fy JAVA WILLEMS Cproenoord- sptegel. id Fl. 227,- VAN DER BEEK I'.H'll.'HI.'MHiHUEi ,,'f CENTRUM" MUSIS SACRUM THEESCHENKERIJ „DE KETHEL" „DE TEXTIELHOEK" Paul J. J. Verspeek Pttstzef/elhnttflel HOOFDSTRAAT 235 TELEFOON 27 81 21 HAKKERT GAZELLE INVIGTA vanaf Fl. 214,- GELRIA Fl. 174,- 3 GAZELLE FABRIKATEN P. de LIGT KETHEL. C. W. v. Meurs-Combrink firma Gebr. DRIES SchiIdertverhen ii.d. P. L. v. d. Staay SCHOONHEIDSSPECIALISTE PEDICURE J. F. W. MFIJER ZOON SCHILDERWERKEN „VERHOEFF" Sana Het STUK van de week. voetgangers verkeerstechnisch in de minderheid. Dit is vooral te zien op zon- dagen, wanneer voetgangers die rustig wandelend ter kerke gaan, gehinderd worden door medekerkgangers, die met fiets of brommer komen. Ook kinderen zullen vaak verrast worden door achteropkomend verkeer, met aile kans op een ongeval. Is het voor fietsers en brommers zo veel gevraagd een stuk met hun vervoermiddel te lopen? Desnoods zou gedacht kunnen worden aan een afscheiding d.m.v. een witte streep. We hopen spoedig te kunnen meiden hoe deze kwestie definitief geregeld wordt. Red. Van de penningmeester hoorden we dat lang niet aile leden die toezegden hun contributie e.d. per giro te zullen betalen dit inderdaad ook regelmatig doen. Mo- gen wij u vragen om hieraan eens aan- dacht te schenken? De kas der vereniging begint angstig lege plekken te vertonen!!! U dient te gireren op nr. 267585 t.n.v. K. Vlug, Bachplein 194, Schiedam. Tevens vraagt de penningmeester of er in onze wijk soms mensen zijn die zich willen belasten met het incasseren van contributies. Wellicht zijn er gepensio- neerden onder ons die zich verdienstelijk willen maken voor de vereniging! Ook hier geldt weer: Vele handen maken licht werk! Reacties graag aan dhr. v. Embden, Sweelincksingel 2, tel. 159007. Verzuchting van een broodbezorger: ,,Zou er ooit nog eens een urinoir komen voor mij en mijn collega's langs de straat?" Mogen we de instanties eens vragen hieraan aandacht te schenken? KLAVERJASSEN EN BRIDGEN Wegens de vakantietijd wordt er ge- durende de maanden juli en augustus niet geklaverjast en gebridged. Wij hopen u maandag 2 September weer te mogen begroeten en wensen u tijdens uw vakantie veel plezier en mooi weer. Bestuur. Als het ons nog lukt de organisatie tijdig rond te hebben wil de wijkvereniging in de grote vakantie een jeugd-voetbal- tournooi tussen de verschillende pleinen organiseren. Dit kan worden gehouden op het veld aan de Laan van Bol 'Es, tegenover Spaland. Wij vragen nu vast of zowel ouderen die leiding kunnen ge- ven of zich op een andere wijze verdien stelijk kunnen maken en ook de jeugd zelf, zich met ons in verbinding willen stellen. Zal U lonen hoe $oed U kunt GEDEMPTE BIERSLOOT 42-48 Vlaardingen Telefoon (010) 34 87 93 Rijwiel- en Bromfietshandel Noordeinde 2, tel. 266880, Kethel Tevens het adres voor aile huishoudelijke- electrische artikelen. LANGE HAVEN 115, TELEF. 26 8145 voor- vergaderingen, viering jubilea in be- drijven, verenigingen en particulier, modeshows enz. Tel. 26 23 54, Beatrixpark, geopend van 15 april tot 15 September J. Dupuis Volop zomervrije, zonnige blije vakantiekleding Telefoon 26 74 78 - Kethel Hef adres voor de verzamelaar llW*' Muziekinsfrumenten Grammofoonplaten Muziekschool Het oudste en vertrouwdste adres in Schiedam Hoogstraat 163 Fietsenhandel Onderdelen Reparatie SCHIEDAMSEWEG 22 - TEL 26 52 79 Voor een goede en droge sigaar lepenlaan 53, Tuindorp Ruime sortering rookartikelen Nieuwe Haven 141 Schiedam Tel. 26 87 37 Uitdeuken Spuiten - Moffelen DR. KUYPERLAAN 223 SCHIEDAM, TEL. 266201 Brood- en Banketbakkerij uw .warme" bakker Bezorging door de gehele stad. Schiedamseweg 170, telef. 