TELEGMPHISGHE BERIGTEN. 2°. ingeval het stuk eerst betaalbaar is meer dan acht dagen na zijne dagteekening a. vijjtien cents wanneer het daarin uit- gedrukt bedrag 300 niet te boven gaat; i. vijf en twintig cents wanneer het daarin uitgedrukt bedrag meer dan f 300 beloopt. Art. 2. Tengebruike voor de in art. 1 bedoelde stukken worden, van wege het Rijk, verkrijgbaar gestelda. gezegeide strooken papierb. plakzegels. Het staat vrij om ten gebruike voor de bij art. 1 bedoelde stukken strooken papier te doen stempelen voor dat daarvan wordt gebruik gemaakt. Art. 3. Op de strooken en de plakzegels wordt het bedrag van het bij art. 1 vastgestelde zegelregt uitgedrukt. Ingeval voor eenig stuk eene strook of een plakzegel van een ontoereikend bedrag is gebezigdwordt het beschouwd als on- gezegeid. Art. 4. De binnen het Rijk in Europa opgemaakte stukken, in art. 1 opgenoemdmoeten worden gesteld op gezegeide strooken bij art. 2 vermeld. Art. 5. Van de bniten het Rijk in Europa opgemaakte stukken, in art. 1 opgenoemd moet het zegelregt worden voldaan voor dat daarvan binnen het Rijk eenig gebruik hoegenaamd gemaakt wordtof voor dat zij binnen het Rijk ter betaling worden aan- geboden. Het staat den houder vrij ora het zegelregt te voldoen door opplakking vun een in art. 2, litt. b bedoeld plakzegel. Art. 6. Dat zegcl moet in zijne geheele grootte worden geplakt op de voorzijde of op het eerst onbeschreven gedeelte van de keerzijde van het stuk. De onderteekenaar van de acceptatiehet avalhet eerste binnenlandsche endossement of de quitantie, moet het opgeplakt zegel tot verder gebruik ongeschikt maken door op dat zegel te stellen de dagteekening der opplakking en zijne handteekening. Wanneer de bepalingen van dit artikel niet alle zijn nagekomen, wordt het zegel als niet opgeplakt beschouwd. Art. 7. Wanneer veil eenig stuk, in art. 4 en 5 bedoeld, het zegelregt niet op de bij deze wet bedoelde wijze is betaald, is door ieder die zijne handteekening op het stuk geplaatst, hetter betaling aangeboden of betaald heeft voor dat het van het zegel was voorzien, eene boete verbeurd van tien ten honderd van de som in het stuk uitgedrukt, zonder dat deze boete minder dan vijftig gulden kan bedragen. Art. 8. Stukken die binnen het Rijk in Europa op ongezegeld papier zijn opgemaaktzoomede stukkendie buiten het Rijk zijn opgemaakt en waarop voor dat daarvan het zegelregt was vol daan of daaraan een plakzegelovereenkomstig deze wetwas aangeplakthier te lande eene handteekening geplaatst of waar- van hier te lande betaling gevraagd of verkregen of eenig gebruik hoegenaamd gemaakt iskunnen alleen door een ontvanger van het zegel, tegen betaling van het bij art. 1 bepaalde regt, van een plakzegel worden voorzien. De ontvanger stelt op zoodanig opgeplakt zegel de dagteeke ning der opplakking met zijne naamteekening. Alvorens het stuk terug te geven, constateert hij de overtreding bij een proees-verbaalwaarin de geheele inhoud van het stuk met de endossementen acceptatien avalshandteekeningen en hetgeen verder daarop mogt geplaatst zijn, letterlijk wordt ver meld. Dat proces-verbaal strekt tot bewijs der overtreding. Art. 9. Ingeval bij eene handteekening van een ingezetendezes Rijks, voorkomende op eenig ongezegeld of niet behoorlijk ge- zegeld handelspapier, niet zijn vermeld de plaats waar en dag teekening waarop zij gesteld is. wordt die handteekening geacht binnen het Rijk in Europa te zijn gesteld. Art. 10. Onverminderd de vrijstelling bij de wet van 3 Oct. 1843 (Staatsbladn°. 