Programma TELEGRAMMEN. <S>emengbe berigtcn. ©fficiele berigtetu ^anbelsberigten. f 7- Er worden sedert eenigen tijd bijzonder veel gamalen te Scheveningen aangebragt, waarvan belangrijke verzen- dingen door den heer P. Yarkevisser Tzn. naar Engeland hebben. Yoor de loterij ten behoeve der Leydsche breischolen is ontvangen van H. M. de Koningin een paar prachtige vazen; van Z. K. H. den Prins van Oranje eene Japansche werkdoos en theekistvan H. K. H. Prinses Hendrik een fraai bewerkt kanapekleeden van H. K. H. de Hertogin van Saxen Weimar Eisenach een geschenk in geld De doorlating van water aan den Leydschendam strek- kende tot waterverversching van Leyden en omstreken heeft gister nacht weder van wege het hoogheemraadschap van Dellland een aanvang genomen. In de Maandag 11. te Amsterdam gehouden vergadering der Kon. Akademie van Wetenschappenafd. taal- en letterkundewerd medegedeeld dat een der bekroonden van een ingezouden Latijnsch vers niet is de abt Bucchi, maar de kardinaal Morechini, aartsbisschop van Vezin. Yolgens eene bekendmaking van de direetie van den rijkstelegraaf in Pruissen, is daar met 15 dezer met de invoering van plakzegels, tot frankering van telegrammen, de proef genomen, zo<5 dat die zegels voor de frankering van telegrammen, zoowel voor alle plaatsen van het binnenland als voor het buitenland bestemdkunnen gebruikt worden. Voorloopig zijn de zegels tot een be- drag van 8, 10, 12 en 15 silbergr. vervaardigd. Zij worden tot eene hoeveelheid welke het bedrag aanwijst van de kosten van overbrenging, op het origineel for- mulier geplakt, terwijl bijbetaling geschiedtwanneer mogt blijken dat de frankeerkosten te min zijn berekend. De heeren J. Krijn en J. Zinger te Amsterdam hebben het voornemen bij voldoende ondersteuning daar ter stede eene Vereeniging van Publieke Commissionairs op te rigten. Het kapitaal der vereeniging zou /10,000 bedragen, verdeeld in aandeelen van /50. Men verneemt dat de kerkeraad der Portug. Israel, gemeente te Amsterdam in een zeer uilgebreid adres aan den Minister van Justitie, in antwoord op diens jongste schrijvenzijne bezwaren tegen het door de constituerende vergadering vastgestelde reglement heeft doen kennen. Men deelt aan de Utr. Ct. mede ffWij vernemen van goederhand, dat bij Koninklijk besluit eene wijziging is gebragt in de vroegere verordening, omtrent het maximum (25) van het getal surnumerairs bij het vak der posterijeu daar gebleken isdat op den duur een getal van 25 surnumerairs niet voldoende is om in de aangroeijende behoefte aan ambtenaren bij de steeds zich meer uitbreideude dienst van het postwezen te voorzieu; dientengevolge is de bepaling van een maximum ingetrakken. Intusschen blijven de voorschriften omtrent het gevorderde examen van krachtmaar is voor ditjaar aan eene enkele bepaling omtrent den ouderdom der aspiranten eenige uitbreiding gegeven." Op 30 Mei jl. is door den Ryks-veearts H. Reiniers te Dalen over den post verzonden1 niet aangeteekende brief, gesloten in eene gele enveloppe en geadresseerd aan Ak. Wineke, in droogerijen en verfwaren te Rijp, Noordholland, inhoudende: 1 bankbiljet groot f 60 1 dito groot f 401 dito groot f 40nieuw model1 dito groot f 25 oud model; 3 muntbiljetten ieder van f 101 coupon groot f 7.42J. Deze brief is niet aan bet adres bezorgd. De officier van justitie te Assen verzoekt opsporing aan- houding en berigt. Z. M. sehroefstoomboot 2de kl. de Watergeusinaan- bouw op 's Rijks werf te Amsterdamis namiddag met goed gevolg te water geloopen. meester en Wethouders zijn aangenomen punt 1. de wijze van het beheer der uitbetaalde