van ZUIDHOLLAND en 'sGRAVENHAGE. <d N°. 142. Zaturdag 18 Junij. 1864. v3 t (Etfficicci gcbcelte. HITS VERKIE Zj I 3VT C3r 3±3 3NT. 1 a V sJ J V H 14 JUNIJ 1864. a 5 g 2 a a ?r i DAGBLAD ABONNEMENTS-PRIJS PER 3 MAANDEN. Binnen de Stadj 7.50. Buiten de Stad- 8.50. Buiten 'stands, boven cn behalve bet porto- 7.50. Bijblad0.50. 1 Jaar, franco Java of West-Indie, bij vooruitbetaling - 60 Redactle: van het voormalig NIEUW DAGBLAD VAN 'SGRAVENHAGE, TJItgrever: H. C. SUSAN CHzoon (Firma P. E. VAN STADEN en ZOON). HofspuiNo. 46, en TorenstraatNo. 13. PRIJS DER ADVERTENTlEN. Van 1—7 regelsf 80. Elke regel meer - 0 20. Reclames, per regel- 0.50. Zegel en No. der Courant van elke Advertentie - 0.45. Groote letters naar de plaatsruimte. Burgemeester en Wethouders van 'S GRA VENHAGE zijn voornemens op Maandagden 27 Junij 1864, des namiddags ten een ureop het Raadhuis in het openbaar aan te besteden: Met maken van Riolen met Vergaar- pntten langs een gedeelte van de Prlnsegracht. Het bestek en de voorwaarden van aanbest.edingdie ter lezing liggen aan de Gemeentewerfzijn ter Plaatse- lijke Secretarie2de afd.verkrijgbaar teeen betaling van /0.10. De Burgemeester van's GRAVENHAGE maakt bekend 1°. dat in den avond van Zaturdag den 18 Junij a. s., na afloop van het Vuurwerk, de in het Bosch zich be- vindende rijtuigen den weg zullen moeten nemen langs de woj^ig van den Boschwachter naar het Bezuidephouc langs het Hotel Bellevue naar de Boschbrug; 2°. dat tijdens het afsteken van het Vuurwerk geene rijtuigen op de Prinsessegracht zullen mogen stiistaanen 3°. dat in dien avond geene rijtuigen in het Malieveld zullen worden toegelaten. 's Gravenhageden 14 Junij 1864. De Burgemeester voornoemd: P. G. A. GEVERS DEYNOOT. NIET-OFFICIEEL GEDEELTE. Hoofd- kies- dls trie t. Getal KIEZERS. Hoe vele Kiezers ZIJN OPGEKOMEN. K o W g 3 1* Groningen 1484 704 780 Appingadam 3137 1122 2015 Winschoten 1178 535 643 Assen 2259 921 1338 Leeuwarden f. 3139 1012 2127 Sneek 2747 1607 1140 Dokkum. 2212 1554 658 Steenwijk 1218 556 662 Zwolle 2843 1386 1457 Almelo 1778 1243 535 Deventer. 2583 1632 951 tt tt Zutphen 2478 1519 959 Arnhem 2727 1760 967 Nijmegen 2469 1101 1368 Amersfoort 2824 1185 1639 Utrecht 2734 1894 840 Hoorn 3448 1188 2260 Alkmaar. J 2978 1261 1717 Haarlem 2416 1252 1164 Amsterdam 4032 1762 2270 n n rr n n tt n n Leiden. 2557 1689 868 Gouda 3416 2351 1065 Delft 2682 1653 1029 Rotterdam 2954 1487 1467 's Gravenhage 2202 1376 826 Dordrecht 2169 1044 1125 Gorinchem. 2975 1869 1106 Middelburg 2677 1411 1266 Goes 1339 911 428 Breda 3639 2030 1609 Tilburg 3187 1059 2128 Eindhoven. 2207 1073 1134 's Bosch 2890 1019 1871 Maastricht 2200 1557 643 Roermond 1569 1524 45 Boxmeer. 1155 710 445 90,502 47,957 42,545 Aitredende Leden. Mr. J. H. Geertsema Dr. R. Westerhoff. Nieuwe verkiezing Mr. L. Graaf van Heiden Reinestein. Mr. J. Dirks Mr. S. Wybenga Jhr. Mr. S. W. H. A. Beyma thoe Kingma. Jhr. C. M. Storm v. 