TonRoest „EDEL WEISS" Geluidshinder en Verkeersveiligheid Hearing? Schiedamse Kermisweek fi. Dijkshoorn Carillonconcert op H. Bosmanplein ^7 JJ Foto Studio Schoonheidsspecialiste Pedicure GARAGE LANDMAN C. W. v. Meurs-Combrink J. F. W. MilJER Z00N SCHILDERWERKEN MUSIS SACRUM THEESCHENKERIJ „DE KETHEL" magneet drukwerk trekt tel.: 26 86 66-26 61 78 P. L. v. d. Staay Voor goede schoenreparatie Van Hees Schoenservice Herenkapsalon „HAACK" ^IP Hierbij doen wij een beroep op alle auto- mobilisten om van de Laan van Bol' Es en de Eduard van Beinumlaan geen race- baan te maken. Er zijn levens mee in gevaar gebracht. Dus doe het wat rus- tiger aan en bedenk dat ook uw kind hier speelt en plotseling een straat kan oversteken. Naar aanleiding van verschillende klach- ten en reakties van Groenoord bewo- ners over een grote variatie van grieven hadden wij gemeend aan het verzoek te moeten voldoen een enquette te houden onder de bewoners. Dit vergt enorm veel tijd en geeft indien niet uitgevoerd door een erkend bureau een niet volle- dig beeld. Verschillende bewoners vroe- gen ons om met een lijst langs de deur te gaan om handtekeningen te verzame- len. Moeten wij dit voor iedere klacht groot of klein gaan doen dan hebben wij hier dagen werk mee. Ons voorstel is om op zeer korte termijn te trachten een open Hearing te organi- seren waar zowel Gemeenteraadsleden, Middenstanders en persmensen voor zul- len worden uitgenodigd. Wij hopen hiermee te bereiken dat de bewoners van Groenoord hun vragen direct zullen kunnen richten tot diegenen die deskundig genoeg is om een zo af- doend mogelijk antwoord te geven op vragen. Om een totaal beeld te krijgen roepen wij dan ook alle bewoners op te rea- geren. U behoeft alleen een briefje bij ons in de bus te doen met het onder- werp waarover u iets meer zoudt willen weten. Op zaterdag 10 augustus zullen als sluit- stuk van de Schiedamse kermisweek nog enkele belangrijke manifestaties plaats vinden die het vermelden in ons blad ten voile waard zijn. We noemen ze hier in volgorde van aanvangstijd: Hengelwedstrijd 's morgens van 8.00 tot 11.00 uur voor deelnemers van 16 jaar en ouder en 's middags van 14.00 tot 16.00 uur voor de jeugd t/m 15 jaar. Nummers afhalen minstens een half uur voor de aanvang bij de theeschenkerij ,,De Kethel". Het inschrijfgeld bedraagt voor senioren f 1,voor bejaarden, minder validen en jeugd is dit f 0,50. Wielerronde. Ronde van Schiedam voor amateurs, aanvang 14.00 uur. Parcours: Vlaardingerdijk, Nieuwe Damlaan, Burg. Honnerlage Gretelaan, Troelstralaan. De toegang is steeds vrij! o Vuurwerk. Om 21.00 uur zal aan de Vlaardingerdijk een groot vuurwerk wor den ontstoken. Vanaf 20.30 uur zal een muziekkorps optreden. Iedere 14 dagen stellen wij voor de inzender van het leukste onderschrift (maximaal 15 woorden) een waardebon van f 5,beschikbaar, te besteden bij Vlug's Bakkerijen, Broersvest 45. Inzendingen aan de redactie! Oa De grootste verwachtingen worden soms nog overtroffen! De scholen aan de Eduard van Beinum laan liggen, wat betreft geluidshinder en verkeersveiligheid, nu niet bepaald ide- aal. Door het lawaai van vooral bussen, brommers en vrachtauto's is het eigen- lijk ondoenlijk een raam open te zetten voor ventilatie, of je moet dikwijls je mond dicht houden omdat de kinderen je toch niet kunnen verstaan. Dubbele ramen met air-conditioning zou geen overbodige luxe zijn. De verkeersdrukte geeft ook nog gevaar- lijke problemen. Wist u bijvoorbeeld dat in het voorbije schooljaar reeds 2 maal een schoolgaand kind is aangereden, wonder boven wonder zonder ernstige gevolgen. Vanzelfsprekend hebben wij al het mo- gelijke gedaan om het oversteken bij de school zo veilig mogelijk te maken. Er zijn kontakten hierover geweest met de wijkagent en verschillende malen hebben we in een gezamenlijk schrijven van de hoofden van scholen aan de verkeers- politie onze klachten en wensen kenbaar gemaakt. Op uitnodiging van de politie hebben wij nog