HENFLI Eclatant sukses van ..Polygonum - Hydropiper" Boerderij ..Landvreugd" CKleine akkoordjes r'GROENTJE anno 1820 Rente tot °ogs te^ D E T.V. MONTEUR VOOR GROENOORD E.O. BEL mt RADIO ;_/r Vreugdevoile stemming Vonk sprong over Taart na afloop landvr, Eerste bewoners Van Seltns slagerijen WO HOT IV U LID VAIV DE WIJKVERENIGING in „DE HARG aangekomen WAARB0RGV0O8VAKKUNDIGHEID Bij ons geen hoge reparatlekosten. Lange Kerkstraat 86, Tel. 157143-262996. Op vertoon van deze advertentie F 2,50 reductie Ook 's avonds helpen wij u uit de nood Eigen service-dienst 3 mnd. garantie op rep. Dag en nacht bereikbaar. Bijna 200 personeri bevolkten op zaterdagavond 31 januari ,,De Rank" en werden er overrompeld door het sprankelende en enthousiaste cabaret dat de Schiedamse cabaretgroep Polygonum Hydropiper" ten tonele bracht. Deze eeste cabaretavond van wijkvereninging Groenoord werd dan ook een eclatant sukses door het jeudig vuur der Hydropipers. In onze uitgave van 22 januari gaven wij U een uitvoerig portret van de jonge cabaretgroep met de vreemde naam. We gaven hen de kwalificatie „Fris en sprankelend cabaret, van hoog gehalte" De bezoekers van „De Rank" hebben kunnen merken dat we daarmede niets te veel beweerden. Ze lieten dat ook wel merken met een ovationeel applaus na afloop. Het was alsof men de frisse vreugde die de groep de gehele avond uitstraalde en die als een band de zaal met het toneel verbond, niet wilde los- laten. Als het iedereen zo is gegaan als Uw redakteur, dan is die fijne vreug- devolle stemming nog lang nagebleven en borrelden de leuke liedjes van de groep steeds weer op. Het begin was al zo overrompelend. Bij het eerste lied, „Tuttig en luchtig" werd de gehele zaal betrokken. Zingend trokken enkele meisjes van de groep de zaal in, mensen persoonlijk toe- zingend en bloemen aanbiedend. Direct sprong toen de vonk over tussen de cabaretiers en de zaal en die vonk werd een vlam, die al naar gelang de avond vorderde steeds feller ging branden. Goed, er waren natuurlijk ook wat zwakkere nummers in het programma, doch ze werden toch met zoveel verve gebracht, dat hun geringere kwaliteit er volkomen door werd weggewerkt. Als aan een snoer geregen werden de nummers gebracht, vol vaart en met kralen van velerlei soort. Het basis- decor, bestaande uit drie bogen en de basiscostuums der groep maakten een snelle opeenvolging der nummers mo- gelijk. De STER-reklame werd ap de hak genomen, de „verloren dochter" zong in een gevoelig lied over haar terugkeer in de kerk en de ..politie- korpspsycoloog" ontketende stormen van hilariteit bij het publiek. En toen reed de bus door Groenoord, met daarin alle hydropipers. En ze hadden malse commentaren op de toestanden in onze wijk, die het publiek tot vurige applauzen bracht. Het topnummer van Polygonum Hy dropiper, „0p de gereformeerde Poesta" werd zo enthousiast gebracht, dat je bijna van je stoel zou willen pospringen. Van de nummers na de pauze noemen we vooral „de pastorale tango", .Jo sephine" en „Wat een dag!" als toppers. Nogmaals, het enthousiasme en de vakbekwaamheid van de gehele groep maakten diepe indruk. Na afloop be- dankte dhr. H. Pluym namens de wijk- vereniging de groep met een welge- meende schouderklop die materieel werd benadrukt met een geweldige taart, die na afloop der voorstelling in het gebruikelijke gezellige onderonsje van de groep ten huize van haar leider, soldaat werd gemaakt. Een klein deel van het publik maakte na afloop der voorstelling gebruik van de mogelijk- heid een praatje en een dansje te maken op muziek van dhr. G. C. Hagenaars aan het Hammondorgel, begeleid door drums. ,Nw dtf openstelling van Boerederij Landvreugd een feit is, en de Dagbladpers hieraan met verslaggeving en het opnemen van foto's veel aandacht heeft besteed, komt het ons juist voor U ook wat meer bijzonderheden omtrent totstandkoming beheer en doel te verstrekken. Leefde bij de Wijkvereniging al lang de gedachte, dat b.v. het in gebruik nemen van de boerderij een oplossing van het ruimte-probleem zou betekenen, de door de diverse groeperingen als nood- zakelijke geziene samenwerking vroeg ook om ruimere accomodatie en be- klemtoonde nogmaals de behoefte aan een spoedige oplossing. Die oplossing kwam, toen het Gemeentebestuur zich bereid verklaarde Boerderij „Land- vreugd" ten behoeve van alle bewoners van Groedoord en omsterken ter be- schikking te stellen. De met veel enthousiasme opgezette sport- hobby- tafeltennis- dam- en schaak- en post- zegelclubs, kaart- en toneelclub, maar ook het instuifwerk voor de jeugd, een kindercreche, maatschappelijk werk en noem maar op, kan hier onderdak en ontplooingsmogelijkheden vinden. Een gezellig ingerichte soos met goed geoutilleerde bar verhoogt de sfeer en biedt U, bewoners van Groenoord en omstreken de