47), ten aanzien van het handelspapier verleend, worden de stukken opgenoemd in art. 1, wanneer de daarin uitgedrukte som niet meer bedraagt dan 10, van zegel regt vrijgesteld. Art. 11. De vorm van de bij art. 2 vermelde strooken en plak zegels en van den zegelstempel daarop wordt door Ons vastgesteld. Slut- en Overgangsbepatingen. Art. 12. A1 de thans nog ongebruikt voorhauden strooken ge- zegeld papier worden op het oogenblik van de invoering dezer wet buiten gebruik gesteld. De voormelde buiten gebruik gestelde strooken kunnen mits zij zich in zoodanigen toestand bevinden als waarin zij door het bestuur werden uitgegeven, gedurendezes maanden na de invoering dezer wet, ten beloope van het daar- voor betaalde regt, bij de ontvangers, met het debietvan het zegel belast, tegen nieuw gezegeld papier worden ingewisseld. Art. 13. Een afdruk der nieuwe zegelstempels voor de strooken en plakzegels, op het midden van het vel geschroefdofgeslagen, wordt van wege het Departement ran Finantien nedergelegd ter griffie van den Hoogen Raadvan de Provinciale Hoven en Arrondissements-Regtbankenen een gelijk afdruk toegezonden aan de Algemeene Rekenkanier. Art. 14. Deze wet komt in werking op het nader door Ons te bepaleu tijdstip. Met dat tijdstip vervalleu de vroegere wettelijke bepalingen omtrent het zegel op het handelspapier, voor zoover zij met den inhoud dezer in strijd zijn. Zij blijven echter van kracht en toepassing op alle stukken die voor tijdstip zijn op gemaakt. l.lt VI EMIK.i; 17 January. BeRIGTEN NOPENS DEN WATERSTAND DER RIVIEREN OP HEDEN DEN 17 JanUARIJ. Op al de rivieren wordt heden een langzame val waargenomen. Het ijs zit overal vast. Aan de Nieuwe Merwede werkt de opening van den dam in de Bakkerskilover 30 el lengtemet eene halve el verval. De dam in het Steurgat werkt met 0.25 el. De waterstand is te G-orinchem 1.95 elte Har- dinxveld 2.49 el onder noodpeil. Het overstroomingswater in den Bommelerwaard teekent 5.41 el -+- A. P.in 24 uren gevallen 0.10 el. Men gaat voort met de versterking van het dijkvak te Hedikhuizenen met het opkisten van den dijk te Sleuswijk. Het water is in de Maas en de Merwede 0.04 el a 0.15 el gedaald het blankgevrosen ijs heeft eene dikte van 0.25 el h 0.30 el. De Baardwijksche overlaat werkte den 16met 0.67 el. De Opper-Ceremoniemeester heeft hekend gemaakt, dat het Hof den rouw zal aannemen wegens het overlijden van de Koningin-Weduwe Eugenie Ber- nardine Ddsirde Grootmoeder van Z. M. den Koning van Zweden en Noorwegenvoor den tijd van tien dagen te wetentwee dagen middelbareu en acht dagen ligten rouw, met ingang van den 16 dezer. Bij Zr. Ms. besl. van den 15 dezer, n°. 39is benoemd tot pTOCureur bij de arrondis.