niet zo lang geleden een gesprek Als grote en onverwachte verrassing verscheen maandagavond 5 augustus om 7 uur op het H. Bosmanplein de reizen- de beiaard, die de Schiedamse Gemeen- schap door bemiddeling van het Caril lon Fonds Schiedam gedurende de Ker misweek ter beschikking heeft gekregen. Deze beiaard is eigendom van de klok- kenqietersfirma Petit Fritsen. Was het plein tot 7 uur doods en ver- laten als altijd, als bij toverslag kwam hierin verandering direct na de eerste tonen van het carillon. Tientallen mensen stroomden hun deu- ren uit, zetten stoeltjes op de galerijen, de kinderen renden van tafel weg, de boterham nog in de hand, want zoiets was nog nooit vertoond. Voor zeer velen was dit waarschijnlijk de eerste kennis- making met een reizende beiaard. De beiaardier, de heer Mar Bruinzeel ult Delft, speelde een uur lang met groot gehad met de commissaris en met de chef van de Verkeersdienst. Al deze kontakten hebben gelukkig po- sitieve resultaten opgeleverd. Voor beide schoolcomplexen is een prik- keldraad afrastering aangebracht, zodat het ineens uit school de straat overhol- len voorkomen wordt. Op twee plaatsen is deze afscheiding onderbroken met een tegelpad om daar over te steken. Er zijn ook waarschuwingsborden ..Oversteken- de kinderen" geplaatst. Onze wensen wat betreft een wacht- verbod op de weg tussen de scholen is nog in behandeling. Wij geven de voor- keur aan gele strepen op de stoepran- den omdat die in deze situatie het mees- te opvallen. De wenselijkheid van zeebrapaden en klaarovers is ook een punt van bespre- king geweest, maar hier wegen de voor- delen niet op tegen de nadelen. Al met al hopen wij, dat bovengenoemde voorzieningen er toe bijdragen dat uw kind zo veilig mogelijk kan oversteken. De heer G. Poels, Schoolhoofd Mgr. Bekkersschool. enthousiasme allerlei bekende wijsjes. Hoezeer dit door jong en oud werd ge- waardeerd bewees wel het applaus na afloop. Dat de tonen van het carillon een gro- tere draagwijdte hadden dan alleen het plein was te zien aan de vele mensen, die nieuwsgierig van elders kwamen aanlopen en de tallozen, die op de bal- kons van verder weg gelegen flatgebou- wen van de muzikale verrassing geno- ten. Dat dit kleine concert ook in staat was het sociale contact tussen de be woners te verstevigen werd dubbelzinnig bewezen door de vele gesprekken, die van balkon tot balkon en random de beiaard ontstonden. En de kinderen, die op het laatst de beiaardier bijna bedolven op zijn wa- gen, zullen helemaal reikhalzend uitzien naar een herhaling. Burg. Knappertlaan 211, Schiedam Tel. 26 55 74 en 26 34 93 Ook huid- en make-up adviezen. Persoonlijke behandeling, uitsluitend volgens afspraak (event, 's avonds)' Mevr. D. Vlak, Willem Landreplein 50 Groenoord, Telefoon 15 64 30. Daf en Peugeot dealer voor Schiedam Noordmolenstraat 17 Telefoon 266233 - 265607 Voor een goede en droge sigaar lepenlaan 53, Tuindorp Ruime sortering rookartikeien Ed. van Beinumlaan 58 Telefoon 26 9515 - 26 37 45 Aanneming van alle kleine en grote LANGE HAVEN 115. TELEF. 268145 vergaderingen, viering jubilea in be- drijven, verenigingen en particulier, modeshows enz. Tel. 26 23 54, Beatrixpark, geopend van 15 april tot 15 September J. Dupuis Brood- en Bankefbakkerij uw .warme" bakker Bezorging door de gehele stad. Schiedamseweg 170 Telefoon 26 53 51 Brillen Hoorbrillen Hoortoesfellen Specialist Mr. Optician St. Liduinastraat 1, Schiedam, Telefoon 26 76 49 Vierambachtstraat 73, Rotterdam, Telefoon 23 31 55 Stoomwasserij - Chemische wasserij Schiedam Filialen: Da Costastraat 23, tel. 23 3840 Westmolenstraat 16-18, tel. 268519 Overschie: Oranjeplein 8, tel. 247164 Aleidastraat 50 - Schiedam Telefoon 15 70 61 U BELT WIJ KOMEN. Voor een Modern Model en Moderne behandelingen. Maak daarom met ons een afspraak het voorkomt lang wachten. P.J. Troelstralaan 59 Telefoon 26 30 56 Schiedam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Groenoord Akkoorden | 1968 | | pagina 5