DES CIIEDIAEES EX MARBRE, DES MEUBLES DE LUXE, WATERSNOOD. DES GAISSES D ASSURA1NCE CONTRE LINGENDIE, WATERSNOOD. Hiniicnliimlsuiie 40J 474 441 101| 74 94| 89 38f 21| 604 Vol Jltiiiteiilandsclie flSeiii'sbei-i^ten. 14 A U V E St T E Jf T a E A. Hue dite JliY BlOl I IT49, Ia E O Jfl TE-H E Y 'Ma E Sta JYIae§li'iclit JOSEPH MPHSTER, a Rureinnnde tplESIIERS A A.Y OKAY Sir. a Itui'eiiioiale. "oT/rjolr'"' P°Ml0 1 le°r f,i" vo'r 'es diver, modules de leurs fabrications '"c"-a. nockER, AJ18TERDAH Nederland. Werk. Sch. 24 pet. 63 Dito dito3 Dito dito Han d el - Maa t sclm ppij 16 January. 4 3 75i 98 ft 63 df 754 98 A 63 A Spanje. Nieuw 3 0 thans Binnenlandsche Portugal. Te Louden 3 Rusland. Bij Hope en C°. 1798 en 1816. 5 Dito 1828-1829 5 Dito 1840 4 Stieglitz4 Dito 1854 Dito 1855, 6de Serie. Engelsche 1860. Oostenrijk. Metalliek 1816-1852 Dito 1847-1852 Dito Zilver 1849-1854. Dito Zilv. Nation 38 f| 38f| 21| 60ff 45 fj 4544 FBAIKFORT 16 Jan. Metallieken5 Nat. Id Crediet Actien Wissel Amsterdam 38 j 47 119.— Consols Spanje I.O\lHi\ 16 Jan. 973 H IB1JS 16 Jan. Franscke Rente3 Binneriland Spanje3 id id14 67.25 DIAKENEN der NED. HERY. GFMEENTE brengen bij deze huunen innigen dank nan den menschlievenden gever der aanzienlijke som van/500, onder letter H, ten huize van den Advocaat-Diaken ontvangen ten einde daarvoor Hemden Dekens Stroozakken of Brandstof, in deze konde dagenaan huiszittende armen uit te reiken. Diakenen voornoemd C. A. VAN DEE KEMP, Advocaat-Diaken. P. M. VERHOEYEN Pz 15 January. Grootboekhouder. Het ROOMSCH - KATHOLYK PAROCH1AAL ARMBESTUUR van 'sGravenhage zegt bij deze den menschlievenden gever dank voor de bij hetzelve onder letter H, ontvangen milde gift van TWEE- aiO\»EKS» GULDEN met we Ike overeenkomstig het te kennen gegeven verlangen zal worden gehandeld. Wordende tevens dankbaar vermeld de outvangst, onder de letters d. a. k. d. z. a.van eene coupon Nat. Werk. Schuld ad f 11.85, als gift voor de R.-K. weezen en armen van 'sGravenhage. A. P. van LUCNEN, Yoorz. Th. van den BERGH, Secret. Het XedrrlfliiilsrhIsrafllfUch Arnibestuiir betuigt bij deze, zijn liartelijken dank aan den gever der onder letter H. ingezonden som van /'10b voor hunne armen. Het Armbestuur zal deze gift aanwenden volgens de bestemming die de schenker daaraan heeft willen geven. ASTWER1»E!V 16 Jan. Metaliek 5 id. National Binnenland. Spanje3 id. id14 404 47| IVEE1VEN 16 Jan. Metalliek5 National5 Wissel Londen 62.10 73.90 150.— Bevallen, van eene DOCH TE It, de Echtgenoote van H. HOPE LOUDON, geb. Baronnesse van Pallandt. 'sGravenhage, den 15 Januarij 1861. Heden overleedna eene korte ongesteldheidtot diepe droefheid van mij mijne Kinderen en Behuwd- zoori in den ouderdom van ruim 66 jarenmijn hartelijk geliefde Echtgenoot, de Hoog Edel Gestrenge Heer JOHANNES DIEDERIK KRUSEMAN, oud-Direc- teur-Generaal van Finautien van Neerlands-Indie, Ridder der Orde van den Nederlandschen Leeuw. 'sGravenhage, A. M. ROSS, 13 Januarij 1861. Weduwe Kruseman. Strekkende deze zoo tot algemeene als bijzondere kennisgeving. Heden overleed ons jongste Zoontje THEODORUS JOSEPHUS FRANCISCUS in den ouderdom van ruim negen maanden. 'sGravenhage, den 14 Januarij 1861. S. C. J. BOELEN, J. BOELENVolbregt. Heden overleed tot diepe droefheid van mij en mijn' eenigen Zoonmijn hartelijk geliefde Echtgenoot, J. van DAM den BOUMEESTER. 'sGravenhage, 15 Januarij 1861. W. J. DIEPENHEIM Wed. J. van Dam den Boumeester. Eenige kennisgeving. Heden overleed onze veelgeliefde oudste Dochter, MARIA JOZEFA, in den jeugdigen leeftijd van 16 jaren en ruim 4 maanden na tijdig voorzien te zijn geweesf van de Sacramenten onzer Moeder de H. Kerk. H. L. van der LAAN. 