Kennisgeving. WATERSNOOD, BjUtere iPepeches. Kiniieiilaiidsclie Heursberigten. 75£ 75 A 40 40| 74* 61* Dito Zilv. Nation 5 45 a 46* 46* Miiitenlaiidsclie Hciirsberiglen. A I) VEIITi: A T I EM. weldigdwaarnd de Napolitaansche promncien onge- twijfeld bereid zullen bevonden wordeu, alles ten offer te brengen voor de eenheid van Italie. Marseille 16 Jan. Volgens berigteii uit Konstan- tinopelvan den 9 dezerlieeft de Porte aan Frankrijk en Engeland eene schadevergoeding betaald wegens bet gebeurde te Djedda. Het berigtdat de nieuwe leening kans van slagen bad heeft bet verti'ouwen in den handel veilevendigd eu een aautal faillissementen voorkomen. Oostenrijk heeft de Porte verzochtde Hongaarsehe en andere politieke zendelingen, die d<* Donau- Vorstendommen in gisting brengen, in heehtenis te nemen. Onder anderen moet Ivlapka zich aldaar be- vinden. De Europesehe commissie te Damascus is door de inlandsche bevolking beschimpt en zelfs door de vrouwen met bedreigingen overladen. Het rapport van den Engelsclien commissaris luidt, dat de Chris- tenen nog altijd aan zeer dreigende gevaren zijn blootgesteld. Parijs17 Jan. De Moniteur bevat een Keizerlijk decreet, boudende ophefiing der driefranken verhooging per 100 kilogrammen op de vreemde suikers, welke uit landen buiten Europa op Fransche schepen worden ingevoerd. Yoorts behelst dat blad een artikelwaarin gezegd wordtdat de zending van ons eskader naar Gaeta ten doel had een be wij s van sympathie aan den zoo wreed beproefden Vorst te geven. De Keizergetrouw aan het begiusel van niet-tusschenkomstis nimmer voornemens geweest, een werkdadig aandeel aan den worstelstrijd te nemen. Indien hij zijne vriendscbappe- lijke demonstratie langerbetoonde, zou die vankarakter veranderen den tegenstand aanmoedigen en een mate- riele steun worden. Het was dus noodzakelijk, dien Staat van zaken te doen ophouden; wij konden niet voort- durend bij een worstelstrijd tegenwoordig zijn, welke tot niets anders kon leidendan tot nog grooter bloed- vergieten. Op raad van Frankrijk, zijn de vijandelijk- heden tot den 19 geschorst. De admiraal Le Barbier de Tinan zal zich op dien dag van Gaeta verwijderen. JLondeit 17 Jan. De Times zegt: Denemarken zal niet zonder kracbtigen steun gelaten worden. Het beginsel van niet-tusschenkomst zal ook bij het conflict tusschen Holstein en Denemarken worden in acht genomen; maar drie Mogendheden zullen waken, dat Denemarken noch overiveldigd noch onderdrukt worde. Marseille, 17 Jan. Gisteren avond zijn drie schepen, de Tage van Messinade St. Louis en de Imperial van Gaeta, bier binnen gekomen. De Fontenoy alleen zal blijven. Kopenhagen 16 Jan. Het ministerie van oorlog neemt maatregelen, om alle manschappen der inian- terie van getrokken geweren te voorzien. Reeds is order gegeven een groot aantal paarden aan tescliaffen en de manschappen spoedig op te roepen. Men is bo- gonnen, het arsenaal van Rendsburg te ontruimen. Het corps ingenieurs heeft last ontvangen, plannen in te zenden tot uitbreiding der vestingen Danenswieke, Duppelschaugen en Fridericia. De artillerie zal voor zien worden van verscheidene batterijen met ge trokken kanonnen. AMSTERDAM17 Januarij. Nederlaxd. Werk. Sell. 2| pet. 63 it 63* Dito dito3 Dito dito4 98t 98* Handel-Maatschappij4| Spaxje. Nieuw 3°/0 than3 if Binnenlandsche 3 47 i 47 J 47| Portugal. Te Londen 3 44J Ruslaxd. Bij Hope en C°. 