POBTHET J. R. F. NIEVERGELD. NESEBX.AND. J. COHEN, Tot hcrdenking 5GENTS BATAVIA Yacht-Club. Een voorwerp in zilver of ander metaal Sorel Fils Spuistraat. No. 10. DIT DE HAND TE KOOP Dr. J. C. Zaalberg Pz. Urbanus - Pillen Photograpbisch Atelier. Z. 0. Buitencingel, 228, bij't Bezuidenhout. Etablissement de Pbotograpbie. Hollandsche Spoorweg. Landhuishoudkundig Congres te Haarlem. 21 Junij tot en met 24 Junij. 25jarige ECHTVEREENIGING HH. M.M. den Eoning en de Koningin Voor Passagiers. MARY HILLEGONDA, 5<ents! 5 Cents! 5 Cents! 5 Cents! HANDELAREN IN BRMDHOUT. TE KOOP TREURIG GESCniEDVERHAAL. ADVERTENTIEN. BEDIENDE, Een Nieuw WELGELIJKEND L Baalberg J)}. EEN WOORD M. L. HERMANS C\, Portraits tloiro tlaamloo}eoennoot0cl)ap can ocr^kering op t)ct imiu Spuistraat, HUIS-, KAflTOOR- REISJASSEN, PAINTALONS enVESTEN, CONTACIEUSE RETOUR-BILLETTEN vindt men iu de HOLLANDSCHE ILLUSTRATIE eene prachtige Teekeniug, voorsteliende de POR1RETTEN van de Koninklijke Familie, die in Lijst gezet meuige kamer tot sieraad kan zijn. Koopt dit voor ~fc>i; alle BoeliliandLelaren. WOORDEN aan MIJNE VRIENDEN CARTES, STEREOSCOPES, Broches, medallions. R. SEVEPUNPhotographe de S. M. le Roi. NOORDEINDE109, LA HAYE. (60) BEDERP YAN HET BLOED, HUIDUITSLAG. No. 20. ALLE SOORTEN VAN VRACHT- EN BEURT- SCHEPEN uitsluitend als zoodanig gebezigd wordende min der dan 10 ton metende. Voor de prijzen der Kon. Ned. Yachtclub: /AO voor de eerstaankomende /20 voor de tweede aankomende. Tnleg 50 cents per vaartuig. Volgens het reglement voor de Wedstrijden der Kon. Ned. Yachtclub. No. 21. UIl'DEELING DER PRIJZEN. Op bet hijschen van dit Nommer worden de winnaars van prijzen uitgenoodigd, zich zoospoedig mogelijk aan het Vereenigings-Gebonw te vervoegen. Bij beslnit der Algemeene Vergadering is bepaalddat aan iederen Wedstrijd een Vaartnig meer moet deelnemen dan het getal Prijzen dat daarbij uitgeloofd. Overigens blijven de voor- waarden dezelfde. gelijkt. Hierbij zal wel degelijk in acht worden genomenof het Tuigwaarmede zij ten wedstrijd komenwerkelijk voor de dienst van Scheepsbooten doeltreffend te achten zij. Omtrent het voeren der zeilen zijn de navolgende bepalingen vastgesteldvoor Platbodem Zeiloaartuigen met Bezaan of Piektuig. Bij deri wind GrootzeilStagfok Kluiver des ver- kiezeDde (mits geen Jager). Vlieger, (mits driehoekig). Ruim- schoots zeilendedaarenboven een Jager, dat wil zeggen.- een driehoekig Zeilwaarvan het onder-lijk nitgevoerd kan worden met een gewonen zeilboomen de kop met het klniverval voor komt. Voor Platbodem Zeiloaartuigen met Spriettuig. Bij den wind SprietzeilStagfok Kluiver des verkiezende (raits geen Jager), Vlieger, (mits driehoekig). Ruimschoots zeilende: als bij de Vaartuigen met Piektuig. Voor Scheepsbooten. Deze kunnen naar verkiezing getuigd worden. Zij zijn bij het zeilen onderworpen aan de bepalingen door Commissarissen vast te stelllen, naar mate hnn Tuig naar inlandsch of uitheemsch De vaartuigen, naar voormelde prijzen mededingendemoeten in Nederland gebonwd en door Nederlanders bemand ziin, voor zoo verre de mededinging niet is opengesteld voor alle Nalien of dit anders bij het programma is vrijgelaten. Het vertrek naar de boeijen van afvaartwordt aangeduid door een sein. Hetsein bestaat in het nommer, waaronder de wedstrijd in het programma vermeld staaten hetweik gehesehen wordt aan een seinpaal opgerigt voor het Vereenigings-Gebonw. Het hijschen van dat nommer wordt telkens aangekondigd door