Schiedam „LEENT" sociale Raadsman! Feest. Oj. voormeubelen CIC Oldm PARKWEG 201 SCHIEDAM HEROPENING Bingo Dansant Bibliotheek 17 april. zaterdag 29 april De Schiedamse Gemeenteraad heeft vorige maand een raadsman ter leen gevraagd van het Instituut Raadslieden Rotterdam. Per 1 mei zal deze raadsman beginnen met zijn werk en wel een ochtend per week in het centrum van Schiedam, een ochtend in Schiedam-Noord en dan een ochtend voor het uitwerken en het leggen van contacten in Schiedam. Strubbelingen. Rotterdam veel, Schiedam weinig. Sociaal raadsman sluitstuk. Het werk van de raadsman. Sociaal raadsman statisch. Buurtwerk. Actieveling. Opbouwwerker. Weer een actieveling. Eerste aanzet? Schiedam-Noord. ^Hieeft U de advertentie^ op de andere pagina's I al gezien ^het is de moeite waard RESERVEER voor grootse in Boerderij Landvreugd" Zekerheid nu. zekerheid straks Coupon voor zeherheid De geleende raadsman is er niet zonder strubbelingen gekomen. Bijna de helft (dus net niet genoeg) van de raads- leden wilde geen raadsman voor een paar ochtendjes, maar een volledige. Kwam CRM niet met centjes, dan moest de gemeente de man geheel betalen. De betrokken wethouder, de heer Kaptein wilde daar echter niet aan, maar wilde als eerste aanzet als start van een goede samenlevings- opbouw in Schiedam eerst bedoelde raadsman lenen van Rotterdam. Nu blijkt wel weer, dat de grote jongens alles hebben. Rotterdam heeft ook wat raadslieden betreft, heel wat meer als Schiedam. Waar Schiedam er eentje moet lenen, heeft Rotterdam er zestien. Dat is pakweg een per 45.000 inwoners. Amsterdam heeft er zowaar 27, Den Haag 16. En Schiedam met dik 80.000 mensen mag er eentje lenen. Omdat de rege- ring geen subsidie geeft. En als je dan zegt: „Nou, en die anderen dan dan zeggen ze: „ja, die hebben in betere tijden aangevraagd, nu is er een stop." En zo heeft Rotterdam er zat, want ze zijn uitleenbaar. Het feit daargelaten dat twee ochten- den zitting wel zeer weinig is, (laten we echter de wethouder Kaptein vol- gen dat dit slechts een eerste aanzet is) zien wij een sociaal raadsman als sluit stuk van een heel raam van maatre- gelen, de samenlevingsopbouw betref- t'ende. Het alleen aanstellen van een sociaal raadsman zien wij daarom als beslist onvoldoende, ook voor een eer ste aanzet. Om dit te verduidelijken gaan we eerst in op de taak van de raadsman. Het ministerie omschrijft de taak van de raadsman als volgt: „Het desgevraagd verschaffen van in- formatie, het geven van adviezen, het verwijzen en bemiddelen op maat- schappelijk, cultureel en recreatief terrein, waardoor personen in staat worden gesteld gebruik te maken van de hen ter beschikking staande rechten en voorzieningen op deze gebieden". Dus: voorlichting geven, adviseren, be middelen, verwijzen, verlenen van dien- sten en het onderkennen van behoeften en het aanhangig maken daarvan (signaleringsfunctie). We schreven al eens: een goed werk, alleen moet er meer achter staan. De raadsman behoort te zijn ingebed in een geheel raamwerk van samen levingsopbouw. Het is een man in een kantoor, met voor velen een heel hoge drempel. Wij onderstreepten boven reeds het woord desgevraagd. Want de raadsman komt niet tot de mensen, de mensen moeten naar hem komen. Dat zou niet erg zijn als er achter hem buurtwerkers, opbouwwerkers e.d. werkzaam zouden zijn. Want dit zijn de activisten, gezien de omschrijving van hun taken. Alleen een sociaal raadsman houdt in, dat juist de moeilijke gevallen weer niet aan bod komen. Met buurtwerkers, opbouwwerkers bereikt men ook hen. En dan heeft het werk van een sociaal raadsman ook weer zin. Alleen maar een sociaal raadsman zal gaan bete- kenen dat hij mensen gaat helpen die veelal zonder hem er ook wel gekomen zouden zijn. Een instelling van buurtwetk heeft tot taak: 1. het bevorderen van de ontplooiing en de activiteit van de 'buurtbevolking. 