26 53 51 Ook huid- en make-up adviezen. Persoonlijke behandeling, uitsluitend volgens afspraak (event, s avonds). Mevr. D. Vlak, Willem Landreplein 50 Groenoord, Telefoon 15 64 30. Ed. van Beinumlaan 58 Telefoon 26 9515 - 26 37 45 Aanneming van aile kleine en grote Chemisch Reinigingsbedrijf Singel 142, Schiedam, Tel. 269929 Filiaal Colijnstraat 22, Nieuwland Afhalen en thuisbezorging zonder prijsverhoging. Aflevering 3 a 4 dagen. Vo Voor utfi vakantie PANTALONS, COLBERTS en POLOPULLS lepenlaan 51, tel. 26 50 83, Kethel bij de Rank Indoortraining voor dames. We vernemen dat de sportcommissie nog steeds in onderhandeling is met de ge- meente inzake het verkrijgen van nog een uur in de gymnastiekzaal aan de Peter van Anrooylaan, opdat we ook kunnen starten met indoortraining voor de dames. Als we ons oor goed te luis- teren hebben gelegd, staan er heel wat dames te trappelen van ongeduld om met die training te beginneni! Laten we hopen dat een beslissing snel afkomt, zodat we direkt na de vakantie kunnen starten! Ontspanningsavond. Het ligt in de bedoeling van het bestuur om de opening van het nieuwe vereni- gingsseizoen te laten plaats vinden met een grootse ontspanningsavond in wijk- centrum De Rank. Een juiste datum is nog niet bekend, doch gestreefd wordt naar half September. Nadere mededelin- gen volgen nog! Muziek in Groenoord. Omdat bij optochten met muziekkorpsen in onze wijk bijna altijd alleen door de Eduard van Beinumlaan wordt gelopen, waardoor de bewoners van de pleinen van muziek verstoken blijven, worden er plannen uitgewerkt om volgend jaar har- monie- en fanfare-orkesten op de diverse pleinen te laten concerteren. Contacten met verschillende verenigin gen worden hierover al gelegd. Culturele avonden. Als nieuwe activiteit van de wijkvereni ging wordt gedacht aan het houden van culturele avonden (concerten, recitals, voordrachten, toneel, cabaret etc.). Als plaats van handeling wordt gedacht aan de Martinuskerk. Wellicht zou ook samenwerking met de ontspanningscom- missie van Spaland mogelijk zijn. Ook hierover volgen nog nadere berich- ten. Antwoord op Het is bijzonder prettig dat ons blad Groenoord Akkoorden nu reeds een van zijn belangrijkste functies vervult, name- lijk het ter discussie stellen van verschil lende problemen in deze wijk alsmede het in de gelegenheid stellen van de be woners om hun misnoegen kenbaar te maken betreffende ongemakken en toe- standen die een nader onderzoek wense- lijk maken. Het stuk van de week zou hier een mooi voorbeeld van kunnen zijn en wij hopen dan ook dat het mogelijk zal blijken te zijn deze rubriek voort te zetten. Een van de belangrijkste punten in ons vorige stuk was wel de vraag: Bestaat de mogelijkheid tot samenwerking tussen verschillende andere organisaties in de wijk met de wijkvereniging. De eerste stap is reeds gezet in deze richting. Op initiatief van onze vereniging en de parochieraad van de R.K. Martinuskerk is in principe een codrdinatie-commissie samengesteld, welke zal bestaan uit ver- tegenwoordigers van Katholieken, Ne- derl. Hervormden, Humanisten en onze vereniging. Nog niet aile groepen zijn vertegenwoor- digd. Wij hopen echter dat gelnteresseer- de groeperingen kontakt met ons zullen opnemen. Voorlopig kontakt-adres: dhr. Vlug, Bachplein 194, tel. 35 1356, Het doel van deze coordinatie-commissie is te komen tot een betere samenwerking tussen bestaande groeperingen en aktivi- teiten. Het gezamelijk stimuleren en uit- werken van mogelijkheden om Groenoord en later de Woudhoek tot een leefbaar geheel te maken.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Groenoord Akkoorden | 1968 | | pagina 2