UITKNIPPEN! .11 Sporthuis Hitman weer open anno 182 (r °ogs te GROENOORD PROGRAMMA KONINGINNEDAG Bad Groenoord Discoclub.SLOOPY' VLIEGWEDSTRIJD THE CRUSADERS BEJAARDENSOOS J. ZWART KAMPIOEN Interessant programma. SIERPLEISTER OPROEP Witte vlag omhoog. Waardevol lid. Simultaanseance. Op Koninginnedag, donderdag 30 april zullen er in Groenoord en Kethel weer de gebruikelijke kinderspelen en het straattekenen plaats vinden. Tevens is er de lampionoptocht op woensdag 29 april. Van beide dagen vindt U hieronder de juiste gegevens omtrent aanvangstijden en routes. De activiteiten in Groenoord zullen worden georganiseerd door de Wijkvereniging Groenoord, die in Kethel/ Bijdorp door Oranjevereniging Wilhelmina. GROENOORD - Woensdag 29 april. LAMPIONOPTOCHT voor de kinderen uit Groenoord. Opstellen in de Valerius- straat (bij de CO-OP) om 20.00 uur, vertrek 20.30 uur. ROUTE: Valeriusstraat, Obrechtstraat, W. Pijperstraat, Laan van Bol'Es, P. van Anrooylaan, achter langs het B. Verhallenplein, achter langs het C. v. Zanten- plein, dan de brug over de J. Oreliosingel, L. Zimmermanplein, Vivaldilaan, Mozartlaan, J. Urlusplein, brug over de J. Oreliosingel, achter langs het H. Bos- manpl., Kor. Kuilerstraat, W. Andriessenl., Laan van Bol'Es, Valeriusstr. (eindpunt). KETHEL - Woensdag 29 april. LAMPIONOPTOCHT voor de kinderen uit Kethel en Bijdorp. Opstellen bij het Raadhuis van de padvinders van de Burg, van Haarengroep aan de Schiedam- seweg in Bijdorp om 20.00 uur. Vertrek 20.30 uur. ROUTE: Schied.weg, Blauwe brug, Iepenlaan, Hargsingel, Schied.weg, Noordeinde, Laan van Spaland, Lindeyerstraat. Hier verlaten de kinderen uit Kethel de stoetl Terug via de Schied.weg en Blauwe brug naar het Raadhuis, waar de stoet ont- bonden wordt. Voor originele uitvoeringen worden prijzen beschikbaar gesteld. KETHEL - Donderdag 30 april. A U B A D E voor de kinderen uit Groenoord, Kethel en Bijdorp op het kerkplein van de Ned. Herv. Kerk aan het Noordeinde. Dirigent is dhr. P. J. Beekman, voor de pianobegeleiding zorgt dhr. C. Dubbeld. De muzikale omlijsting is in handen van de R.K. Muziekvereniging St. Radboud. Aanvang der aubade 09.00 uur. verwarmQ water. Tennis artikelen badpakken en bikini's voor al uw tennis en camping artikelen Oranjestraaf 15 Schiedam Telefoon 26 7513 Ruime keuze in badpakken en bikini's Op zaterdag 25 april a.s. zal Bad Groenoord zijn poorten weer voor het publiek openen. Er zijn weer de nodige nieuwe voorzieningen getroffen, die het verblijf in en rond het bad weer aantrekkelyker zullen maken dan voorgaande jaren. Zo zijn de baden van binnen en van buiten met hel- dere blauwe verf geschilderd en kwa- men er nieuwe tegelpaden i.p.v. de bestaande flagstones. KINDERSPELEN. De le, 2e en 3e klas spelen aan de Leeuweriksingel, de 4e, 5e en 6e klas in de Koekoekslaan. Deze wedstrijden zijn alleen voor de kinderen uit Kethel en Bijdorp. Aanvang ca. 10.00 uur. GROENOORD - Donderdag 30 april. KINDERSP ELEN voor alle klassen der lagere scholen uit Groenoord op het Joh. Straussplein. Aanvang 10.00 uur. Gespeeld worden de volgende spelen: le klas: blokjesrapen; 2e klas: autosteprace; 3e klas: zaklopen; 4e klas: B.B.K.race; 5e klas: behendigheidsrace op de fiets en de 6e klas: hindernisrace. Dezelfde spelen zullen ook in Kethel worden gespeeld. GROENOORD Donderdag 30 april. STRAATTEKENEN voor de kinderen uit Groenoord, Kethel en Bijdorp op het schoolplein van de Mgr. Bekkersschool aan de Ed. van Beinumlaan. Door een deskundige jury worden de tekeningen beoordeeld. Aanvang ca. 15.30 uur. Voor de winnaars van alle activiteiten zijn fraaie prijzen beschikbaar gesteld. De meespelende kinderen hebben alle een strookje met hun naam moeten invullen en op school inleveren, want tijdens de spelen kan beslist niet meer worden ingeschrevenl GROENOORD 30 APRIL. Van 11.00 uur tot ca. 17.00 uur houdt de Schiedamse