Spaansche Taal. FRANSGHE PIANO'S SPOORWEG TDSSGHEN ANTWERPEN., ROTTERDAM. HET EINDE DER SMART, Levensverzekering-Maatschappy. WINTER, BROODNIJD i-STAATS-LOTERIJ. NEDERLANDSCH ONOERLING PENSIOEN- EN WEODWENFONDS, Bij Ph. M. liansberg BERIGT AAN DE REIZIGERS. EEN TR00STW00RD EUROPKESCHE WATEESMOOB. lVeldadige Landgeuooleu Kinv»E, en daarvopr be pan Id heeft steeds Woensdag van iedere week te 's Gravenhage te komen. Op dien dag is hij dus in de gelegenlieid nog meer lessen te geven, en ziet daarvoor aanvragen te gemoet, hetzij door tusschenkomst der Boekhandel. Martinus Nijhojj en WPvan Stockumhetzij direct aan zijn adres te Rotterdam Baan wij k 3 n°. 232. Th. Philips, in Hoop en In llimr. L. IBlStlEEBS. GEHEEL TEN VOORDEELE VAN DEN C. E. Ml KOETSEELiP. i. E. ran Mioetsreld. Miapitaal x,es JliUioen Gulden. gevestigd te Leiden, goetlgekeurtl bij Roninklijk Bcsluit van 24 Julij 1800, N°. S4, llr. E. ijaui'iliartf. ISuitengew one Voorstelling' Gori.vchem den 9 Januarij 1861. Te midden van voorbeeldelooze watergevarendie onze stad van alle zijden omringenklinken reeds luide noodkreten der aan alles gebrek lijdende be- woners van den overstroomden Bommelerwaarden het is ten gevolge van diendat wij hebben gemeend te moeten voorzien in eene erkende behoafte tot vorming van eene algemeene Commissie ter leuiglng van de ram pen ontstaan door Watersnood. Om te voorzien in dien zwaren nood roept de alge meene commissie ernstig en dringend in de kracht- dadige bulp van hare liefdadige landgenooten. Reeds is zij door hare stadgenooten in staatgesteld, om onderscheidene booten met levensmiddelen klee- ding- en dekkingstukken af te zenden naar de over- stroomde dorpen die zoo nabij onze stad gelegen zijn, en zullen die toezendingen onvermoeid door andere worden gevolgd. In deze onze pogingen tot leniging van zoo drin- gende'behoeften, rekenen wij op de hulp en onder- steuning van velen. Daarwaar duizende hulpbehoevenden aan alles gebrek lijden en van alles moeten worden voorzien, zal een beroep op de weldadigheid van alle onze land genooten wel niet te vergeefs geschied zijn. Alle liefdegavenhetzij in goederen of in geld zullen door de algemeene commissie worden ontvangen en aangewend ten behoeve van hen die door waters- nood worden getroffen en zal daarvan openbare ver- antwoording geschieden, ook in dit Dagblad. De algemeene water snood-ccrmmissie te Gorinchem. Virulij Verbrugge Burgem. en Lid der Staten van Zuidholland. M. F. Boonzajer, Notaris en Wethouder. Jhr. F. Wttewaale van Stoetwegen, Majoor Garnizoens-Commandant. Mr. P. Romeijn, Ilia trie ts-Schoolopziener. Mr. J. R. E. Uytekmark Rietvelt, Regter- Plaatsvervanger. Mr. G. Matthes Procureur bij de Arrond.-Regtb. Joh. van Andel, Lid van den Gemeenteraad. H. Willemsteijn Lid der Staten van Zuidholland. A. J. Tret. A. J. van de Water. Dr. 0. v. Es v. d. Andel Lid van den Gemeenteraad. A. Blankers, Lid van den Gemeenteraad. N. C. Frohn. H. van Maaren Jz. Mr. C. Diemont Advocaat. A. F. Visser, Lid van den Gemeenteraad, Thesaurier der Commissie. A. G. W. Boll Gemeente-Secretaris. Diegenenwelke iets te vorderen hebben van of verschuldigd zijn aan den boedel en nalatenschap van wijlen den Heer Mr. N. la GRAPPE DOMINICUS in leven Advocaat-Generaal bij het Provinciaal Ge- regtshof van Zuidholland