2. betrekken van de bevolking en haar verenigingen en organisaties bij het tot stand brengen van activiteiten en voorzieningen in de buurt. 3. bevorderen van een goede commu- nicatie en samenwerking tussen verenigingen en organisaties in het betrokken gebied en van deze met de bevolking. 4. tegemoet komen aan de behoeften aan contacten tussen buurtbewo- ners en groepen daaruit. 5. geven van voorlichting over aan- wezige voorzieningen. En zo omschrijft het ministerie nog een aantal taken, maar we vinden deze al mooi genoeg. We worden trouwens bang dat U het na zoveel ambtelijke taal de moed gaat opgeven verder te lezen. Uit bovengenoemde opsomming heeft U kunnen halen dat een buurtwerker, mits hij zijn taak goed opvat, naar de mensen komt en 66k voorlichting geeft. Heeft U de boven omschreven taak van de buurtwerker goed in U laten doordringen, indien U het nu naast die van de raadsman legt, dan zult U zien hoe nodig het is dat de raadsman aangevuld wordt met o.a. buurtwerkers. Het is niets nieuws als wij stellen, hetwelk we al meer hier deden, dat slechts iets goeds bereikt kan worden door activering van de mensen zelf. Zelf-activering, bewust- wording van de problemen in hun wijk, stad, omgeving, buurt. Weer eventjes een ambtelijke opsom ming over de taken van deze. 1. zich op de hoogte stellen van be hoeften inzake het welzijn in het betrokken gebied. 2. zoeken naar middelen en mogelijk- heden om te voorzien in de onder 1. genoemde behoeften. 3. stimuleren van de totstandkoming van activiteiten en voorzieningen waardoor aan de onder 1. genoemde behoeften tegemoet kan worden gekomen. 4. bevorderen van de goede contacten tussen de organisaties en de be volking. 5. leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van het plaatselijke welzijnsbeleid door nauwe samen werking met het plaatselijk orgaan van overleg en aovies, dan wel bij het ontbreken met de gemeentelijke overheid. Ook weer bij deze opbouwwerker, actiever als de raadsman. Waarbij we hier niet willen stellen dat een raads man niet actief is, we doelen hier op een andere betekenis van het woord actief: de twee laatstgenoemde lieden zijn niet slechts wegwijzers, maar moeten naar de mensen toe, ze moeten stimuleren, bevorderen, zoeken, con tacten creeren. Een raadsman wacht ergens af, de anderen bevorderen. Bij een raadsman kan drempelvrees, onverschilligheid, zelfs onbekendheid een barriere blijven vormen. Bij buurt- en opbouwwerkers bestaan zeker geen drempels, want ze trekken er zelf op uit. Zij moeten, gezien hun taak-om- schrijving de onverschilligheid trachten te verdrijven en de mensen bewust maken van hun buurt, wijk, gemeente, hun mogelijkheden en het genoegen van zelf-activiteit. We moeten aannemen dat de wet houder Kaptein geen loze woorden uitte toen hij zei dat deze geleende raadsman een eerste aanzet was. Hij zal zelf die paar ochtenden in de week ook niet veel vinden. Is hij werkelijk begaan met de samenlevingsopbouw in Schiedam, hij zal spoedigst komen met een volledig dienst-doende raads man. Wij hebben hem hier, echter duidelijk geschetst dat ook dat lang niet voldoende is. Komt hij bij een volledige