een kanonschot van een aldaar liggend vaartnig. De afstand voor Roeivaartuigen (uitgezonderd dievoor welke een andere afstand in het pro gramma staat aangewezen) is bepaald op eene geographische mijl of ongeveer 7408 Ned. ellen. Het vertrekpunt, opderivier, is voor het Vereenigings-Gebouw der Kon. Ned. Yachtclub. Deaf te leggen baan bepaalt zich van dat vertrekpuntrond de boeijenliggende aan beide uiteinden der baanen terug tot aan de lijn der boeijen van afvaart. De afstand voor zeilvaar- tuigen op de rivieris bepaald van de boeijen bewesten de Leuvehaven tot rond het Stoomvaartuig of de Vaartuigen van Commissarissen wier ligging naar gelang van orastandigheden, door den Raad zal worden bepaalden terug tot aan de lijn der boeijen, voor het Vereenigings-Gebouw der Kon. Nederl. Yachtclub. Uithoofde de volgorde der nommers, in het pro gramma opgegeven welligt niet zal kunnen worden in acht genomen moeten alle vaartuigen gereed gehouden wordenten einde deze onmiddellijk naar de boeijen van afvaart te kunnen doen vertrekkenwanneer het sein hiertoe wordt gegeven. Voor den wedstrijd in Zeezullen de ontbrekende bepalingen worden kenbaar gemaakt voor of op den dag des Wedstrijds op de Rivier. De inschrijving volgens art. 5 van het Reglement voor de edstrijden der Kon. Ned. Yachtclub, gescbiedt schriftelijk aan den secretaris, of in persoon of door gemagtigdein het Ver eenigings-Gebouw twee dagen voor den Wedstrijd. De betaling der iuleggelden geschiedt insgelijks ter plaatse en ten dage voor- meld, van des morgens 11 tot 1 ure. De keuring en meting der Vaartuigen voor den Wedstrijd, geschiedt op den dag voor dien van den Wedstrijd door eene daartoe benoemde commissie, wier uitspraak verbindend is. De vaartuigen moeten daartoe gereed liggeu des morgens ten 9 urein en by de haven van den Veerdain op Katendrecht. De loting geschiedt in het Ver eenigings-Gebouw daags voor den Wedstrijd des middags ten 12 ure, te beginnen voor de Zeilvaartuigcnen vervolgens naar orde van dit programma. MEDAILLES uitgeloofd door Z. M. den Koning op de bepaalde voorwaarden. Eene Gouden medaille voor den Bouw- raeester van desedert de oprigting der Koninklijke Neder- landsche Yachtclub best gebouwde Schoener Kotterof ander scherp vaartuigalle overdekt en geschikt om de open zee te bouwen in 1864 op den Wedstrijd mededingende en niet min der dan 10 ton metendemet uitzonderiug van die vaartuigen welke reeds eene Medaille verdiend hebben. Eene Zilveren medaille voer den Bouwmeester van de sedert de oprigting der Kon. Ned. Yachtclub, best gebouwde Giek, in 1864 op den wedstrijd mededingendemet nitzondering van die Vaar tuigen welke reeds eene Medaille verdiend hebben. Eene Bkionzen Medaille voor den Bouwmeester van de sedert de oprigting der Kon. Ned. Yachtclub, best gebouwde Barkas, in 1864 op den Wedstrijd mededingende; met uitzondering van die 1 aartuigenwelke reeds eene Medaille verdiend hebben. Tot de mededinging naar deze Medailles zullen geene Vaar tuigen in aanmerking komen van gewonen bouw of uitrusting maar alleen zij die inderdaad uitstekeud zijn dat wil zeggen die zoo van constructie van vorm van doelmatigheid van hoi, tuigaadje en inrigtingof in eene of meerdere dezer hoe- danigheden bijzonder uitmunten en door commissarissen tot de keuring geoordeeld zijn het gewone zoodanig te overtreffen dat zij werkelijk eene bijzondere onderscheiding verdienhn. De boven- bedoelde vaartuigen moeten gebouwdgetuigd en uitgerust zijn door