Prijivraag' iiaam Winkelcentrum. UW Onderzoekingen en Meningen. Boerenleenbank voorAL BANKZAKEN ..JASMIN" Bingo - Dansant zaterdag 29 april 4e jaargang no. 101 13 april 1972 Uitgave en advertentie-exploitatie. Bezorgklachten. Telefoon 70 06 36 Op 30 maart was het dan zover dat twee winkeleenheden van het nieuwe winkelcentrum op het Bachplein werden geopend. Om half zeven was dit de ,,VE-GE" waar de Heer Bosch dankte voor de vriendelijke openingswoorden van de Heer Drs. C. J. M. Verhoeff, directeur van Verhoeff's Handelmij. te Rotterdam. Prijsvraag (le prijs 100.-) de bank voor iedereen UW RIJBEWIJS? Bachpl. 114, Schiedam Lest met Fiat 850, thans ook met Opel Kadett Spec. BAD GROENOORD. Schiedam denkt (natuurlijk!) weer anders. PROGRAMMA Koninginnedag 1972 Wat is precies het verschil Goed onderzoek en geen vooroordeel. Groenoord. Afgesplitste wijk. RESERVEER voor grootse in Boerderij „Landvreugd" BiJL SlIPER- ENKABE uarkt VERZEKERINGEN GROENOORD akkoorden Orgaan van de Wijkver. Groenoord e.o. te Schiedam. Verschijnt elke 14 dagen huis aan huis. Corresp. adres Wijkver. Groenoord: Postbus 410, Schiedam. - Betalingen Wijkver.: 4.50 per kwartaal; 18.00 per jaar, t.n.v. Penningmeester Wijkvereniging Groenoord. - Giro 26 75 85, Schiedam. Redaktie: J. v. Schaverbeke, Bachpl. 189 tel. 703518 B. D. Roza, telef. 70 82 47; J. Foppen, telef. 70 96 75 „De Magneet", Drukkers - Uitgevers, Rotterdamse- dijk 279 - 281, Schiedam. Tel. (010) 26 86 66 - 26 66 70. Na 18.00 uur J. Levens jr., Joh. Straussplein 332, Telefoon 70 69 67. Hij bracht hierin tevens dank aan de Bouwonderneming en de Gemeente Schiedam die op allerlei gebied op zeer snelle wijze hadden gewerkt. Hierna volgde het losknippen van een oranje lint dat voor een van de deuren was aangebracht en konden de inwoners kennismaken met deze grote en zeer goed gesorteerde supermarkt. Om 7 uur was de beurt aan de Groente- handel van de Heer Hofland die met man en macht had gewerkt zijn zaak gereed te krijgen. Ook hier een zaak die het in een uitgelezen sortering heeft gezocht. Naast le klas fruit en groenten vindt U er 'binnen- en buiten- landse producten en een speciale afde- ling voor dieet-patienten. Zaterdag 1 april volgde de opening van de fa. Dijkshoorn - Huize Brabant, die er een zeer gezellige zaak van hebben gemaakt en waarvan wij zeker >,veten dat deze vestiging aan een grote behoefte zal voorzien. Aan de twee andere winkels (Textiel en schoenenzaak) wordt hard gewerkt, deze zullen binnen niet al te lange tijd geopend kunnen worden. Elk beestje moet nu eenmaal zijn naam- pje hebben en hoewel wij in een vorige uitgave het winkelcentrum reeds ,,de Zwaluw" hadden genoemd, zijn er misschien best nog andere bruikbare namen te vinden. De directie van Ver hoeff's Handelmij (VE-GE) vond het wel aardig U eens aan het denken te zetten en een aardige naam voor het winkelcentrum uit te vinden. Voor de naam die uiteindelijk zal worden uit- gekozen wordt een prijs beschikbaar gesteld van 100 GULDEN. De inzender (ster) van de naam die „bijna" door een speciale jury wordt uitgekozen, krijgt als troostprijs 50.-. Beide be- dragen dienen in het winkelcentrum (naar keuze) te worden besteed. Prijzen die het overdenken dus wel even waard zijn. In verband met de officieele opening door wethouder Bolmers, op donderdag 20 april a.s. om 11.00 uur, moet de inzending wel wat kort zijn. U kunt Uw idee voor de nieuwe naam op een briefje met Uw naam en adres in een gesloten enveloppe in een der bussen deponeren wel'ke in alle winkels ge- plaatst zijn. Uw inzendingen worden uiterlijk 17 april v66r 12.00 uur ver- wacht. Ideeen na dit tijdstip ingeleverd kunnen helaas niet meer mee dingen. Wij wensen U veel succes en inspiratie. Schiedam Kefhel Zwaluwlaan 111 - Telef. 70 51 55 Nieuwlandplein 56 - Tel. 70 81 83 Groenelaan 54 - Telef. 26 21 60 Dan naar BOVAG-ryschool V.A.M.O.R., BOVAG en N.B.A. ge- diplomeerd en erkend. Telefoon 70 32 91 b.g.g. 70 23 85 of 70 70 87 Men vertelde ons dat als alle buizen, kabels etc. welke men te leggen heeft langs Bad Groenoord evenwijdig rijks- weg 20, gelegd zijn, men dan een hoog opgroeiende beplanting zal plaatsen. Dit is wSl heel hard nodig. We gaan in Groenoord voor onze gezondheid zwemmen, maar door de (typische) lig- ging naast een zeer drukke rijksweg ademen we heel wat kwalijke dampen in. En dat is toch niet de bedoeling. Door het hoge groen zou dit gedeel- telijk voorkomen kunnen worden. In het Vrije Volk moc-hten wij onlangs lezen dat aldaar de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk in-oprichting na een onderzoek meent dat er in het centrum van Vlaardingen voldoende mogeljjkheden aanwezig zijn om aan de behoejten van de jeugd