SCHIEDAM Kort en Klein r-"1 Het van Beethovenplein 1 HENFLI waardebon 2.50 bde magneet1 BINNENKERMIS bracht veel geld op POPGROEPJHE FLAILS' IN KETHEL. I voor I Alle verzekeri 113*4*11: Hypotliekeii Fiiiaiicieriiigen Parkeerwachters, 6 juni start Avondvierdaagse. Weer 1 woning klaar! Panden Tuinlaan worden gesloopt. Water in Schiedam duurder. Denk aan de ruiten der scholen. AL B UW DRUKWERK Chopinplein. Eenrichtingsverkeer. Meer parkeerplaatsen. In „de Willem Gehrelskoerier", de schoolkrant van de gelijk- namige school, lazen we dat de binnenkermis die daar op 24 maart werd gehouden, en eclatant sukses is geworden. Na aftrek der gemaakte kosten bleef -maar liefst een bedrag 2300.-- over. van Spontane hulp. Heeft U de advertenties op'de andere pagina's al gezien ^het is de moeite waard!j Onoplosbaar. WAAR IS DIE MENEER NU GEBLEVEN? DE T.V. MONTEUR VOOR GROENOORD E.O. BEL RADIO Lange Kerkstraat 86 - Tel. 26 29 96 Eigen service-dienst. Drie maanden garantie op reparaties. Bij ons geen hoge reparatiekosten. op venoon van Ook 's-avonds helpen wij U uit de De Schiedamse Politie dringt bij de verkeerscommissie aan op de aanstel- ling van parkeerwachters in Schiedam. Door de uitbreiding van het aantal parkeermeters blijkt door personeels- gebrek een doeltreffende controle niet mogelijk. Verwacht wordt dat binnen enkele weken de eerste parkeerwachters ook in onze stad hun intrede zullen doen. Let dus in het vervolg n6g beter op 't wijzertje De bekende Schiedamse avondvier daagse wordt gehouden op 6, 7, 8 en 9 juni a.s. Tussen 18.30 en 19.00 uur zal worden gestart bij de Sporthal Margriet. Inschrijfgeld is 1.75 (bene- den 14 jaar) en 2.00 (boven 14 jaar). Aan sportieve mensen die de spieren wat losser willen maken worden inlich- tingen verstrekt door de Hr. T. Dinge- nouts, Joh. Wagenaarstraat 10, (telefoon 70 40 70). Van het openbaar lichaam Rijnmond, ver.namen wij dat in de eerste 3 maan- den van dit jaar 812 woningen in Schie dam in bouw waren. Merkwaardig was, dat er slechts een woning (en in de vrije sector) in dat kwartaal gereed kwam. Een wel zeer klein druppeltje op de gloeiend-hete plaat. v De ontsierende panden naast het vroe- gere postkantoor aan de Tuinlaan wor den gesloopt, zo deelde de P.T.T. mede. Volgend jaar zal aldaar worden aar.- gevangen met de bouw voor een nieu- we telefooncentrale. De nood-krakers zullen een andere suite moeten zoeken. De opzegging van het „eeuwigdurend" watercontract met de gemeente Rot terdam brengt Schiedam 14 millioen gulden in het holle laadje. De inwoners van Schiedam merken er ook wat van, want de tarieven van het water gaan geleidelijk van 4,2 cent per m3 om- hoog naar 34 cent en later zelfs naar 60 cent per m3 „Lang zullen we leven in de chlooria" hoeven we dus niet bepaald te zingen, terwijl naast het zoutige ons het water nu ook nog een bittere smaak zal geven. Dat, beste lezers, is het begin van onze nieuwe vaste rubriek. Wij houden U voortaan op de hoogte van klein Schie dams allerlei, al dan niet voorzien van 'n beetje commentaar. Dit was „SChiedam-Kort en Klein f Goedenavond, tot over veertien dagen 1 J. v. S. De schoolpleinen in Groenoord en Kethel staan na schooltijd ter beschik- king van de spelende jeugd. Die voet- balt er dan ook veelvuldig, vooral in de avonduren. Doen ze dat nu in de lengterichting van het schoolplein dan is het gevaar van kapotte ruiten nog niet z6 groot, doch er blijken ook heel veel jongens te zijn die opzettelijk op de ruiten mikken. Ook het trappen tegen de muren behoort tot de grootste genoegens. Op een school in