gewoond hebbende en op den 17 December 1860, te 's Gravenhage, overleden gelieven daarvan voor den 1 February 1861 opgave te doen ten sterfhuize van gezegde overledene. DIAKENEN der NEDERDUITTSCHE HER- VORMDE GEMEENTE alhier, verzoeken bij deze, alien die iets te vorderen hebben van of verschuldigd zijn aan liunne administratiszoowel der beide Ge- stichten, als der buiten armende Diakonale Bak- kery en Om en bij over den jare 1860 daarvan opgave of betaling te doen vdor den 25 Januarij 1861 terwijlbij gebreke van die opgaven de betaling wordt uitgesteld tot het volgende jaar. Namens JDiaketien voornoemd, C. A. VAN DER KEMP, Advocaat-Diaken. P. M. VERIIOEVEN Pz, Grootboekhouder. De ondergeteekende berigt hiermede aan de belang- stellenden, dat hij geslaagd is in het geven van eenige lessen in de SPALK9CHE TAAL- en LETTER- Secretaris bij het Spaansche Consulaat. 2de WAGENSTRAAT, n°. 75. Van PARIJS ontvangen, regtstreeks van het Huis Erarduitmuntende I' I I V 1 O 'S voorts PI AHO'8 PleyelBlanchetBlondelBuch Bern- hard aineFilsenz. enz. STEMMEN, REPAREREN, Oude Piano's worden Ingerulld. De ondergeteekendegedelegeerde van de 2de Klassc der itaa(§-Loter{jSPUI, n°. 213, heeft de eer aan zijne geachte begunstigers te berigten, dat zeker persoon tracht, waar hem dit eenigzins mogelijk is, den ondergeteekende in zijn handel te benadeelen. Hij durft zich vleijen, dat zijne geeerde stadgenooten reeds lang met zijn handel en wandel bekendhem door huu voortdurend vertrouwen tegen dergelijke onedele middelen zullen vrijwaren zoodat hij dan ook met gerustheid weder voor de aanstaande 2 Uste Loterij waarvan de TREKKING den 18 February e. k. eon aanvang neemt, de Lotrrij- brieljes zal te koop presenteren. Door de lievige vorst geschiedt de overtogt der rivieren te ROTTERDAM en te DORDRECHT met groote gemakkelijkheid. Te MOERDIJK worden de Reizigers voortdurend met de Stoomboot overgebragt. Vertrek van Antwerpen ten 7 u. 50 m. 's morgens. van Breda 6 u. 30 m. Aankomst te ROTTERDAM, ongeveer ten 3 ure. Vertrek van ROTTERDAM (Pontegat)ten 10 u. 15 m. des 's morgens. Aankomst te ANTWERPEN, ongeveer ten 4 u. 30 m. Voor eene bijna veertigjarige Protestantsche wordt verlangd eene betrekking als HUISIIOUDSTER of LINNENMEIDof tot Verzorglng van Kln- deren. Adres onder lett. J. A. S.aan 't Bureau van dit Dagblad. Bij den Boekhandelaar M. J. V I S S E St Vlamingstraat, alhier, zal blnnen welnige dagen WATERSNOOD, WORDEN UITGEGEVEN VAN De ondergeteekende besloot zijn dienstwerk van het jaar 1860 met een eenvoudig woord van troost en bemoediging, naar aanleiding van Openb. 214a (God zal alle tranen van hunne oogen afwisschen). Aan veler verzoek tot de uitgave er van meende hij echter niet te mogen voldoen, tot eene roepstem van verre hem te sterk werd. Deze Leerrede wordt dan nu uitgegeven tot oogen- blikkelijke hidp aan de noodlijdenden door den Waters- nood. Zoodra maar iets van de inteekening bekend is zullen in voorraad kleederendekens of geld worden gezonden naar die plaatsenwaar de nood 't hoogste is. Tevens zal daardoor zoo veel mogelijk het werk ouzer eigene armen worden opgeruimdzoodat zij terstond weder breijen, naaijen of spinnen kunnen en op die wijze in arbeid winnen, wat zij misschien door den nood van anderen, aan buitengewone aal- moezen verliezen. Mogt z66 eon driedubbel nut door dit Troost- woord worden gesticht! 