-regtbank te Breda Mr, A. C. D. Pels Rijcken, advocaat aldaar. De Minister van Koloniende heer Cornets de Grootheeft bekend gemaaktdat volgens eene door de Japansche Regering aan den consul-generaal der Nedeiianden in Japan gedane mededeeling, de onder- danen eeiiPr natiewelke met Japan geen tractaat gesloten heeftvoortaan in dat Rijk niet zullen worden toegelaten. Deopbrengst, zoowel vande collecte op 11. Maandag gehouden ten bedrage van 10,844.11, als ook van de tooneelvertooning in den Franschen schouwburg ten bedrage van 275.12, te zamen ter somma van 11,119.23 is door den Burgemeester alhier bereids verzondenaan de heeren Commissarissen des Koniugs in de provincien ZuidliollandGelderland en Noordbra- bant, als: eene som van/2000aau den heer Commissaris desKonings in Zuidholland eene som van/5119.23 aan den heer Commissaris des Konings in Gelderland, en eene som van 4000 aan den heer Commissaris des Konings in Noordbrabant. Wij zijn verzoclit te melden dat bij den heer Bur gemeester ontvangen is eene som van 12.85 als de opbrengst eener inzameling, door den lioofdonderwijzer der armenschool te Scheveningen, bij de kinderen zijner school gedaan, ten behoeve der noodlijdenden door den watersnood. Deze gift die vermelding verdient omdat zij het penningske van den arme mag heoten, is door den Burgemeester aan den heer Mr. P. P. van Bosse, president der alhier bestaande commissie, ter hand gesteld. Men verneemtdat zich hier eenige ingezetenen hebben vereenigd met het doel, 0111 eene algemeene verloting van voorwerpeji yan kunst en smaak tot stand te brengen, ten behoeve van de noodlijdenden door den jongsten watersnood. Al verder verneemt mendat deze heeren reeds eene bijeenkomst hebben geliad, onder de leiding van den heer Mr. E. J. A. graafvau Bylandt. Wij haasten ons dit te berigten opdat zijdie hier of in andere steden van ons vaderland een dergelijk plan mogten voorstaan, de uitvoering daarvan zouden kunnen op- scliorten tot dat deze onderneming hare plannen zal hebben openbaar gemaakt, en zij zich alsdan welligt liever aan deze algemeene verloting zouden aansluiten. H. M. de KoninginH1I. KK. HII. Prins en Prinses IiendrikZ. D. H. de Hertog van Saxe-Weimar en zijn zoon Prins Gustaaf, hebben met liunne Hooge tegenwoordigheid vereerd het groot militair Concert, 't welk het corps officieren van het regement grenadiers en jagers gisteren avond in de zaal van den Koninklij- ken-Schouwburg, door de stafmuzijk van datregement onder directie van den heer F. Dunklerten voor- deele der slagtoffers van den watersnood heeft ge- geven. Het orchest was met bloementropheen en vlaggen versierd en leverde een fraai gezigt op. Het corps muzikanten heeft, bij de uitvoering van de verschillende stukken zijn' welgevestigden roem luis- terrijk gehandhaafd. Mile. Yestvali, die met de dames BardoniVincenti en den heer Bascardhare wel- willendo en belangelooze medewerking tot dit concert verleendeheeft door haren voor treffelij ken en weg- slependen zang buitengewoon voldaan en werd telkens daverend toegejuicht on door het opgetogen publiek teruggeroepen. Slechts zelden is de Schouwburg zoo talrijk bezocht als bij deze gelegenlieider was letterlijk geene plaats meer over. Buitengewoon was dan ook de deelneming aan het liefdadig doelwaarmede het Concert gegeven werd, en die algemeene deelneming zal zeker de vleijendste en aangenaamste belooniug zijn voor de ontwerpers van het plan en van alien, die er het hunne toe bij- bragten, om dit zoo bijzonder te doen slagen. Met genoegen vernemen wij dat dit concert de lioogstaanzienlijke som van ongeveer f 2000 heeft opgebragt. Wij kunnen hier nog bijvoegen, dat in de pauze, het H. M. de Koningin behaagd heeft, den verdienste- lijken Directeur Dunkler in Hare loge te doen roepen en hem, in de