'sGravesaude Mr. P. Mijer Mr. P. A. S. van Limburg Brouwer. Mr. G. Dumbar Nieuwe verkiezing Mr. P. P. van Bosse Mr. W. Baron van Lijnden Mr. C. J. A. Heydenrijck Mr. J. K. Baron van Goltstein Mr. E. van Voorthuijsen Mr. P. M. Tutein Nolthenius (heeft bedankt) .Thr. Mr. C. van Eoreest Nieuwe verkiezing S. Cool Mr. C. van Heukelom Mr. J. Heemskerk Az Mr. R. J. Graaf Schimmelpenninck Jhr. Mr. W. M. de Brauw C. Hoekwater E. W. C. Blom Jhr. Mr. W. T. Gevers Deynoot Mr. P. Blusse van Oud-Alblas Mr. J. D. van der Poel heeft bedankt). Mr. D. van Eck B. P. G. van Diggelen heeft bedankt.) C. W. Oomen heeft bedankt) Mr. C. C. A. Beens Mr. J. B. Bots Dr. J, H. H. de Poorter Mr. P. P. E. van Wintershoven Mr. P. Baron de Keverberg H. C. P. Kerstens H W o S K S H H a 483 809 295 517 970 288 769 743 1323 791 1022 991 683 1155 1118 1003 1281 971 882 712 901 1030 796 1044 1019 1257 759 700 G E K O Z E N. Mr. J. H. Geertsema Dr. R. Westerhoff. Ds. Winkler Prins Mr. L. Graaf van Heiden Reinestein. Jhr. Mr. S.W.H.A. Beyma thoe Kingma. Jhr. Mr. C. M. Storm van's Gravesande Mr. P. Mijer Mr. P. A. S. van Limburg Brouwer Mr. G. Dumbar I Mr. P. P. van Bosse Mr. W. Baron van Lijnden Mr. C. J. A. Heydenrijck Mr. J. K. Baron van Goltstein Mr. E. van Voorthuysen H o S m S a H H a to 570 442 705 527 757 395 S. Cool 331 322 573 451 Mr. R. J. Graaf Schimmelpenninck Jhr. Mr. W. M. de Brauw C. Hoekwater P. W. C. Blom Mr. J. P. P. van Zuylen van Nyevelt. Mr. D. van Eck. Mr. J. J. Hollingerus Pijpers Mr. C. C. A. Beens. Mr. J. B. Bots Dr. J. H. H. de Poorter Jhr. Mr. P. van der Maesen de Sombreff. Mr. C. Cornells H. C. P. Kerstens 828 842 789 695 497 339 731 513 235 280 OvERSTEMMINGEN. Mr. J. Dirks Mr. B. Brouwer Mr. S. Wybenga O. R. I. J. van Swinderen Mr. A. van Delden Mr. A. P. Vos de Wael. Mr. A. S. van Nierop Mr. W. Baron van Goltstein Mr. A. S. van Nierop G. L. J. van der Hucht Mr. C. van Heukelom Luitenant-Generaal van Swieten Mr. J. Heemskerk Az J. A. A. Santhagens Mr. P. Blusse van Oud-Alblas Mr. Bichon van IJsselmonde Dr. G. Simons Jhr. Mr. W. van Loon Mr. J. H. de Laat de Kanter Mr. P. Saaijmans Vader Getal stemmen UITGEBRAGT voor bet Minist. tegen bet Minist. Aanmerkingen. 483 809 295 332 442 705 970 144 389 743 1340 295 738 991 131 239 77 249 1788 663 1001 369 882 531 497 331 901 424 411 796 1044 1019 1257 759 700 22,745 99 313 180 589 570 879 557 288 974 471 1725 1161 1022 37 991 1155 infip 1012 1252 2453 1003 1374 1231 589 819 388 1514 511 487 1030 230 252 725 26,950 waaronder 72 op verschillende personen, waaronder 352 op mr. A. Nauta Lemke De 144 op mr. J. Meesters. waaronder 205 op mr. J. Kalif. op Mr. A. G. Yos de Wael. waaronder op v. Zuylen v. Nyevelt 194, Smissaert 51, v. Lijnden 156, O. van Wassenaer Catwijek 172. waaronder 188 op W. Baron v. Lijnden. op verschillende personen. waaronder 308 op Graaf v. Zuylen. wanponJor op clo hocron Totjosfcra 172, Raat 86hie Neufville 7C enz. waaronder op de heeren Hasselman 664 Teding van Berkhout 126, J. van Eik 125 enz. waaronder 94 op den heer Voorhoeve. waaronder 260 op den heer de Neufville. waaronder 107 op diverse personen. waaronder 270 op den heer Schiffer v, Bleiswijk. op den heer van Wassenaer Catwijek. op den heer van Wintershoven. op den heer de Keverberg. Uit deze allezins merkwaardige Statistiek blijkt 1°. dat van de 90,502 kiezers, die het Land teltzijn opgekomen 47.957, en weggebleven 42,545 zoodat de kleine helft niet is opgekomen. 