f. m akkoorden Groenoord bouwt zijn flats op historische grond iTIcii besvartng van tientallen guldens SCHIEDAMSE JALOEZIEENFABRIEK Nooteboom's Automobielbedrijf Nooteboom Autobanden n.v. Kethels groente- en fruilhuis Boerenleenbank Schiedam/Kef hel I tm Selm's slagerijen D. VAN GEYL Zn. .Op BROOD van VLUG komt men TERUG." Het is de juiste tijd voor een aluminium jaloezie. le Jaargang no. 7 8 augustus 1968 Orgaan van de wijkvereniging Groenoord e.o. SecretariaatBart Verhallenplein 26, telefoon 15 71 03 HoofdredakteurF. D. van Wijk, Willem Andriesenlaan 31, telefoon 15 75 21. Redakteur: B. D. Roza, J. Oreliosingel 91, telefoon 15 82 47 Uitgave: Drukkerij-Uitgeverij -De Magneet", telefoon 26 86 66-26 66 70 Advertentie-redaktieJ. J. Levens jr., Johann Straussplein 332, tel. 26 86 66, na 18.00 uur 15 69 67 Verschijnt iedere veertien dagen Kleine akkoordjes. f 2,50 voor de eerste vijf regels, f 0,60 voor iedere regel meer. Het maximum aantal regels is bepaald op 15. Akkoordjes kunnen schriftelijk en telefonisch worden opgegeven bij de redaktie, de heer F. D. van Wijk. Als bewoners van Groenoord zijn we vertrouwd geraakt met het huidige beeld van onze wijk; aan het strakke patroon van pleinen en trottoirs, aan de eenvormigheid van de hoge flatgebouwen. We weten niet beter of het is altijd zo geweest en we aanvaarden het gemis van gezelligheid scheppende oude bouwwerken in het besef dat moderne stedebouw hiervoor geen plaats biedt! Het leek ons daarom aardig ons eens te verdiepen in de situatie voordat de bouw van Groenoord begon. Er stonden in het gebied dat door onze wijk wordt begrensd een 8-tal oude boer- derijen, die de een na de ander ten offer vielen aan de slopershamer om ruim baan te maken voor stadsuitbrei- ding en wegenbouw. Slechts 1 boerderij bleef dit lot bespaard n.l. de boerderij Landvreugd, om te gaan dienen als cul- tureel en recreatief centrum. (Zoals bekend is een definitieve vorm van exploitatie en beheer nog in studie) De mooiste boerderij echter was de boerderij Groenoord, die ongeveer stond op de plaats van de huidige Martinus- kerk en die zijn naam heeft gegeven aan onze wijk en het zwembad. Gebouwd in het jaar 1612 en staande op een terp die volgens archeologen al een vroeg middeleeuwse hoeve heeft ge- dragen, heeft ze eeuwenlang een domi- nerende plaats ingenomen in het wijde polderland. Het was een kapitale boerderij, omgeven door een eeuwenoude bomenpartij. Haar muren 70 cm dik verborgen een raadselachtige indeling, prachtige oude tegels en een unieke baikenconstructie. In haar stallen was plaats voor 50 a 60 stuks vee en haar zolder torstte 's win ters gemakkelijk 4 a 5 ton stro Geslachten boeren bestierden haar, weidden er hun koeien op de omringen- de weilanden en maakten er tot in de wijde omtrek beroemde boter en kaas, 18 jaar lang: zelfs jodenkaas onder rabbinaal toezicht, tot de laatste boer de heer C. P. M. Lansbergen het hoofd moest buigen voor het onafwendbare mengroep te mogen opnemen in het ge- heel van de nieuwe wijk. De boerderij had dan prachtig kunnen fungeren als sociaal-cultureel centrum, theeschenkerij o.i.d., de statige bomengroep had de stedeling tussen de sfeerloze steenblok- ken een oase van rust gegeven die hij