TRIMMEND VOORBEELD UW fZi Boerenleenbank voorAL BANKZAKEN Riool. ..JASMIN" Huismeester de Rijke Luchtkartering boombestand 5e jaargang no. 106 21 juni 1972 Uitgave en advertentie-exploitatie. Over het dijklichaam van de toekoinstige Zoomweg, langs de 3 A.B.P. flats, beweegt zich een hardlopende figuur, in zwarte korte broek en wit poloshirt. Hij loopt de hele lengte van de dijk en duikt dan even later op tussen de bossages van het aan die dijk grenzende sportpark in het Vlaardingse Holy. Weer wordt de dijk ,,genomen", weer gaat het terug door het park en de verbaasde toeschouwer ziet dit tafereel zich maar liefst 4 x herhalen zonder dat de hardloper ook maar 1 tel zijn tempo inhoudt! Als straf: 5e ronde. Schommelend gewicht. VERZEKERINGEN BMJL SUPER- ENKABE markt de bank voor iedereen- Jongleren in O.K. JOL. Militaire carriere. Kinderspeelplaats bij Bachplein gerealiseerd Aan de zuidelijke rand van het Bachplein tussen het eer ste flatgebouw en het nood- winkelcentrum "Ouverture", is door de afd. Plantsoenen van de dienst van Gemeente- werken een kinderspeelplaats aangelegd. Dit is gebeeurd op verzoek van de bewoners van dit aangrenzende flatgebouw. Groenbeplanting later. Vergelijking mogelijk. Mozartlaan. Voetgangers. UW RIJBEWIJS? Bachpl. 114, Schiedam Lest met Fiat 850, thans ook met Opel Kadett Spec. Telefoon 70 32 91 b.g.g. 70 23 85 of 70 70 87 GROENOORD akkoorden Orgaan van de Wijkver. Groenoord e.o. te Schiedam. Verschijnt elke 14 dagen huis aan huis. Corresp. adres Wijkver. Groenoord: Postbus 410. Schiedam. - Betalingen Wijkver.: 4.50 per kwartaal; f 18.00 per jaar, t.n.v. Penningmeester Wijkvereniging Groenoord. - Giro 26 75 85, Schiedam. RedaktieJ. v. Schaverbeke. Bachpl. 186 tel. 70851* B. D. Roea, telef. 70 82 47; J. Foppen. telef. 70 96 75 „De Magneet", Drukkers - Uitgevers, Rotterdamse- dijk 279 - 281, Schiedam. Tel. (010) 26 86 66 - 26 66 70 Na 18.00 uur J. J, Levens jr., Job. Straussplein 332, Telefoon 70 69 67. i De bewoners van de A.B.P. flats zullen de energieke hardloper intussen wel kennen, maar aan de outsiders willen we hem graag eens voorstelten: Het is de 52-jarige chef huismeester D. de Rijke, wonend op het Chopinplein. Ja, U leest het goed; 52 jaar is deze sportieve huismeester en iedere dag, weer of geen weer, volbrengt hij dit huzarenstuk. Zijn parcours van ca. 7% kilometer kost hem, in regeknatige cadans, precies 40 minuten. En wee de keer dat hij boven zijn tijdslimiet Ikomt! Dan straft hij zichzelf op Spar- taanse wijze met nog een extra 5e ronde. Daar waar een ander het zou lat enafweten, gooit de Rijke er nog een schepje bovenop! En als U dan denkt dat hij dan amechtig in een stoel neerzakt hebt U het mis. In het trapportaal bij zijn woning op de eer- ste verdieping maakt hij zijn sportieve missie dan nog eens af met een num- mertje gymnastiek van ca. 15 minuten van bijzonder zwaar kaliber. Om daar- na gewoon weer door te gaan met zijn dagelijikse bezigheden. Ondanfcs zijn dagelijkse zware spor tieve prestaties kun je de Rijke verre van een slanke jongen noemen. Zijn gewicht sohommelt rood de 87 kilo. En dat het met recht schommelt be- wijst de weegschaa'l, die bij vertrek bijvoorbeeld 89 kilo aanwijst om daar- na bij aankomst te zijn gedaald tot 86% kilo. Twee en een halve kilo blijven dus achter in het mulle zand (Advert«ntle) Auto-verzekering Nieuwe stijl. Reeds vanaf 100,- per jaar is uw auto W.A. verzekerd. No-claim korting tot 40%. 10 ,aanvangs no-claim voor hen die pas gaan rijden. H.H. ambtenaren speciaal tarief. Elders verdiende no-claim wordt direct overgenomen. Tevens verzorgen wij voor U persoonlijke leningen. 2e hypo- theken en auto-financieringen. Uw auto-premie is per maand betaalbaar. Assurantie-kantoor S. J. Kuipers N.V. Sibeliusplein 172 Schiedam Tel. 710824 zio advortentl ACHTERPAGUVA Schiedam Kethel Zwaluwlaan 111 - Telef. 