Nederlanders, zonder medewerking van Buitenlandersbe- houdens het bepaalde bij art. 6 der voorwaarden. De INSCHRIJ VING der vaartuigen, welke naar deze Medailles mededingen, geschiedtvolgens art. 3 der voorwaarden schriftelijk aan den secretaris of in persoon of door gemagtigdentwee dagen vddr den wedstrijd van des morgens 11 tot 1 ure. De KEURING zal geschieden op den dag vddr dien van den wedstrijdwanneer de vaartuigen daartoe moeten gereed liggen des morgens ten 8 ure in en bij de haven van den Veerdam op Katendrecht. Reglementen, voorwaarden en prograrama's worden gezamenlijk, tegen betaling van 25 Centsverkrijgbaar gesteld te Rotterdam bij de Wed. Krap van Duym, bij de Benrste Amsterdam bij' J. C. tan Kesteren. Ondertrouwd: RICHARD HOL, van Utrecht. en AMALIE E. P. REUTER, Amsterdam, van Amsterdam. 16 Junij 1864. (3576) Eenige en algemeene Ondertrouwd: JOHAN ADRIAAN VAN SPIJK VAN CATTENBURCH, (3582) en AGNETHA VAN DER POEST CLEMENT. Zevenbergen, 16 Junij 1864. Algerheene Heden overleed de Hoog Wel Geb. Freule J. F. VAN CAPELLEN. (3586) 's Gravenhage, 17 Junij 1864. Eenige Kennisgeving. Tot onze bitterste smart werd heden de oudste onzer lievelingen HENRI, indenaan- valligen leeftijd van even drie jaar ons door den dood ontrukt. (3587) 'sHage, L. VAN DORSTEN. 16 Junij 18 6 4. Chir. en Acc. C. L. VAN DORSTEN— Eenige kennisgeving. van Asperen. Heden overleedna eene kortstondige doeli hevige ougesteldheidouze jongste lieveling, CHRIST1AAN JONATHAN, in den ouder- dom van 16 maanden. 'sHage, 15 Junij 1864. (3567) 1 J. J. C. HUIJGENS. C. C. HUIJGENS Zaalberg. Heden overleed na een langdurig lijden, na voorzien te zijn geweest van alle de troost- middelen onzer Heilige Kerk, mijn veel ge- liefde oudste Zoon PIETER, in den nog steeds jengdigen leeitijd van even twintig jaren. 's Gravenhage 14 Junij 1864. (3562) P. DELPONTE. Bij vonnis der Arrondissements-Regtbank te's Gravenhagetweede Kairfer, gewezen den 13n Junij 1864, is Willem Lodewijk Olden boom Tabakshandelaarwonende te 's Gravenhage ter zake van verkwisting, onder curatele gesteld. A. P. T. EYSSELL (3575) Procureur bij welgemelde Regtbank. KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE De RAAD der Koninklijke Yeder- landschc Yacht-Club maakt bekend, dat aan het Programma van den op Woens- dag den 6n JULIJ door die Vereeniging te houden WEDSTRIJD, het navolgende wordt toegevoegd N°. 1 bis. ZE9 RIEMi GIEKEY, geroeid door HEEREN LIEFHEBBERSmits namens Z. K. H. den Prins van Oranje door den Raad der Kon. Nederl. Yacht-Club daartoe uitgenoodigd. Voor den Prijs van Z. K. H. DEN PRINS VAN ORANJE: voor den eerst aankomende. De IYLEGGELDEY voor den tweede aankomende. Inleg jflO per vaartuig. Volgens het Reglement op de Wedstrijden der Koninklijke Nederlandsche Yacht-Club. De Raad: JOOST VAN VOLLENHOVEN, Vice-President. (3581) J. HAVELAAR, Secretaris. In eene soliede BANKETBAKKERIJ in Zuid-Holland wordt tegen half Julij GEVRAAGD: een fatsoenlijk vooral met lust voor Garneer- en Panwerk. Protestantsche Godsdienst is een vereischte. Adres -franco, letters I. B., aan Gebroeders van der Hoek, Boekhandelaren te LEIDEN. (3577) In eene BROODBAKKERIJ alhier wordt ten spoedigste verlangd een vlugge LOOP- KYECHTen tegen Augustus aanstaande een bekwame OUDSTE 14 VEIIT op goed-z behandeling kan gerekend worden. Informatien in persoon of franco brieven lett. Z, aan den Boekhandelaar B. J. DONA PIECKalhier. (3583) LA J11ISOY (3570) a l'honneur d'annoncer a sa