is IS Van Curacao naar Kethel UIT DE SCHOOL GEKLAPT Juffrouw stapt in huwelijksboot MP Grote belang- stelling voor Ouderavond van Kleuterschool Kopij CKleine N akkoordjes W. Gehrelsschool Loesje Mijnheer Kruk Poesje in de wei GROENTJE -Vr 1 .1 I I i i 1 _LL i i I i 1 l 1 i i 1 1 I 1 I 1 1 1 '-A& rrJ "vn 1 1 1P\ I "...NOG NOOiT GEH00RD VRN DE SCHiEDHMSE MUUR.. Haantje Bruin Een huisje Kippetje Wap Het ijsje Aandacht voor poppenkast De nieuwe Dominee J De kinderen uit de derde klas van de Gehrelsschool, die door mevr. Kranen- borg onderwezen worden, werden door haar aangemoedigd eens een gedichtje te maken over een vrij onderwerp. Er kwamen bijzonder aardige resultaten uit de bus, vaak over grillige onder- werpen. Hieronder vindt U de volgens ons origineelste gedichtjes. Loesje licht bij haar moesje, en lei een ei. Loesje zit in het hok en roept: tok, tok, tok. Loesje licht bij haar moesje en ze is van mij. Loesje is een kip en doet: pik, pik, pik. Loesje is een snoesje, zij is bang van het poesje. Loesje licht bij haar moesje en ze is van mijl Nannie Overdijk In de stad is het altijd druk, doch zelfs mijnheer Kruk rijdt door de stad. En in zijn auto zit een kat die heeft hij zojuist gekocht. Maar in de winkel heeft hij gevraagd, net zo lang als hij mocht, of en poes in de auto niet te veel was gewaagd! Robert Punselie Er liep eens een poesje in de wei, dat stootte zijn pootje tegen een kei. Toen kwam er een boer, die zat op de loer, die pakte het poesje beet en nam het mee in een warm wollen kleed. Ellen Merk Vrijdag 28 november zal mej. Berkhout, die de kinderen van de eerste klas van de Gehrelsschool onder haar hoede heeft, in het huwelijksbootje stappen. De gelukkige is dhr. Schilders, even- eens onderwijzer, doch niet in Groen- oord werkzaam. We wensen het jonge paar namens callega's en het bestuur der Wijkvereniging van harte geluk. J v 1 I i i i i i i i i i i i i i i i i i i 1 l ii l I 17^ 1 i fc# i i i i ©ft i 1 I I m Zondag gaan we naar de kerk, mijn vader gaat dan naar zijn werk in de wagen, langs korenvelden en granen, en langs de kerktoren met het haantje. Haantje zou je niet rond willen fladde- ren in de dierentuin, als een leuk haantje heel, heel bruin? Hans Prein Een huisje in het bos het staat op zacht mos; daar woont een oud vrouwtje heel midden in dat bos. Het huisje was oud, zij sprokkelde hout. Nellie Rissema Kippetje Wap is op zijn gemak zijn mannetje is al jaren op stap en het vrouwtje zit pas op de trap een trap vol met treden, een, twee Een paar honderd stappen dat is niets voor kippetje Wap. Een zak vol graan staat bij het kippengaas en hij kijkt heel verdrietig naar het raam met veel glas niets dan gaas en glas De vrouw doet ellendig de was dat vond ze niet te veel! Robert van Pelt Een ijsje dat huppelde door Parijs, Hij huppelde zo maar, hij was een keer uit, uit de ijskast gekropen. Dat was stout van het ijsje, want het was er maar een van een kwartje. De meneer van de zaak die ging woedend het ijsje achterna, hollend als een paard, en hij zei tegen alle mensen: mijn ijsje is er vandoor. Jonny Koning Op dinsdag 10 november hield de openbare kleuterschool aan de Peter van Anrooylaan haar jaarlijkse ouder avond. De belangstelling was ook dit jaar bijzonder groot, zodat er zelfs stoelen extra bijgeschoven moesten worden. Na de opening en het verslag van de penningmeesteresse werden er enkele films vertoond waarop de kleintjes aan het werk te zien waren. Daarin werd vooral bijzondere aandacht besteed aan de poppenkast, het poppen maken en het spelen daarin. Deze avond was voornamelijk gewijd aan het nut van de poppenkast in de kleuterschool. Twee van de leidsters speelden in de