HENFLI Veilig Verkeer gaaf „zwarfe vakantie maanden" met grote actie te lijl twee uur rijden kwart uur rust Tante Trees op de schopstoel Autorijschool GROENOORD Foutief inhalen. Afstand houden. Ark staat er nog steeds Vermoeidheid. Adempauze nodig FIAT 850 - OPEL KADETT TELEFOON 159752 B.G.G. 709115 D E T.V. MONTEUR VOOR GROENOORD E.O. BEL RADIO Het is een triest feit, dat sinds een aantal jaren de drie vakantiemaanden nog steeds tot de zwartste periode van het hele jaar behoren. De ongevallencijfers van het Centraal Burau vOor de Statistiek tonen het voor 1970 opnieuw aan. In juni, juli en augustus van dat jaar vielen er op de Nederlandse wegen 840 doden en ruim 19.500 gewonden. Hoewel een doling vergeleken met het jaar daarvoor (908 doden en 20.000 gewonden) blyven de c'yfers voor Veilig Verkeer Nederland echter schokkend genoeg om opnieuw een landelyke campagne te starten op het tudstip dat de vakantie-voorbereidingen in voile gang zijn. Van de honderdduizenden, die er de komende maanden weer op uittrekken voor een vakantie in binnen- of buiten- land staat vast dat een groot aantal over onvoldoende rijervaring en ver- keersinzicht beschikt, factoren, die het vorig jaar veelvuldig tot ernstige onge- lukken hebben geleid. Drie belangrijke oorzaken van die on- gevallen blijken te zijn: - foutief inhalen; - onvoldoende afstand houden; - vermoeidheid achter het stuur. Het zijn deze drie punten, waarop zich de voorlichting van Veilig Verkeer Nederland speciaal zal richten. Teneinde te trachten in deze situaties verbetering te brengen heeft Veilig Verkeer Nederland de afgelopen weken een grote hoeveelheid voorlichtings- materiaal laten vervaardigen, zoals 20.000 affiches, 10.000 raambiljetten en 350.000 folders, waarin in vier talen waardevolle adviezen worden gegeven. Gedurende de weekeinden zullen deze folders in de komende maanden door een tiental ambassadrices persoonlijk worden uitgereikt in alle wegrestau- rants, aan grensposten en op andere plaatsen, waar veel vakantiegangers worden verwacht. Ook de surveillancegroep van de Rijks- politie zal zich met de verspreiding bezig houden, met name op auto- snelwegen. Om te wijzen op het gevaar van inha len op drukke provinciale wegen werd een indringende televisiespot in kleur vervaardigd, die op geregelde tijden en voorafgaande aan de vakantiepieken vertoond zal worden. Eveneens zal via de televisie aandacht besteed worden aan het belang om uitgerust en fit achter het stuur te zitten. Inhalen is en blijft een gevaarlijke manoeuvre, en wel in het bijzonder op 2-baanswegen. Dat is begrijpelijk om- dat we hier vrijwel altijd met tege- moetkomend verkeer te maken hebben. Jaarlijks gebeuren er dan ook zo'n 45.000 ongelukken, die te wijten zijn aan (verkeerde) inhaalmanoeuvres. Om het goed te doen wordt u geadvi- seerd v66r u gaat inhalen niet te dicht achter uw voorligger te kruipen, maar tijdig naar links te gaan. U krijgt dan eerder zicht op het naast en voor de in te halen auto gelegen weggedeelte. Kijk tevoren in binnen- en buitenspiegel of u niet zelf wordt ingehaald. Deze „lange" inhaalma- noeuvre, tijdig ingezet en zo snel moge- lijk voltrokken, verdient uit veiligheids- overwegingen beslist de voorkeur boven de „techniek" van: „ik rij wel door tot ik niet verder kan en zie dan wel verder". Haal alleen in als u zeker weet dat het veilig kan en als u nog zekerder weet dat u er wat mee opschiet. Voor wat de komende vakantiemaan- den