1798 en 1816. 5 101| Dito 1828-1829 5 Dito 18404 74£ Stieglitz4 Dito 1854 5 Dito 1855, 6de Serie. 5 94^ Engelsche 1860. 4| 89^ Oostexp.uk. Metalliek 1816-1852 5 39 39§ 39 A Dito 1847-1852 2£ 21f Dito Zilver 1849-1854. 5 61 Londeu II Jan. Consols 91|, Spanje. Pari js 17 Jan. Fransche Rente 67.30, Binnenland Spanje dito dito Antwerpen 17 Jan. Metalliek 40*, dito Nat. 48* Biunenl. Spanje Weenen 17 Jan. Metall. 63.id. Nation. 74.20 Wissel Londen 149.50. Ondertrouwd J. W. de BLECOURT, Apotheker der 1 ste klasseBidder van de Eikenkroon met H. J. J. W. GERARD vax S1JSEN. ,'s Gravexhage 17 Januarij 1861. Ondertrouwd W. ROODENBURG Cz. en 's Gravexhage, A. M. A. WEGMAN. 17 Januarij 1861. Eenige en algemeene kennisgeving (retrnuwd J. M. ANDREOLI, Weduwenaar van J. M. J. Beretta, en A. C. GRAAF. 's Gravexhage 16 Januarij 1861. Heden is voorspoedig bevallen, van eene DOCH TE 11. Yrouwe C. A. M. PF1STER, geboren Baronesse vax Heeckf.rex vax Braxdsexburg. 's Gravexhage 17 Januarij 1861. Eenige kenn^eving. Heden overleedtot diepe droefheid van mij en mijn' eenigen Zoon, mijn hartelijk geliefde Echtgenoot, J. vax DAM dex BOUMEESTER. 's Gravexhage 15 Januarij 1861. W. J. D1EPENHE1M Wed. J. vax Dam ben Boumeester. Eenige kennisgeving. Het BESTUUR van den ZIISTERPOLDER Gemeente 'sGravexhage, maakt bij deze aan de Ingelanden van voornoemden polder bekend datte rekenen van hedenter inzage zijn gelegd ter Flaat- lelijke Secretarie van 's Gravenhage2de Afdeeling, 1°. gedurende veertien dagen, de Ldjst der Stem- geregtlgde Ingelanden 2° gedurende twee maanden het ontworpen C.aar- derboek m dat de Ingelanden binnen dien tijd hunne bezwaren laartegen bij het Bestuur kunnen inbrengen. 's Gravexhage den 18 Januarij 1861. J. P. TISCHAUSER, Voorzitter. J. W. FRANKEN, Secretaris. Bij vernieuwing is het der Commissie van den Opbouw van een Nleuw Diaeonle Wcesliuls aangenaam de ontvangst te mogen berigten van een gift van 10, waarvoor zij onder verdere aanbeve- lingharen dank betuigt. Namens de Commissie voornoemd P. M. VERIIOEVEN Pz. Penningmeester. Nog met innigen dank door mij ontvangen voor de noodlijdenden der Hervormde Gemeente van Lrk Van W.laat ons onze arme natuurgenooten gedenken, f 12.50; H. v. d. S./10; van de Dames-Vereeniging: Tot helpen zaamverbondeneen groot pak met versehil- lende goederen en eenige eetwaren; R. U. uit Deltt 1 coupon 2.47* H. S. 10 G. G. te V. 10 N. N. 5 P. d. B. uit Breda 2 couponste zamon 3.71; N. N. muntbillet f 10; A. Z. uit Middelburg idem f 10 N. N. 1N. N. uit Voorburg 2.50 M. v. B. 12.37|. In de vorige opgave stond uit Naarden 1 coupon van 30.90 moet zijn uit Haarlem. Die hulpbehoevenden van dat eilanddie al is het niet door Watersnood, toch ook naauwelijks een goed onderkomen hebben en tevens gebrek hebben aan voedsel enkleeding, blijven der Cliristelijke liefde aanbevolen. 17 Januarij 1861. J. J. VAX dex BROEK. De Commissie van de Collecte van 14 Januarij voor den Algeiiieeiien Watersnood heeft ontvangen: van M. V. een pak manufacturen; van C. de B. 150 blaauwe doeken en 6 boutfanten, hetwelk ter ver- zending is overgemaakt aan Mevr. Gevers Deynoot geb. v. Limburg Stirumuit den spaarpot van Theodore f 1van de drie Gebroeders van StIlendrik 10. 