gelegenheid er eens even binnen te wippen voor zo maar wat verpozing. Wij zeiden het al: „Landvreugd" moet een trefpunt en centrum voor de ge hele wijk zijn en voor het beheer heeft het Gemeentebestuur een commissie aangewezen. Het dagelijks Bestuur van deze commissie wordt gevormd door de Heer K. Vlug, Voorzitter; de Heer S. Louis, Sekretaris; de Heer J. S. Haas, Penningmeester. Aanvragen voor het huren van zaal- ruimte kunt U voorals nog schriftelijk indienen bij de Boerderij Landvreugd, Sweelincksingel 7. Als technische bij zonderheden vermelden wij nog het volgende Restauratie van de Boerderij geschiedde door Aannemersbedrijf J. Mak zn. volgens tekening van architect Evenwel. Kosten totale restauratie en inrichting bedroegen 60.000,00. Bijdrage gemeente Schiedam 25.000,-. Een respectabele gift van een op diens verzoek niet met name te vermelden goede gever, alsmede't aantrekken van enig kapitaal, hetwelk in termijnen dient te worden terugbetaald, stelden de beheerscommissie in staat het geheel „rond" te krijgen, al mag daarbij niet onvermeld blijven, dat de mogelijkheid om het meubilair rechtstreeks van fabrieken te betrekken, alsmede de door winkeliers toegestane kortingen daarbij zeker de helpende hand waren, terwijl de E.H.B.O. geheel gratis de grote verbandkist ter beschikking stelde. Voor een lekkere maaltijd met vlees Noordeinde 3 (Dorp) tel. 268140 lepenlaan 74 (Tuindorp) tel. 26 70 39 Kethel Het lidmaatschap bedraagt slechts 1,50 per maand. De Wijkvereniging biedt U o.a. toneel, schaken, klaverjassen en bridgen, indoortrainen, postzegel- ruilbeurs, instuif voor de jeugd, societeit voor volwassenen, con- certen, cursussen en nog vele an- dere incidentele activiteiten. Schrijf een brief of kaart met Uw adres aan het correspondentie- adres der wijkvereniging t. w. BOERDERIJ LANDVREUGD, SWEELINCKSINGEL 7 SCHIEDAM en U krijgt bezoek van onze leden- administratie. Op zaterdag 31 januari hebben de eerste 31 bewoners het Gereformeerd bejaardentehuis „De Harg" aan het Hargplein in Kethel betrokken. Rond drie uur die middag vertrokken de bejaarden uit het bestaande Gerefor meerde Tehuis aan de Nieuwe Haven naar hun nieuwe behuizing in Kethel. DRUPPELSGEWIJS De komende weken zullen dan de andere bewoners van de 88 apparte- menten over gaan, want het nieuwe bejaardentehuis is momenteel nog niet helemaal gereed. Druppelsgewijs wordt het gebouw dus gevuld. De leiding van het nieuwe tehuis berust bij de direc- trice zuster Groenewegen. Zij verwel- komde de eerste bewoners die met muziek van de drumband Juliana aan- kwamen allerhartelijkst. Wanneer het nieuwe gebouw officieel geopend zal worden is ons nog niet bekend. Over de indeling ervan hebben wij U in een vorige uitgave al uitvoerig ver- teld, evenals van het betrekken der 12 flats voor zelfstandige bejaarden in de belendende laagbouw in december j.l. Tarlef: f 2,50 voor de eerste vijf regels, f 0,60 voor iedere regel meer. Het maximum aantal regels is bepaald op 15. Akkoordjes kunnen schriftelijk en telefonisch worden opgegeven bij de redaktie. Te koop aangeboden nieuwe Terlenka jongenspantalon, maat 172. - Bruin ruitje. - Is per abuis te klein gekocht Tel. 15 98 54, liefst na 19.00 uur. W'ie wil er wat vlotte grammofoon- platen beschikbaar stellen voor onze societeit in Boerderij Landvreugd? Kijk eens in Uw platencollectie of U wat missen kunt. U kunt ze iedere avond, behalve woensdag, brengen in de soos aan de Sweelincksingel I KAPSTER AAN HUIS. Op elk tijdstip kunt U beschikken, tegen sterk gereduceerde prijs, over een kapster. Zowel voor kort als lang haar. Vele voordelen, Lage prijs, geen wachttijden en alleen op een tijdstip dat het U schikt. Ink Bachplein 326. PEDICURE-MANICURE SCHOONHEIDSSPECIALISTE Mej. M. Maliepaard, telefoon 35 24 10 Bachplein 444 - Schiedam-Groenoord REISGEZELSCHAP Dame zoekt reisgezelschap (55-65 jaar) voor een verzorgde reis naar het bui- tenland, liefst per autocar en in de periode van 19 juli tot 2 augustus. Brieven onder motto ..Reisgezelschap" aan de redactie van dit blad. AUTORIJSCHOOL AAD VAN LEEUWEN lest met Volkswagen. Uw eigen instruc- teur. Vamor - gediplomeerd. Prof. Ka- merl. Onneslaan 129, tel. 26 55 78. PIANO GEVRAAGD. In de societeit van boerderij Land vreugd zou een piano door alle gebrui- kers bijzonder gewaardeerd worden, doch het geld ontbreekt. Is er soms iemand die een nog goed bruikbare piano voor een zacht prijsje (of wie weet zelfs voor niets) voor ons heeft? Reacties graag bij de soos of de re daktie van G.A. DRUKWERK Voor huwelijks-, verlovings-, visite- en geboortekaarten, prive briefpapier en enveloppen naar Drukkerij - Uitgeverij „De Magneet" Rotterdamsedijk 279 - 281, Schiedam, Telefoon 26 86 66, - 26 66 70.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Groenoord Akkoorden | 1970 | | pagina 5