betreft, wanneer de wegen overvol zijn met geroutineerde en niet-gerouti- neerde rijders, adviseren wij u: „Inhalen? - Vergeet het maar!". Uit verschillende analyses van verkeers- ongevallen, die de Rijkspolitie maakte op autosnelwegen blijkt dat bijna de helft van de ongevallen een gevolg is van onvoldoende afstand houden. Een gedrag, dat basisoorzaak is van een van die specifieke autosnelweg- ongevallen met veel slachtoffers, de kettingbotsing. Verslappen van de aandacht (door vermoeidheid, door afleiding in en buiten de auto of door het opsteken van een sigaret) is vooral in de vakan- De houten noodkerk „De Ark" van de Gereformeerden aan de Zwaluwlaan zou al enkele maanden geleden met de grootste spoed worden overgebracht naar de nieuwe eigenaresse t.w. de Gereformeerde Gemeente te futphaas, doch kennelyk was er toch niet zd'n haast met de verhuizing als werd ge- suggereerd want „De Ark" staat er nog steeds. Zij het dan dat men er al die tijd geen gebruik meer van kan maken en dat de eerste steen (letter- lijk) reeds geworpen werd getuige het kapotte raam aan de straatzijde. tietijd de inleiding van de zgn. kop- staartbotsingen. Groot is ook het percentage antomo- bilisten, dat door onkunde of gebrek aan rijervaring te weinig afstand houdt. Een algemene vuistregel voor het houden van de juiste veilige af stand is moeilijk te geven. Een formule, die door Rijkspolitie en Veilig Verkeer Nederland als bruikbaar wordt geacht, is: de minimum veilige afstand in meters gelijk aan de helft van de snel- heid. Voorbeeld: bij 100 km snelheid - 50 meter afstand. Belangr'yker is echter dat onervaren automobilisten - zoals nieuwe r'ybe- wijshoud(st)ers - komende weken de nodige praktijk opdoen in het afstand houden alvorens lange vakantieritten naar het buitenland worden onder- nomen. Wie vermoeid achter het stuur aan een lange reis begint, zal spoedig ervaren dat zijn aandacht verslapt. Een levensgevaarlijke situatie, die in voorafgaande vakantieperiodes veel ernstige ongevallen veroorzaakt heeft. Autorijden is een vermoeiende zaak, vooral als de ritten lang zijn, het weer warm en de wegen overbevolkt. Houd daar rekening mee. Achter het stuur moet uw devies zijn: „geef uw aandacht geen vakantie". Houd u onderweg aan lichte maal- tijden en rijd niet te lang achter elkaar door. „Twee uur ryden, een kwart uur rust" is een goede regel. Ga dat kwartier de auto uit om even te ontspannen. Op deze manier heeft u de meeste kans om alle obstakels die op uw vakantieweg liggen aan te kunnen en zonder brokken in uw vakantieoord te arriveren. STICHTING VOOR HUISHOUDELIJKE EN GEZINSVOORLICHTING, KORTE DAM 5 SCHIEDAM, TEL. 26 47 81 Dit zal dan het laatste stukje worden, dat in Groenoord-Akkoorden komt, voordat we met vakantie gaan. De maand juli is ons kantoor gesloten en in augustus gaan we weer met frisse moed beginnen. De cursussen starten dan weer in de week van 16 augustus. Geeft U zich p. o. op, dan bent U zeker van een plaats en begin augustus krijgt U van ons bericht over: begin- datum, betaling, enz. enz. Wij geven U graag een overzichtje van de cursussen. Koken: dinsdag- en woensdagavond. Gast en Gastvrouw/Gastheer: dinsdag- en donderdagavond. Creatief Handwer- ken: beginners dinsdagmorgen, gevor- derden donderdagmorgen. Handenar- beid: maandag- en dinsdagavond en donderdagmiddag. Bloemschikken: maandagavond en dinsdagmiddag. Uiterlijke Vervorging: dinsdagmiddag en woensdagavond. Kleine Karweitjes: woensdagavond. Hobbycursus: avond in nader overleg te bepalen. We hebben wel graag zo vlug mogelijk Uw aanmelding, dan kunnen we de lijsten klaarmaken. Naaicursussen in het „Trefcentrum" op maandagmiddag, dinsdagavond en woensdagavond. De cursussen zijn wel vol, maar geeft U zich op, dan komt U op de wachtlijst, anders komt U helemaal niet aan bod Ons kantoor is open tot 25 juni, daar- na zijn we gesloten tot 2 augustus. Hebt U voordien nog vragen, belt U ons dan op no. 26 47 81, of komt U Iangs op Korte Dam 5. Indien mogelijk willen we u graag helpen. Hebt U nog folders nodig over: „Met kinderen onderweg", .JSpelletjes", ..Poppekastpoppen maken", „Rondom ons brood" of iets anders, U komt maar! Verder wensen wij U alien een heel prettige vakantie. Bent U voor- zichtig in alle drukte en een behouden thuiskomst Daarna: tot ziens op Korte Dam 5 of tot horens op no. 26 47 81. Tante Trees v. d. Boor die op onvol- prezen wijze de kleine consumptietent op de hoek van de Schiedamseweg en de Nieuwe Damlaan beheerst, zit op de schopstoel. In onze uitgave van 31-10-'68 schreven we onder de kop ,,Op de koffie by tante Trees" al uit- voerig over de wens van Tante Trees en haar Ome Willem om vergunning te krijgen voor uitbreiding van de koffietent, die in een zo ontzettend grote behoefte voorziet. We maken vaak een praatje met het sympathieke echtpaar en altijd zit hun kleine behuizing propvol met mensen die langs de straat hun werk hebben en bij een warme kop koffie hun boter- ham opeten. Verhuizers, gemeente- werklieden, bestellers, broodbezorgers, melkslijters, allemaal mensen die een kleine adempauze gewoon broodnodig hebben en zich vaak niet thuis voelen in een groot cafe of restaurant. Maar nu hangt al lange tijd de afbraak van de consumptietent in de lucht, die ver- band houdt met de aanleg van een parkeerterrein bij het te bouwen station Schiedam-Nieuwland en de aanslui- tende wegencorrectie daaromheen. De v. d. Boors hebben de gemeente ge- vraagd ergens anders in Groenoord of Kethel weer te mogen beginnen en ze willen dan beslist wel wat uiterlijk en innerlijk van een nieuwe consumptie tent aan alle gestelde eisen en voor- waarden voldoen. Doch tot nu toe hebben ze nog steeds geen toestem- ming voor een nieuwe vestiging ge- kregen. Ze zeggen dat de gemeente consumptietenten ontsierend vindt, doch wij vinden dat, met hen, nonsens! Als een consumptietent volgens de voorschriften gebouwd wordt, is er van ontsiering geen sprake. Ontsie rend zijn wel de vele autowrakken die onze hedendaagse wijken tellen. In grote, ons omringende steden, zoals Vlaardingen, Delft, Maassluis, en voor al Den Haag, staan tientallen con sumptietenten in de buitenwijken, om daar bij gebrek aan cafe's, de mensen langs de weg onderdak te bieden bij de koffiepauze. Dat is een pure nood- zaak vinden we en we hopen dat de betreffende gemeente-instanties dat met ons eens zijn en Tante Trees een nieuwe plaats zullen aanwijzen. Voor een goede verantwoorde opleiding naar Uw rijbewijs Rijks V.A.M.O.R. en A.N.W.B. gedlplomeerd Insfructeur Lest In R. HAAN - BACHPLEIN 269 - Groenoord - SCHIEDAM Lange Kerkstraat 86 - Tel. 26 29 96 Eigen service-dienst. Drie maanden garantie op reparaties. Bij ons geen hoge reparatiekosten. Ook 's-avonds helpen wij U uit de nood BEL .DAN 7 0 71 4 3. Op vertoon van deze advertentie f 2,50 reductie.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Groenoord Akkoorden | 1971 | | pagina 3