poppenkast, gelukkig werkten de ouders fijn mee door hun spontane reacties. Mej. Corbeau gaf daarna een duidelijke uitleg. Zij vertel- de over het geweldige enthousiasme van de kinderen hiervoor, die zich vol- ledig inleven in het spel en hierdoor spelenderwijs tot een verhoogd taal- gebruik komen. Verder werd aandacht besteed aan het huwelijk van mej. Bernhard met de heer T. Westhoek, op 17 oktober j.l. Haar eigen klas bracht een speelse noot aan deze dag en was aanwezig compleet met „mini-bruids- paar", die hun rol uitstekend vertolk- ten. Ook hierover werden enige films vertoond. Na een versterkend kopje koffie kon- den de ouders het werk van hun kleintjes gaan bewonderen en tevens een praatje met de leidsters gaan houden. Mej. Corbeau nodigde alle ouders uit om op dinsdag 25 november een avond te komen knippen, scheuren en plak- ken, om de prestaties van hun kinde ren voortaan op de juiste wijze te kun- nen schatten. Ook hiervoor was veel belangstelling. Alles bij elkaar was het een zeer ge- slaagde en genoeglijke avond. De VPG is een vereniging, oorspronke- lijk van Herv. en Luthersen, maar later een vergaarbak voor protestanten van allerlei nationale en kerkelijke achtergronden. Nederlanders van aller lei pluimage, Antillianen, Surinamers en mensen van de voormalige Engelse eilanden in het Caribisch gebied en verder mensen van alle rassen en uit de hele wereld. In 2 kerken werden iedere zondag diensten in de Neder- landse taal gehouden, in een derde in het Engels. Dit alles met vier predi- kanten, die elk hun eigen wijk hebben. Samen met de prot. gemeenten van Aruba en Bonaire, is er thans (sinds okt. 1968) een prot. kerk Ned. Antillen. Er werden daarom ook ruilingen tot stand gebracht met de beide predikan- ten van Aruba en die van Bonaire.. Op het laatste eiland moest ook altijd een dienst in het Papiamento worden ge houden, de volkstaal van de 3 Beneden- windse eilanden, een mixture van Spaans, Portugees, Nederlands, Engels en Afrikaanse elementen. Meer dan 80 van de bevolking van Curasao is Rooms Katholiek, iets meer dan 10 protestant (voor een groot deel de import). Dan is er een vrij aan- zienlijke Israelitische groep (2 syna- goges, w.o. de oudste van het hele Westelijk halfrond!) en sinds kort een Mohammedaanse Gemeente, met eigen moskee. Buitenkerkelijken treft men vrijwel uitsluitend aan onder de men- sen uit het z.g. „christelijke Europa"! In een betrekkelijk kleine gemeenschap (Cur. telt zo'n 135.000 inw.), kan niet voor alles een specialist zijn, zoals in Nederland. Het gevolg is, dat je er vaak dingen zelf moet doen, die in Neder land door speciaal getrainde mensen worden gedaan. Zo draai je als predi- kant b.v. allemaal mee in het radio- en tv-werk! (Er zijn op Cur. al 4 radio- stations en een tv-station). Aan de ene kant is dat leuk, aan de andere kant voel je je wei eens een beunhaas. Al met al een boeiend geheel te midden van zo'n 40 nationaliteiten, die op de een of andere manier allemaal hun inbreng leveren aan het bonte geheel. Daar kwamen dan nog bij de pastorale contacten met de Nederlanders in Venezuela enkele keren per jaar. Je moet dan eerst echt nog even aan Nederland wennen, waar alles zo net- jes in vakjes is verdeeld en waar het stikt van de voorschriften, regels (die nog precies worden gehouden ookl) en formulieren. Maar de Leidse psycho- loog Prof. Chorus zegt dan ook, dat het begrip accuratesse in de hele wereld uitsluitend in West-Europa voorkomt. En het zal ook wei nodig zijn om 13 millioen man te organiseren op een zo klein stukje grond. In elk geval hopen we onze beste krachten te geven in dit stukje van het Rijnmond-gebied, met zijn enorme ont- wikkelingen