X". 15. Vrijdag18 January, VAN ii u i t k m ij a m i>. DA LAD ZUIDEOLLAND EN SGRAVENHAGE. Dit Dagblad versclajnt dagelijksuitgenomen Zon- en Feestdagen. Prijs per drie tnaanden 5. Franco per post f 6. Brievenstukken en advertentien franco arm Iffy-em van dit Dagblad. 'rift der Advertentienvan 1—6 regels f 1.80, elke regal meet- 25 cents, behalve liet zegel.Groote letters naarmate de ruimtewelke zij beslaan. O U 1 T 8 C II L A K I>. fVeenen 15 Jan. De stand van zaken wordt hie; dagelijks moeijelijker. Uit Hongarye wordt gemeld dat er volslagen regeringloosheid begint te heerschen. Niet alleendat men weigert belastingen te betalen maar ook het in de Staatskassen aanwezige geld wil men niet naar hier opzenden. De verkoop van tabak geschiedt openlijk zonder dat de politie in staat is zulks te verhinderen. Voor de executie wegens wissel- schulden vindt men geen personen. Terwijl de Rijks- banknoten dagelijks in waarde verminderen worden de Kossuth-noten tot hoogere prijzen opgekocht. Men blijf't hier in het onzeker wat te doen, men denkt aan alles, behalve aan 'tgeen zekere redding kan aan- brengen. Zoo lang men het groote woord gelijkheid van alle onderdanen des Keizers voor de wet," niet wil uitspreken zoo lang blijft het Keizerrijk in ge- vaar, zoo lang zal de finantiele nood zijn ongunsti- gen invloed doen gevoelen. Daar men nu vreestdat dit woord niet zal worden uitgesproken voor dat het te laat is vermindert dagelijks het vertrouwen. Terwijl hier op den eersten dezer maand de infant Don Fernando overleedverneemt men thans, dat de graaf en graviu Moutemolin te Triest zijn overleden. Deze spoedige opvolging van drie sterfgevallen onder de leden der Koninklijkle familie van Spanje, verklaart zich daardoor, dat Don Fernando, terwijl hij aan de scharlaken koorts lijdende was, door zijne verwanten is bezocht. De graaf de Montemolin en zijne gade naar Triest vertrokken, werden aldaar door dezelfde ongesteldheid aangetast, en overleden een uur na elkander. I K A V K K I.I H. Parijs 15 Januarij. (Particuliere Correspondentie.) De telegraphisclie depeche uit Rome gisteren avond alhier ontvangen, met bijzonderheden nopens de on- derhandelingen tusschen Ivoniug Frans II en Cial- diniheeft de verwarring nog grooter gemaaktwelke hier reeds in de openbare meening omtrent Gaeta heerschte. Volgen3 die depeche toch, zou de Koning van Napels de voorstellen nopens den wapenstilstand hebben aangenomen terwijl de Piemontesche bevel- hebber zouden hebben geantwoord dat hij eerst de toestemming van Koning Victor Emanuel diende te vragen. Het is toch reeds uit de gelijktijdig door verschillende Italiaansche bladen gedane verklaringen gebleken dat het integendeel de Koning van Napels is bij wien die voorstellen een weinig gunstig onthaal hebben gevonden terwijlgelijk ook ik meldde Koning Victor Emanuel in Frankrijks voorstellen ge- noegen nam. De Constitutionnel doet dan ook opmerken dat deze depeche niet getrouw is vertolktof dat men te Rome slecht is ingelicht nopens den aard der onderhandelingente Gaeta gevoerd. Alles schijnt overigens daarop neder te komendat de Koning van Napels den wapenstilstand heeft aangenomen, doch weigeren blijft de vesting te ontruimen, gelijk mij van goede zijde wordt verzekerd. Tevens is het onwaardat de Piemontesche bevelhebber geweigerd zou hebben, de werken te staken. Integendeel moeten de voorwaardeu van beide zij den aangenomen en de vijandelijkheden wel degelijk gestaakt zijn. Dit laatste wordt bovendien bevestigd door de mededeeling van de Opinionsvolgens welke reeds een gedeelte van ons escader Gaeta heeft verlaten. [Zie in ons vorig nommer de telegraphische depeches). Wat nu het ver- trek van Koning Frans II betreftgeloof ik dat dit zal volgen zoodra Frankrijk zal zwijgen en de Cavalli-kanonnen spreken. Volgens een onzer bladen, hebben de daarmede genomen proeven geheel aan het doel beantwoord en brengen zij zulk eene vreesselijke uitwerking voortdat Cialdini gelooftsleehts eenige dagen te behoeven, om Gaeta in zijn bezit tekrijgen.Zoo als gij overigens weethad Koning Frans belangrijke bestellingen te Marseille en te Toulon gedaan. Deze zijn geheel gestaakt hetgeen mede als eenebijdrago kan dienen tot de weinige verwachtingwelke Z. M. Frans II van de toekomst heeft. Zelfs wordt mij daaromtrent eenepiquante bijzonderheid medegedeeld. Eenige maanden geleden kwam een Napolitaansch agent te Toulonwaar hij bij een handelaar eene groote hoeveelheid krijgsbenoodigdheden aankocht. Daaronder bevonden zich een viertal nieuwe