Kethel- Tuindorp werden op die manier de laatste tijd een groot aantal ruiten in- geschopt, Afgezien van de hoge kosten van vernieuwing leveren deze kapotte ruiten in de lokalen vreselijk veel hin der op door de glasscherven die overal verspreid liggen. Jongens doe hier eens iets aan en kijk met het voetballen op de schoolpleinen eens een beetje uit. En met opzet de schoolruiten inschop- pen is natuurlijk helemaal minder- waardig 1 Fanclub „The Flails" organiseert op zaterdag 3 juni a.s. een dansavond in het ver. gebouw aan de Kerkweg in Kethel m.m.v. Popgroep „The Flails". Aanvang 20.15 uur. Toegangsprijs f 2,~ per persoon. Tijdens deze dansavond kun je je opgeven als lid van onze fan- club voor het seizoen '72 '73. Mits je 16 jaar of ouder bent en tegen afgifte yan 2,50 contributie alsmede 2 pas- foto's waarop naam, geb. datum en adres kun je de kaart direct in ont- vangst nemen. Het Iidmaatschap geeft recht op 1 x gratis toegang tot een nader te bepalen dansavond, alsmede reduktie op elke andere dansavond van onze club. Bij de oprichting van onze fanclub in april zijn op 6en avond reeds 67 leden ingeschreven. Gezien de grootte van de zaal zal het aantal leden de 100 niet ver mogen over- schrijden. Wil je lid worden van onze intieme fanclub doe dat dan op 3 juni a.s. zodat je de kans niet loopt dat er een ledenstop is ingegaan. Tot ziens op zaterdag 3 juni a.s., hartelijk welkom en maak de 100 vol door je op te geven als lid -van: Fanclub „The Flails". p.a. K. Scheijbeler, Kerklaan 97, Schiedam Telefoon (010) 70 43 63. IRotterdamsedijk 279™ Telefoon 26 86 66 j^chiedam De parkeerplaats aan het van Beethovenplein is men aan het gereedmaken. Waarbij men tevens kan zien met welk een aandacht onze gemeente de „noodweg Peter van Anrooylaan" behandeld. Deze weg heeft men verplaatst, waarbij U eens aan de kosten moet denken. Zelfs een leek als ik in deze, kan wel begrijpen dat dit heel wat centjes gekost moet hebben. De noodweg zal dus voorlopig blijven bestaan. De definitieve toegang van de parkeerplaats aan het van Beethovenplein zal zolang afgesloten blijven, om geen twee uitritten jdak achter elkaar naar de Laan van Bol'Es te krijgen. De bedoeling is dat de parkeerplaats aan het Chopinplein een geheel gaat vormen met de nieuwe parkeerplaats aan het van Beethovenplein. Men zal dan bij het Chopinplein het terrein op kunnen rijden en het dan weer via de dan geopende, definitieve toegang aan de Laan van Bol'Es de zaak weer ver- laten, of andersom uiteraard. Alhoewel dit laatste niet zo zeker zal zijn. Vermoedelijk zal de Peter van Anrooylaan een eenrichtings-verkeers- weg worden. Zoals misschien wel meer- dere wegen in Groenoord. Hiervoor be staan plannen, tezamen met het plaat- sen van allerhande verkeerslichten. Vooral de Peter van Anrooylaan staat des avonds barstens vol met automo- bielen. Aan beide kanten. Dit vanwege het simpele feit dat de parkeermoge- lijkheid aan het Chopin- en Griegplein niet toereikend is. De bewoners hebben op allerlei manieren getracbt dit op te lossen, maar dit heeft velen een stor ting in de gemeentekas gekost, van wege de strenge politie-controle. Waarbij gezegd moet worden, dat de brand - inbraak - storm - glas - automobiel - motorrijwiel - bromfiets - ziekenhuiskosten arbeidsongeschiktheid - huisvrouwen invaliditeit - ongevallen - wettelijke aansprakelijkheid - enz. Alle vormen van levensverzekeringen, studie- en pensioenverzekeringen. ASSURANTIEKANT OOR AL. 1%llalllMl igll Bachplein 248 - Schiedam - Telefoon 70 61 58 Aanvankelijk wilde de school van de opbrengst een geluidsprojector aan- schaffen, doch nu zich plotseling de gelegenheid voor deed, om van een andere school een nog bijna nieuwe projector over te nemen voor 1.000.