nombreuse clientele, qu'a partir du 18 Juin, ses Magasinssitues au Korte Vijverberg, seront transferes au een onlangs nieuw gebouwd HUIS met Suite en vier Kamers, dienstboden- en provisie- kamer, alle behangen en van stookplaatsen voorzienmet marmeren schoorsteeumantels, goed wel- en regenwater en een TU1N, op een der vrolijkste standen en in de onmiddelijke nabijheid van het BOSCH te 's Hage. Te bevragen bij de Boekverkoopers v. WEELDEN MINGELEN, Sfui, alhier. (3579) eene partij zwaar BEKKEA-ELJEEY- en ander HRAYDHOUT te leveren in de haven te ELBURG ladende vrij op boord voor f 3.10 cents per lOOO sinks. Te bevragen met franco brieven bij M. «F. Vermeer Gz.te ELBURG. (3574) Bij alio Boekhandelaars te dezer stede Z1ET HEDEN HET LICHT MET FACSIMILE VA.N Prijs 50 Cents. (3572) Bij H. C. Susan CHioon alhier, ZIET HET LICHT 111*) eene Briefwlssellng EN EEN DOOR PRIJS 30 CENTS. (3573) Ten gevolge van de UITGAVE dezer BROCHURE kon N°. 9 der Uhrlstelijke Toespraken deze week niet gereed komen en zal die in de volgende week het licht zien. Bij Gebr. Belinfantete 's Graven hage ziet het licht naar aanleiding van de IY TIM E BLIHKEY in het binnenlandsch bestuur op Java, over het artikel TABAK, door W. F. Manden. Prijs y O 25. (3584) volgens het oude en echte recept bereld, zijn zacht laxerendbloedzuiverend en slijm- afdrijvend zijn bijzonder dienstig tegen onge- steldheden der maag bevorderen de spijsver- tering nemen de duizeligheid wegen zijn zeer heilzaam tegen de gal en scherpte in het bloed. Te verkrijgen in verzegelde doosjes metge- bruiksaanwijzing, a 30 cents het doosje, bij de Apothekers VAN VALKENBURG, Korte Houtstraat, te s GravenhageULOTH Am sterdam; SNELTJESHaarlem; De RUIJTER, HoogstraatRotterdam; KOEVOET, Meent, Rotterdam; A. J. van ROOSENDAEL, Dord- reeht; L. J. GROOTENDORST,Utrecht. (1861) In de MAGAZIJYEY van te 's CRAVEYRAGEvindt menbehalve het groot aantal nieuwesteeds zeer goene T1VEEBEHAYDS - RIJTUIGEYdie bij de levering van nieuwe Rijtuigen meestal worden overgenomen en steeds tot LAGE PRIJZEN WORDEN OPGERUIMD terwijl voor de soliditeit eveneens wordt ingestaan als voor de nieuwe. (1128) (46) Portraits Iiialt^rables sur Email VITRIFIES ET INCRUSTES AU FEU •COMME LES PEINTURES DE SEVRES. (Procede La/on de Carmasac a Paris.) EN TOUTES DIMENSIONS. Goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 17 Julij 1858 No. 57. COMMISSARISSEN: De Heeren Mr. J. R. CORVER HOOETWethouder van Amster dam; Mr. H. A. HARTOGH, Officier van Justitie bij de Arrondissements-Regtbank te Amsterdam; A. LANGRAND DUMONCEAU, GrondeigenaarH. RAHUSEN, Lid van de Provinciale Staten van Noordholland en van de Kamer van Koophandel te Amsterdam; Mr. R. J. Graaf SCHIMMELPENNINCK, Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal vaii Z.M.deiiKymiig; W. VROI.IK HoogleeraarR. DANIEL WOLTER- BLEKLid van de Provmoiale Staten van Noordholland en van den Gemeenteraad van Amsterdam, Directeur van de Nederlandsche Bank; E. J. Baron van WIJKERSLOOTU van WEERDENSTEYNGrondeigenaar, Kamerheer van Z. M. den'Koning DIRECTEURENde Heeren P. L. DUBOURQ en J. BOS. AGENTEN te's Gra venhage, de Heeren J. A. H. van dee POT, Kassif.r, 1= Wagenstraat No 35 Mr A HAAKMA van ROIJENPlaats en Ph. W. DANNENEELSER, Lange Beestenmarkt. (48) berigt aan zijne geeerde begunstigers dat hij weder, gelijk alle jaren, goed gesorteerd is in tot zeer clvlele prijzen. (3585) verkrijgbaar op ALLE STATIONS en voor ALLE KLASSEN naar HAARLEM geldlg voor heen