op het gebied van ontspanning te voldoen. Tekortkomingen liggen - met name voor de groep van zes tot vijftien jarigen - voornamelyk in de Zuidwjjk en Holy. Alzo de Stichting jeugd- en Jongerenwerk in Vlaardingen. In Schiedam leven weer h£el andere mensen, met heel andere meningen. Want de Raad van Jeugd en Jongeren te Schiedam, alhier reeds lang het sta dium „in oprichting" voorbij en daarom tot oordelen veel beter in staat, meent heel anders. Haar coordinator (vers uit Den Haag) stelde dat Schiedam-Noord, met name Groenoord ruim voldoet wat betreft recreatie en speelgelegen- heden. Omdat de verjaardag van de Koningin dit maal op zondag valt, zullen de feestelijkheden hoofdzakelijk op maan- dag 1 mei a.s. worden gehouden. (b.v. straattekenen bij Mgr. Bekkersschool, spelen J. Oreliosingel e.d.). De Lampionoptocht zal echter op zaterdagavond 29 april geschieden en wel vanaf het Joh. Straussplein. Een volledig overzicht van de feestelijk heden in Groenoord e.o. zullen wij in ons e.v. nummer van 26 april plaatsen. Voor wat betreft de lampionoptocht hebben wij nog een welgemeende raad. Het is de laatste jaren steeds gebleken, dat - omdat het weer meestal niet al te best meewerkt - vele lampions door rukwinden in brand vliegen en hier- door de kinderen teleurgesteld vroeg- tijdig de optocht moeten beeindigen. Maak daarom dit jaar indien mogelijk eens geen gebruik van de (overigens zeer gezellige) kaarsjes. Laat Vader eens knutselen met batterij en lampje. Minder gevaar en veel meer plezier. U heeft er nu de tijd nog voor Dwalende door Groenoord en de Holy wijk zochten wij naar de oorzaken van de verschillende conclusies van de Stichting en Raad, beide voor jeugd en jongeren. En die zagen wij niet. Wij zagen wel dat in Groenoord practisch alleen maar hoogbouw gepleegd is, daarentegen in de Holy hele series eensgezinswoningen tussen de flats zijn. Nu is er al, ook in Groenoord-Akkoor- den zoveel geschreven over de invloed van flats op het gedrag van kinderen, dat we het in dit artikel niet weer doen. Maar we, vragen ons wel af waarom de genoemde Stichting en Raad tot een zo verschillend inzicht kunnen komen. En vragen de Raad van Jeugd en Jon geren ons dit eens duidelijk uit de doeken te doen. Wij vragen haar dus: als men in Vlaardingen zo duidelijk van mening is dat de Holywijk slecht be- deeld is voor de ontspanning van vnl. zes tot vijftienjarigen in vergelijk met het centrum, wat dan het verschil tussen Groenoord en de Holywijk nu precies is. Wij zagen daarom eens graag een goed onderzoek door deskundigen in Schie dam. Schiedam is wel geen lid van de Stichting Ruimte voor de jeugd, maar ze zou het nog steeds eens kunnen worden, evenals alle omringende ge- meenten. En deze Stichting eens een onderzoek laten doen. Mogen wij voor- zichtig voorspellen wat er dan uit de koker komt? Schiedam-Oost bedroe- vend, het Westen ook niet veel. De gorzen al weer wat beter, Nieuwland weer beter als de Gorzen. Maar nog steeds niet veel. Bijdorp blij'kt zoveel te hebben dat men aldaar niet eens zo graag een Jeugddorp wilde hebben, volgens het zogeheten plan Adriaanse. En Groenoord Ja, en dan nu Groenoord. Allicht zal een ieder zeggen, ze vechten voor eigen straatje. Wij stellen voorop dat wij ook wel weten dat als alle apparatuur opgeteld wordt dat als speeltuig in Groenoord staat, we er wel het beste vanaf komen. Maar dat zegt op zichzelf niets. Ten eerste is dit slechts een bewijs temeer dat de andere wijken wat betreft apparatuur schromeiijk te kort komen, want ook in Groenoord zou er nog heel wat bij kunnen. Door haar opzet is Groenoord eigenlijk geheel afgescheiden van Schiedam. Evenals Holy van Vlaardingen. In Groenoord slechts practisch iden- tieke flats, met identieke speelweiden. De „wijk" heeft tot op heden nog steeds geen enkel middelpunt. Het is daarom nog steeds geen wijk, maar een ver- zameling flats, eufemistisch de „wijk" Groenoord geheten, omdat de flats ten- slotte een verzamelnaam moet hebben. In Groenoord mist men b.v. ook de mogelijkheden van ontspanning die een stadscentrum de wat oudere jeugd (Vervolg pag. 5) xie adrxrtentie ACHTERPAGIXA (Adv®rt«ntie) Auto-verzekering Nieuwe stijl. Reeds vanaf 100,- per jaar is uw auto W.A. verzekerd. No-claim korting tot 40 10 aanvangs no-claim voor hen die pas gaan rijden. H.H. ambtenaren speciaal tarief. Elders verdiende no-claim wordt direct overgenomen. Tevens verzorgen wij voor U persoonlijke leningen. 2e hypo- theken en auto-financieringen. Uw auto-premie is per maand betaalbaar. Assurantie-kantoor S. J. Kuipers N.V. Sibeliusplein 172 Schiedam Tel. 710824 I

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Groenoord Akkoorden | 1972 | | pagina 1