scheeps- kanonnen. Hij gaf den koopman echterlast, die naar eene bepaalde aanwijzing te monteren, waardoor de besturing dier vuurmondeu zeer zou worden ver- gemakkelijkt, er bijvoegende dat hij misschien later nog meer dergelijke kannonnen noodig zou hebben. De koopman ontkield dit en bragt reeds dadelijk een twintig- tal kanonnen volgens de opgegeven wijze in orde ten einde die te knnnen afleveren, zoodra het Napoli- taansche gouvernement daaraan behoefte zou hebben. Doch dit gaf kort daarna berigtverdere aankoopen te zullen staken en de koopmandie juist den vol- genden dag een bezoek van den generaal Solaroni ontvinsverkoclit de 20 vuurmonden aan de Sar- dinische regeringdie zich daarvan nu op hare vloot tegen Gaeta zal te dienen. Overigens weet men thans dat ons eskader van die vesting naar Toulon terugkeertdoch ons gouvernement heeft nog niet afgezien van het denkbeeldhaar daarna naar de Adriatische Zee te zenden. Waartoe? om Venetie te beschermen of deaanvallers te ondersteunon? Ik weet het niet, doch sommigen vooronder3tellendat onze vloot misschien daar dezelfde rol als voor Gaeta zal moeten spe)enom vervolgens naar Toulon torug te keeren, onder den uitroep onzer regering Maintenant je men lave lesmains. Misschien zouhetzelfde wel knnnen toegepast worden op de pogingenwelke door ons gouvernement worden aangewend om den lieer de Cavour en generaal Garibaldi van hunne plannen op Venetie te doen afzien en die misschien juist daarom plaats hebben, wijl ons gouvernement van eene mis- lukking zeker is. Ik voor mij wanhoop aan den uitslag. Overigens komen alle bijzondere brieven uit Italie daarin overeen, dat onze regering zekere stappen daar- toe bij den heer de Cavour doeten deze op zijne beurt zijn invloed op Garibaldi doet gelden, en zelfs den generaal Turr met soortgelijke zending aan Gari baldi heeft belast. Zelfs de generaal Solaronivan wien ik zoo even sprak, en die zich na zijne terug- komst uit Londen twee dagen alhier heeft opgehouden, moet gelijkcn last van den Keizer voor den Koning van Sardinia hebben ontvangenwaarna hij naar Turin is vertrokken. Zelfs verzekert men mij dat die krijgsman den heer de Cavour, namens ons gouvernement, moet aanraden, het Sardinisehe parlement zoo spoedig mogelijk omtrent Venetie uit- spraak te latendoen en eene motie uit te lokken, waarin een aanval op Venetie afgekeurden ieder Italiaan, die de wapenen in strijd met het verlangen der ver- tegenwoordiging mogt opvattenals een vijand des vaderlands zal worden bescliouwd. De vraag is echter deze; verlangt onze Regering werkelijk een aanval op Venetie te beletten, of is zij overtuigd van de weige- ring van Garibaldi? In het laatste geval toch ontstaat er op nieuw eene klove tusschen de Cavour en Gari baldi, welke de spoedige pacificatie van Italie in het algemeen en van Sicilie in het bijzonder moet be letten, en misschien een gunstigen invloed op de can- didatuur van Prins Murat kan uitoefenen. Gij weet na- melijk, dat deze op nieuw een manifest in dien geest heeft uitgevaardigd. Daartegen beweren anderendat onze vloot alleen daarom voor Venetie zal gaan kruisen om een aanval van Garibaldi te verhinderen en hem zoodoende te dwingenzich naar de Italiaansch- Fransche politiek te rigten. De tijdingen uit de Abruzzen blijven intusschen nog steeds verontrustend. Men be- grijpt echter, dat de val van Gaeta een aantal sol- daten beschikbaar zal maken die de pogingen der reactionnaire partij spoedig zullen onderdrukken. De berigten uit Hongarye zijn evenzeer veront- rustende en, mag men zekere bijzondere berigten ge- looven, dan is alles aldaar reeds zoo volmaakt geor- ganiseerd dat de zamenzwering sleehts op een sein wacht, om over het geheele land los te barsten. Ik heb u dezer dagen dagen gesproken van een plan onzer Regering, volgens 't welk Italie in twee Rijken Noord- en Zuid-Italiezou worden verdeeld waar- tusschen het gebied van den H. Vader als verbindings- teeken zou liggen. Men mag echter thans veilig aan- nemendat dit plan is opgegeven. De heer Jourdan, een der redaeteurs van de Steelehad een artikel in dien geest geschreven. Toen hij echter gisteren bij den heer de Lagueronniere kwam,om het voorafaan zijne goedkeuring te onderwerpenzeide dezewij zullen dat artikel liever uitstellen de Keizer verkiest thans de eenheid boven de drieeenheid. Ook heb ik vroeger van de geruchtenbetreffende de Fransch-Pruissische alliantie gesproken engetraclit aan te toonen hoe weinig waarde aan die verzeke- ringen kon worden gehecht. De openingsrededoor