assurantie-penningen en punt 2. omtrent de aankoopen ten behoeve van het Museum. Punt 3 echter de vraag of het Museum zal worden opgebouwd om Museum te blijven dan wel of de puinhoop tot andere doeleinden zal worden her- bouwd terwijl een nieuw gebouw in een ander gedeelte der stad voor 't Museum Boymans zal worden gesticht?" gaf aanleiding tot een levendig debat. De opinie's waren zeer verdeeld. Vooral wezen de voorstanders van den herbouw van 't Museum- qua talis op de voorwaarden bij de aanvaarding van 't legaat van den heer Boymans door dezen gesteld. Rotterdam, 17 Junij. De verjaardag van H. M. de Koningin wordt heden alhier op de gebruikelijke wijze gevierd; van een overgroot aantal gebouwen wapperende vlaggen, terwijl er des namiddags te 1 ure eene wapen- schouw is gehouden aan de Oosterkade over de beide bataillons onzer dienstdoende sehutterij. begunstigd door heerlijk zomerweder was een groot aantal mensehen op de been om dit militaire schouwspel bij te wonen. het- geen in de beste orde is afgeloopen. Heden namiddag hebben de officieren van genoerad korps een diner in het Yaehtelubgebouwterwijl heden avond eenige onderoffi- cieren eene vriendsehappelijke bijeenkomst zullen hebben ten huize van den heer Margeot. Voor het feest van morgen worden in sommige onzer buurten aanstalten ge- maakt om dit met den meest mogelijken luister te vieren. fy) 7 Dezer dagen zal te Weenen de jaarlijksche aanbesteding plaats, hebben van het verdelgen der ratteu in de kazeVnen in die hoofdstad en in het tuighuis aldaar. Voor het eerstbedoelde werk is gedurende de jongst verloopen jaren betaald 356 fl perjaar. Een handelshuis te Birmingham, dat afgodsbeelden voor Indie en China laat vervaardigen biedt aan zijne begunstigers in Oost- Indie de voortbrengselen zijner fabriek op de volgende wijze aan Yamende god van den doodin fijn koper gedreven en smaakvol bewerkt- Rirondide vorst der duivelsin ruime sortering de reus waarop hij rijdt is op de stoutste manier ge- teekend en zijne sabel naar de nieuwe wijze gevormd - Baron- nin de god der zon levend voorgesteld zijn krokodil is in koper en heeft een zilveren staart- Boeberen de god van den rijkdom deze god is bijzonder kenrig bewerkten de fabne- kanten hebben hunne beste krachten daaraan besteed - kleinere goden en andere goden van minderen rang in groote voorraad. Krediet wordt niet gegeven doch bij kontante betaling genieten de koopers rabat." v A1 de met een gcteekende telegrammen zijn van Reuter. Frankfort16 Janij ('savonds.) De Postzeitung bevat een telegram uit Weenen inhoudende dat de zitting der Lon- densche confcrentie daarom op nieuw is uitgesteldomdat de Deensche gevolmagtigden hebben verzekerd nog geene nadere voorstellen te kunnen doen aangaande de quaestie der wapen- schorsiug en der verdeeling van Sleeswijk. Madrid 16 Juiiij. De Epoca merkt heden op dat de gebeurtenissen in Peru een gevolg zijn van onze politiek^ in Mexico en van het gemis eener vastberaden houding. Wij be- hooren de onafhankelijkheid van Peru te eerbiedigen voegt het blad er bij maar wij behooren tevens ons zelven te doen eerbiedigen." Lissabon 16 Junij. De orde is te Co'imbra hersteld en de studenten hebben hunne werkzaamheden hervat. Op de Portugesche kusten is het zeer stormachtig weder. Parijs 17 Junij. De Moniteur berigt: Brieven uit Mexico vermelden eene reeks van ontmoetingen welke gunstig zijn uitgevallen voor de Fransche interventie. Kolonel Dupin heeft o. a. eene schitterende zegepraal behaald te San-Antonio, bij welke gelegenheid de vijand 200 man verloren heeftterwijl van de Fransche troepen slechts 12 man zijn gesneuveld. Keizer Maximiliaan zal, bij zijne aankomstalzoo het werk der bevre- diging bijna voltooid zien. President Juarez dwaalt in het land rondzonder ergens zijn bestuur te kunnen vestigendaar geene enkele stad beproeft weerstand te bieden aan debransche interventie." BERIGTEH CIT »E PROVIWCIEW. ISieuwe Dicp 15 Junij.