde Publiek eene partij fijne Witte Katoenen en Echte Liniieii Goederen, tot nimmer gekende lage spotprijzenaan te bieden. Daar, door het ongunstio-e -saizoende liandel nret was zoo als dezelve zijn moest, en daardoor de Fabrikanten met hunne Goederen ipgestapeld bleven zoo hebben ivij van'eenige der voornaamste Fabrikanten eene rnassa Goederen ontvaiwen m tegen coxtant geld, ver beneden fabrijksprijzento verkoopen; alleenlijk is deze hoofdoorzaakom lutnne ■'abrijken gaande te liouden, en de arbeidende klasse werk te verschaffenom in hunne zoo dringende be- meften te voorzien. Xiettegenstaande de ongelooflijk lage prijzen, zal aan ieder kooper eene extra korfing an a pet. daarenboven toegestaan worden. Prijs-Couranten zijn aan het Magazijn voor een ieder verkrijgbaar. Eene groote partij echte Fransche Krimpvrij Flanellen voorradiga 50 cents. Daar de Goederen volgaarne aan huis ter bezigtiging worden gezonden, zoo verzoeken wij het geeerde Publiek beleefdelijk, ton einde een ieder volgaarne op tijd en naar wensch te bedienen, om de ItcxtelliiiRCii den dag te voren op te geven en tijd en uur te bepalen. Eene fatsoenlijke Weduwete eergierig om haren nood kenbaar te maken lijdt met hare beide kinderen nijpende armoede. Die iets mogt willen bijdragen tot leniging, wordt verzocht zulks te doen bezorgen Stations weg, n°. 47. iJinleersijde. MAAXDAG de overgeblevene Wollen en Maaijetteii volgens dit Dagblad van den 9 dezer. DIXGSDAG alle Artikelen voor het Borduren bestaande in lange strengen Borduur- katoen a la Croix van 1.44 't dozijn voor 0.72 knotjes a la Croix van 60 cts. voor 41 "cts. 't dozijn gekleurde Borduurkatoen van 60 cts. voor 20 cts. 't dozijn, kluwen op fal van 1.80 voor 80 cts., klossen' op fal van 1.50 voor 85 cts., groote kluwen Ilaakkatoen van 3 voor 1.80, gekleurde kluwen voor Beurzen van 84 cts. voor 50 cts.Fil au Petit Tambour van 60 cts. 't dozijn voor 30 cts. Ilffitei-xijdf. HEEREX-, DAMES- en KIXDER-WIXTERHAXDSCHOEXEXen de voorraad echte winterhandeii-jEeep uit de Fabrijk van Rosendaelvan 30 cts. voor 15 cts. 1500 Blaauw gedrukte lira gen 5 cts., Gekleurde Zijden Jtlutsen-Llntjes18 el 6 cts. Langs dezen thans gebruikelijken weg, geeft de ondergeteekende aan alle belanghebbenden te kennen die in de jaren 1859 en 1860 met den Heer II. AM- MERLAAX, wonende te Wateringen hebben gecon- tracteerd tot het stellen van Plaatsvervangers of Xummerverwisselaars bij de Xationale Militie, om wegens alle reclamen welke ten hunnen las ten mogten ontstaan, hetzij voor aanschrijvingen tot het stellen van vervangende Plaatsvervangers of Xummerver wisselaars hetzij tot betaling van gelden hetzij van de Korpsen aangaande de stortingen van gelden, ten behoeve van Plaatsvervangerszij zich tot dat einde moeten vervoegen bij den ondergeteekendeten einde door hem aan al het bovengemelde hen worden vol- daan niettegenstaande de stortingen ten behoeve van Plaatsvervangers bij de IIoofd-Administratie der respective Regementen, voor gemelde ligtingen van de jaren 1859 en 1860 op den 2den Januarij van elk jaar door den ondergeteekende reeds hebben plaats gehad alsmede dat alle Plaatsvervangers en Xummer verwisselaars die door gemelden Heer H. AMMER- LAAX voor de meergemelde ligtingen van de jaren 1859 en I860 zijn aangenomen, hunne alsnog te goed liebbende gelden volgens contract kunuen ontvangen bij den ondergeteekende, uithoofde meergenoemde Heer H. AMMERLAAX zijne