WATiaEtSMT OOB. $S eiilaifiye Landgeitooten! Ds.de RIDDER berigtdat de giften voor Ds. Carlierdoor hem later vermeld en aan het adres bezorgd zullen worden. Sedert de vorige opgave, is nog bij de Commissie voor de noodlydenden door den Watersnood ino-e- komen: Bij den Heer I uij decoperis op Vrijdag na 5 ure des avondsnog ingekomen van S. B. per p ,st buiikb. 60; een quadrille gezelschap 50; A. J. bankb. 25 H. (of X) Z. 2 muntb. 20 N. N. 2 bankb. en 1 muntb. f 110; een pakje, waarinhulp naar vermogen f 18, en verdiend loon f 2, te zamen/20; N. N. f 2.50. Op Zaturdagden 12: van I', li. muntb. en f 5 te zamen f 15 A. J. 11. 1S. V. J. coupon 2.47^ C. P. coupon 2.47^M. 1 muntb. en f 5 te zamen f lo G. v. A. f 6 H. L. W. 1 coupon en 1, te zamen f 13.371; Q. b. f. fq. s. 3; R. D. muntb. f 10 X. X. f 6 X. bankb. 25 J. K. muntb. 10; A. Z. muntb. 10; ,T. (of S) G. d. M. coupon f 4.95 zonder letter muntb. 10N. N. coupon 9.90 twee dienstboden/ 5; zonder letter bankb. E. 4688,' f 200; J. M. v. L. 1 bankb. en JL nin.'Ath to zamen - J. K. 1 (TT J. d. Z. 7.50 en H. L. d. Z. f 5, te zamen 22.50; E. C. bankb. f 60; O. 1 bankb. en 1 muntb. f 50 J. d. Z. muntb. 10 J. A. d. Z. muntb. 10. Uit liet zieken fonds en ver- dere bijdragen der werklieden van de Anna Paulowna Meubelen Fabrijk f 67.50; zonder letter muntb./ 10; K. muntb. 10 W. B. bankb. 100 M. J. P./ 10; J. C., postm. Yoorburg bankb./2b; A. B. M. muntb. 10; van 5; W. II./ 10; H. (kinderen) f 2; P. K. f 7.50; P. L. muntb. f 10. Op Zondagden 13 van v. B. 2 coupons f 90een onbekende 1 bankb. en 1 muntb. 50; J. G. /2.50; X. muntb. 25 eene weduwe met 5 kinderen/3.5o; v. G. en H. bankb. en 5te zamen f 45 v. H. J JO; K. eene dienstmaagd 1 voor de waternood- lijdenden 10 F. K. K. muntb. 10; eene familie O. M. en H. K. 3 coupons 4.95; Fn, bankb. /100; v. V. 9.50. Eenige leerlingen van V. 12.67; J. L. 5 J. L. een dienstmeisje J 2.50 Q. Q. coupon 3.09H. B. 2 coupons 24.75 v. K. bankb/" 100; C. D. H. bankb. 25B. M. en M. S. 2 coupons en 1en van de kinderen 0.50te zamen f 3.97 en A. J. K. (of Q.) f 5. Verder is bij hemsedert Vrijdag avond, nog in de bus gevondeneen bankb. zonder letter 25 Q. S. bankb. f 100 H. O. f 5 A. L. f 5H. B. J 2.50 en aan losgeldwaaronder f 2.50van A. J. Z militalrde som van 16.25, makende sinds Vrij dag alhier te zamen f 1793.15. Nog is door hem ontvangen en terstond naar de commissie te Zalt-bommel opgezonden een groot pak met diverse kleedingstukkenD. M. van een gewezen volontair. NBin de laatste aankondiging is eene kleine vergissing ingeslopenvan X. 10moet zijn f 15. Bij den Heer Baron Mackay van OphemertQ. V- f 10; Mr. A. L. G. R./25; M. v. G. /'50; U./4.95; D. J. 25 G. L. f 10; Z. N. f 25; A. S. i S. N. L1./ 12.37^; P. B. B.uit zijn spaarpot, 1 N. N. 25 H./10, D. V. S., v. S.en S. 15 B. S. f 40 Z. d. Z. f 10 A. en H. 4.95 Bn. v. II. 60H. 60 leerlingen der Societeitsschool f 23 M.Z.J 15; C. van B. 25 J. B. M. /4 voor Gel- derland en N. Brabant, v. A. f 10 N. N. 20 collecte onder werklieden, Matth. VIIvs. 12, f 1.10; P. N. 4.95 N. N.Fred. Illvs. 