- Het fregat Zeeland wordt alhier geheel afgetuigdom nagezieu en weder voor de reis naar Indie gereed gemaakt te worden. Men meent dat een groot aantal adelborsten en klerken in de bovenrol zullen medegaan. Mogt de reparatie te groot wezendan zou de JVassenaer naar Oost-Indie vertrekken. Hoorn, 15 Junij. Als eene hijzonderheid kan men van hits, atfdedeelendat voor de opening der stembussen voor de verkiezing op hedeneene missive gelezen werd van het stembureau van het eiland Urkwaarbij te kennen wordt gegeven, dat niet een kiezer opgekomen is om zijne stem uit te hrengenen dat uit dien hoofde de stemopnemers zioh ook van stemmen onthouden hebben. I.eyden17 Mei. De Leydsche Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde liield heden hier hare 98ste algemeene vergadering. Prof, de "Vries opende haar met eene welsprekende rede, waarin de verdiensten der in den loop van het jaar overledene leden en speciaal die van mr. J. A. Nyhoff en den beroemden Jakob Grimmeerelid der maatschappij, op waardige wijze herdacht werden. Daarna ging men tot de gewone werkzaamheden over waaronder behoorde de verkiezing van nieuwe leden, waartoe werden gekozen: Binnenlandsche: mr. 1. M. C. Asser, hoog- leeraar te Amsterdamdr. C. H. D. Buys Ballothoogleeraar te Dtrecht; dr. A. H. Blorn predikant te DordrechtG, H. J. Elliot Boswelhoofdcomm. bij het Dep. van Kol. te 's Gravenhage dr. C. M. Erancken hoogl. te Gro- ningen mr. J. A. Grothete Utrecht; mr. B. 1. baron van Heemstrate Leyden; mr. J. N. J. Heerkens, lid van het Prov. Geregtshof in Overijsselte ZwolleD E. van Heyst, te Leyden; N. G. Pierson te Amsterdam mr. J, E. Pringleproc.-gen. bij het Prov. Geregtshof van Gelderland te Arnhem H. de Veerpredikant te Delftjhr. B. H. C. K. van der Wyck hoogleeraar te Groningen dr. J. A. Wijnne, rector van het gymnasium te Groningen. Buitenlandschedr. L. Hildebrandtte Leipzig; dr. Joh. Geffckente Hamburg; Erik Jonsson te KopenhagenK. J. Schlyterhoogleeraar te Lund Tot bestuurder is daarop gekozen dr. L. J. E. Jansen. Des namiddags vereenigden de leden zich op Zomerzorg aan een vriendschappelijkeu maaltijd. Voorschoten 16 Junij. Gister is tot lid den gemeenteraad gekozen jhr. mr. H. A. Steengracht. Delft, 16 Junij. Tot leeraren in het handteekenen zijn aan de hoogere burgerschool benoetnd de heer P. Tetar van Elven voor de twee hoogste en de heer P. A. Haaxman voor de drie laagste klassen. Delft, 17 Junij. Heden nacht omstreeks 2 uur werd er hier brand ontdekt in een huis aan de Yoorstraat bewoond door den broodbakker v. d. P., die zoo spoedig toenam, dat in weinig tijds het geheele gebouwbehalve de gevel en zijrnurqn, een prooi der vlammen werd. De oorzaak van het "ongeluk is onbekenddoch schijnt in de bakkerij gezocht te moeten worden. Even als altijd waren de spuiten oogenblikkelijk in gereedheid en bij den brand, zoodat dien ten gevolge het onheil zich tot het vernielen van den huis bepaald heeft. De verjaardag van H. M. de Koningin wordt alhier gevierd door het uitsteken van vlaggen van alle openbare gebouwen en vele particuliere huizen en het houden van eene groote parade van de sehutterij en het garnizoen. Rotterdam 16 Junij. De zitting van den Ge meenteraad was heden goeddeels gewijd aan de zaak van 't Museum Boymans die in 't breede besproken maar op verre na nog niet afgehandeld isdaar morgen de ver gadering wordt voortgezet. Yan de voorstellen van Burge- inkoopen. Het dividend der Handel-Maatschappij is bepaald op /113. Prolongatie 5% pCt. Rescontredagen. 