'sGravexhage, 17 Januarij 1861. In naam van Collectanten voornoemd: P. N. Baesjod Spui. P. W. Dannenfelser, Beestemarkt. G. J. R. vax der Gaag, Dag. Groenmarkt. M. de Joxg, Wagenplein. Th. A. A. Simoxis Dag. Groenmarkt. W. J. vax Zeggelex lste Wagenstraat. Bij de Commissie voor de noodlijdenden door den Watersnoodis sedert hare vorige opgaven ontvangen Bij den Heer Huydecoper op Woensdag den 16den van A. 10gefrank. brief, per postmuntb. 10 J. A. J. en M. E. E. J. God heeft ons gezegend 100 K. K. muntb. 10 F. D. Z. 7.50 en J. K. A./5, te zamen f 12.50 M. weinig maar uit een goed hart f 1 R. per aangeteekenden brief/" 10 X. X. f 2 M. H. J. f 18.50 benevens 3 vrouwenhemdenH. en A. f 10 en een ducaat f 5.45 H. M. dienstbodeop hoop van navolging f 2.50; B. H. 2 bankb. 50; N. H. H. (of X. X.) f 1.50; zonder letter, coupon 1.48* dienstbode van Mev. D. f 2.50 N. R. f 1 N.N./1 in de bus gevonden 1 coupon/ 2.47 van de 4 kinderen te zamen 2.50en van Charles eigen beurs f 0.25 uit mijn spaarpot 2. Te zamen 251.21 en een Oostenrijksche Ducaat ad 5.45. Verder 2 mansjassenvan twee gebroeders Z een pak met 6 vrouwenrokken en een borstrok van M een pakje kindergoed van W. v. R. alles verzonden naar Zalt-Bommel of 's Hertogenbosch. NB. In de advertentie van gisteren is vergeten melding te maken van eene gift van E. J. B. Ien is bij vergissing gesteld Herwijnen in plaats van Hurwenen. Jhr. Mock heeft de eer de ontvangst te berigten eener som van 127.30* voor de noodljjdenden door den watersnood, bijeengebragt door HH. officieren onderofficieren en manschappen van het 3deregement dragonders alliier in garnizoen. Voorts van den heer N. N. twee bankbiljetten te zamen 400. Vande gezamenlijke Stads asch- en vuilnislieden een bank- biljet ad f 25. Te zamen 552.30*. Bij den Heer Moutonvan K. f 50; W. V. 10; B. R. 26.50; bijdragen voor de noodlijdenden bij Jen watersnood, door 'sRijksgeweerwinkel te Delft/T01.65. Te zamen 188.15. Bij den Heer Vigelius11. S. J. te Voorburg 10 W. J. A. te Voorburg j 10N. Y. M. f 10V. S. een ham en 20. In de bus gevonden 3.25. Te zamen 53.52. Mevr. v. H. vijf kisten met kleedingstukken; "door de Armeninrigting verzonden eene kist diverse kiee- o o dingstukken van een onbekenden. Bij den Baron MackayT. R. 25voor de nood lijdenden 1.98 V. D. L. 20. Te zamen /46.9b. Litt. A. Z. tien moltonne dekens. Bij den Baron van Wassenaer van C'aiwijck een pak met zes hemden van MejuiVr. A. V Bij den Heer de Bidder: van zijne Catechisanten 51.05; van dienstboden J 1. Te zamen 52.05; Z. v. P. 6 lakens, 12 paar wollen kousen 1 katoenen gebreide borstrok, 1 wollen deken en eenig oud goed. Bij den Heer van Bossevan den Burgeipe'cster dezer stad f12.85, zijnde het bedrag eener inzamelittg op de Armenschool te Scheveningeu. Bij den Heer van der Linden: van II. C. W. 25; A. v. R. 2.50 J. v. t. G /"5; K. N. G. 2.50; Z. 1.50. Te zamen 36.50 In de bus bij den Heer van Hoogstraten van de Scheven. Vereeniging: Nut en Vermaak f 5; een bankbiljet 25; van S. een bankbiljet /'100; G. J. T. 2.25; A. S. /2.50; S. 3.50; in specie 22.75. Te zamen /161. Totaal1,360.01|. Van vorige opgaven - 16,261.42^. Reeds ontvangen. 17,621.44. 