Familie Lansbergen Opening Winkeicentrum m ANWB J pj.. voormeubelen Uc Oullll PARKWEG 201SCHIEDAM Bouw L.O.M. school vorderl goed SPAARBANK ANNO 1820 Hondenfoilet. Bibliotheek. (999999?) G. J. J. Ponje Boerenleenbank (vervolg) Het achtste geslacht. We naderen nu de huidige familie. De bouw van de L.O.M. school (school voor Leer- en Opvoe- dings-moeilijkheden) aan de Schiedamseweg tegenover Bad Groenoord, waarvoor in april vorig jaar de eerste paal werd geslagen, vordert goed. Ook kleuterafdeling. Hypotheken en persoonlijke leningen worden vlot en coulant verstrekt door de Vergadering Ned. Chr. Vrouwenbond afd.: Schiedam-Kethel. Kermisfestijn. Dwang. Op donderdag 20 april a.s. om 11.00 uur is het dan zo ver. Het hele nieuwe winkeicentrum zal dan gereed zijn. De officiele opening zal verricht worden door Dhr. C. J. M. Bolmers d.m.v. het onthullen van een bord met de naam van het winkeicentrum, welke door een deskundige jury gekozen zal worden uit de binnengekomen ideeen. Tevens zal de wethouder de namen van winnende inzenders/sters bekend maken. Nappa en Su&de fU u herenmodes Andere naam Vakantiereizen. R. HAAN W. HAAN BACHPLEIN 269 Groenoord Autorijschool GROENOORD SCHIEDAM TELEFOON 70 91 15 of 15 97 52 Henricus Leendertsz. Lansbergen ver- tegenwoordigt het achtst-e geslacht. Gedoopt te Kethel 18 juli 1799, ge- huwd 1826 met Hillena van der Burg, die hem, buiten het zware werk op de boerderij, acht kinderen mocht schen- ken. Daaronder Leendert Lansbergen, het negende geslacht. 26 juli 1829 te Kethel geboren, 29 april 1853 met Cornelia de Vette in de echt verbonden. Cornelia schonk hem zes kinderen. Cornelia mocht slechts 8 jaar van haar huwelijk met Leendert genieten, daar zij reeds in 1861 over- leed. Leendert kon niet alleen blijven, hij had uiteraard zes kinderen en een boerenbedrijf. Daarom zocht en vond hij een volgende trouwe gade in Ger- trudis Ham. Met een zoon uit het eerste huwelijk vvordt een opening gemaakt naar het tiende geslacht: Thomas (let op, getn Leendert of Hendrik). Thomas werd geboren 21 maart 1858 te Kethel, trouwde met Magdalena Maria Roe- ling. Uit dit huwelijk, met kinderen o.a. Leonardus Joseph Lansbergen, ge boren 19 maart 1892 uiteraard te Kethel en gehuwd met Cornelia v. d. Helm. Dit huwelijk is kinderloos ge- bleven. De heer L. J. Lansbergen is jaren lid van de Schiedamse Raad ge- weest.evenals later de heer C. P. M. Lansbergen, de laatste boer van Groen- oord. Die nu reeds 13 jaar voor de K.V.P. in de raad vooral voor Kethel z'n best doet. Men hoopt het nieuwe schoolgebouw na de grote vakantie te kunnen be- trekken. Het gebouw is n.l. al glas- en waterdicht en met de afwerking is men al ver gevorderd. Deze nieuwe school biedt een voor Schiedam en omgeving geheel nieuwe mogelijkheid voor de opvang van kleuters. Landelijk is van de sinds 1967 bestaande mogelijkheid aan een L.O.M.-school een kleuter afdeling te verbinden nog maar weinig gebruik gemaakt. Leerkrachten zowel als leerlingen zien reikhalzend uit naar de nieuwe behui- zing, want het Ihouten noodgebouw aan de Fahrenheitstraat in Schiedam, waar men 10 jaar in gehuisvest was is volkomen ongeschi'kt voor het L.O.M. Op woensdag 19 april a.s. wordt een vergadering gehouden in „De Rank", aanvang 19.45 uur. Dit wordt een gecombineerde bijeen- komst, nl. samen met de afdelingen Nieuwland en Centrum van de N.C.V.B. Het wordt niet zo maar „een droge vergaderavond", want de Heer Gerard van Stoutenburg zal een blij en luchtig programma brengen, gebaseerd op het werk van bekende Nederlandse en Vlaamse schrijvers, als Timmermans, A. Coolen, G. Bomans, A. M. G. Schmidt en S. Carmiggelt. onderwijs. De kinderen krijgen nu ruime, frisse lokalen, een eigen gym- nastieklokaal, rondom parkaanleg met volop de gelegenheid voor sport en spel, men kan er dieren houden en last but not least heeft men als over- buurman Bad Groenoord. Om gelden bijeen te brengen voor een cadeau voor de nieuwe school hebben kinderen en leerkrachten zaterdag 25 maart j.l. in hun oude schoolgebouw een zeer goed geslaagd Kermisfestijn georganiseerd. Er werden films en dia's uit de oude doos vertoond, er was toneel en andere expressie door leer lingen, demonstraties spinnen en weven rad van avontuur, grabbelton, kegelen, sjoelen enz. enz. En in een gezellig ingericht