meest vleijende bewoordingen Hare Hooge tevredenheid heeft te kennen gegeven over de voor treffelij ke uitvoering der onder zijne leiding voorgedragen stukken. Bij de vele pogingenwelke worden aangewend om de noodlijdenden door den watersnood hulp te verschaffen, blijft ook de directie van den Kon. Holl. Schouwburg niet achter, getuige de voorstelling welke morgen avond tot dat doel zal gegeven worden. De keus der op te voeren stukken zal het doel der voorstelling zeker in de hand werken. Wij wenschen, dat de directie liaar edelmoedig pogen, met een goeden uitslag zal bekroond zien. De Muzijkvereenigiug Polyhymnia alhier gevestigd onder beschermheerschap van Z. M. den Koning, zal binnen kort eene openbare muzikale uitvoering hou- den, onder de leiding van haren verdienstelijken directeur onzen geacliten stadgenoot, den heer C. van der Does van welker uitvoering de. geheele opbrengst zal strekken ten behoeve der talrijke hulpbehoe- venden door den watersnood. De naam van Polyhymnia is zoo gunstig bekend onder de muzijkkenners en liefhebbers dezer residentiedat wij ook aan deze poging ter leniging van de ramp, die ons Vaderland treft, den algemeenen bijval van het weldadig en kunstlievend publiek durven verzekeren. Heden is het stoffelijk overschot van den heer J. D. Kruseman, oud directeur-generaal van finantien in Neei'l. Indieop de algemeene burgerlijke begraaf- plaatsnabij deze stad, plegtig ter aarde besteld. Een tal van vrienden bragt hem de laatste eer. Op het kerkhof bevond zich het bestuur vereenigd van het schilderkundig genootschap Pulchri-Studio, van welk kunstlievende vereeniging de heer Kruseman een ijverig beschermheer was. Toen de lijkkist voor het graf geplaatst waswerd door den WelEerw. heer Ds. van Koetsveldmet de hem eigene welsprekend- heideene rede gehoudennaar aanleiding der woorden Stof zijn wij en tot stof keeren wij weder terug. Daarna werd het woord opgevat door den zoon des overledene die in diepbewogene taalvoor zich en de zijnen, dank betuigde voor de bewijZen van achting aan zijnen waardigen vader gebragt. Ook door den heer Brocx hoofdambtenaar aan het Minis terie van Justitie werden eenige woorden van deelneming in het verlies van zijnen vriend geuit waarna alien diep bewogen de begraafplaats verlieten. le Deventer heeft het muzijkcorps van het 5de reg. dragonders in de Groote Kcrk eene matinde musicale gegeven, ten behoeve van de noodlijdenden door de overstroomingmet eene opbrengst van ruim f 400. Het muzijkcorps der stedelijke scliutterij geeft mede voor dat doel een concert, waarop ruim is geteekend. Particuliere lijsten voor Bommel c. a. hebben veel ondersteuning gevonden, terwijl er zich eene commissie heeft gevormdbestaande uit de heeren G. Dumbar, BurgemeesterG. J. Hulscher A. IJssel de Schepper, A. O. 11. Gansneb gen. TengnagelA. Verwey, J. M. Beltman A. F. Vos de Wael H. ten Cate HoedemakerL. F. Piekema, J. C. de Meijere en G. P. Kits van Heijningen, welke commissie zich in contact heett gesteld met de Algemeene Commissie te Amsterdam en op Donderdag 17 dezer, persoonlijk eene collecte langs de liuizen der ingezetenen denkt te doen. F it Zalt-Bommel wordt van gisteren avond gemeld; Nog steeds lieerscht er groote drukte in de verzor- ging der noodlijdenden. Het is zeer te betreurendat met de mildheid der gevers niet gepaard gaat het begrip