den Koning van Pruissengisteren uitgesproken en waarbij het ongeschonden bewaren van het Duitsche grondgebied als de voorname pligt van Pruissen wordt aangeduidheeft de vriendeu van Prins Napoleon weinig genoegen gegevendie nog altijd niet wan- hoopten aan de verwezenlijking van het denkbeeld een remaniement van Europamet betrekking tot de Iiijnprovincien. Ook de Russisch - Frausehe alliantie wordt door de Presse tegengesproken die de nota van den Moniteur nopens de vervanging van den heer Thouvenel door den heer de Moray, be- schouwt als geschreven met hetzelfde doel. Het Regeringsblad bevestigt heden hetgeen ik u reeds voor lang heb gemeld namelijk dat de ver- eenigde zitting van den Senaat en het Wetgevende Ligchaamden 4 February zal worden gehouden. Men ziet in het eerstgenoemde Ligchaam bij de dis- cussien over het adres van antwoord eene belangrijke edachten-wisseling te gemoet nopens de staatkunde door Fraukryk in Rome gevolgd en welke discussie des te gewigtiger zal zijn, orndat daar even vurige aanhangers van den Paus als van Voltaireen St. Simon zitting hebben. Het is echter ligt mogelijk dat de talrijkheid der eersten bewerkten dat het adres van antwoord zekere wenschen omtrent onze politiek in den Pauselijken Staat bevatte. Gij begrijpt echter ligl dat het uitspreken daarvan, onze regering niet bindt ze te vervullen. De telegraaf heeft u zeker reeds een uittreksel ge- bragt van den vergelijkendeu staat onzer inkomsten in den Moniteur van liedon opgenomen, en waardoor duidelijk is hetgeen ik u vroeger omtrent den ongun- stigen toestand onzer scliatkist heb gemeld. De ver- mindering van 21 millioen franken, spreekt duidelijker dan al hetgeen in de commentarien van het later te volgen rapport kan worden gezegd. Eene reorganisatie onzer belastingen is dus vrij onwaarschijnlijk. Gij herinnert u al hetgeen ik u vroeger omtrent Miss Patterson heb gemeld, die met wijlen Prins Jerome iu Amerika huwde en uit wolkliuwelijk een zoon en eene docliter voortsproot. Ook weet gij dat de Keizer dat liuwelijk vernietigdewaarna de ex-Koniug van Westfalen op nieuw huwde, uit welk liuwelijk de Prins Napole'on en Prinses Mathilda zijn geboren. Dit belette echtor niet,dat de kindercn vanMiss Patterson herhaalde malcn er op hebben aangedrongenals wettige Prinsen van het Huis Bonaparte te worden erkend, welkeeischen echter door den faniilieraad werden afgewezen. Thans hebben zij de erfgenamen van Koning J drome voor de regtbank gedaagdten einde liun deel der erfenis te bekomen. Alle pogingen tot scliikking zijn tot heden vruchteloos gebleven daar liun pleitbezorgerde heer Berryer er niet in wil toestemmen, dat de kinderen van Prins Je'rOme het voorbeeld van Ezau zullen volgen. Men spreekt van eene derde brochure van den heer Cayla. Voorts hebben hier het licht gezienII est temps encore en La France et la liberie'welke beide brochures het decreet van 24 November bespreken. De Pays en de Patrie bevestigen thans, hetgeen ik n vroeger meldde omtrent de beweegredenen van den terugkeer van den kapitein de la Ronciere le Nourry naar den Piraeus. Die bladen spreken tege- lijkertijd het berigt van sommige dagbladen tegen, volgens hetwelk die terugkeer door de heerschende gisting in Griekenland zou zijn gemotiveerd. De verwikkelingen met Engeland nopens Syrie blijven steeds hangend. Onze Regering wanhoopt echter nog niet aan eene vredelievende schikking en heeft vast beslotenonze troepen niet alleen langer dan tot Maart aldaar te doen blijven, maar ze zelfs te versterken. Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal is ingezonden een wets-on twerpstrekkende om sommige bepalingen der wet van 3 Oct. 1843 Staatsbln°. 47) voor zooveel betreft het zegelregt op het handels- papier, door andere te vervangen. Dat ontwerp luidt als volgt; Art. 1. Alle prima, secunda tertia en verdere wisselbrieveu orderbriefjes of promessen aan order, assignatien, bank- of atidev papier aan toonder, credietbrieven ten behoeve van toonder of van een genoemd persoon en bij endosscment verhandelbaarof ander handelspapier, alsmede de duplicaten of kopijen van al deze stukkenzijn onderworpen aan een vast zegelregt. Dat regt bedraagt: 1°. ingeval het stuk betaalbaar is op zigt of, ten langste, acht dagen na zijne dagteekeninga. vijf cents wanneer het daarin uitgedrukt bedrag f 150 niet te boven gaat h. tien cents wanneer het daarin uitgedrukt bedrag meer dan f 150 beloopt

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Dagblad van Zuid-Holland | 1861 | | pagina 1