aanstelling van een raadsman volgend jaar niet met een verder uit- bouw van het raam van de opbouw der Sohiedamse samenleving, dan dur- ven wij hier te stellen dat zijn beleid in deze geen vruchten zal afwerpen. Je kan wel een appel in de grond stoppen en dan een faele appelboom krijgen. Maar je kan geen stadhuis neerzetten zonder gemeente, een roer zonder een schip en ook geen sociaal raadsman zonder verdere uitbouw van de samenlevingsopbouw. Een subsidie voor de Stichting samen levingsopbouw Schiedam-Noord voor een opbouwwerker heeft de heer Kap tein een poosje terug geweigerd. Wij hebben nog gedacht aan andere wegen als b.v. een brief aan de Schiedamse gemeenteraad e.d. om een principe- antwoord in deze. Maar door het voorstel van dr. v. d. Veer, hetwelk wij reeds vroeger ver- melden, inhoudende een soort grote wijkvereniging in Schiedam - Noord waar Gezondheidszorg Kethel, wijk vereniging, stichting samenlevingsop bouw, kerken etc., kortom alles samen kan gaan, weerhield ons daarvan. Wij willen eerst in die richting gaan bouwen. Mocht hetgene wat ons voor ogen staat succes hebben, dan zullen wij wederom naar wethouder Kaptein trekken. Dan zal hij zijn medewerking niet meer kunnen ontzeggen. Op zaterdag 22 april van' 10.00 tot 12.00 uur wordt er door Instuif Land- vreugd voor de kinderen van 6 tot 12 jaar een feestmorgen georganiseerd. Omdat het de laatste zaterdagmorgen van dit instuifseizoen is, wordt het een afscheidsfeest, dat weer klinkt als een klok. Een familiegroep, DE WIDO'S die de dag ervoor nog bij de Koningin thuis een gezellige avond verzorgen, komen dan goochelen en jongleren. Zij treden als vreselijk gekke clowns op en sluiten die morgen af met het internationaal bekend staande num- mer: „LES DIABOLIQUES." Dit alles speelt zich af in „De Rank" aan de. Schiedamseweg, ligt tegenover Bad Groenoord. Hoewel wij mede door uw gift tijdens de Jeugd-collecte-week (Jantje Beton) in november vorig jaar dit festijn kon- den realiseren, zijn wij toch genood- zaakt een toegangsprijs van 0,75 te vragen. De kaartjes zijn verkrijgbaar op zaterdag 15 april, tijdens de instuif- uren (10.00 -12.00 uur) in Boerderij „Landvreugd". Als er nog kaartjes over zijn, kunt U ze ook nog aan de zaal kopen v66r het begin van het optreden van de Wido's. De kinderen worden diezelfde morgen verwacht om 9.30 uur bij Boer derij „Landvreugd". Dan gaan we in een grote groep van daaruit laar „De Rank." B. van Rijthoven, namens Instuif Landvreugd. Zoals wij elders in dit blad vermelden, zal wegens de verplaatsing van de Gem. Bibliotheek naar het Jac. Urlus- plein deze op maandag 17 april a.s. worden heropend. Openingstijden zijn maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 14.00 uur tot 17.00 uur. Zaterdag van 10.00 uur tot 12.30 uur en dinsdagavond van 18.30 tot 21.00 uur. Wat tvij daarmee bedoelen Zekerheid nu: geen financiele zorgen voor Uw gezin indien U te vroeg komt te overlijden. Zekerheid straks: geen financiele zorgen voor U na het ingaan van Uw pensioen. Zekerheden die U ook kunt bereiken op een manier welke niet alleen de inflatie bestrijdt, maar bovendien vrij is van inkomsten- en vermo- gensbelasting. Ik wil inlichtingen ontvangen over een financiele oplossing, die zeker heid geeft aan mijn hele gezin, nu en straks. Naam Tel. Adres Plaats Deze coupon inzenden aan: t SIM ANT I IiK AX TOO it A. II'AALEUIII HACHPLEIA 248 - SCHIEDAM - TEL. (OlO) TO OI 58

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Groenoord Akkoorden | 1972 | | pagina 9