W ij k vereniging Goed voor U! O Boerenleenbank voorAL BANKZAKEN .JASMIN" VERZEKERINGEN Jddrleest 5e jaargang no. 104 24 mei 1972 Uitgave en advertentie-exploitatie. Wij zijn nog steeds de overtuiging toegedaan dat de wijkvereni ging een goed voor deze wijk is. Ondanks alles. Alhoewel we wel eens denken: waar doe je het allemaal voor. Want groeien doet de vereniging voorlopig niet. Actieve vrijwilligers komen niet. Er zijn zelfs mensen in Groenoord die eigenlijk helemaal geen begrip hebben van wat er gedaan wordt door de vereniging, ondanks Groenoord-Akkoorden. Kethel. De vereniging voor Schiedam-Noord. BiJL SUPER- ENKABE MARKT Fietsen op voetpaden is taboe! Samenwerking. Wat hebben we er nou aan? Aanrommelen. de bank voor iedereen Verkeerslichten. Nog niet aangepast. Hoe is het mogelijk. UW RIJBEWIJS? Bachpl. 114, Schiedam Lest met Fiat 850, thans ook met Opel Kadett Spec. Bejaardensoos op stap. Openbare hearing S.R.J. J. Laatste Bejaardensoos van dit seizoen op 12 JUNI en niet op 5 juni. Wijkvereniging op 2 juni. GROENOORD akkoorden Orgaan van de Wijkver. Groenoord e.o. te Schiedam. Verschijnt elke 14 dagen huis aan huis. Corresp. adres Wijkver. Groenoord: Postbus 410, Schiedam. - Betalingen Wijkver.: 4.50 per kwartaal; 18.00 per jaar, t.n.v. Penningmeester Wijkvereniging Groenoord. - Giro 26 75 85, Schiedam. Redaktie: J. v. Schaverbeke, Bachpl. 189 tel. 703518 B. D. Roza, telef. 70 82 47; Foppen, telef. 70 96 75 „De Magneet", Drukkers - Uitgevers, Rotterdamse- dijk 279 - 281, Schiedam. Tel. (010) 26 86 66 - 26 66 70. Na 18.00 uur J. J. Levens jr., Joh. Straussplein 332, Telefoon 70 69 67. Om over Kethel maar niet te spreken. Daar hoor je nog steeds in elk gesprek de aversie tegen Groenoord. Niet al- leen dat Groenoord bestaat, (want dat vinden de Ketelaars ook maar niets) maar steeds ook dat „alles uit Kethel wordt weggehaald, zoals postkantoor, bibliotheek en dat dat alles naar Groen oord gaat. Deze klachten zijn gevoels- matig juist, maar onlogisch. De P.T.T. zal haar postkantoor bij de meeste bewoners plaatsen, evenzo de gemeente haar bibliotheek. De gevoelsmatige argumenten onder- kennen wij echter wel degelijk. En om- dat de grond van oprichting van de wijkvereniging is dat de bewoners zich prettig zullen voelen in hun wijken, trachten wij, 66k voor Kethel, er van alles aan te doen. Wij schrijven ook voor Kethel, want om alle verrichtingen weer niet eens op te sommen, de bewoners van Kethel, die Groenoord-Akkoorden niet lezen bv. wegens de naam), moeten maar eens vragen aan de Kethelaars die wel trou- we lezers zijn, wat al gedaan is. xim advertentie A CUTE HP A GIN A Het voetpad dat loopt langs de kleuter- school „de Mallemolen" op de hoek van Beinumlaan/Mozartlaan wordt - zo klagen de leerkrachten - veelvuldig door fietsers en bromfietsers gebruikt, vooral nu door de aanleg van het hoofdriool de wegen rondom zijn op- gebroken. Tijdens schooltijd is dat nu nog niet z6 erg, doch bij het aan- en uitgaan van de school Ieveren deze fietsers en bromfietsers voor de peuters natuurlijk grote gevaren op. Mogen we U nog eens vragen hieraan te denken? Misscbien zijn er zelfs ook wel moeders van de kleuters die zich aan dit fietsen op het voetpad bezon- digen, zoals ook bij de andere kleuter- scholen helaas wel gebeurt Met de Oranjevereniging Kethel hebben wij reeds jaren getracht tot samen werking te komen. Maar gedachtig andere tijden, is het bestuur van deze vereniging daar nooit toe gekomen. Ondanks het feit dat Groenoord nu eenmaal bestaat en ondanks het vele wat de wijkvereniging Groenoord al heeft gedaan voor Kethel. Wel tot samenwerking geneigd, zelfs enthousiast, is de Vereniging Gezond- heidszorg Kethel. Waar wij veel van verwachten, wij schreven er al enkele malen over. Dit tezamen met de Stich- ting Samenlevingsopbouw Schiedam- Noord (SSSN). Dan krijgen wij ook de naamsverandering. Welke misschien wel eerder kornt, we hebben in het voorjaar een prijsvraag uitgeschreven, zoals velen Uwer weten. We weten echter nog niet precies wat de tijden ons brengen, vandaar dat we, wat dit betreft, niet zo'n haast hebben. Je hoort ook wel eens zeggen: wat heb ik aan die vereniging? Ik heb een goed huis, m'n tuintje, of ik kom alleen in Schiedam-N. om er te eten en te slapen. Ik ga toch ergens anders uit en is het mooi weer, dan heb ik m'n caravan ook nog. Als wij ook zo zouden denken, en anderen in andere verenigingen e.d. eveneens, dan zou er helemaal niets zijn. En dan moet je eens zien wie er het hardste gaan griepen. Maar we zien wel, we rommelen maar aan. Zouden we U toch bepraat hebben geacht niet-lid, ons bostbus nummer is 410. Schiedam Kethel Zwaluwlaan 111 - Telef. 