(E^uwelier (^2) cot Sporthuis Hitman GROENOORD Bingo - Dansant Een nieuw horloge of een sieraad koopt U bij de vakman zaterdag 29 april SCHAAKVERENIGING BINGO IN DE BOERDERIJ. Voetbal Grote sortering badgoed en vrije tijds kleding. Badminton Hockey POSTZEGELNIEUWS JEUGDPOSTZEGELKLUB Dr. Wibautplein 15, Telefoon 70 69 05 Bemiddeling bij: Koop en verkoop Huur en verhuur Woningbeheer Hypotheken Taxaties Alle verzekeringen Lid N.B.M. Verkeerslichten Churchillweg. Vertrouwen. Chineesch-lndisch Restaurant Goed programma in „Spaland" RESERVEER voor grootse in Boerderij Land vreugd" ,,'f CENTRUM" Onderafdelingen Wijkvereniging lfGroenoord" Op dmsdagavond 28 maart werd van de overigens zeer goede gewoonte de avond al schakend door te brengen, afgeweken. De vierenzestig velden van her schaakbord werden namelijk deze avond vervangen door de vierentwintig genummerde vakjes van her Bingo- papiertje. Het was de bekroning op het behalen van de eerste plaats van ons achttal in de derde klasse van de R.S.B.-Competitie. Voor deze bijzondere gelegenheid waren ook de dames van de schakers uitgenodigd, die nu ook eens de kans kregen kennis te maken met de tegenstanders van hun man of vriend. Na binnenkomst werden onze gasten getrakteerd op koffie met gebak, waar- na de avond door de voorzitter de heer Schoonderwoerd werd geopend. Hij heette de gasten welkom en ver- klaarde het hoe en waarom van deze avond, waarna hij het woord gaf aan de heer Meeder, die zich voor de rest van de avond met de leiding van de Bingo belastte, welwillend bijgestaan door de heer Henkelman. Er waren een aantal grandiose prijzen te winnen, waaronder een heerlijke fruitmand, een meesterlijke Jiggert", (tuinstoel) en als klapstuk een long-weekend in een luxe bungalow in de Lommerbergen (Z.-Limburg) voor het hele gezin. De heer Leermakers vulde deze prijzen- tafel nog aan met een aantal flessen wijn en tot ieders verrassing kwam rond een uur of negen ook onze oud- wedstrijdleider de heer Zondag nog even aanwippen die een zeehengel met alles er op en er aan bij de prijzen deponeerde. We zijn beide heren zeer erkentelijk voor dit prachtige gebaar. Het werd inmiddels een heel gezellige boel en er werd tussen de Bingo- ronden door lekker gedanst wat z'n hoogtepunt bereikte toe de heer Meeder zich er mee ging bemoeien, want ook als polonaise-leider staat 'ie z'n man- netjeOnder „hand in hand ging hij aan het hoofd van een lange rij de Boerderij rond, sluipend en krui- pend werkte een ieder zich in het zweet toegevend aan de zotte grillen van Meeder, totdat men niet meer kon en moegedanst maar vrolijk de plaat- sen weer opzocht. Een nieuwe ronde ging van start en ingespannen zat men weer hokjes aan te krassen, nogal eens verrast door moedwillige verwar- rende aankondigingen van de wedstrijd- leider. Zoals meestal met gezellige gebeurtenissen vloog de avond voorbij en was het tijd voor de laatste ronde. Er gingen weer heel wat briefjes van de hand voor de hoofdprijs en de zaal was gespannen, totdat tweemaal de kreet bINGO" een eind aan de span ning bracht. Na loting ging dit Jong- weekend" naar mevrouw A. J. de Groot die er dolgelukkig mee was. Het werd zo zachtjes aan tijd om op te stappen, hier en daar bleef men nog wat na- kaarten en over een ding was men het volledig eens, de avond was een groot succes geworden en voor her- haling vatbaar, uiteraard moet er dan wel wat te vieren zijn. AGENDA: Clubavond: Dinsdag vanaf 19.30 uur. Speelgelegenheid: Boerderij „Land- vreugd", Sweelincksingel 7. Secretariaat: A. v. d. Spek, Obrechtstraat 86, telefoon 70 95 38. Zaalsporten voor al uw sportarlikelen Oranjeitraat 15 - Schiedam - Telefoon 26 7513 NEDERLAND: 11 april: De Zomerzegels van dit jaar zijn gewijd aan twee belangrijke culturele evene- menten in Nederland, n.l. de Floriade en het Holland Festival. De serie om- vat vier zegels met toeslag en is ont- worpen door Dick Elffers uit Amster dam. De waarden zijn 20 plus 10 cent (vruchten); 25 plus 10 cent (gestileerde bloem); 30 plus 15 cent (zon over het land) en 45 plus 25 cent (muziek). NED. ANTILLEN: 7 april: Ter gelegenheid van de in gebruik- neming op Curasao in de haven van Willemstad van een reusachtig nieuw droogdok, waarin schepen tot en met 90.000 ton kunnen dokken, geeft de postadministratie van de Nederlandse Antillen een bijzondere zegel van 30 cent uit. Op de zegel zijn een schip in droogdok en een hijskraan gestileerd afgebeeld; de ontwerper is Oscar Ravelo uit Willemstad, Curacao. SURINAME: 29 maart: De