Gezellige Bruggen misere cKleine ontspanningsavond akkoordjes 7'&R0EMTJE'n *b is maar voor 'n paar iaarbjesdarj zija de bruggetjes misschien alwel klaar....." Agenda trefcentrum Martinuskerk Readies van lezers Gedipl. 1e kapster Vernielingen. .Op BROOD van VLUG Icomt men TERUG." NIEUWS IN HET KORT ~k Mevr. Walther De Spaarbank Anno 1820 Vlak bij uw huisdeur Rijdend Bijkantoor We schreven reeds verschillende malen over de bouw van twee bruggetjes over de J. Oreliosingel. De laatste maal (23 januari j.l.) vroegen we ons af of we door het trage werktempo nog wel voor Pasen op legale wijze die bruggetjes zouden kunnen passeren. Sindsdien is er totaal niets meer aan de bruggen gedaan; zodat onze voorspel- ling is uitgekomen. En al is er dan ook een flinke vorstperiode geweest, er zijn toch talloze goede werkdagen geweest, zonder dat er een hand werd uitgesto- ken. Ondertussen gaat de vernieling van de reeds aangebrachte en nog op- geslagen bouwmaterialen maar door. In de singel drijven de planken van be- kisting en van de hulpbruggetjes (zelfs al in de vorm van complete vlotten) en de jeugd blijft gevaarlijke toeren uit- halen op de overspanning en de bekis- ting. Verschillende kinderen met een teveel aan bravour kregen na een val al een nat pak. Ook de bekisting der steunpijlers werd enkele klauteraars al noodlottig. Maar neem het kinderen eens kwalijk? Ze zoeken in onze van vermaak versto- ken wijk speelattributen en als die zo maandenlang maar voor het grijpen lig- gen! De hopen aarde die aan weers- zijden van de singel zijn opgeworpen brengen de huismeesters tot wanhoop. Onze kinderen kruipen met handen en voeten door de klei en nemen het aan schoenen en laarzen mee het trappen- huis in. Meestal net als dat trappenhuis een goede beurt heeft gekregen! Ook voor de autobezitters is er onge- rief. Op de beide parkeerpleinen wor- den al maanden lang een aantal par- keervakken door schaftwagens en bouwmateriaal in beslag genomen. We hopen dat men nu toch in snel tempo de bruggen gereed maakt, zodat rom- mel en overlast tot het verleden be- horen en de wandelaars in onze wijk hun ,,doorgaande verbinding" krijgen waar ze al zo lang op wachten. Tarief: f 2,50 voor de eerste vijf regels, f 0,60 voor iedere regel meer. Het maximum aantal regels is bepaald op 15. Akkoordjes kunnen schriftelijk en telefonisch worden opgegeven bij de redaktie. AUTORI1SCHOOL AAD VAN LEEUWEN lest met Volkswagen. Uw eigen instruc- teur. Vamor-gediplomeerd. Prof.Ka- merl. Onneslaan 129, tel. 26 55 78. PEDICURE-MANICURE SCHOONHEIDSSPECIALISTE Mej. M. Maliepaard, Telefoon 35 24 10 Bachplein 444 - Schiedam-Groenoord WANDELWAGEN Te koop gevraagd leuke moderne wan- delwagen, moet beslist in goede staat zijn. Aanbiedingen tel. 15 82 47 Voor huwelijks-, verlovings-, visite- en geboortekaarten, prive briefpapier en enveloppen naar: Drukkerij-Uitgeverij ,,De Magneet", Rotterdamsedijk 279 - 281, Schiedam, Telefoon 26 86 66, 26 66 70. Voor poppen reparatie 136994 bellen. Wij halen en brengen zonder prijsver- hoging. Enige poppendokter in heel Zuid-Holland. Vlug's Bakkerijen Broersvest 45 - Telefoon 26 06 25 Bezorging door de gehele