der hooge noodzakelijkheid, van alles zonder onderscheid aan de lioofd-commissie te adresseren. Van hieruit worden alle dorpen van het noodige voor zien. Doch nu zij ook van andere plaatsen ontvangen is de controle onmogelijken weten wij niet of wij daar geven, waar het meest noodig is. Zeer weinig val op de rivier. Vloedwater mindert goed. In Brussel wordt in de voornaamste kotfijhuizcn gedurende deze weekelken avond eene collecte ge houden ten behoeve van de slagtoffers van den waters nood hier te lande. De opbrengst wordt gestort bij onzen gezant of onzen consul aldaar. Scheveningen17 Jan. Onwillekeurig hebben wij in ons verhaal van den alhier gewoed hebbenden brand vergeten te noemen als daarbij tegenwoordio1 geweestJhr. Mr. A. van der Goes commandant der schutterij alsmede de heer J. L. Meijs, brandmeester alhier. MiKKT- EN IIASIUELSHEB1GTE1V. Delft, 17 Jan. Granen met zeer geringen aanvoer. Westlandsche lai'we 12 a 13, Westlandsche R°gge/6-50 a 7, Wintergerst 6.50 a 6.75, dito Westlandsche 6 a 6.50, Zomergerst 5.75 a 6.50, dito Westlandsche 6,25 a 6.50 Korte Haver 5 dito Lange 3 a 4 Duivenboonen 9 a 10Groene Erwten f 10 a 12. Vee weinig ter markt. Boter 56 a 48. Schiedam 17 Jan. Moutwijn, f 13.per Ned. vat, Jeneverf 18.50 zonder fust en belasting. Amsterdamsche Proef19.75. Spoeling f 0.80 de ketel. Rotterdam17 Jan. Tarwe per 2400 kiloHon- gaarsclie (130/131 p.) f 385, (128/129 p.) dito/370. 165/2 p. Rostocker /450. Rogge 145/2 p. N. Archangel 210151/2 p. Dantziger 250148/2 p. N. Limburger f 230 145/1 p. Petersburger 212. BlfltCiKKIilJK K S T A. D. 17 Januarij. BEVALLENJ. W. C. Hope Loudon, geb. baronnesse van Pallandt, d. J. van der Gugten geb. Dupree z. W. P. van Heijgen, geb. Otten. d. A. Stokman, geb. Klap, z. M. J. de Jongh, geb. Hes, z. H. de Gunst, geb. Smitt, z. J. E. van Loenen, geb. Marschall, z. OVERLEDENA. J. Soesdorp z.1 j. G. de Niet, d. 4 m. T. J. F. Boelen, z., 9 m. P. J. van Sehagen geb. van lieevere60 j. A. den Dekker, z., 5 j. J. 11. van Gaasbeek, d., 2d. W. Kiefineijer, jm., 38 j. Laagste stand van den Thermometer te 's til rave nh age. Indennacht van 16—17 Januarij 1861 4° R. CLATERE TLJRIXGE1S.J Turin, 16 Jan. Uit Napels wordt van 14 dezer berigtdat de raad van stadhouderschap zijn ontslag heeft aangebodenmaar in antwoord daarop uitge- noodigd is, voorloopig in functie te blijven. Rome 13 Jan. Generaal Goijon heeft aan Mgr. de Merode den minister van oorlogom opheldering gevraagd betreffende zekere buitengewone liewegingen van Pauselijke troepen naar de Napelsclio grenzen. Monsgr. de Mdrode heeft geweigerd daarop te ant- woorden, waarna generaal Goijon onmiddellijk daar- omtrent berigt naar Parijs heeft gezonden. Andere depeche. Eergisteren heeft Prins Carignan te Napels eene proclamatie uitgevaardigdwaarin hij verklaart, gekomen te zijn om het werkderher- eeniging van de verschillende deelen van Italie te bevorderen en om de openbare orde te handhaven. Het gouvernementdat hij vertegenwoordigt, zal de Kerk en de geestelijkheid eerbiedigenmits deze laatste zich onderwerpe aan de wetten des lands. De proclamatie zegt wijders onderscheidene administrative hervormingen toeen besluit met de hoop te uiten, dat Gaeta spoedig aan Koning Frans zal zijn out-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Dagblad van Zuid-Holland | 1861 | | pagina 2