30 Junij en 14 Julij. Amsterdam, 17 Junij. Wissel: op Londen 2/m. 11.75; kort 11.87%. Weekstaat der Engelsehe Bank. Het bedrag der circulerende bankbilletten is verminderd met 144,270 en de voorraad edel metaal verineerderd met 261,076 Eerste wekelijksche staat der Parijsche Bank. Vermeerdering van de rekening-courant met de schatkist met 74/6 millioen. Vermindering van den voorraad edel metaal met een bedrag van 54/svan de portefeuille met 5%; van de rekening der voorschotten op openbare fondsen met van het bedrag der circulerende bankbilletten met 5 en van de rekening-courant met particulieren met 12% millioen. Beurs van Antirerpen, 17 Junij. (Disc. 4§a5£) 4% pCt. Belgie 99%. Oostenr. Cred. Act. 5 pCt. Oblig. Metall. 61%. 5 pCt. dito dito Nat. 68%3 pCt. Binnenl. Spanje 48%. 2 pCt. Spanie. 44 Credit Guillon Bears van Londen ,17 Junij. (Disc. 6). '3 pCt. Consols op tijd 90%. 1 pCt. Ecuador 5 pCt. Grieken1824/25, 23%. Dito Coupons 3 pCt. Mexico 44%. 4% pCt. gestemp. Grenada2 pCt. ditoAfge- stemp. dito Dito Landwarr.3 pCt. Portugal 1853, Dito 1862, 48%. 4% pCt. Rnsl. 18603 pCt. dito 1859, - 5 pCt. dito 1862, 87%. 3 pCt. Spanje buitenl. 53%. 2 pCt. ditoAmortisable Schuld 30 Coupons Certifi- caten 10%. Turkije, geconsol.2 pCt. Venezuela 23%6 pCt. dito 1862, 56%. 1 pCt. dito 2% pCt. Holland. 4 pCt. dito5 pCt. Ver. Staten bonds it 6 pCt. dito 7 pCt. Illinois bonds Dito Shares k AJTSXEBBAiirSCIfiS (Per Telegraaf.) HEDEN, den 17" JUNIJ, des namiddags 5 ure. Nederland Amsterd. Thesaurie 3%"/ Nederl. Bank Werkelijke Schuld. 2% H If 3 if 0 4 Amort.-Syndicaat3% a Aand.Handelmaatschappij 4% Cred. Dep. Actien M.Hand.&Nijverh. Expl. Staatsspoorw. i O.-I. Spoorwegen Paudbr.Ned.Hyp.B. 4% h Nat. r 4 f n Holl. Spoorw. Rhijn 4% a Centraal-Spoorweg a Oblig. fr.500/235. 3 Spanje Obligation2% i n Binnenl. 3 Portugal Oblig. 1853 3 1856/57/59/60/62 3 18633 - Rusland Obi. bij Hope Camp. Id. 1828/29 ii Cert. 1840 Orig. 2e-4e reeks. Id. 5eScrie. Id. 1855,6" Id.1859 Id. 1860 4% Id. Idem 1862 5 Spoorweg-Actienvolgef. Polen Aandeelen 1855, 11. 500. Obligatien4 Pruissen Obligatien 1859 5 Aandeelen 1854 3% Oostenrijk Obi. Metall5 2% Rente Amsterd. 5 h ii Nationale 1854 5 r Weener Bank-Actien. - Aand. 11.250 1854. 4 i, fl. 100 1858. fl. 500 1860. 5 a Fr. Oost. Spoorw. bij Hope 3 Italic Leening 18615 Oblig. Zuider Spoorweg. 3 BRAZlLie Geld 1824 van £100 5 Id. 1852/1858/1860. 4% Ecuador Obligatien 1855 1 Venezuela Oblig2 1862 6 m Id. geconvert. 6 Grenada Nieuwe2 I'd. Afgest. Werkelijke. a Uitgestelde Mexico Obligatien3 a n Bew. v. a. Rente Illinois Spoorweg-Aand Obi. Constr. Bonds 7 Vereen. Staten5 6 1882 6 Confederes 8 Griekenland Oblig. Geldl. 1825 a Coupons Turkye Binnenl Geconsol. 6 Id. Cert. bet. Amst. 6 BBJHS. 107 118 44 97 72 71% 733/g 833% 533% 84 85% 192 157 97% 118 45% 495f6 46% 97 72 73% 83% 53% 83% 85% 192% 157% 69% 102% 68% 58?f6 29% 29% 79 79 64% 64% 798 797 237 23S 134 H 495 493 H 63 62% U 101 100% H H 13 22% 1% 1 51% 7% H 42^6 426% 11 11% 65% 65% m 63% 63% m 563% 56% H 58% 57% 56 563/, 0 10% 10% 21% 0 46% 46% 142 141 Z. M. hefft verleend eene gratificatie van tien gulden en een loffelijk getnigschrift aan W. de Naters te Eindhoven wegens het aldaar met levensgevaar redden van een kind uit de rivier de Dommelop den ln dezer. Z. M. heeft aan den komm. van het huis van opslniting en tuchtiging te Leeuwarden F. Stokhuijzen op verzoekmet 1 Julij eervol ontslag verleend, en benoemdtot komm. van gezegd hnis J. Z. J. Creutz Lechleitnerthans adj.