en terug op denzelfden dag. Amsterdam, 15 Junij 1864. (3571) De Administrateur. Spoedige genezing en in het geheim van primitieve of constitutionnele ziekten der beide seksen, door de Biscuits dcpuratlfs van Dr. Ollivier te Parijs. In dit aangenaam en gemakkelijk genees- middel zijn de actieve beginselen chemisch ver- bonden met de voedende bestanddeelen,«wat hunne vertering gemakkelijk maakt en oorzaak is, dat zij doordringen tot in alle organische vezelenwaar zij den wortel van het kwaad wegnemen waaruit radieale genezing voort- vloeit. Dit belangrijk resultaatdat uitsluitend de zoogenaamd alimentaire methode van Dr. Ollivier kenmerktzou door geen ander geneesmiddel onder de gewone pharmaceutische vormen verkregen kunnen worden. Nadat vier jaren lang openbare proefne- mingen genomen en met den besten uitslag bekroond waren, zijn de Biscuits Ollivier goedgekeurd door de Academie Imperiale de Medecinegeautoriseerd door de Regeringen is bovendien eene belooning van 24,000 francs toegekend aan Dr. Ollivier. De Biscuits worden met goed gevolg aangewend tegen alle ziektenwelke voortspruiten uit bederf van het bloed of uit scherpte der vochten. Yooral genezen zij zeer spoedig de geheime ziekten, den hniduitslagde sciofuleuse ziektenvan welken ernstigen aard van welken vorm of hoe verouderd ook herhaalde accidenten aan. mond neus oogen en ooren rheumatieke pijnen jeukingen, roode vlekken in het aan- gezigt enz. Te Parijs rue Nicolas-Flamel, No. 3 en face de ta lour Saint-Jacques. Consulten gratis met gefrankeerde brieven Hoofd-Depot voor Yedcrland t bij HH. ULOTH, Apotheler, Zeedijk, (255) te Amsterdam. Depots bij de Apothekers v. SANTEN KOLFF te Rotterdamvan REN ESSE en SNABILIE te 'sGravenhagevan de KAMER, te Mid- delburg, en GROOTENDORSTte Utrecht. VAN DE YAAR ligt te ROTTERDAM in LADINGhet extra snelzeilend gekoperd BARKSCHIP Kapt. P. WALTERS. (3578) Om einde dezer maand te vertrekken. Adres: de Cargadoors YLIERBOOM SUERMONDT en P. A. VAN ES C°. Be overlge bladzijdcn van dit Yommer bevatten HET ROT DER ROOVERGESCHIEDENIS VAN MONACOdoor den beroemden Alexandr Dumas. Het berigt zijner veroordeelinghetweik ons onder het afdrukken per telegrm wordt bekend gemaakt DE INjiANEN. DE MISSISSIPPI. EENE REVUE, gehouden door den Keizer van Ruslal. DE SCHOONE RIALTA. EENE ZAMENZWERING TE VENETlE. HET JAB.NSCHE GEZANTSCHAP enz. enz. (3580) VERTREK der SPOORTRE1YEY. HOLLANDSCHE SPOOKWEG.— (1 Mei.) Van 's Hage n. Rotterdam 6.45*, 9.9 10 40**, 1.47, 4,12**, 6.37, 7.50*, 9.36, Van 'sHage n. Amsterdam: 8.2, 9.47**, 11.22. 2.27**, 4.17, 8.27, 10.52§§, Van Rotterdam n. 'sHage: 7.15, 9.5**, 10.32, 1.45**, 3.30, 5.45*, 7.40 10 2*. Van Amsterdam n. 'sHage: 7.00§, 7.10, 9.10** 11.40, 2.40**, 4.30, 7.30, 6.00§! Lobaaltreinen. Dito alleen op werkda- gen. Dito alleen op zon- en feestdagen. Soeltreinen welke geene andere goederen dan bagage vervoeren. NEDERL. BELG.-SPOORWEG. (1 Oct.) Van Antwerpen n. Rotterdam en Breda7.50, 12.20, 5.50 (alleen tot Moerdijk en Breda.) Van Rotterdam n. Antwerpen en Breda: 10.30, 3.10. Van Breda n. Antwerpen en Rotterdam6.45, 12.40, 5.35. NEDERL. RHIJNSPOORWEG. (1 Mei.) Van Rotterdam n. Emmerik8 15, 10.30, 12.25*, 2.20, 4.5f, 5.50, 7.50§, 9.10*, Van Amsterdam naar Emmerik: 6.35**, 6.55$, 8 20. 11 5, 12.30*, 2.40, 4.25f, 6.25, 8.30J, 9.—*. SNELPERSDRUK van J. A. DE LA YIETER. Torenstraat13, 's Gravenhage.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Dagblad van Zuid-Holland | 1864 | | pagina 4