14 10 C. D.' B- S. f 20 spaarpenning van een weesje wier ouders bij den watervloed van 1855 groot verlies hebben ge- leden f 5. Te zamen J 538.70. Bij den Heer Baron van Wassenaer Cativijck: de Witte Societeit f 37.50 Societeit de Club 10 en 20 francs te zamen f 20II. 100 M. V. S./10 C. B. 25 p. p. p. 1 Mr. W. 11. Ward 10 Mr. Frank Mowatt and Mr. William Luthum f 12.50 inschrijvingslijsten f 247.50. Totaal 463.50. Degitt, in het Dagblad van 12 January vermeld, onder lett. N. van f 50, was ingezonden onder het teeken Bij den Heer van BosseIn de bus gevondenvan H. H. f 10; eene gift 15 diversen 9; P. Q. 10 v. M. 10 J. en P. f 5J. J. P. 50 W. T. N. (of W. F. N.) f 10; Mr. d. G. 3 Coup. Russ. spoor- wegente zamen f 17.70 en een pak kleederend.V. 6 wollen dekensM. M. en N. N. een groot pak by den heer Jhr. Mock: J. GID: F. f 1 K. 5; doctor E. j 10; M. v. d. K. 25; II. 60; Thierry en Mensing qq f 3in de bus gevonden /'3.50 Te zamen 117.50. Bij den heer Vigelius: 11 Jan. 1861, II./5; B. 10; v. d. L. f 10 en twee winterjassenv. C. 4; B. 10; in de bus gevonden 30.52; 12 Jan. 1861. Henri P. y'4.95; R. H. f 3A. G. 10; opbrengst eener collecte bij Z.L./21.25; J. G. V. 2.50; in de bus gevonden f 1.01M. E. en J E /4; G./10; N. Y. 40.60; K./9.40; D. H. 2.474- Te zamen 178.70|. Bij den Baron van Aylva van Pallandt.- van Z. K. H. den Prins van Oranje f 500; N. N. f20;H. v.E. f 10. Te zamen f 530. Bij de Baron Sloet.- van de werklieden van de Fabrijk van Sterkman 80.121van de dames v. d. V. eenige kleedingstukken; van Mevr. v. d. II. rijst, gon erwtenboonen kofiijAvorst, alsmede kleederen en dekens. B j den heer van Gogh .- in de busin specie f 12.91 C. W. R. Charitas 5. Te zamen 17..91 B j den hear van lluogslrate/iin de bus 4. In de A'lffsT'tentle, geplaatst in het Day Wad van den liden, onder de giften bij den heer de Ridder inge komen is door eene drukfout gesteld van een her- vormde enz.. moet zijn: van ten stervendemet de woorden God hee/'t mij gezegend. In liet Dagblad van den 12 dezeris eene gift bij len heer Mouton ingekomenvermeld onder lett, N noet zijn S. en S. Totaal 4249.15| Van vorige opgaven. - 9179.14. Reeds ontvangen. 137418 30. De gelden worden geregeld naar hunne bestemmiirr verzondenen besteed tot aankoop van dekkin'7 bleeding en voeding. 'sGravevhagf. 14 Januarij 1861. De Commissie voornoemd P. P. van- Bosse, vE. Mackay van Ophemert T. C. R. Huydecoper J. Herman de Ridder, J. Mock, van Wassenaer van Catwijck P. F. W. Mouton F. W. J. van Aylva van Pallandt J. C. T. Vigelius, L. A. J. W. Sloet G. M. van der Linden. kleederen en eendeken;Dames v. d. S 25F./12.372, een pak kleeren voor de noodlijdendenX. O.voor Heusdenf 10. Te zamen 184.07|. v. J. een blaauwe gesloten kist, gemerkt No. 1. Bij den Heer de Biddervan V. S. f 10F. C H 2.47* B. 1.231B. X. S. 3.96 van een weinig vermogendedankbaarenz. 12.371 F. G. f 5 N. N. 100 N°. H voor de noodlijdenden in de nu reeds overstroomde polders met belofte van het later nog te vermeerderen f 5; H. J. W. 2.50; J. K. f 0.50K. f 4.95 een pak kinderkousen en kleede ren; V., postmerk 'sHage, 10; P. V. G. 3 iemand die onbekend wil blijven f 2.50C. f 10 N°. 8 0-55; M. 3X. f 10; voor den Bommeler- waard f 25; R. 20; van den uitgever van dit Dagblad Van de gezamenlijke werklieden van Q. W. f 10 in de Remonstrantsche Kerk, geeollecteerd voor de ongelukkige door den watersnood ons dagelijksch brood geef ons heden) f 12.371voor Brakel 1; voor de noodlijdenden door den watersnood 2.50 van oris voor den watersnood 2.50; D. J. G. 8.50; Az. gevolg der predikiug 5; S. v. K. f 4.47; een onbekende 10; C. S. door den invloed der predikiug enz. /'2; C. A. L. ddn pak kleederen; in de bus gevonden M. M. 1.50 aan geld/24.60M. P./10; van J. C. H. een gebreide deken van de kinderen van domine de Ridder, ter verloting voor de noodlijdenden (de loten hiervoor zijn a zestig cents verkrijgbaar bij Domind de Ridder Laan n°. 