Surinaamse Paasweldadigheidsze- gels geven vijf overleveringen rond het (Paasgebeuren uit de evangelien weer en zijn ontworpen door P. Wetselaar uit Bennebroek. De waarden zijn 10 plus 5 cent (Paaskaars); 15 plus 8 cent (Christus de apostelen onderwijzend); 20 plus 10 cent (Gevouwen handen en beker); 25 plus 12 cent (Vissen en net- werk) en 30 plus 15 ct (De zilverlingen). Zoals elke eerste zaterdag van de maand komt de Jeugdpostzegelclub op 6 mei a.s. om 11.00 uur weer bijeen in Boerderij „Landvreugd" aan de Swee lincksingel. J.d.G. Schiedam Lange Haven 9 Tel. (010) 268135-268136 Na kantoortijd: 263306-700258 De opening van Bad Groenoord nadert met rasse scflreden. En we zien nog steeds geen verkeerslichten op de krui- sing Churchillweg - Laan van Bol'Es Wij herinneren het gemeente-bestuur aan haar toezeggingen, mochten de lichten niet tijdig door de betrokken firma afgeleverd worden, bij de over- steekplaats een politiebewaking ge- plaatst zou worden. Het gemeentebestuur is nu reeds zovele malen gewezen op de gevaarlijke situ- ering van een oversteekplaats zander stoplichten bij een druk bezocht zwem- bad, gelegen bij een drukgebruikte ver- keersweg. dat als er bij opening van het zwembad geen geeigende maat- regelen genomen worden. dit als een daad van onbehoorlijk bestuur ge- brandmerkt zou kunnen worden. Temeer daar het spitsuur van bezoek zwembad en verkeer samenvallen. ('s-morgens 8.00 uur en 's-avonds 17.00-18.00 uur). Wij spreken echter ons vertrouwen uit in het gemeentebestuur. En zijn over- tuigd dat zij tijdig de geeigende maat- regelen zal nemen. zoals beloofd. Het gebouw dat de Boerenleenbank verleden jaar verlaten heeft op de hoek Schiedamseweg - Zwaluwlaan krijgt na lange tijd als „te Koop", te huur en verhuurd gestaan te hebben een aller- lekkerste bestemming. Men gaat het verbouwen, men gaat er een boven- verdieping aan knutselen (van alumi nium vanwege de heipalen), er komen terrassen bij en dan kunnen we „bij de Chinees gaan eten". Naar wij hoor- den een Chinees die reeds in Vlaar- dingen een zeer goede naam heeft. Dus beloofd het wat te worden. We schreven al eerder: het wordt lang- zaam en voorzichtig wat beter in Schiedam-Noord. Nu zelfs een Chinees restaurant in Kethel 1 We zullen dus maar zeggen: tot ziens bij de NASSI RAMES. Wie denkt dat het er in bejaarden- tehuis SPALAND altijd maar heel rus- tig aan toegaat, vergist zich toch. Alleen' al in de maand maart werden de bewoners getracteerd op een film van de „Cefa", n.m. „de meisjesjarnn van een Koningin", op 7 maart bracht „Zeelandia" met veel succes een blijspel op woensdagmiddag 22 maart een voorstelling door leerlingen van de 6e klas van de Mgr. Bekkersschool en woensdagavond 22 maart trad de artiestencombinatie „Zon en Vreugd" op met zang, muziek en goochelkunst. Dat oudere mensen alleen nog maar naar rust hunkeren is dus beslist niet waar. Dat leerden we weer uit het aprilnummer van het als steeds goed verzorgde huisblad „Spaland Flitsen". ANDERS DAN ANDEREN. Een ober van een deftig restaurant nam zijn zoontje mee naar de dier- gaarde. Ze zagen hoe een oppasser een tinnen kroes in de kooi van een chim- pansee schoof en daarna wegwandelde. „Vader" vroeg de jongen waarom serveert hij de thee niet zo keurig zo als U?" ,,In vertrouwen gezegd, jon gen" antwoordde de vader chimpan- see's zijn slechte fooi-gevers". Rijwiei- en Bromfletshandel Noordeinde 2, tel. 706874,Kethel Tevens het adres voor alle huishoudelijke- electrische artikelen. Kaartvereniging „Groenoord" Bridge en klaverjas, elke maan- dagavond aanvang 20.00 uur Kontaktadres J. J. Levens Sr. 70 61 78 Schaakvereniging „Groenoord" elke dinsdagavond aanvang 20.00 uur Kontaktadres: Dhr. v. d. Spek, telefoon 70 95 38. Toneelvereniging „Groeton" elke maandagavond aanvang 20.00 uur. Kontaktadres Mevr. Meyer 70 18 24 Indoortraining Heren elke vrijdagavond Sportschool P. v. Anrooylaan aanvang 21.15 uur Kontaktadres Immerzeel 70 67 76 Indoortraining Dames elke woensdagavond Bachplein aanvang 21.30 uur donderdagavond P. v. Anrooy laan aanvang 21.30 uur Kontaktadres Mevr. Immerzeel 70 67 76 Bejaardensoos 't Praethuys Eenmaal per 14dagen, maandagmiddag aanvang 14.00 uur - Kontaktadres: Mevr. v. d. Spek 70 95 38 Postzegelclub. Eenmaal per maand op zater- dagmorgen. Kontaktadres: Dhr. de Graaf, tel. 7003 90 Bij deelname aan een onzer onderafdelingen is het Iidmaatschap van de wijkvereniging verplicht.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Groenoord Akkoorden | 1972 | | pagina 11