2°. dat de oppositie tegen het Ministerie door het gansche Land met groote kraoht toeneemtzoodat zelfs de verkiezing van den heer Blom (in het hartje van het radicalisme)tegenover het geringe cijfer van 8S2, aanwijst eene oppositie van niet minder dan 589 stemmen; de tot dusverre oubctwiste herkiezing van den heer van Eck eene achtbare oppositie uitlokte van 511 stemmen te Appingadam reeds 313 kiezers zioh tegen het Ministerie verklaarden te Winschoten 180 tegen 295 te Almelo 471 tegen 743 en te Dordrecht 388 tegen 497. 3°. dat indien de oppositie eensgezind geweest ware, gelijk de Thorbeckiaansche partijdie oppositie dadelijk zou hebben gezegevierd te Sneek (879 tegen 705 stemmen); te Deventer (1725 tegen 1340 st.); te Hoorn (1069 tegen 77 st.)te Haarlem (waar de eandidaten elkander bestreden)te Amsterdam (2453 tegen 1788 st.); te Gorinchem (1514 tegen 331 st.) en te Goes (487 tegen 424 st.). 4°. datmet uitzondering van Bredahet in het oog springthoe het Ministerie over het algemeen alleen gesteuad wordt of de meerderlieid kan behalenwaar de geestelijkheid van eene godsdienstige gezindheid de kiezers in beweging brengtterwijl schier overal elders de meerderheid der kiezers zich tegen het Ministerie heeft verklaard. 5°. dat door het geheele Land 22,745 stemmen zijn uitgebragt voor en, daarentegen 26,950 stemmen tegen het Ministerie, zoodat de uitspraak van alle de kiezers te zamen zoowel als in de meeste districten afzon- derlijk de nederlaag van het Ministerie ten voile bevestigt. 'sCJravcnliageIT Junij 1861. Yijf en twintig jaren zijn er heengesneld, sinds het geeerbiedigd en geliefd Hoofd van den Staat zich met eene alom gehuldigde en beminnenswaardige Gade verbond: een vierde van een eeuw, gedurende welke veelsehoone, ligte, heldere wolkeu, maar somtijds eene duistere, die de stralende zon omfloerste en benevelde, over Hunne hoofden zijn heengegaan. Maar wat ook wisseldewat ook veranderdede liefde, de trouw, de gehechtheid van het Nederlandsche Volk bleef de hooge echtelingen bij. Het zal Hun een wellust zijn op den feestdag van heden terug te blikken op het verledene, en, bewust dat Zij Hun Koninklijke leuze: ik zal bandhaven, hebben gestand gedaan, te staren op dat daukbare Volk, dat, hoe ook in rnenig ander opzigt ver- deeld zamenstemt daar waar het geldt de liefde voor zijn geboortegrond en voor het Stamhuis van Oranje. Een kwart eeuwWat daarbuiten ook woelde welke hartstogten er gistten, welke stormen ook andere landen van Europa beroerden - Goddankin Nederland heerschten liefde en overeenstemming tusschen