restaurant werden de dor- stigen en hongerigen gelaafd t.b.v. het cadeau voor de school. We komen op de nieuwe school bij de opening ervan nog wel uitvoerig terug 1 Gelezen in het Vrije Volk dat het hon- dentoilet aan het Chopinplein blijft. De plantsoenendienst wil de proeftijd van een jaar helemaal uitzitten. Dat is dan heel wat langer dan de honden waarvoor het toilet bestemd is, want die dieren zitten er geen moment. Het gras, de trottoirs, de speelplaatsen zijn hun bazen liever dan het „ideele idee" van de gemeente. Wij schreven in de vorige Groenoord- Akkoorden reeds: als de nieuwe politie- verordening van kracht wordt kan de gemeente de bazen misschien met mon- delinge en eventuele geldelijke dwang naar de bestemde plaats krijgen. De honden gaan dan wel mee. Wij prijzen het goede vertrouwen dat de gemeente in haar burgers heeft, maar tot onze spijt zien wij, zeer dicht bij het toilet wonende, practisch geen hond van de vele Groenoordse honden zijn verteerde voedsel op het zand van het toilet neerleggen. U heeft misschien enkele dagen ge- leden het houten gebouwtje van de Gemeenschappelijke Openbare Biblio theek wel door Schiedam-Noord zien rijden. Van de de Biestraat in Kethel naar het J. Urlusplein in Groenoord. En nu kunt U dus daar Uw boeken lenen en terugbrengen. Totdat het wijkcentrum er is. Dan gaat daar de bibliotheek in en krijgt het houten ge bouw een andere bestemming. Want op deze manier wordt het wel een duur gebouwtje. Op het moment van het ter perse gaan van dit nummer was er nog geen zekerheid over de soort muziek tijdens de opening. Men is echter aan het proberen een orgel te laten komen, tevens zijn er plannen om meer bekendheid tg geven aan deze opening door het laten rondvliegen van een aantal reklamevliegtuigen. voor Chemisch Relnlgen K ook voor Uw lepenlaan 51 - Tulndorp Telefoon 70 50 83 m m Aan onderstaande adressen kunt U Uw gespaarde centjes kwijt: Mevr. v. d. Spek, Obrechtstraat 86, tel. 70 95 38; Mevr. Vis, Jozef Orelio- singel 21, tel. 70 24 74; Mevr. de Jager, Henr. Bosmansplein 125, tel. 70 10 65. Even een telefoontje en wij komen ze halen. Voor WITTEN SCHILDEREN EN BEHANGEN is het voordeligste en meest ver trouwde adres toch altijd Delflandseweg 250 - Schiedam Telefoon 70 4014 De Boerenleenbank aan de Zwaluwlaan zal 20 april a.s. precies een jaar op de Kethelse boerenveengrond staan. U kunt er dan eens een kijkje gaan nemen en U overtuigen dat het met de Bank niet zo slecht gaat, ondanks de zeer hoge erfpacht die de gemeente toen- dertijd vroeg. Het gebouw zelf biedt nog ruime mogelijkheden tot uitbrei- ding, welke in de toekomst ook wel nodig zal zijn door de uitbouw van Schiedam-Noord. Het kantoor aan de Zwaluwlaan is het hoofdkantoor in Schiedam, met enkele filialen verder in Schiedam. De toevertrouwde gelden aan de Bank bedragen zo'n 20 millioen, waarvan weer zo'n 14 millioen uitgezet is in hypotheken. Al het geld wat 'bij deze Bank binnenkomt wordt weer in Schie dam uitgezet, grotendeels in hypothe ken en bedrijfskredieten. Waardoor de Boerenleenbank in Schie dam als een der grootste geldleveran- ciers kan gelden. U moet niet denken dat U, daar U geen agrarier bent niet naar de Boeren leenbank kunt stappen. Er komt tegen- woordig iedereen. Waar in 1959 de activiteiten nog voor 95% in de agra- rische - en voor 5% in andere sectoren lagen, is dit nu juist andersom. Dus ook hier is het weer: de naam zegt niets, wel de persoon. Men vertelde ons dat de fuseringsplannen van de Boerenleenbank en de Raiffeisenbank zeer ver gevorderd zijn en waarschijn- lijk eind 1972 haar beslag zullen heb ben. Misschien krijgen we dan een andere naam te horen. Toen de Boerenleenbank verleden jaar in het nieuwe gebouw trok, hetwelk veel groter was als het oude, zocht men naar uitbreiding van activiteiten. En vond deze in vakantiereizen. Kenne- lijk goede reizen, want de verkoop is sinds de aanvang met een 200% toe- genomen. U kunt de folders in het bankgebouw vinden, waar trouwens een der achttien personeelsleden U wel verder zal helpen. Momenteel kan men er b.v. kaarten voor Floriade Amsterdam krijgen. Voor een goede verantwoorde opleiding naar Uw rijbewijs Rijks V.A.M.O.R. - M.I. gedlplomeerd instructeur

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Groenoord Akkoorden | 1972 | | pagina 3