'sGravenhage, M. B. van dee LAAN, den 16 Januarij 1861. geb. Haring. De ondergeteekendegezien hebbende de verschil- lende aanvragen orn kleedingstukken voor de ongelukkigen door den WATERSNOODen door verscheidene Dames aangezocht, om zich te willen belasten met het in ontvang nemen en verzeuden van Dekens, gemaakte Kleedingstukken en Geld, tot aankoop van goederenverklaart zich bij deze ten voile bereidaan dat verlangen te voldoenen zal van de ontvangene goederen en gelden opgave doen in dit Dagblad. M. J. W. GEVERS DEYNOOT geb. van Limburg Stirum. Alexanderstraat n°. 9. Met dankbaarheid is voor bovengenoemd doel bereids ontvangen en reeds verzonden: A an K. 2 dekensB. 2 hemden1 vrouwen- borstrok1 vrouwenbroek1 baaijen dito, 1 baaijen borstrok C. 6 hemden en 5 dekensP. 6 paar wollen- kousen B. 1 schoudermantel2 paar kousen1 doek C. 1 schoudermantel6 paar zwarte kousen 4 wollen vrouwenborstrokken, 4 kinderborstrokjes, 5 pak kinder- kousjes W. 3 paletots, 3 jassen, 2 cabaaijen, 1 vest; J. T. V. 3 baaijen rokken, 3 ojestreepte rokken 3 wollen doek en 6 paar kindelkousjes, 13 hemden groote en kleine 3 borstrokken2 jakken 3 pakken kousen van Help liaar, die aan deze helpen wil, 1 wollen dekeneen pakinhoudende 6 paar kou3en 6 dito voor kinderen, 3 ponnetjes, 3 roode baaijen vrouwen borstrokken3 dito vrouwen-broeken 3 baaijen vrouwenrokken1 schoudermantel, 2 bombazijnen broeken, 2 dito jongeusborstrokkeuO. een munt- biljet f 25 N. N. N. f 10 C. 25 onderscheidene giften/9; en verscheiden stuks beddengoed en lakens Ten gevolge van het berigt in het Dagblad van den 14 dezer geplaatst, heeft de ondergeteekende ten be- hoeve van de door IVatrrsn00<1 noodlijdenden van Herwijnen, de volgende giften ontvangen en reeds op- gezondenals: van de Dames D. P. S. en A. B. C. vier pakken kleedingdeksel en mondbehoeftonD. een pak kleedingstukken Z. O. J. een dito O. een dito; S. N. een dito; N. N. een dito; V. B. een dito; K. B. een ditoS. wollen dekens enz.zonder letter een pak kleedingstukken. Ofschoon Herwijnen niet door dijkbreuk geleden heeft, is die streek slechts door krachtdadige inspanning der Ingezetenen beliouden mogen blijven; maar des- niettegenstaande zijn vele huizen benedendijks geheel onder water gezet of vernietigd geworden, waardoor velen der arme bewoners volslagen gebrek aan voedsel, kleeding en dek hebben, zoodat bovengenoemde giften steeds met de grootste dankbaarheid zullen ontvangen worden en men hen verder aanbeveelt. 'sGravenhage, A. H. BAKHUIJZEN 16 Januarij 1861. Boekli. Bij de Commissie voor de noodlijdenden door M atersnood is sedert hare vorige opgaven wederom ontvangen Bij den Heer Huydecoper op Dingsdag den 15den: van A. J 1van de werklioden van van ileffen f 2.45} van de leerlingen van Mej. v. d. M. M./40A. P. S. bankb. 100twee zondaren etcbankb. f 40; A. Z. muntb. f 10 zonder letter muntb. 50 X, Jacobus II, vs. 1517 4 muntb. /'40 F. bankb. 25, W. muntb. 50; zonder letter f 5; P. v. d. T. 5 J. B. V.te Brussel 35 M. d. S. 2.50 en van haar dienstmeisje/0.50 P. S. f2.50 van de kinderen op de Diakonie-school 25.80; iu de bus, van cathechisanten en aiuleren f 14.50. Tezamen /'149.254. Verder zijn bij hem ontvangen de volgende pakken als een van Dr. v. B. een pak nie. hemden en kleeding stukken 2 mudden grutteu, ieder 80 Ned. u.'van iemand, die onbekend wenscht te blijven; een Colli, waarin een pak allerlei oude kleedingstukken en een pak met tapijt- en kleedengoed tot dekkingonder letter A een pak met vrouwen-borstrokken en rokken een pak, Y. van een volontair, pantalons etc.; een pak van vier gewezen leerlingen Matth.'XXV, v s. 36, met meisjes hemden, welke naar de commissien te Zalt-Bommel en Gorinchem zijn verzondeneneindelijk nog een mand met kinder-, vrouwen- en mansgoed, dekens en J 10.734, onder letter B aan den Heer Jongeneel, te Utrechtbestemd voor de noodlijdenden te Herwijnen. Bij den baron van Wassenaer van Catwijck: van H. K. H. Prinses Hendrik der Nederlanden 150; inschrijvingslijst 100 de societeit de Plaats RoijaaL f 60 n°. 