70 51 55 Nieuwlandplein 56 - Tel. 70 81 83 Groenelaan 54 - Telef. 26 21 60 uw U hebt het al een poosje gemerkt, want U kon met de auto niet meer doorzoeven, U kon wat rustiger over- steken als voetganger, en het fietsen ging ook wat gemakkelijker af, de lichten aan de Churchillweg zijn er dan. Ondanks onze nog steeds gel- dende bezwaren dat dit soort dingen veel eerder een aanvang moeten hebben zijn wij onze bestuurderem toch uiterst dankbaar voor de versnelds pas in deze. De lampen branden nog wel vanwege een tijdelijke, niet aan het verkeer aan te passen installatie. Maar dat wordt na een poosje ook verholpen, dan komt de schakelkast van de fa- briek die wel ..verkeersafhankelijk" is. Zodat het zaakje beter zal kunnen doorstromen. Tot dan is het dus nog een beetje tobben, maar een heel wat veiliger tobben dan tot voor kort. Wij hoorden van iemand die het maar niks vond, die verkeerslichten. En maar niet begreep waarom die wijkvereniging daar zo'n drukte over had gemaakt. Wij kunnen slechts zeggen: het is ook no6it goed. Altijd zijn er wel opmer- kingen te plaatsen, altijd is er wel eentje die wat heeft. Maar wij zijn blij met die lichten. (Adv«rt«ntie) Dan naar BOVAG-ry school V.A.M.O.R., BOVAG en N.B.A. ge- diplomeerd en erkend. Telefoon 70 32 91 b.g.g. 70 23 85 of 70 70 87 Bejaardensoos ,,'t Praethuys" gaat de europoortrit van de RET maken. Vertrek bij voldoende deelname op maandag 5 juni om 10.00 uur van de CO-OP. De tocht duurt ca. 6 uur. In het stadje Den Brief pauzeren wij een uurtje. (Boterhammen meenemen). Zie voor verdere gegevens de folder in de RET bussen. Wilt U zich zo spoedig mogelijk op- geven bij Mevr. v. d. Spek, Obrechtstraat 86, telefoon 70 95 38. Auto-verzekering Nieuwe stijl. Reeds vanaf 100,- per jaar is uw auto W.A. verzekerd. No-claim korting tot 40 10 aanvangs no-claim voor hen die pas gaan rijden. H.H. ambtenaren speciaal tarief. Elders verdiende no-claim wordt direct overgenomen. Tevens verzorgen wij voor U persoonlijke leningen. 2e hypo- theken en auto-financieringen. Uw auto-premie is per maand betaalbaar. Assurantie-kantoor S. J. Kuipers N.V. Sibeliusplein 172 Schiedam Tel. 710824 De Schiedamse raad voor jeugd en jon- geren houdt op vrijdag 26 mei a.s. een openbare hearing in de aula van de Dienst Gemeentewerken, Korte Haven 33 te Schiedam. De bedoeling van de hearing is een globale bestemming te vinden voor het zgn. „Achterhuis" van het P.rove- niershuis te Schiedam. Belangstellenden kunnen op vermeld adres terecht, 's-avonds om kwart over 8. J. v. S. vr. gr. Mevr. v. d. Spek. Op vrijdag 2 juni a.s. houdt de Wijk vereniging weer haar jaarlijkse feest- avond in Gebouw „de Rank", Schie- damseweg. De zaal is vanaf 19.30 uur geopend, de aanvang is 20.15 precies. De toneelvereniging „Groeton" brengt op die avond het blijspel „Gevaarlijk Snoepgoed". Deze daverende klucht in drie bedrijven is geschreven door Mac. Andrea. De rolverdeling is als volgt Johan Latour - Roon Pluijm; Ella - Ric v. d. Slot: Lorna - Martha Segaar; Terry - Edith Gunneweg; Gaston - Andre Poppe; Opa - Paul Segaar; Ans - Mieke Meyer en Beijaert Blessie wordt gespeeld door Simon Rosman (gastrol). De regie is in de vertrouwde handen van Chris Dessing. Niet alleen geeft dit bijzonder amu- sante blijspel ons aanleiding een ge- slaagde avond te verwachten, maar de tombola (met zijn zeer mooie en grote prijzen) alsmede de muziek van het bekende duo Willy en Peter - na af- loop - geeft ons de verzekering dat dit .een uitzonderlijk oergezellige avond gaat worden. Een avond die U niet licht zult vergeten en die U beslist niet mag missen. Zoals gebruikelijk is de toegang voor leden van de wijkvereni ging GEHEEL GRATIS. Leden van de onderafdelingen kunnen de toegangsbewijzen op de komende vergadering of bijeenkomst in ont- vangst nemen. Verder zijn de kaarten - zolang de voorraad strekt - kosteloos verkrijg- baar aan de volgende adressen: H. 0. Gusman, Bart Verhallenplein 80; J. Foppen, Chopinplein 131; J. van Schaverbeke, Bachplein 189; J. v. d. Slot, Dirk Schaferplein 90. Houdt'm vrij, die vrijdagavond 2 junil Tot ziens. J. v. S.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Groenoord Akkoorden | 1972 | | pagina 1