-komm. van dat gesticht, en tot adj.-komm. J. W. Matthaeithans comm. bij de huish. dienst in het huis van correctie te Hoorn. Z. M. heeft benoemd tot ontv. der dir. bel. en acc. te Sneek> den heer F. H. ter Horstthans te Heerenveen en tot ontv. der in- en uitg. regten hij de Poode Sluis in de gem. Overslag (Zeeland), den heer E. Klosthans comm le kl. te Venlo. Z. M. heeft hij het reg. O.-I. cavalerie benoemd tot 2e lnit de wachtm.-titulair W. A. Post, van het 2eJ. A. Boreel de Mauregnault, van het 4e en E. M. C. van Mattemqurgh van het 3e reg. dragonders. Z. M heeft aan den milit. ambt. lekl. C. van Rijn laatstelijk archivaris bij den getferalen staf van het leger in N. I., thans met verlof hier te lande op verzoek eervol ontslag verleend nit 's lands dienstmet toekenning van pensioen. De offic. van administr. 2de kl. B M. E. Crevecoeur, laatst behoord hehhende tot het eskader in Oost-Indie en den 12 dezer met particuliere scheepsgelegenheid in Nederland teruggekoraen, is met dien datum op non-aktiviteit gebragt. RITIERBERIQTE1V. Waterhoogtete Keulen 17 Junij. 12 v 5% d. Pijnl. De Rijn gew. 8 d. Maastricht. 16 Junij 0.32elboven nul. De Maasgew. 0.02el. Arnhem, 16 Junij 9.22 el 4- A. P. De Neder-Rijn gew. 0.46 el. Westervoort, 16 Junij. 9.77 ftl A. P. De IJssel gew. 0.45 el. Brielle, 16 Junij. h. w. 0.92 el A. P. 1. w. 0.49 el A. P. im——mmmmrnrn, Amsterdam 16 Junij. Van ruwe Sniker zijn alhier afge- daan 4436 matt. Manillabinnen te Rotterdamper Manilla prijs gebeim. Gebleven Gebleven PBIJS PRIJS gister. heden. 62%, 62% 74% 74 97% 97% 91% 91 147% 147 103 Berigten uit de laatste editie van ons vorig No. overgenomen. Berlijn 16 Junij. Een artikelvoorkomende in de Prov. Corresp.getiteld Regering en Landdag wordt besloten met de volgende woordenWij hopen dat de gewigtige indrukken van den Jongsten t\^d zullen bijdragCjn tot vermind ring van de treurige tweespaltdie de laatste maanden hebben gekenmerkten dat hetzelfde Huis van Afgevaardigdenhetwelk vroeger steeds //ueen" zegdenu de Regering zal ondersteunen bij de vervulling van hare belangrijke taak voor Sleeswijk-Holstein Pruissen en Duitschland in het algemeen. Mogten nog kritieker oogenblik- ken dan de tegenwoordige intreden, dan zou de Regering zeker niet wachten tot dat alle hulpbronnen zijn uitgeput om de vertegenwoordiging op te roepen tot het verleenen van hare vertrouwendekrachtige en vaderlandslievende ondersteuning. Londen, 16 Junij. Ter Veemarkt waren aangevoerd 1780 Runderen. 13610 Schapen en Lamm. 773 Kalveren. 213 Zwijuen. Prijzen Beste Runderen 5/6. Schapen en Lamm. 5/2. Kalveren 5/4. Londen, 16 Junij. Suiker en Thee met redelijken handel. handel. Rijst flaauw. Bij de verkiezing te Middelburg (zie: eerste bladzijde) verkreeg de heer mr. D. van Eck 901 van de 1411 uitgebragte stemmen. Bij bescbikkingen van 16 Junij heeft de Minister van Bin nenlandsche Zaken bepaald dat de herstemming ter verkiezing van leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaalwelke moet plaats hebben in de hoofdkiesdistrikten Deventer en Goes, zal geschieden op Dingsdagden 28 Junij aanstaande. De Raad van State zal eene openbare vergadering der Afdee- ling voor de geschillen van bestuur houden op Woensdag, 22 Junij aanst.des voormiddags ten elf ure. Rotterdam, 16 Junij. RoggeVlaamsche 124/125 per 2250 kilo /195. Wittinne, 123/124 per 2100 kilo/174. Helvoet 16 Junij. Wind W. Z. W. Binnen: Zephyrst., van Londen Sarast., van dito Posseidow