- heeft men natuurlijk besloten dit toes- tel over te nemen. Voor het resterende bedrag van f 1300.- gaat men nu een behoorlijke stencilmacbine kopen, zo dat men in het vervolg het stencilwerk niet meer hoeft uit te besteden zoals tot nu toe. Het schoolbestuur dankt alle ouders, die ontzettend geholpen hebben de binnenkermis tot een sukses te maken. Er werden een zeer groot aantal prijzen en prijsjes ter beschikking gesteld. In sommige klassen kwamen zoveel prij zen binnen, dat er bijna geen plaats was ze allemaal uit te stallen. Verder zijn er vele vaders en moeders avonden bezig geweest om de kermis op te bouwen. Andere ouders sohonken of leenden de school materiaal of stonden met goede raadgevingen ter zijde. Ook op de avond zelf hielpen vele ouders spontaan mee wanneer ze zagen dat ergens hulp nodig was. bevyoners via een schrijven eerlijk en tijdig door de politie gewaarschuwd werden dat er beter geparkeerd moet worden. Misschien is nu het Van Beet hovenplein zo ruim, dat in deze hoek van Groenoord tenminste het nijpende parkeerprobleem ietwat verlicht wordt. Nu is ons inziens het aanleggen van parkeerplaatsen een uiterst moeilijk, zo niet onoplosbaar probleem. Waar men tot voor kort eigenlijk nog u:t kon gaan van een plaats per gezin, gaat dit nu reeds behoorlijk uit dd hand lopen. Het blijkt een bodemloze put te zijn, waar men gewoon niet aan toe kan geven, of men moet tevreden zijn met slechts wegen en parkeer plaatsen en geen groen, uiterst kleine speelplaatsjes tussen de auto's en mini- male voetgangersweggetjes. Dit mis schien wat overdreven gezegd, maar een ieder zal aanvoelen dat ergens een juiste middenweg gevolgd zal moeten worden in deze. En dat het soms wel eens op sommige plaatsen en tijdcn moeilijk zal zijn het automobiel kwijt te raken. Tenslotte heb je deze in Groenoord, wegens het blijvend slechte openbaar vervoer, ergens hard nodig. Als redacteur van Groenoord-Akkoor- den krijg je zo nu en dan wel eens telefonische verzoeken of komen er mensen aan de deur wat vragen. Voor- zover dit in ons vermogen ligt, zullen we volgaarne de nodige antwootden geven. De meneer die - nu reeds enkele weken geleden - aan de deur was, deed het wat anders. Hij kwam op de middag (hij was blijkbaar onbekend met het feit dat we Uw huisblad in onze vrije avonduren in elkaar zetten!) aanbellen en was verbaasd slechts de vrouw des huizes aan te treffen. Deze meneer voer op net nog beleefde toon uit, dat er zo dikwijls in ons blad over de hondenvervuiling van de stoepen e.d. werd geschreven. Hij vroeg zelfs aan mijn vrouw „U houdt zeker niet van beesten?" (dat er op onze ruit de poster van de Ned. Ver. tot bescherming van dieren is geplaatst „Redt de zeehonden weigert hun "Vel" was hem blijkbaar ontgaan). Na wat gesputter beloofde deze hondenvriend mijn vrouw zelf hierover een artikel - ondertekend met zijn naam en adres - te schrijven. Na al die weken geduldig te hebben ge- wacht is het bewuste artikel nog niet binnen. Ik doe de zaak dus nu maar af met het wat schaapachtig gezegde „Ook hier veel geschreeuw en weinig wol". Hoewel „BIaffende honden schrij ven niet" of „Hoe meer ik naar de mensen kijk, hoe meer ik van m'n hondje hou" ook wel op zijn plaats zou zijn. J. v. S. WAARBORGVOOfcVAKKUNDIGHEID deze advertentie nood BEL DAN 70 71 43.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Groenoord Akkoorden | 1972 | | pagina 9