LEKKER PRATEN HENFLI waardebon 2.50 Mensen in Nood Het sigarenmagazijn van Groenoord Bingo - Dansant Ingezonden Bejaardentocht naar Flevohof. CKleine akkoordjes zaterdag 29 april (vervolg) Etikettenplakkerij Polarisatie. Verdomhoekje. Experimentele speelplaats. Visie. DE T.V. MONTEUR VOOR GROENOORD E O BEL RADIO Luxe artikelen en fjeschenken Sigarenmag. J. S. BOT, Winkelcentrum „De Ketel" Telefoon 70 37 68 Lange Kerkstraat 86 - Tel. 26 29 96 Eigen service-dienst. Drie maanden garantie op reparaties. Bij ons geen hoge reparatiekosten. op vertoon van Ook s-avonds helpen wij U uit de RESERVEER voor grootse in Boerderij ,,Landvreugd" Naschrift redactie. Groninger en Duitse Confecfie Speciliek alle maten voorradig Warmtemeters goed voor U? (14) ..Warmtemeters laten zitten, goed voor iedereen." J.R. Eenmens is een uiterst ingewikkeld geval. Meestal weten we dat wel, maar we trachten er toch steeds weer onder- uit te komen. We willen alles omlijnd zien, eenvoudig en begrijpelijk. Degene die niet moeilijk is, die gewoon doet, het meestal allemaal goed ziet, zijn we meestal zelf. De anderen be- plakken we graag met etiketten: ze zijn zoals wij ze bepalen en daarnaar hebben ze zich ook maar te gedragen. En dan is het zo jammer dat het steeds weer niet klopt. We schieten soms zelf uit de slof, de ander voortdurend, We blijven ons ergeren, worden steeds feller of onverschilliger, bouwen steeds hogere muren om ons heen, trekken ons steeds verder terug en de hele zaak gaat ons geen bal meer aan. Totdat men ons te na komt, of een ander ons op de juiste manier bespeelt, dan exploderen we met een steeds groter wordende agressie. We voelen ons aan alle kanten bedu- veld en dat worden we ook. De open- bare wereld wordt' overspoeld door opportunistische lieden die ons aller- lei dingen trachten aan te praten, ons allerlei zaken voorspiegelen, maar dit slechts doen tot eigen gewin. We schre- ven in ons vorig artikel reeds hoe deze lieden allerlei woorden „vervuilen" of uithollen. Als ze maar „in" zijn of lekker liggen. We haalden reeds in dit verband de woorden democratie, progressiviteit en centrum aan. We pakken nu het aller- modernste: polarisatie. Gegruikt zoals men het momenteel doet betekent het platweg: ik heb maling aan jou met je rare ideeen, Ik sta hier op mijn torentje mijn klare duidelijke ideeen luide te schallen en jij hebt je maar op jouw torentje terug te trekken en jouw wel rare, maar eveneens duide- Iijk omlijnde ideeen ook hard uit te schreeuwen. Als je niet wilt dan pesten we je wel je torentje in, een torentje dat wij wel voor je zullen bouwen. Zo wordt ook dit woord polarisatie weer misbruikt door onze opportunis- ten en meelopers. Die daarmee trach ten de ander in een verdomhoekje te jagen. Die alles ter hunner voordele eenvoudig, alles zwart-wit willen ma- ken. Je bent of links 6f rechts, duidelijk of onduidelijk, je hebt goede 6f slechte ideeen en ga zo maar door. Uiteraard staan zij altijd aan de goede kant. Staan zij b.v. aan de kant van pool links dan is de pool rechts alleen maar sleoht. Andersom uiteraard het- zelfde. Zij zijn goed, de ander is niet zo goed, zo niet slecht. De meesten hunner weten wel dat het allemaal njet z° scherp kan bestaan, daarom dikwijls de onthutsende omturningen als ze van niet-bestuurder zelf bestuur- der worden. Zij misbruiken daarom ook dit woord weer voor politiek of ander gewin. (Vervolg van pag. 1) weer schenkt. Maar