Deddesvan New-York; Hugo Georg, Wildevan PhiladelphiaMorgenster, Dreut, van Stettin; AugusteThedevan Memel; Johanne Pauline, Wessels, van Pernau Martha, Kaya van Reval Achilles, Ferrari, van New-Castle; Charles Napier, Thorsen, van PorikundaAglaya, Knudsen van Riga; 15 Julij, Gros- sefsky, rdn Libau Muscel, Medenswaldt, van Stettin; Whi- tham Catenby van New-Castle. Yertrokken Europe Lapeke, naar Brcnwershaven. Brielle, 16 Junij. Wind W. Z. W. Vertrokken Albert, st.naa* Hull; Prins van Oranje, st.naar Duinkerken Amicitia, st.naar Bergen; Waterloo, st.naar Londen; Princes Alice, st.naar Harwich; Admiraal Verheul, st. naar Hau*e. Hroutversliaven 16 Junij. Wind W. Vertrokken: Joseph en ElisalethMilburn, van New-Castle naar Dordt. (PER TELEGRAAF.) Texel16 Junij. Wind W. Aange- komenHollandH. P. GronbeckBanjoewangievertr. 3 Febr.Ditenant-Admiraal Tjerk Hiddes, O. S. Parma, Suriname; FelicitasM. Wildeboer, Cura9ao; Adriana, G. B. Castellano, New-Yori; gisteren nog Prof. Kayser, H. L. Lever, New-York. Gepraaide schepen. Den 8Meiop 10° 32' N.Br.32° 45' W.L. Alcyone kapt. P. H. Lndweervan Batavia naar AmsterdamDenop 6°ZBr., 12° WL. Petronella Catharinakapt. C. H. van der Veen va Amsterdam naar Japan. Oostenrijk Rusland 1864—88%, Engelsehe Russen 86% 1864 Oostenrijksche leening 1864—713%. De Beurs was eerst flaauw gestemddoch werd later lets YOOR )EN WEDSTRIJD DER KON. NEDERLAND- SCHIYACHTCLUBOP DE RIVIER DE MAAS YO)R DE STAD ROTTERDAM, te houden WOKKIDAG 6 Julij 1864, EN IN ZEE, op VBJBAG 8 Julij 1864of op eenen nderen nader te bepalen dag. Ten tienure worden de Standaarden op het Vereenigings- Gebow geheschen en het gebouw voor Heeren Leden met hun gezelschap geopend. TenEIF ure neemt de Wedstrijd een aanvang. ROEIV A A RTUIGEN I eurs was eer-i No- LYIER RIEMS GIEKENgeroeid door HH. Lief- betervaol-al rn'oostenrij^che fondVen" 'ten gevolge van gedane 1 hebbersaits namens Z. K. H. Prins Hendrik der Nederlanden, door of van wege den Raad der Koninklijke Nederlandsche Yacb^ club daartoe nitgenoodigd. Opengesteld voor alle Natien. Voo den prijs van Z. K. H. Prins Hendrik der Nederlauden presi dent en oprigter der Koninklijke Nederlandsche Yachtclubeen voorwerp in Zilver of ander Metaal, voor de eerst aankomende, de inleggelden voor de tweede aankomende. Inleg /"lOpervaar- tuig. Op de bijzondere voor dezen prijs bepaalde voorwaarden. No. 2. VIER RIEMS GIEKEN, behoorlijk gescbikt om in open zee gebruikt te kunnen worden. Voor den prijs van wijlen Z. K. H. Prins Alexander der Nederlanden: van /300 voor de eerst aankomendede inleggelden voor de tweede aanko mende. Inleg f 5 per vaartuig. Volgens het Reglement voor de Wedstrijden der Kon. Ned. Yachtclub, met uitzondering dat de stuurlieden geene Nedtrlanders behoeven te zijn. Deze Gieken moeten zijn zamengesteld als volgtlang 30 voet maximum wijd 5 voet 4 duim minimum hoi 2 voet minimum, te rekenen van den bovenkant van het zaadhoutalles Rhijnlandsche maat. No. 3. VIER RIEMS GIEKEN, geen outriggers; open gesteld voor alle natien Voor de prijzen a. Van Z. K. H. Prins Frederik der Nederlanden: /400 voor de eerst aankomende; b. Van de Kon. Ned. Yachtclub: /100 voor de tweede aan komende. Inleg /*10 per vaartuig. Volgens het Reglement voor de Wedstrijden der Kon. Ned. Yachtclub. No. 4. VIER RIEMS GIEKEN geroeid en gestunrd door HH. Lief hebbers, mits namens den Raad der Koninkl. Nederl. Yachtclub daartoe uitgenoodigd en nimmer een prijs bij eenigen roei-wedstrijd gewonnen hebbendewaarvan zal moeten blijken door eene schriftelijke verklaringaf te geven door het Bestuur der Vereeniging waartoe