24). Tezamen f 331.49 Bij de dringende behoeften onder onze door den Watersnood geteisterde medeburgers, hebben ook de ondergeteekenden zich vereenigd tot het bijeen- brengen en verzendeu van dekkliig- en kleeding stukken; zullende zij met erkentelijkheid ontvangen en bezoigen alles wat haar te dien einde zal geworden. 's Gravenhage 14 January 1861. Mevrouw IIuijssen v. Kattendyke, Bezuidenhout. Mevrouw Elout v. Soeterwoude, Huis ter Noot. Mevrouw Mackay v. Ophemert, Vijverberg. Mevrouw Douairiere v.Hogendorp, Ileerengracht. Jonkvrouwe M. C. Dedel, Voorhout, De ondergeteekendegezien hebbende, de verschil- lende aanvragen om kleedingstukken voor de Ongelukkigen door den WATERSNOOD, en door verscheidene Dames aangezocht, om zich te willen belasten, met het in ontvang nemen en verzenden van filekens, geinaakte Kleedingstukken en fteld tot aankoop van goederen, verklaard zich bij deze ten voile bereid, aan dat verlangen te voldoen, en zal van de ontvangene goederen en gelden opgave doen in dit Dagblad. M. J. W. GEVERS DEYNOOT geb. vAN Limburg Stirum. Alexanderstraat n°. 9. Gorinchem, den 9 Januarij 1861. le midden van voorbeeldelooze watergevarencie onze stad van alle zijden omringenkliuken reeds luide noodkreten der aan alles gebrek lijdende be- woners van den overstroomden Bommelerwaarden het is ten gevolge van dien, dat wij hebben gemeend te moeten voorzien in eene erkende behoafte tot vorming van eene alyetneene Commissie ter leniging van de rampen ontstaan door Watersnood, Om te voorzien in dien zwaren nood roept dea/je- meene commissie ernstig en dringend in, de kracht- dadige hulp van hare liefdadige landgenooten. Reeds is zij door hare stadgenooten in staat gestehl om onderscheidene booten met levensmiddelen', klee- ding- en dekkingstukken at te zenden naar de over stroomde dorpen die zoo nabij onze stad gelegen zijn, en zullen die toezendingen onvermoeid door°andere worden gevolgd. In deze onze pogingen tot leniging van zoo drin gende behoeften, rekenen wij op de hulp en oader- steuning van velen. Daar, waar duizende hulpbehoevenden aan alles gebrek lijden en van alles moeten worden voorzien zal een beroep op de weldadigheid van alle onze land genooten wel niet te vergeefs geschied zijn. Alle liefdegaven lietzij in goederen of in o-eld zullen door de algemeene commissie worden ontvangen en aangewend ten behoeve van hen die door waters nood worden getroffen en zal daarvan openbare ver- antwoording geschieden, ook in dit Dagblad. De algemeene watersnood-commissie te Gorinchem. ViRULlJ Verbrugge, Burgem. en Lid der Staten van Zuidholland. M. F. Boonzajer, Notaris en Wethouder. Jhr. F. Wttewaall van Stoetwegen, Majoor Garnizoens-Commandant. ^B". P. Romeijn Districts-Schoolopziener. Mi-. .1. R. E. Uytermark Rietvelt, Regter- Plaatsvervanger. Mr. G. Matthes, Procureur bij de Arrond.-Reo-tb. j'011- VAN" Andel Lid van den Gemeenteraad II. iLLEMSTEiJxI^id der Staten van Zuidholland A. J. Tret. A. J. van de Water. Di. C. v. Es v. d. Andel Lid van den Gemeenteraad. A. Blankers, Lid van den Gemeenteraad. N. C. Frohn. II. van Maaren Jz. Mr. C. Diemont Advocaat. A. F. Visser Lid van den Gemeenteraad, Thesaurier der Commissie. A. G. W. Boll, Gemeente-Secretaris. Heusden, 12 Januarij 1861. In den oogenblik zijn binnen deze stad, tellende p. m. 2300 inwoners, reeds 332 noodlijdenden, uit den naburigeu Bommelerwaard, in de huizen van vele Ingezetenen, de Hervormde Kerk en Militaire Kazerne opgenomen en in den dringenden nood wordt uooi C omm i s saris sen van voeding, huisvestino* en verwarming voorzien een geneesheer is daaraan toe- gevoegddoch de behoefte voor dit allesis en blijft zeer groot en vordert voortdurend hulp op alle mogelij ke v ijze zoo hebben