Yorst en Volkeendragtde grondslag van magtonderling ver- trouwen en van daar rust, orde en veiligheid overal. Terwijl elders de natien opstonden tegen hun Souverein verdrong het volk van Nederland zich ten vorigen jare om zijn Koning en zijn Koningin, en vierde in kre- ten van jubel en verrukking de hereeniging van Neder land en Oranje, de afschudding van het juk der vreemde overheersching. En nuop den vooravond van den dag waarop Oranje het hernieuwd verbond met Nederland bij Quatre-Bras bezegelde met zijn vorstenbloed op den vooravond van den dag, die Nederland voor goed verloste van al de gevaren, al de ellende van slavernij, van verdrukking, van smaad, van dienstbaarheid aan den vreemdeop den vooravond van den dag die Nederland herstelde in de rij der volken en de Kroon bevestigde op het hoofd van zijn eersten Koningop den vooravond van den dag waarop Nederlands zelfstandigheid onder een beminden Vorst uit zijn aloud Vorstenhuis werd bevoohten op het met bloed doorweekte slagveld van Waterloo O Gode zij dank voor die overwinning! en mogten in alle tem- pelen Gods jaarlijks hymnen worden aangeheven voor al de groote dingen, die Hij op den onvergetelijken 18 Junij 1815 weder aan Nederland heeft gedaanop den vooravond van dien dag viert eene beminde Koningin haar verjaarfeest, op dien heugelijkeu dag zelven viert Oranje Zijn zilveren huwelijksfeest. Verblijdend verschijnsel harmonische overeenkomst driedubbele vreugdedag voor gansch de Natie Laat dan het volk feest vierenpekton en lichten vlammen en glanzende muzijk in heerlijke toonen ruisehen jubel- en feestzang weerklinken door het gan sche Koningrijk, maar vooral laat het Nederlandsche Volk den Heere bidden voor het leven en het geluk van Zijn Koning en Zijn Koningin en dankbaar voor het goede gedurende het vierde van een eeuw, Hun en het Vaderland gedaan smeeken dat de goujden kroone na het wentelen van vijf-en-twintig zonnenhun Doorluchtig Hoofd een- maal rnoge versieren Aan het Utrechtsch Bagblad ontleenen wij de volgeude zinsneden uit eene besehouwing over den uitslag der verkiezingen Het is duidelijkdat tot dusver het Ministerie eene nederlaag heeft geleden. Te Amsterdam moet een herstem- ming plaats hebben over 2 der 3 ministerieele eandidaten; te Rotterdam is het aftredend lidde heer Blomherkozen, doch had hij sleehts 822 van de 1487 stemmen; te 's Hage is het ministerieele lid uitgevallen te Utrecht heeft de oppositie sleehts 1/5 der stemmen kunnen bijeen- brengen te Leiden is het anti-ministerieele lid herkozen; te Dordrecht moet het uitvallend ministerieel lid zich aan eene herstemming onderwerpente Goudate Zwolle, te Amersfoort, te Delft zijn de anti-ministerieele uitval- lende ledenniettegenstaande de uiterste pogingen van het Thorbeekianismedadelijk herkozen In alle groote plaatsen des Rijksdaar waar ver- lichting en besohaving zich zetelt, waar het onafhauke-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Dagblad van Zuid-Holland | 1864 | | pagina 1