zaken, betreffende de Plaatsvervanging bij de Xationale Militie aangaande de ligtingen van de jaren 1859 en 1860, aan den ondergeteekende heeft overgedaan. De Ondergetee kende beveelt zich tevens bij voortduring in de gunst van alle belanghebbendentot het stellen van Plaats vervangers en Xummerverwisselaars voor |de ligting van 1861, met wien zij naar verkiezing omtrent de betaling van het aan te gaue Contract kunnenonder- liandelen. Adres: 'sGravexhage Spul, 265. HOOGSTRAAT, van eene bijzonder groote partij soliede WAAROXDER ZEER VOORDEELIGE LAPPEX, tot zeer laag gestelde prijzen een goedhecht en sterk weldoortimmerd HUIS met TL1\voorzien van alle gemakken tot eene welinge- rigte woning behoorende staande en gelegen op eenen fatsoenlijken stand binnen 's Gravenhage. Tebevrageu bij den Mr. Verwer de HeerPaveljoensgracht, n°. 9. in de BOEKHORSTSTRAATn°. 18, een Iluurprijs f l.OO per week. Men VERLAXGT ter oppassing van een IIKEH die voor zijne gezondheid eenigen tijd in het Zuidex van Frankrijk gaat doorbrengen van middelbaren leeftijd en van goede getuigsehriften voorzien. Hij, die eenigzins met de Fransehe Taal be- kend is zal bij voorkeur in aanmerking komen. Aanvragen met franco brieven met opgave waar men informatie kan verkrijgenonder het nommer 649, aan het Advertentie-Bureau van H. Xijgh, te Rotterdam. leu overstaan van den te 'sGi-avenhage reside- renden Xotaris VAN WANINGzal op Zaturdag, den 26 Januarij 1861, des voormiddags ten 10 ure, ten huize van den Kastelein Trij se naarin het Koffijhuis genaamd Belvederete Scheveningenin het openbaar worden geveild en verkocht X°. 1. Eene VISCHSCHUIT, oud 8£ jaar, ge naamd Petronella Jacoba, gevoerd door den stuurman Gerrit Bloken X°. 2. Eene VISCHSCHUIT, oud 10^ jaar, go- naamd Jan van der Harst van Duijnegevoerd door den stuurman Arie Bal. Beide ingerigt ter haringvangst en om over te loopen wel bezeild en met derzelver staand en loopend want, zeilen, ankers, kabels en netten, boomen, hoolden, staven en verder toebehoorenzoodanig dat alles op Donderdag en Vrijdag, den 24 en 25 Januarij, kan bezigtigd worden, mits zich aanmeldende bij ge- noemde stuurlieden die met de aan wij zing belast zijn. Xadere onderrigting is te bekomen ten kantore van den Xotaris van Waning voornoemd alwaar de voor- waarden der verkooping in tijds ter lezing zullen liggen Ten overstaan van den te 's Gravenhage residerenden Xotaris VAN WANING zal op Donderdag en Vrijdag den 24 en 25 Januarij 1861, des voormiddags, ten 10 ure, aan het huis in de Eerste Wagenstraat aldaar, n°. 14, in het openbaar worden verkocht Een deftige en good onderhouden IMtOEtDKL lioofdzakelijk bestaande in malionyhouten en andere Linnenkasten KabinetBoekenkastSecretaire Buffetten Commode, diverse TafelsCanape, Fau- teuils en Stoelen Ledekanten Beddeu Matrassen en Dekensstaande KlokI'endules en Spiegels Gordijnen, Smirnasche en andere Vloerkleeden en Karpetten Haard en Kagehelvoorts Oostindisch Saksisch en ander Porselein- Glas- en Aardewerk Ivoper- Tin- en Lakwerk eenige Boeken waar- onder Bijbel van van der Palmde werken van Cats en eindelijk eene fraaije partij Goud-en ZilverwcrK waaronder KandelaarsTheeservies en Tafel- en Dessertzilver. Alles te bezigtigen op Dingsdag en Woensdag, den 22 en 23 Januarij 1861, van des voormiddags 11 tot des namiddavs 3 ure.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Dagblad van Zuid-Holland | 1861 | | pagina 3