zich ook eenige Dames alhier ver eenigd om voorwerpen te vervaardigenen anderen buiten deze plaats mede daartoe op te wekkenten einde eene Loterijten behoeve der Noodlijdenden daar te stellen. Volgaarne heb ik op mij genomen een beroep daartoe op de zoo bekende liefdadigheid onzer Neder- landsclie Vrouwen te doen. Alle voorwerpenvan welken aard ookzullen dankbaar worden aange- nomen om die zoodra do gelegenlieid van verzendtng daar zal zijn, die aan mijn adres tekunnenopzenden. Inmiddels zullen zich de Uitgevers van dit Dagblad ol enkele ingezetenen zich wel gelieven te belasten met de voorloopige ontvangst van Voorwerpen voor die Verloting bestemden met mij zich in betrekking willen stellen om daaromtrent een en ander te regelen. J. A. GERLACH, Jr., Lid der Prov. Staten van Noordbrabant Notaris te Heusden. De Heeren Mr. ,1. F. A. LEESBERG, in de Jan- HendrikstraatC. J. JI I in het Hooge Westeinde en H. van REIJN, in de Oude Molstraatn°. 5 en Hooistraat, alsmede de Uitgevers van dit Dagblad hebben zich, ingevolge van bovenstaand verzoek bereid verklaardde Voorwerpen en Giften voor rre- zegde Loterij in ontvangst te nemen. Gorinchem, den 12 Januarij 1861 De ALGEMEENE COMMISSIE ter leniging van de ram pen ontstaan door Watersnood heeft zich in persoon overtuigd van de rampen in den Bommelerwaard. Vele vlugtelingengaat zij heden afhalen en in Gorinchem verplegen. De commissie werkt zoo wel voor den Bommelerwaard als voor alle andere streken die overstroomd zijn of nog mogten worden. in overleg met den heer W. C. M. BEGRAM, Lid der Tweede Kamer. \ederlanders helpt De algemeene watersnoods-commissie te Gorinchem. Viruli.t Verbrugge, Burgem. en Lid der Staten van Zuidholland. M. F. Boonzajer, Notaris en Wethouder. Jhr. F. Wttewaall van Stoetwegen, Majoor Garnizoens-Commandant. Mr. IRomeijn Districts-Schoolopziener. Mr. J. K. E. Uytermark Rietvelt, Regter- Plaatsvervanger. Mr. G. Matthes Procureur bij de Arrond.-Regtb. Joh. van Andel Lid van den Gemeenteraad. H. M illemsteijn Lid der Staten van Zuidholland A. J. Tret. A. J. van de Water. Dr. C. v. Es v. d. Andel Lid van den Gemeenteraad. A. Blankers, Lid van den Gemeenteraad. N. C. Frohn. II. van Maaren Jz. Mr. C. Diemont, Advocaat, V. IY isser, Lid van den Gemeenteraad, Thesaurier der Commissie. A. G. W. Boll Gemeente-Secretaris. Bij vonnis der Arrondissements - Regtbarik to 's Gravenhagevan den elfden January 1861 is MICHAlili A.LTEW ISSC1HER Logementhouder en Restaurateur te 's Gravenhageverklaart te zijn in staat van Failllssementmet bepaling, dat hetzelve gerekend wordt te zijn aangevangen op den 10 Januarij 1861en zijn daarbij benoemd tot Regtercommissaris de Edel Achtbare Heer Mr. J. C. van de KASTEELERegter in de Regtbank en tot Curator Mr. HENDRIK REIJERSProcureur bii de Regtbank. 's Gravenhage 12 Januarij 1861. II. REIJERS. De onderteekenaars der Circulaire tot eene hier ter stede op te rigten naamlooze VEMOOTSCHAP onder de benamingvan Geavenhaagsche Meel- en Broodfabeijle noodigen U als inschrijver uit tot het by wonen eener Vergadering, te houden iu hot gebouw op het Buitenliof, n°. 37 (Schoollocaal van het Departement der Maatschappij tot Nut van t Algemeen) alhier, op Dingsdag, den 15 Januarij 1861 des avonds ten half achture, om kennis te nemen van den uitslag hunner aangewende pogingen tot het be- komen van inschrijvingen en te beraadslagen over verdere te nemen maatregelen. F. L. der KINDEREN. Th. F. SCHILL, GOEKOOP Dz., J. J. van KERKWUK.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Dagblad van Zuid-Holland | 1861 | | pagina 3