stad. *S»* -• "-V fc* .V-*'*- MUTATIES WIT-GELE KRUIS Het Wit-Gele Kruis, afd. Kethel atten- deert ons erop dat het adres van het secretariaat: Mevr. E. M. Hellwig- Kuipers is gewijzigd van Valeriusstraat 40 in Valeriusstraat 48. Het telefoon- nummer blijft ongewijzigd, t.w. 260892. Tevens brengt men onder de aandacht dat de wijkverpleegster zuster A. E. van Lent thans woont: Obrechtstraat 84. Haar telefoonnummer is: 265774. SALON DER MAASSTEDEN Bent u al in ons onvolprezen Stedelijk Museum naar de Salon der Maassteden geweest? U kunt er. nog heen tot 14 april en het is beslist de moeite waard als u van moderne kunst houdt. ONZE ZWANEN Terwijl we dit schrijven zijn in de J. Oreliosingel een tweetal zwanenparen neergestreken (of neergezet?). We ho pen dat het blijvers zijn want ze geven een leuk cachet aan de singel, die tot nu toe alleen met een groot aantal eenden werd bevolkt! UITDUNNEN Plantsoenendienst is dezer dagen druk bezig met het uitdunnen en het snoeien van de beplanting. Hoewel sommige straten (bijv. de W. Andriesselaan) er nu bijzonder kaal uitzien, is dit maar van tijdelijke aard. Zodra de lente goed door zet, gaat alles weer volop groeien en dan presenteert ons groen zich weer in voile luister! 3 apr.: kleine zaal, repetitie paro- chieel zangkoor, 20.00 - 22.00; van 14.00-15.00 uur spreek- uur verloskundige mevr. Se- gers. 4 apr.: kleine zaal, bejaarden gym van 14.00- 15.00 uur; kleine zaal, balletlessen Tosca Balm, van 16.30- 18.30 uur. 5 apr.: kleine zaal, spaarbank van 10.00- 12.00 uur. 7 apr.: 2e Paasdag, grote zaal, dans- avond ,,De Harg" van 20.00 - 23.30 uur. 8 apr.: kleine zaal, V.N.K.V., afdeling Groenoord, van 20.00 uur; kleine zaal, bejaardensoos, v. 14.00 -16.00 uur. GEEN NAAICURSUS. 9 apr.: kleine zaal, balletlessen Tosca Balm van 14.30-20.30 uur. GEEN NAAICURSUS. 10 apr.: kleine zaal, repetitie R.K. Zangkoor van 20.00 - 22.00 u.; van 14.00- 15.00 uur spreek- uur verloskundige mevr. Se- gers. 11 apr.: kleine zaal, bejaarden gym van 14.00-15.00 uur; kleine zaal, balletlessen Tosca Balm, van 16.30- 18.30 uur. 12 apr.: kleine zaal, spaarbank van 10.00 - 12.00 uur. 14 apr.: kleine zaal, repetitie Bel Can to, van 20.00 - 22.00 uur; grote zaal, klaverjassen en bridgen, door wijkver. Groen oord, van 20.00 - 23.00 uur. kleine zaal, naaicursus van 13.45 -16.15 uur. 15 apr.: kleine zaal, bejaardensoos van 14.00- 16.00 uur; grote zaal, naaicursus van 19.30 - 22.00 uur; kleine zaal, bloemschikcursus, Wijkver. Groenoord, v. 20.00- 22.00 uur. 16 apr.: kleine zaal balletlessen Tosca Balm, van 14.30 - 20.30 uur; grote zaal, naaicursus van 19.30-22.00 uur. HEBT U ZICH AL OPGEGEVEN We vestigen nogmaals de aandacht op de ontspanningsavond die het bestuur der Wijkvereniging haar leden gratis aanbiedt op vrijdag 30 mei a.s. in „De Rank". TONEEL EN MUZIEK Op deze avond zal onze toneelgroep ,,Groeton" het blijspel ,,De Poesekater" opvoeren. Vooraf en tijdens de pauze zal het hammondorgel in ,,De Rank" worden bespeeld door dhr. G. C. Ha- genaars in een gezellige medley van moderne muziek. Na afloop van het toneelstuk zullen The Flamingo's voor de dansmuziek zorgen. Vanwege het besloten