Boerderij Groenoord noodlot en met vrouw en 9 kinderen be- nevens de gehele veestapel verhuisde naar een nieuwe boerderij (overigens ook al bijna 100 jaar oud) aan de Harre- weg in Kethel. Daar brachten we hem onlangs een be- zoek en spraken er een avond lang ge- zellig over de oude boerderij en haar roemruchte verleden. Als raadslid van Schiedam interesseert de heer Lansbergen zich bijzonder voor de sociale aspecten van de nieuwe wijk Groenoord. De leefbaarheid van de wijk is lets wat hem bijzonder ter harte gaat. Vandaar zijn gevecht destijds, met vele anderen, de boerderij te mogen behou- den; haar fraaie lijnen en prachtige bo- Schiedamseweg 33 Kethel Tel. 26 83 28 Aral Benzinestation geopend van 7 uur TOT 21.30 uur Zaferdags van 8 uur - 15 uur Kerklaan 17 Kefhel Tel. 26 00 69 Alle merken autobanden Nieuw, Cover en Gebruikt Speciale Prijzen Zaferdags lot 13.00 uur geopend. Bij het tanken heeft U rechf op een: grammofoonplaaf tegen befaling van 95 cent Momenteel keuze uit 2 kindersprookjes In hoorspelvorm (Hans en Grietje, en Roodkapje) en 2 platen met kinderliedjes Voor kwaliteit B Leeflang Vlaardingseweg 4 - Kethel Spaarbank Gezinsrekeningen Alle bankzaken Zwaluwlaan 101, felef. 26 53 25 Nieuwlandplein 56, tel. 15 8183 zo nodig heeft. Wie de kranten uit die tijd' er op na leest, vindt dan ook vele stemmen die voor het behoud van de boerderij pleit- ten; dit in navolging bijv. tot Rijswijk, waar enkele boerderijen en landerijen een ideaal tegenwicht vormen met de flatblokken rondom. De stadsplanners zagen echter geen kans hun wijk te bouwen rondom de boerderij en tenslotte werd dan ook tot de sloop ervan besloten. De teleurstel- ling over deze beslissing laat zich n6g voelen; niet alleen bij de heer Lansber gen, doch ook bij diegene die zich pas nil voor de historie van Groenoord inte resseert. Na het slopen van de boerderij, in 1963, zijn veel waardevolle voorwerpen zoals een muuranker, kloostermoppen, wand- tegels etc. terecht gekomen in het Veer- huys in Overschie. Ook een bovenlicht van de boerderij wordt daar bewaard. In dit Veerhuys, dat door de heer Augu- steyn met veel enthousiasme wordt be- heerd, werd in 1965 zelfs een speciale tentoonstelling over Groenoord gehou- den die door vele hoogwaardigheidsbe- kleders uit Schiedam, Rotterdam en Delft werd bezocht. Hiermede komen we eigenlijk terecht op het belangrijkste punt van dit artikel en wel dit: Al is de boerderij Groenoord verleden tijd, er is in de onmiddellijke omgeving van onze wijk nog zo veel moois te zien. Wie vanuit de wijk enkele honderden meters loopt, komt midden in de kern van het oude dorp Kethel terecht. De sfeer hier doet weldadig aan; vervolg jm</. 3 Voor een lekkere maaltijd mef vlees Noordeinde 3 (Dorp) tel. 268140 lepenlaan 74 (Tuindorp) tel. 26 7039 Kethel voor al Uw verhuizingen A" 1881 Lokaal en Internationaal Meubeltrans- port, met modern materieel en vak- kundig personeel. Groenelaan 14, Schiedam Telefoon 26 80 71 ADVERTEREN DOET VERKOPEN Vlug's Bakkerijen Broersvest 45 - Telefoon 26 06 25 Bezorging door de gehele stad. Jan Steenstraat 3 Schiedam Telefoon 26 72 15, na 18.00 uur 16 73 28

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Groenoord Akkoorden | 1968 | | pagina 1