14),(4*64), akkoorden Kan verkeer er vlotter overlieen? voig V 77 Lezing over balkonbakken WALDO n.v. £UT°"Ctt Drie dagen Kermis in Kethel/Groenoord SCHIEDAM Kruispunt v. Haarenlaan/Nieuwe Damlaan: anno 182(r X Routevoorkeur. Vlug optrekken. Vw rijbewijs J A S M I N BACHPLEIN 114 - SCHIEDAM Rente tot O, /o C* °og ste^ RUITERWEDSTRIJD IN KETHEL Gevarieerd programma. Bloembakken opmaken. Geen indoortraining op 24 april )pttCV Muzikale rondgang. BIJL SUPEil- ENKABE markt Boerenleenbank Schiedam/Kethef Wie, zoals de meesten van ons, bijna dagelijks per auto, fiets of brommer de stoplichten op het kruispunt Nwe Damlaan - Burg, van Haarenlaan passeert, zal zich vaak ergeren aan de korte groenfase van die stoplichten. Op de v. Haarenlaan is dan totaal geen kruisend verkeer, terwyl zich vooral aan Groenoordzyde, zeer snel een file vormt, soms tot aan de overweg. We hebben daarom eens contact opge- nomen met de verkeersdienst van onze politie en gevraagd of de groen fase niet wat langer ten gunste van Groenoordbewoners gesteld kan wor- den. Ook brachten we naar voren dat het zinvol zou zijn om vanuit Groen- oord te kunnen beschikken over twee rechtdoorgaande voorsorteervakken, zoals ook aan de andere kant van het kruispunt (dus vanuit de Nwe. Dam laan) aanwezig zijn. Hoofdinspecteur Willems van Beveren gaf ons op onze vragen een antwoord dat volkomen bevredigend was. Men heeft n.l. doel- bewust deze - op het eerste gezicht onlogische - situatie geschapen. Men wil n.l. het uit Groenoord komende verkeer met bestemming het centrum van Schiedam, dwingen linksaf de van Haarenlaan in te slaan en zo, via de 's-Gravelandseweg en Broersvest de city te bereiken. Vandaar dat voor deze rijrichting wel twee rijstroken beschikbaar zijn. De reden van deze routevoorkeur is gelegen in het feit dat de Nwe Damlaan (met twee druk- ke kruisingen t.w. Mgr. Nolenslaan en Burg. Honnerlage Gretelaan) en de Vlaardingerdijk met daarachter de smalle Nieuwe Haven, al het verkeer dat rechtdoor de stad zou willen be reiken, niet of met grote moeite en risico's van ongelukken zouden kun nen verwerken. Vandaar het advies van de politie aan centrumbezoekers de van Haarenlaan te rijden. Het rijvak rechtdoor blijft dan beschikbaar voor het verkeer naar Nieuwland. Wat betreft de groenfase zei dhr. Willems van Beveren dat deze in de ochtend- en avondspits belangrijk lan ger duurt dan in de rustiger uren van de dag. Wellicht zou echter in het al- gemeen de groenfase nog iets ten gun ste van het uit en naar Groenoord komende verkeer kunnen worden ge steld. Het snel optrekken als een licht op groen springt, om zodoende een maximaal aantal auto's het kruispunt Dan naar AUTORIJSCHOOL V A.M.O.R.en N.B.A. gedlpl. en erkend. LEST MET FIAT 850 LESPRIJS f 11,- PER UUR TEL. 353291 - b.g g. 262385 of 159596 te kunnen laten passeren kan ook hel- pen filevorming te voorkomen. Het gebeurt maar al te dikwijls, dat de eerste automobilist in de file, zo ter- gend langzaam optrekt, dat slechts drie of vier andere auto's het groene licht kunnen halen. Dit wekt irritatie en noodt tot het rijden door oranje- of rood licht. Denkt U in dit opzicht niet alleen aan Uzelf, maar ook aan anderen. Want dat wij alien gebaat zijn bij een snelle verkeersafwikkeling op bovengenoemd kruispunt blijkt eens te meer als, zoals kortgeleden het geval was, de gehele doorgang vanuit Groenoord gedurende vele da- gen door werkzaamheden aan het wegdek volkomen geblokkeerd was. Een tocht naar Nieuwland, kostte via de omleidingsroute Rijksweg, 's-Gra velandseweg veel kostbare tijdl Daar om nogmaals: kies de aangegeven rou te en berijd het kruispunt vlot, doch veilig. Op zaterdag 18 april a.s. organiseert de Oranjevereniging ,.Wilhelmina" uit Kethel op de zandvlakte aan de Zwa luwlaan een grootse ruiter-streekwed- strijd „Delfland". Verwacht wordt dat aan deze wedstrijden ca. 50 van de beste ruiters van verschillende lan- delijke rijverenigingen zullen deelne- men. Aanvang van dit