Luchtvaartclub „The Crusa ders" op de velden aan de Valeriusstraat vliegwedstrijden. Elders in dit nummer vindt U hierover meer bijzonderheden. Ook dit jaar organiseert de Schie damse Luchtvaartclub wederom een lijnbesturings vliegwedstrijd met mo- dellen. Deze wedstrijd wordt gehou- den donderdag 30 april op het sport- terrein aan de Valeriusstraat en be- gint om 11.00 uur. Er wordt gevlogen in de volgende klas sen. 2 klassen kunstvlucht, een begin ners en een eindklasse. De eindklasse wordt ook op de wereldkampioen- schanoen gevlogen. Kunstvlucht wil zeggen, dat men met een zelfgebouwd model een aantal verplichte figuren moet vliegen. Daarvoor worden door een jury punten gegeven. Er worden 3 vluchten gemaakt waarvan de 2 beste gelden voor de wedstrijd. Er is een klasse Combat, een korte uitleg hiervan is als volgt. Een Combat- wedstrijd is een wedstrijd tussen 2 L.B. modellen, die gelijktijdig in dezelfde vliegcirkel gevlogen worden met de bedoeling binnen een bepaalde tijds- duur te trachten een zo groot mogelijk aantal malen een stuk van een door zijn tegenstander gesleepte vaan af te vliegen. Dan nog een klasse Ratrace. Dit is een wedstrijd waarbij gelijktijdig twee of meer modellen in dezelfde vliegcirkel gevlogen worden, met de bedoeling een van te voren vastgelegde afstand of aantal ronden in de kortst mogelijke tijd af te leggen. Ieder model wordt bediend door een team van een vlieger en een of meer helpers. Dan nog de schaalmodellen. Die moeten zuiver op schaal gebouwd zijn. De bouwer is verplicht t.b.v. de controle een authentieke maatschets over te leggen. Wie zich voor „The Crusaders" interesseert, kan zich in verbinding stellen met de secretaris dhr. Th. Zwanenburg, Burg. v. Haa- renlaan 913, Schiedam. Decoratief en gemakkelijk in onderhoud. Niet meer behangen! Ook in kleuren. Kosten f 10.— tot 12.-- p. vierk. meter. Vraag gra tis advies of monster aan Ea. G. C. HAGEN AARS Valeriusstraat 68 SCHIEDAM Telefoon 26 01 29 Ndgmaals doen wij een dringend beroep op al diegenen die willen en kunnen meehelpen om de fees- telijkheden die Wijkver. Groen oord op Koninginnedag en op 5 en 8 mei wil organiseren en waarover U in ons vorig nummer hebt kun nen lezen, te doen slagen. Op onze vorige oproep is geen enkele reak- tie gekomen en we vinden dit toch wel erg teleurstellend voor zo'n grote wijk. Aarzelt U nu niet en bel Mevr. v. d. Spek, Obrechtstraat 86, tel. 15 95 38 of loop even bij haar langs. En op donderdag 16 april om 20.00 uur is er in Boer- derij Landvreugd, Sweelincksingel een laatste vergadering over de feestelijkheden. Iedereen die wil meehelpen is daar van harte wel- kom. We denken vooral aan het onderwijzend personeelI De Bejaardensoos in Landvreugd, zal zijn op maandag 20 april, daarna weer op 4 mei. Aanvang 14.00 uur. Iedere bejaarde is er van harte welkom voor een gesprekje of een spelletje. Te Uwer informatie: het bad is ge- opend op werkdagen van 6.30 tot 19.00 uur en op zaterdag, zon- en feestdagen van 9.00 tot 17.30 uur. De tarieven zijn: op werkdagen 1.15 van 16 jaar en ouder en 0.85 tot 16 jaar. Op zaterdag,zon- en feestda gen bedraagt de toegang resp. 1.40 en 9.90. Een 10-badenkaart kost voor volwassenen f 9.25 en voor kin deren tot 16 jaar 6.50. Een gezins- abonnement, waarop de ouders en alle ongehuwde kinderen van 66n gezin het gehele seizoen van het bad ge- bruik kunnen maken kost 52.--, een seizoenabonnement voor personen van 16 jaar en ouder kost 20.