karakter van deze avond wil de commissie die de organisatie heeft u nogmaals vragen de aanmeldingscoupon spoedig in te leveren. Na 14 april kunnen geen aanmeldingen meer worden aangenomen. U kunt de Geachte redaktie, Met genoegen lees ik elke 14 dagen Groenoord Akkoorden" en met ver- wondering las ik ook het schrijven van mevr. Luyckx over vereenzaming in wijk Groenoord. Hoe is dit alles mogelijk, in een wijk waar honderden mensen naast elkaar wonen en met een wijk vereniging die alles in het werk stelt om de mensen uit hun huizen te halen. Is het dan toch de televisie Als bestuurder van het gemengd zang koor ,,Bel Canto" is het mij ook op- gevallen dat die grote woningblokken maar ontzettend weinig bieden. Wij hebben ons ongeveer een jaar geleden gevestigd met de repetities in het Trefcentrum"Als de mensen van de trap afkomen staan ze bij het Tref centrum" van de Martinuskerk. We hadden 40 leden uit alle delen van de stad en kwamen hierheen om midden tussen de mensen te zijn, maar nee hoorl Is er in Groenoord dan niemand die zingen wil en in kontakt wil komen met andere mensen of is het misschien toch de drempelvreesBelt u dan even 260236 of 150813 en wij komen gaarne even met u praten. Wij kunnen er altijd nog 40 dames en heren bij gebruiken, die graag gemeenschappelijk en gezel- lig willen zingen. H. Dries, voorzitter. Moderne danieskapsels Kinderen knippen Qoupe knippen Waterftolven Permanenten Behandeling volgens afspraak op dinsdag en woensdag, Bart Verhallenplein 142 Groenoord - Schiedam coupon inleveren bij de navolgende adressen: dhr. H. v. d. Vlist, D. Scha- ferplein 95, dhr. J. H. Brugman, D. Scha- ferplein 92, dhr. J. v. d. Slot, D. Scha- ferplein 90, dhr. L. K. Prins, T. Verhey- straat 15, dhr. B. H. Bongaerds, J. Oreliosingel 78, dhr. H. Overheul, S. Dresdenplein 129, dhr. N. Tertoolen, Joh. Straussplein 337, mevr. H. v. Man- sum, Bart Verhallenplein 177. NOGMAALS DECORBOUWERS Op ons verzoek voor een aantal vrijwil- ligers die de toneelgroep behulpzaam wilen zijn bij het maken van de decors van het toneelstuk heeft tot nu toe nog niemand gereageerd. Er moeten vol gens ons toch wel een paar handige mannen in Groenoord zijn die zich een keer verdienstelijk willen maken? Vele handen maken ook hier weer licht werk. Kom, aarzel nu niet: gelijk even bellen naar dhr. N. Tertoolen, tel. 35 13 68 of ga naar een der boven- staande contactadressen. Mede door uw hulp kan de avond een sukses wor den! Voor al uw spaarbankzaken kunf U terechf bij hef: Ook voor salarisuitbetaling, StandplaatsenZwaluwlaan - Johann Straussplein - Eduard van Beinumlaan Ondergetekende, COUPON Naam:- Adres: - Zal met (max. 2 per gezin) personen de gratis ontspanningsavond op vrijdag 30 mei a.s. bezoeken in ,,De Rank". Handtekening: WENST U LID TE WORDEN VAN DE WIJKVERENIGING GROENOORD? Neem dan even contact op met: Mevr. G. J. v. d. Spek, Obrechtstraat 86, tel. 15 95 38; Mevr. B. A. M. Luyckx, J. Oreliosingel 27, tel. 15 67 35; Dhr. G. de Jager, Henr. Bosmanplein 125, tel. 15 10 63. U wordt hierna zo spoedig mogelijk bezocht!

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Groenoord Akkoorden | 1969 | | pagina 5