ruiterfeest is 09.00 uur. De ruiters zullen hun kunnen tonen in o.a. hindernisrijden, behendigheidsrij- den etc. Dit gedeelte van het pro gramma duurt tot ca. 12 uur. Na de middag, aanvang 14.00 uur, volgt een demonstratie in o.a. dressuur, stoe- lendans etc. Dit non-stop programma eindigt om ca. 17.00 uur. De muzikale omlijsting van de wedstrijden wordt verzorgd door St. Radboud uit Kethel. Voor de winnaars van deze vooral voor liefhebbers zo edele sport, wor den fraaie prijzen beschikbaar gesteld. Op donderdag 14 mei a.s. zal dhr. de Bruin, chef van de gemeentekwekery in Boerderij „Landvreugd" een lezing met dia's houden over bloembakken op de balkons. Dit ter inleiding van een nieuwe door de wijkvereniging te organiseren balkonbakkenactie. Vorig jaar is deze toen voor de eerste maal gehouden actie een groot sukses geweest. Op de avond, die om 8 uur begint en vrij toegankelijk is op vertoon van een gratis toegangsbewijs zal de bekende specialist in bloembakken en siervazen FREWO uit de L. Kerkstraat een groot aantal modellen tonen. Tevens zullen enkele bloembakken deskundig wor den opgemaakt als voorbeeld ter na- volging. In komende nummers van ons blad zullen we op deze avond en de actie nader terugkomen. Tevens zullen we U dan de adressen noemen waar U een gratis toegangsbewijs voor de le zing kunt krijgen. Per gezin zullen twee kaarten worden afgegeven want de ruimte in Landvreugd is beperkt. De beheerder der boerderij moet echter een inzicht hebben in het te verwach- ten aantal bezoekers i.v.m. de opstel- ling der stoelen en de verdere acco- modatie. Omdat op vrijdag 24 april de dames en heren van de indoortraining van Wijkver. Groenoord een gezellige con- tactavond hebben in Boerderij Land vreugd, zal er die avond vanzelfspre- kend geen indoortraining voor de heren zijn. Alle regelmatige bezoekers der training hebben hiervan kennis genomen, doch nieuwelingen moeten dus wachten tot vrijdag 1 mei voor een eerste kennismaking. Nog eens ten overvloede: damestraining op don derdag van 21.30 - 22.30 uur, heren- training vrijdags van 21.15 - 22.30 u„ plaats van handeling: de Gymnastiek- zaal aan de P. van Anrooylaan. A 2e jaargang no. 49 16 april 1970 A Orgaan van d© wijkver. Groenoord e.o?^ te Schiedam, p.o. Boerderij Landvreugd Sweelincksingel 7. Verschijnt iedere veertien dagan huis aan huis in Groenoord en Kethel. Redaktie: B. D. Roza, j. Oreliosingel 91, Schiedam, tel. 15 82 47 Uitgave: „De Magneet" v.o.f., Drukkers-Uitgevers Rotterdamsedijk 279-281 - Schiedam, tel. 26 86 66 - 26 66 70 Advertentie-redaktie: J. J. Levens jr., Joh. Straussplein 332, Tel. 26 86 66, na 18.00 uur 15 69 67 Evenals vorige jaren zal de Oranje vereniging Wilhelminauit Kethel weer een driedaagse kermis organi seren. Ditmaal zal deze kermis war den gehouden op het terrein langs de Zwaluwlaan, ongeveer tegenover het nieuwe bejaardentehuis „De Harg". Dit is een grote verbetering met de oude standplaats der kermis in de Laan van Spaland in Kethel, aange- zien de ruimte daar wel zeer aan de krappe kant was. Meer ruimte dus en misschien dus ook wat meer attracties hopen we. Vooral voor de allerkleinsten is de kermis nog een bijzondere belevenis. Draaimolens en autoscooterbaan zijn hun favoriete vermaken. De kermis zal worden ge houden op donderdag 16 april, vrijdag 17 april en zaterdag 18 anril. Hij zal geopend zijn iedere avond van ca. 18.30 tot 24.00 uur. Op de eerste avond, dus donderdag 16 april zal de Har- monievereniging St. Radboud een mu zikale rondgang houden door Groen oord en Kethel om „den volcke kond te doen" van de opening der kermis. Op zaterdag 18 april zal de kermis eveneens 's-middags geopend zijn vanaf ca. 14.00 uur. EUCO zte advertentie ACHTEHEAGI1VA TEL. AFD. VERKOOP 26 37 05 Spaarbank voor uw salaris en prive-rekening Ruime opensfellingsuren Zwaluwlaan 101, telef. 26 53 25 Nleuwlandplein 56, tel 15 8183

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Groenoord Akkoorden | 1970 | | pagina 1