- en een kinderabonnement tot 16 jaar kost 14.50. U weet dat het water van Bad Groen oord steeds verwarmd wordt tot ca. 22 graden Celsius, het zwemmen is er dus een constant genoegen. Zaterdag 18 april a.s. kunnen alle discotheek liefhebbers uit Groenoord en omstreken weer volop aan hun trekken komen. Dan organiseert Dis co-club „Sloopy" weer zo'n swingende disco-dansavond. Onze disco-jockey's zullen de alarmschijven en allernieuw- ste bliksemstralen door de sfeervolle en intieme ruimte van de boerderij laten schallen door middel van een super stereo-installatie. Gezien het succes van de laatste avon- den, de zaal was reeds spoedig uitver- kocht, is het voor disco-liefhebbers zaak tijdig aanwezig te zijn. Mr. SLOOPY himself opent de staldeur zoals gewoonlijk om 19.30 uur, terwijl het dynamite-disco-duo Sir Martin en Mr. Ed om 20.00 uur achter de knop- pen gaan zitten. Dit alles is mee te beleven voor de prijs van slechts 1.50. Iedereen is van harte welkom. Tot ziens in Sloopy's farm. Op dinsdag 31 maart was de span ning werkelijk te snijden. De beslissing omtrent het clubkampioenschap zou vallen. Immers de enige overgebleven kandidaten Zwart en Boogaard speel- den hun laatste party teg en resp. Wassink en van Evert, die beiden in ernstig degradatiegevaar verkeerden. Zwart ging de laatste ronde met een halve punt voorsprong in en kon zich bij winst kampioen noemen. Boogaard en Van Evert besloten bij een gelijk- waardige pionnenstelling reeds snel tot remise, wellicht met in hun ach- terhoofd het verhaal over die kan, die deksel en die neus. Wassink bleek op de andere tafej tegenover enig mate- rieel nadeel belankrijk positioned voordeel te hebben veroverd. De weten- schap nu reeds aan remise voldoende te hebben schonk Zwart echter nog meer zelfvertrouwen en langzaam maar zeker wist hij enige orde in zijn ver- dediging te brengen. Wassink toonde veel begrip voor Zwart's bedoelingen door zich enkele minder sterke voort- zettingen te veroorloven en dat bleef tegen zijn geroutineerde tegenstander niet ongestraft. Spoedig ging dan ook de witte vlag ten teken van overgave omhoog en was Zwart clubkampioen seizoen 1969-'70. Breeduit glunderend nam hij de gelukwensen van alle aan- wezigen in ontvangst. Nog een tweede beslissing viel, n.l. in de match tussen Van Soest en Zeilstra. Na zijn winst in de eerste partij had Van Soest aan remise voldoende om te promoveren. Er werd echter op leven en dood voor het voile pond gestreden, zodat de stukken er van af vlogen (schaakterm). Na uren zwoegen had Van Soest reden om gelukkig rond te kijken want ook deze partij was door hem gewonnen en daarmee zijn promotie een feit. Op 7 april mocht ik aan kampioen Zwart de wisselbeker uitreiken. Daar- bij heb ik er geen geheim van gemaakt dat het mij veel plezier deed dat juist hij de eerste winnaar van de wissel beker was geworden. Immers, Zwart is een van de initiatiefnemers tot het oprichten van onze bloeiende schaak- vereniging geweest en hij heeft er in ons bijna 3-jarig bestaan steeds blijk van gegeven een waardevol lid te zijn, niet alleen door zijn schaakkennis, maar zeker ook door zijn sportieve instelling. Nogmaals van harte pro- ficiat 1 Nadat Zwart enkele vriendelijke din- gen had „teruggezegd" en wedstrijd- leider Meeder bijzonderheden had bekendgemaakt over de binnenkort aan te vangen bekercompetitie, die tot het einde van dit seizoen zal lopen, werd gestart met een simultaan-seance die gegeven werd door de in de competitie als tweede geeindigde Boogaard. Tegen een veld van 21 spelers be- reikte onze crack een score van bijna 65 (6 nederlagen en 3 remises). Opvallend was dat bijna alle over- winningen werden geboekt door spe lers uit de 2e groep. Mogelijk heeft onderschatting een belangrijke rol ge speeld. Omdat Boogaard op dit ter- rein debuteerde acht ik het resultaat zeer eervol. Maar uitgeput was hij wel. In elk geval was het voor alien een zeer geslaagde avond. R.S.B.-competitie. Ook hierin nadert het uur van de waarheid op dinsdag 14 april zullen wij onze laatste (theoretische) kans moe ten verdedigen in de uit-wedstrijd tegen Dordrecht. Hierover meer in het vol gende nummer van G.A. J. F. Schoonderwoerd, (voorzitter).

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Groenoord Akkoorden | 1970 | | pagina 7