wat praten we eigenlijk nog. De meesten onder ons weten wel dat er eigenlijk van alles ontbreekt aan Schiedam-Noord. In on- telbare geschriften zijn de nadelen van een in haast gebouwde nieuw- bouwwijk al op allerhande manieten uit de doeken gedaan. Maar de Raad van Jeugd en Jongeren tezamen met ons gemeentebestuur vinden dat Groen- oord al heel war heeft voor de jeugd. En wie zijn wij om dat tegen te spre- ken? Wij zijn slechts de bewoners en weten wij dan veel. Uw wijkvereniging heeft reeds enkele jaren gevraagd om een experimentele speelplaats in Schiedam-Noord. O.a. werd de ruimte om boerderij „Land- vreugd" voorgesteld om daar b.v. een bouwspeelplaats te creeren. Maar niks, daar komen schoolwerktuintjes. Het Jeugddorp bij Bijdorp (plan Adri- aanse) kreeg van alle kanten zoveel tegenstand dat ook dit niet doorgaat. De Raad van Jeugd en Jongeren zocht een andere plaats en vond deze in het Schuttersveld in Nieuwland. Dus veel te ver voor de jeugd van Schiedam- Noord. Raad van J. en J. wilde met voortvarendheid er al een paar centjes instoppen, een gemeenteraadslid stelde zelfs al voor de gemeente alles te laten betalen. Prachtig voor Nieuwland, maar niets voor Schiedam-Noord, nog steeds helemaal niets voor Schiedam-Oost. Wij prezen in ons blad reeds vele malen de plantsoenendienst. Uiteraard, want daar doet men met de toege- meten gelden wat men kan doen. Er zal echter toch iets moeten ver- anderen. Want anders blijven we aan de gang. Elke wijk in Schiedam komt op haar eigen manier te kort, dit is geen loze kreet maar een eenvoudig te constateren feit. Een nieuwe lente is weer in 'tland. Er moet weer iets nieuws komen in huis. Het oude wordt opgeruimd en gaat de deur uit. Daar willen wij nu juist eens over spreken met U. Nu met de schoonmaak neust U eens extra rond in Uw garderobe en wat U eigen lijk nog een jaartje wilde bewaren, doe dat nu eens extra weg. De geza- menlijke Kerken in Kethel en Groen- oord willen iets doen aan de in zeer behoeftige omstandigheden verkerende bevolking van Kongo, Tanganyika en Borneo. Ook is een dorp geadopteerd in Polen; dus deze mensen komen in aanmerking voor warme winterkleding en schoeisel. Kijkt U eens goed in Uw kasten en wat U wilt en kunt afstaan kunt U inleve- ren op de navolgende adressen: Het ..Trefpunt", St. Martinuskerk te Groenoord. Gebouw „De Rank" aan de Schiedamseweg 122. St. Jacobuskerk te Kethel. U kunt Uw gaven afleveren tussen 10.00 uur en 13.00 uur op zaterdag 22 april aanstaande. Wij rekenen op Uw aller mildheid en medewerking. Namens de stichting Mensen in Nood, Jac. H. Weverling. Wij staan met ons verkoopteam altijd voor U klaar. Na sluitingstijd vindt U onze service dag en nacht via onze automaten, met sigaretten, sigaren, shag, pijp- tabak en panty's. Tevens Foto's afdrukken en ontwikkelen. R.E.T. agentschap, Boeken en Strippen. Het Pooladres voor S.V.V. en Hermes D.V.S. Betere import tabakken. Kantoor- en Schoolbehoeften Reparaties van alle pijpen en aanstekers. Geopend door de week: 's-ochtends van 7.00 uur tot 's-avonds 18.30 uur. Zaterdag van 7.00 ir: 's-morgens tot 18.00 u. 