zij behooren. Opengesteld voor alle natien. Voor den prijs van den Vice-President der Kon. Ned. Yachtclub: Een voorwerp in Zilver of ander Metaal, voor ieder der opvarenden van de eerst aankomende boot de inleg gelden voor de tweede aankomende. Inleg 5 per vaartuig. Volgens het reglement voor de wedstrijden der Koninklijke Ned. Yachtclub. No. 5. ZES RIEMS JOLLEN OF SLOEPEN geroeid door kweekelingen van de rbeikorpsen der Koninklijke Ned. Yachtclub. Voor de prijzen van Z. K. H. Prins Hendrik der Nederlanden en van een lid der Kon. Ned. Yachtclub Een stel kleeding- stukken voor iederen kweekeling; in de eerst aankomende Sloep. I)e waarde van /18 in kleedingstukken voor de gezamenlijke kweekelingen in de tweede aankomende Sloep. Afstand circa geographische mijl of circa 1852 Ned. ellen. No. 6. SCHERPE ROEIVAARTUIGEN geroeid door een man; uitgescbreven voor HH. liefhebbersmet de bepaling dat de prijs het eigendom zal moeten zijn van den roeijer. Open gesteld voor alle natien. Voor den prijs der Roeiclub Eendragt: een-Voorwerp van Luxe, voor de eerst aankomende. Inleg f3 per vaartuig. Afstand leugte der baan of circa 3704 Ned. ellen. Volgens het Reglement voor de Wedstrijden der Kon. Ned. Yachtclub. No. 7 en 8. Alle soorten van PLATBODEM ROEIVAAR TUIGEN geroeid wordende door een of twee man ieder man moet van twee riemen voorzien zijn. No. VII. Ligtcre soort naar het oordeel der commissie. Voor de prijzen der Kon. Ned. Yachtclub: 25 voor de eerst aankomende, f20 voor de tweede aank., 10 voor de derde aank.,y 5 voor de vierde aank., 3 voor de vijfde aank. No. VIII Zwaardere soort, naar het oordeel der commissie. Voor de prijzen dei Kon. Ned. Yacht- club /"30 voor de eerst aank., 20 voor de tweede aank., 10 voor de derde aank., f 5 voor de vierde aank. Afstand lengte der baan of circa 3704 Ned. ellen. Volgens de Regle- menten voor de Wedstrijden der Kon. Ned. Yachtclub. No. 9. JOLLEN OF SLOEPENte wrikken door een man. Opengesteld voor alle Natien. Voor de prijzen der Kon. Ned. Yachtclub: f 20 voor de eerst aank. yf 10 voor de tweede aank., f5 voor de derde aank. Inleg 50 cents per vaartuig. Afstand der baan of 1852 Ned. ellen. Volgens het Regle ment voor de Wedstrijden der Kon. Ned. Yachtclub. No. 10. JOLLEN EN SLOEPEN. Geroeid door twee man zonder stuurman ieder man moet van een riem voorzien zijn. Opengesteld voor alle Natien. Voor de prijzen der Kon. Ned. Yachtclub: /"50 voor de eerst aank., j 20 voor de tweede aank. Inleg 50 cents per vaartuig. Afstand lengte der baan of circa 3704 Ned. ellen. Volgens het Reglement voor de Wed strijden der Kon. Ned. Yachtclub. XEILVAARTUIGEN. No. 11. KOTTERS EN SCHOENERS. Geschikt om de open zee te bouwenniet minder dan 10 ton metende. Voor den prijs van Z. M. den Koning beschermheepr der Kon. Nederl. Yachtclub, van /600 voor de eerst aankomende de inleggelden voor de tweede aankomende. Inleg j 20 per vaartuig. Deze wedstrijd zal gehouden worden in de open zee, op Vrijdag 8 Julij 1864 of op eenen nader door den Raad te bepalen dag. De af te leggen afstand zal later worden bekend gemaakt. Op de bijzondere voor dezen prijs bepaalde voorwaarden en met toepassing van de in die voorwaarden opgenomen minuutlijst en met bepaling, dat tot dezen Wedstrijd alleen zullen worden toegelaten die vaartuigenwelke hebben medegedongen naar den prijsuitgeloofd door de Kon. Ned. Yachtclub, voorko mende onder No. 18 van dit programma. No. 12. PLEIZIERVAARTUIGEN. (Platbodem.) Open gesteld voor alle natien* Voor de prijzen: a. Van de Kon. Ned. Zeil- en Roeivereeniging Een voorwerp in Zilver of ander Metaal, voor de