's Gravenhage den 16 Januarij 1861. MIS Ge prijs van deze LEERREDE zal zijn i«D. de gewone Exemplaren lO cts. j en die op best papierin linnen bandjemet vergulden titel op het plat tlO cts, JAARLIJKS 1 N K O M E N R U I M f 1,500,000. President, Z. Excell. de Heer Th. MILNER GIBSON, Minister-President der Kamer van Koophandel. Besturend Dlrecteur de Heer W. CLELAND. Bureau voor Nederland WESTNIEUWLANDte Rotterdam. Correspondentde Heer G. M. A. MACQUELI1V, KORTE HOUTSTRAAT, n°. 35, te's Gravenhage. Dit is de ecnlge MAATSCHAPPIJ wier Polissen krachtens eene bijzondere Parlements-Akte door de Britsche Regering als waarborg mogen worden aangenomen en welke door den bloeijenden toestand waarin zij, ten gevolge van de hechtheld harer zamenstelling en juistheid harer berekeningen blijkens eene AZjarige ervaring en haar belangrfplt reserref'onds verkeertals niterst solide bekend is. De vertaling der bovengenoemde Parlements-Akte is ter inzage bij den Correspondent, bij wien tevens Inlichtingen en Prospectussen kosteloos te bekomen zijn. ONDER HET BESTUDR VAN DE HEEREN J*. JT. Baron Taets van Amevongen tot NatetviscULid van de Tweede Kamer der Staten- Generaal en van den Gemeenteraad van Leiden Mr. C. W. lEnbrechtLid van de Provinciale Staten van Zuidholland en Wethouder der gemeente Leiden Jbr. W. Jf. C. Kammelmun ElsevievLid van den Hoogen Raad van Adelen M. G. ten SandeLid van den Gemeenteraad te Leiden ALS COM MIS SARIS SEN, en G. J. RollandetMr. C. A. de Vassg en M. St. Essevals DIRECTEUREN. CORRESPONDENTEN voor 'S GRAVENHAGE E. E. der Kind evenRaamstraat, N°. 55; C. J. StutterheimBeestenmarkt, N°. 157, bij wie steeds Reglementen en verdere Inlichtingen te bekomen zijn. Ten voordeele der ongelukkigen bij den jongsten Watersnood, zal bij den ondergeteekende binnen weinige dagen worden uitgegeven: DICHTREGELEN VAN Prijs f 0.30. Bestellingen worden mede bij alle Boekhandelarea aangenomen. Leiden, 8 Januarij 1861. D. J. COUVEE. SCHOUVVBURGEK, OM KIITKYenz. Honlnklijk-Hollandsche Ichouwburg. Directie: Breeds Valois. Vrij dag18 Januarij 1861. (Abonnement en Diploma's niet gangbaar en alle Vrije Toegangen uitgesloten.J voor de Noodlijdenden van den WATER91VOOD. MIJNHEER PARKIET, OF DE REIS NAAR ZWITSERLAND, Blijspel in 4 bedrijven. (nooit in 't nederduitsch vertoond.) Daarna: GROOT DIVERTISSEMENT door het Ballet-Personeel. Tot slot: DE VISCHVROUW, Blijspel met Zang in 2 bedrijven. Aanvang ten 6£ ure. VEHTHEH DER SPOORimiKiaJEItf. lEollandsche Spoorweg. Win'erdienst. Van 's Hage naar Rotterdam Van 's Hage naar Amsterdam Van Rotterdam naar 's Hage 8.30, 10.41 1.30, 4.10 6.39. 9.47. 8.13, 12.30, 4.13, 7.23. 7.20, 9.45, 11.40, 3.20, 6.30, 9.40. Van Amsterdam naar 'sHage: 8.30 11.25 4.25 7.35. Nederl.-Belglschc Ipoorweg. fVinterdienst. Van Antwerpen: 7 u. 50 m.12 u 20 m., 5 n. 35 m. (de laatste trein alleen tot Breda en Moerdijk.) Van Breda: 6 u. 30 m.12 u. 35 m., 5 u. 25 m. (de laatste trein alleen tot Antwerpen en Moerdijk.) Van Rotterdam 10 u. 15 m., 3 u.naar Antwerpen en Breda. Te 's Gravenhage bij P. E. van STADEN en ZOON, Drukkers en Uitgevers van het Dagblad, Torenstraatn°. 21.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Dagblad van Zuid-Holland | 1861 | | pagina 4