's-avonds. deze advertentie nood BEL DAN 70 71 43 Wij sluiten hierbij de discussie i.z. de Warmtemeters". Inmiddels zijn diverse voor- en tegenstanders reeds benaderd en is er een commissie benoemd om deze kwestie nader te bezien. Deze commissie zal zeker niet lichtvaardig te werk gaan en alle aspecten betref- fende deze meters e.d. nauwkeurig onderzoeken en daarna nog besprekin- gen houden met Gemeente en Warmte meters N.V. Wij komen daarom nog later op dit onderwerp terug, wanneer alle daadwerkelijke feiten bekend zul len zijn. lepenlaan 51 - Tuindorp Telefoon 70 5083 Ja, de warmtemeters zijn goed voor U en iedereen, want dan betaald ieder zijn deel naar verbruik. Wij doen toch het zelfde met gas-, electrisch- en waterverbruik, daar betalen we ook wat de meterstand aangeeft. Of is dit misschien iets anders Hier zijn toch ook meter-opnemers nodig en de kosten moeten toch ook berekend worden (zelfs maandelijks), dus ook mensen voor deze werkzaamheden. De gezinnen van vijf of zes personen (denk aan douche) zullen meer water gebruiken dan een gezin van 2 per sonen. Nog vele voorbeelden zouden gegeven kunnen worden op gas-, elec trisch- en watergebied. Dat de buren de radiators dicht draaien levert voor andere beslist geen be- zwaar op. Ik heb tot heden (27-3-72) bij 20 col- lega's gei'nformeerd die alien in Groen oord wonen en zonder meer gevraagd of ze voor of tegenstander waren: 17 collega's antwoordden: Meters laten zitten. 2 collega's antwoordden: Meters weghalen. 1 collega: twijfelachtig Eindconclusie: De door de wijkvereniging georgani- seerde bejaardentocht op maandag 29 mei a.s. is haast volgeboekt. Er zijn echter nog enkele plaatsen over. Zij die wel mee willen maar tot nu toe ver- geten zijn zich op te geven kunnen dat nog doen tot a.s. zaterdag 15 april. Op die datum wordt de inschrijving gesloten. De kosten voor deze prach- tige tocht zijn voor leden van de wijk vereniging slechts 23,- en voor hen die nog geen lid zijn en dat niet wilien worden 33,- per persoon. Naast het bezoek aan Flevohof staat ook nog een diner in de Pyramide van Austerlitz op het program. Voor deze tocht (weer beter dan de vorige jaren) kunt U zich opgeven bij Dhr. de Jager, H. Bosmansplein 125 telefoon 7010 65; bij Mevr. v. d. Spek, Obrechtstraat 86, telefoon 70 95 38 of bij Dhr. Levens, Joh. Straussplein 332, telefoon 70 69 67. Tarief: Ieder woord of leesteken f 0.10. Het maximum aantal regels is bepaald op 10. Akkoordjes kunnen schriftelijk en telefonisch worden opgegeven bij de redaktie. Tevens bij fa. J. Hipke, huishoudelijke- luxe artikelen en speel- goed in winkelcentrum „DE KETEL". Bij alle. bij ons bestelde geboorte-, verlovings-, huwelijks- en visite-kaar- ten een aardige attentie om uw hele leven te bewaren. - „De Magneet", Rotterdamsedijk 279-281 - Schiedam Telefoon 26 86 66. PEDICURE-MANICURE SCHOON- HEIDSSPECIALISTE. Mej. M. Malie- paard, telefoon 70 24 10, Bachplein 444 Schiedam-Groenoord. FREWO. Voor Bloembakken, Kunst- nijverheids-geschenken, Rotan artikelen enz. Kom kijken in onze intieme win- kel in de Lange Kerkstraat 44. COSMETICA. Heeft U interesse voor de cosmetica van MOARA SH1RA, be kend van T.V.? Vraag dan inlichtingen: Molensingel 57, Kethel, Tel. 70 41 28. VOLLE KELDER Laat hem opruimen door „DE DUIZENDPOOT" Wij zorgen tevens voor het afvoeren van over- bodige rommel. Zeer redelijke prijzen. Telefoon 26 52 84, - b.g.g. 26 3154. Te koop gevraagd FONTEINPOMP. Telefoon na 7 uur 26 75 65. Te koop gevraagd Postzegels van Nederland en Overzee. Uitsluitend postfris. Telefoon 70 27 73. Grote sortering TUINMEUBELEN o.a. de bekende merken Kettler Kulk bij HIPKE, Winkelcentrum „DE KETEL"

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Groenoord Akkoorden | 1972 | | pagina 5