'sGravexhage, 17 Januarij 1861. De Commissie voornoemd P. P. vax Bosse AS. Mackay vax Ophemert T. C. R. Huydecoper J. Hermax de Bidder J. Mock, vax Wassexaer vax Catwi.ick P. F. W. Moutox F. W. J. vax Aylva vax Paelandt J. C. T. Vigeeius L. A. J. W. Seoet G. M. VAX DER LlXDEN. Sedert gisteren morgen ontving ik weder een hoogst- aanzienlijken voorraad van dekensschouderrnantels wollen en baaijen kleedingstukkenjassenbroeken en allerlei ander onder- en bovengoed. 'tis mij, bij de menigte van voorwerpen die men mij toezendtook nu weder onmogelijk den inhoud van ieder pak te specificeren't is den edelmoedigen inzenders van kostbare goederen zoo weinig te doen om in de Courant den inhoud hunner bezendingen te zien prijken boven dien van andere pakken, dat velen mij zelfs door 't weglaten van alle naam- of herken- ningsteeken de opgave moeijelijk genoeg maken. Van L. ontving ik eene baliemand met manskleederen kinderkleeding en luijermansdgoed. Van G. en J. v. B. op nieuw een pak goederen (wollen en katoenen kinder- dokens, enz.enz.) VanN. N. een pak beddenspreijen mantels, rokken enz. in een beddensprei. Van K. K. een pak kleedingstukken, benevens 12. Van H. een pak kleederen in een deken. Van mevr. H. een geheel pak met sclioudermantels. Van N. N. eene almaviva. Van N. N. een pak rokken hemden enz. in eenen lakenschen mantel. Van N. N. een pak met het bijschriftGwl zij verder met hen. Van II. T. M. een jas en mantel met 7.50 waaronder 2.50 van de dienstmaagd J. W. Van A. Z. op ?iieuw oene aanzienlijke bezending. in eene groote mand. Van A. v. V./l en een pakje van de dienstbode. Bij een pak zonder naamteeken eenige paren nieuwe kousen uit den spaarpot van twee zusters. In een pak gemerkt Q. X. X. vond ik behalve de kleedingstukken nog een zak (met koffij en thee. Van A. C. L. F. T. Heen' kleinen jongen van 4jareu, die bij het hooren lezen der Watersnood-be- rigten uitriep die arme menschen zullen wel verlangen naar tabak en een pijpje, en die nu uit zijn spaar- potje 20 i Ned. oncen tabak en 20 pijpjes geeft. Voorts een aantal pakken met kleeding en deksel van geene naam- of onderscheidingsteekenen voorzien en dus ook niet ieder afzonderlijk te vermelden. En eindelijk, hetzij afzonderlijkhetzij bij de kleedingstukkenvan H. T. M. 5; van J. W. 2.50; van A. v. V. 1 van H. 0.90; van K. K, 12 van een kind uit haar spaarpotje 0.50; van eene arme 0.25; van P. 20; van M. B. 2.50; van Anna 2.50; van J. H„ P. V., N. v. d. R. 1.50 met het bijschrift: De gift is geringdie wij aan hen bieden Maar meer voor die ramp te doen gaat voor ons slecht Dat wachten wij van meer bemiddelde lieden Want wij met ons drieen zijn maar bakkerskuechts. Van C. v. d. K. 0.50, met het bijschrift: Aan de armen onder 'sKonings renten, Geef ik mijn zegen en deez' vijftig centen, Docb ik behoud mij voormet uw permissie Nog meer te geven aan de Staatscommissie. Van A. Z. twee coupons, te zamen3.41met het byschriftDe heer bedroeftmaar Zijne hand zendt ook leniging (Postmerk van den brief) onleesbaar. Eindelijk heb ik nog met ingenomenheid te vex*- mclden de edelmoedigheid van den heer S. Hartog koopman in het Lange Achteromn°. 3*28 die mij uit eigen beweging in staat heeft gesteld om op bui- tengemeen voordeelige wijze eene aanzienlijke partij dekens en gemaakte kleedingstukken te koopen terwijl de heeren L. en L. mij groote kagchel- en pianokisten schonken. 's Gravexhage 17 Januarij 1861. J. C. ZAALBERG, Pz.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Dagblad van Zuid-Holland | 1861 | | pagina 3