en problemen. Overal in de wereld gaat het om de zorg voor de mens in de maatschappij, waarin hij leeft, of die mens nu op een boerderij woont, of op een flat. Uiteraard wordt de predikant en de christen daarbij ge- leid door de bijbelse visie op de .mens als schepsel van God en voorwerp van Zijn liefdevolle zorg, maar dat steeds zo veel mogelijk in samenwerking met andersdenkenden. S. G. voor het volgend nummer dat op 11 DECEMBER VERSCHIJNT moet uiterlijk 4 DECEMBER binnen zijn Na het vertrek van Ds. Vons, de ,,oude" predikant der Hervormde Gemeente in Kethel naar Elst was het in de pastorie aan de Dorps- straat 6 in Kethel geruime tijd stil. want er was nog niet direct een nieuwe domine. Maar sinds half oktober gonst het weer van huise- lijke bedrijvigheid in het kapitale huis nadat Ds. S. Gerbrandy er met zijn gezin (echtgenote. 1 zoon en 3 dochters) zijn intrek had ge- nomen. Er moest aan het oude huis nog wei het een en ander gebeuren aan onderhoudswerk en modernisering, doch nu is men volledig ingericht. Op 26 oktober vond in de prach- tige oude Dorpskerk in Kethel de bevestiging plaats van Ds. Ger brandy als predikant van de Her vormde Gemeente Kethel met een plechtige dienst. Ds. Gerbrandy heeft de geestelyke zorg voor de hervormde bewaners van de wij- ken Kethel-dorp en Groenoord- Bachplein. De op 31 oktober j.l. 42 jaar gc- worden predikant werd geboren in Nit. Weerdinge (gem. Emmen). Na de lagere school en het gym nasium te hebben bezocht in Leeuwarden, ving hij in 1946 zijn studie klassieke talen aan in Utrecht en een jaar later theolo- gie. Van oktober 1952 tot febru- ari 1953 was Ds. Gerbrandy leer- vicaris bij Ds. G. van Veldhu'zen in de Rotterdamse wijk Crooswijk. Na het theologisch seminari in Driebergen te hebben bezocht van sept. 1953 tot augustus 1954 stond Ds. Gerbrandy opnieuw in Croos wijk, nu samen met zijn vrouw. De levensloop van de domine ver der volgend zien we hem van aug. 1954 tot sept. 1959 als predikant te Oudeschoot (bij Heerenveen) en van sept. 1959 tot sept. 1963 te Smilde. Daarna ging het dominees- gezin een verre reis ondernemen. Ds. Gerbrandy werd n.l. beroe- pen in Curacao als predikant van de Verenigde Protestantse Ge meente aldaar. Op 12 okt. 1963 scheepte men zich in op een vrachtboot van de KNSM en voer via de Bahama-eilanden naar Cu racao, waar men op 29 oktober aankwam. Tot 28 mei 1969 werkte Ds. Gerbrandy op Curacao. Over zijn werk en het geesteljk klimaat daar, benevens over zijn eerste in- drukken van Nederland na zijn terugkeer uit de West, vertelt Ds. Gerbrandy in zijn eigen woorden in bijgaand artikel. Tarief: f 2,50 voor de eerste vijf regels, f 0,60 voor iedere regel meer. Het maximum aantal regels is bepaald op 15. Akkoordjes kunnen schriftelijk en telefonisch worden opgegeven bij de redaktie. STAPELBED Wie ruilt onze twee moderne eenper- soonsbedden voor een eveneens mo dern stapelbed? Aanbiedinven telefoon 15 82 47 OPPAS BESCHAAFD MEISJE 15 jaar biedt zich aan als oppas 1,75 per uur. Tel. 26 34 08 Te koop SIMCA 1000 GL 1969, ca. 6500 km. gelopen en in staat van nieuw. Te bevr. Bart Verhallenplein 80. AUTORIJSCHOOL AAD VAN LEEUWEN lest met Volkswagen. Uw eigen instruc- teur. Vamor - gediplomeerd. Prof. Ka- merl. Onneslaan 129, tel. 26 55 78. PEDICURE-MANICURE SCHOONHEIDSSPECIALISTE Mej. M. Maliepaard, telefoon 35 24 10 Bachplein 444 - Schiedam-Groenoord DRUKWERK Voor huwelijks-, verlovings-, visite- en geboortekaarten, prive briefpapier en enveloppen naar Drukkerij - Uitgeverij „De Magneet", Rotterdamsedijk 279-281, Schiedam, Telefoon 26 86 66, - 26 66 70.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Groenoord Akkoorden | 1969 | | pagina 5