671van II. Sinn f 25 van de Witte Societeit f 5 mevr. C. W. S. f 2.50; in de bus gevonden2. Te zamen/344.50; alsmede eene vrouwen winter japon. Bij den heer Baron Mackay van Ophemertvan C. v. B. voor de noodlijdenden uit den Bommelerwaarddie verpleegd worden te Heusden 25 Y. Z. 2 bankb. 50 een muntb. n°. 321 a /50 dienstboden van den heer S. f 1H. E. B. 2.50 en 4 paar wolen kousen. Te zamen f 131.50. Bij den heer van Bossevan E. C'./lOO; in de bus f 5. Te zamen /"105. Bij den heer Jhr. Mock: van E. v. V. f 40. Bij den heer de Ridder: van N. N. eenige klee dingstukken on f 5 B. L. een pak kleederen C. H. M. twee coupons te zamen f 18.56 X. Y. Z. fib post- merk 'silage, 2 coupons, te zamen f 2.97; J.'II. F. 5A. Q. M. een pak kleederen X. ter beschikkino- van den predikant te Pouderoijen 12.374; mevr. F. een pak kleederen; in de bus gevonden /6.25. Te zamen f 125.154- Bij den heer Baron van Aylva van Pallandtvan he 1 huispersoneel van Z. M. den Koning 251.41 een onbekende f 10; N. C. Lardinoisancien armurier de S. M. le Roi des Pays-Bas, a Libge, fr. 50, /23.75. Te zamen f 385.16. Totaal Van vorige opgaven. Reeds ontvangen. 'sGravenhage, 16 Januarij 1861. De Commissie voornoemd P. P. van Bosse IE. Mackay van Ophemert T. C. R. Huydecoper J. Herman de Ridder, J. Mock, van Wassenaer van Catwijck P. F. W. Mouton, F. W. J. van Aylva van Pallandt J. C. T. VIGELIUS L. A. J. W. Sloet G. M. van dee Linden. 1,480.57. - 14,785.854. 16,266.424. E T AUTRES OBJETS D E MARBRERIE des Ateliers de Avec incrustations et autres de la Kabrique de ET de la Fabrique de Sedert gisteren ontving ik weder 1°. Allerlei pakken met dekens, kleedingstukken enz als van: R.; mevr. de L. v. W. (twee groote pakken) C. en M. (iwaarbij ook twee hemden van de dienstbode) J. C.eene Weduwe (weinig maar uit een goed hart) N. N.; mevr. HC. P. F. [pour les Pauvres Inondes A. B. C. (grutten, klompenenz., enz.); Q. X Pp. Qq.Q. X. X.N. N.M. E.H.E. G. [van eene dienstbodedie voor een kind moet werken met f 0.50)N. N. C. E.A. W. N. N.L.N. N. N. N.M. A. v. G. niet uit overvloed)-, Wed. C. H. (behalve eene mand met kleedingstukken no<* f 1 uit den spaarpot van Bertha en Rosalia)van" eene Huismoeder (luijers en ander kindergoed); E. M. D. (behalve een pak goed nog een pak kinderkousjes uit den spaarpot van een zevenjarig knaapje)een bijzonder groot pak zonder teeken er op eene Weduwe (wollen luijers en kinderdekens)Mevr. B. (een pak kleedingstukken te bezorgen aan den heer van Maaren te Gorinchem)N. N.N. N. 2°. Aan geldstvaarde.- R. Z. (twee dienstmeisies) f 2.50 C. P. F.f 6 F. B./2.50; E. G. (eene dienst bode die voor een kind moet werken) 0.50C. E. 2.50 uit den spaarpot van Bertha en Rosalia/ 1 F. K. S. f 2.50; Q. Z. (uit dankbaarheid) /"25; de schoolkinderen van den heer Luitjes f 17.12. Bij de openbare verkooping gisteren aan de Bank van Leening gehouden, heb ik, daartoe bijgestaan door de persoonlijke hulp van den heer F. en door de geldelijke van de heerenV. H.v. d. V. B. B. F. R.G. Z.L.H. Sell. V. J.C.T.'; H,M. G. Sch.tot een bedrag van bijna 300 aan goederen gekochtte zamen uitmakende drie welgevulde groote kisten. Ik heb reeds verzonden naar Gorinchem, Zalt- Bommel en 's Hertogenbosch 8 kisten en twee groote pakken met goederen. Heden avond gaat er eene nieuwe bezending weg. Wat in deze advertentie nog niet vermeld is, hoop ik morgen op te geven. 'sGravenhage, 16 Januarij 1861. J. C. ZAALBERG, Pz.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Dagblad van Zuid-Holland | 1861 | | pagina 3