eerst aankomende; b. Van de Kon. Ned. Yachtblub: Een voorwerlp in Zilver of ander Metaal, voor de tweede aankomende. Inleg 5 per vaartuig. Volgens het Reglement voor de Wedstrijden der Kon. Ned. Yachtclub. No. 13. PLEIZIERVA ARTUIGEN. (Met Kiel.) (Uitgezon- derd kotters en schoeners.) Opengesteld voor alle natien. Voor de prijzen: a. van de Stad Rotterdam, een voorwerp in Zilver, voor de eerst aankomende; b. van de Kon. Nederl. Yachtclub, een voorwerp in Zilver of ander Metaal, voor de tweede aankomende. Inleg f 5 per vaartnig. Volgens het Regle ment voor de Wedstrijden der Kon. Ned. Yachtclub. N°. 14. SCHEEPSBOOTEN opengesteld voor alle natien. Voor de prijzen a. van de Stad Rotterdam f200 voor de eerst aankomende; b. van de Kon. Ned. Yachtclub: /75 voor de tweede aankomende. De inleggelden voor de derde aan komende. Inleg 5 per vaartuig. Indien slechts zes vaartuigen aan den wedstrijd deelnemen zullen slechts twee prijzen worden uitgeloofd wanneer er meer dan zes deel nemen zal ook de derde prijs worden toegewezen. Volgens het Reglement voor de Wedstrijden der Kon. Ned. Yachtclub en met opgave van het schipwaartoe die vaartuigen behooren; voorts onder verplig- ting om des gevorderdhet bewijs te leverendat het vaar tuig waarvoor de mededinging verlangd wordtminstens eene reis dienst hebbe gedaanof, indien het een nieuw vaartuig geldtonder verpligtingdat het met het schip waartoe het behoortzal medegezonden en daarbij in dienst gesteld worden. No. 15. VISSCHERSVAARTUIGEN voor de prijzena. van een oud lid van den raad der Kon. Nederl. Yachtclub: /100 voor de eerst aankomende b. van de Kon. Nederl. Yachtclub: 40 voor de tweede aank.f 20 voor de derdo aank. en f 10 voor de vierde aank. Volgens het Reglement voor de Wedstrijden der Kon. Nederl. Yachtclub. No. 16. PLEIZIERVA ARTUIGEN. (Platbodem.) Niet langer over steven dan 10 Ned. ellen. Opengesteld voor alle Natien. Voor de prijzen: a. Van de Stad Rotterdam: Een voorwerp in Zilver, voor de eerst aankomende; b. Van de Kon. Ned. Yachtclub: Een voorwerp in Zilver of ander Metaal, voor de tweede aankomende. Inleg f 3 per vaartuig. Volgen9 het Reglement voor de Wedstrijden der Kon. Ned. Yachtclub. No. 17. PLEIZIERVA ARTUIGEN. (Met Kiel) (Uitgezon- derd Kotters en Schoeners.) Niet langer over steven dan 10 Ned. ellen. Opengesteld voor alle Natien. Voor de prijzen.- a. Van de Stad Rotterdam: Een voorwerp in Zilver, voor de eerst aankomende; b. Van de Kon. Ned. Yachtclub: Een voorwerp in Zilver of ander Metaal, voor de tweede aankomende. Inleg/3 per vaartuig. Volgen9 het Reglement voor de Wed strijden der Kon. Ned. Yachtclub. No. 18. KOTTERS EN SCHOENERS, geschikt om de open zee te bouwen, niet minder dan 10 ton metende. Voor den prijs der Kon. Ned. Yachtclub: een voorwerp in Zilver of ander Metaalvoor de eerst aankomende. Deze wedstrijd zal gehouden worden op de rivier de Maas, op Woensdag 6 Julij 1864. De af te leggen afstand zal later worden bekend gemaakt. Op de bijzondere voor dezen prijs bepaalde voorwaardenen met toe- passing der minuutlijstopgenomen in de voorwaarden ter mededinging naar den prijs voorkomende in no. 11 van dit programma. No. 19. ALLE SOORTEN VAN VRACHT- EN BEURT- SCHEPENuitsluitend als zoodanig gebezigd wordende. Voor de prijzen der Kon. Ned. Yachtclub: /"60 voor de eerst aan komende, /30 voor de tweede aankomende20 voor de derde aankomende, f 10 voor de vierde aankomende. Inleg 50 cent9 per vaartuig. Volgens het Reglement voor de Wedstrijden der Kon. Ned. Yachtclub.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Dagblad van Zuid-Holland | 1864 | | pagina 3