70 51 55 Nleuwlandpleln 56 Tel. 70 81 83 Groenelaan 54 - Telef. 26 21 60 van de dijk en op de Vlaardingse paden. Gevraagd naar een speci i.il dieet antwoord de Rijke: „Ik eet alles wat ik graag lust, drink een cognacje en op zijn tijd een pilsje maar :k ben een fel tegenstander van roken". ,,A1 zou ik er stinkendrijk van kunntn worden, ik raak geen sigaret aan". Dat deze sportieve huismeester dan ook een graag gezien bestuurslid is van de Vereniging Gezondheidszorg valt te begrijpen. Ook in de weekends spaart de Ryke zich beslist niet. Vanuit zijn tent op de camping in Nieuwkoop doet hij bijna alles lopend, zwemt regelmatig ..even" de Nieuwkoopse plas over en jongleert meet buitenboord dan bin- nenboord met zijn felle o.k. jol. Over slappe buikspieren dan ook beslist geen klagen! En om nog eens op het hardlopen terug te komen; bij menige prestatieloop over 10 km, overal in den lande, haalde hij een prijs weg. De Rijke: „Het is gek; ik won altijd de 2e prijs; alleen als ik buiten mede- dingen meeliep dan kwam ik steevast als eerste aan". Dat onze sportieve huismeester, die om fit te blijven alle boodschappen in de wijk en daarbuiten op de fiets doet, niet van vandaag of gisteren tot zijn prestaties is gekomen, valt te be grijpen. Wie in zijn verleden duikt vindt daar een grote reeks van funk- ties waarbij lijf en leden beslist niet gespaard werden. Op 18-jarige Ieeftijd meldde hij zich aan bij het K.N.I.L. (voor jongeren: het Konink'lijk Nederlands Indisch Le- ger) en was daar vervolgens bij de artilerie en bij de infanterie. En daar in dienst, begon ook de sportieve car riere van de Rijke. Langdurig verblijf in een Jappenkamp en werk aan de iberuchte Birma spoorweg eisten het uiterste van zijn uithoudingsvermogen. zie vervolg pag. 3 In het betegelde plateau is een met houten bielzen omgeven speelruimte aangebracht waarin, wederom met houten bielzen afgezet, een grote zandbak van 6x6 meter, waarbij ook twee zitbartken. Daarnaast nog een ruimte met sierbetegeling waarop zes speelwerktuigen: een Drug, een rek, twee ringen en twee "epsilons" (zes- kantige ringen waar kinderen door- heen kunnen kruipen). Deze speelplaats is reeds aanwezig. Wanneer het grondwefk voor de aan- leg van het hoofdriool gereed is, zal in een later stadium de hele zuidrand van het Bachplein door de afd. Plant soenen worden afgewerkt met een groenbeplanting. Bij het winkelcentrum zijn echter reeds zeven grote bloemibakken, met een middellijn van 2 meter aangebracht, die bijdragen aan de verlevendiging van het plein. Daardoor is het aantal bloembakken dat door de afd. Plantsoenen in de stad is uitgezet gebracht op totaal 530. De ervaring leert dat er helaas uit de bloembakken nog al eens bloe- men worden gehaald en zelfs hele planten gestolen. Wanneer gemerkt wordt dat uit bepaalde bloembakken herhaaldelijk wordt gestolen, is de afd. Plantsoenen wel verplicht die bakken daar weg te halen en over te brengen naar een andere plaats. Het aantal bakken en planten is nu een- maal niet onbeperkt. Overigens is de afd. Plantsoenen ge reed gekomen met het aanbrengen van de zomerbeplanting, dit geldt zo- wel voor de bloembakken als de plant soenen in de gehele stad. Voor afdeling Plantsoenen van de dienst Gemeentewerken zullen binnen- kort, in de periode rond "de langste dag van het jaar", weer luchtfoto's van het boombestand in Schiedam gemaakt worden. Deze luchtkartering geschiedt met infra-rode film, waarbij het mo gelijk wordt om zieke bomen op de verkregen foto's te herkennen. Het groen van alle vormen beplantingen komt in rood op de foto terug, doch zieke bomen geven een andere tint rood dan de gezonde. Aangezien votig jaar soortgelijke luchtfoto's met infra-rode film zijn vervaardigd van het boombestand is Schiedam, is nu een vergelijk mogelijk met een aanduiding van de vooruit- of achteruitgang van de toestand van de "boomgroep" van de afd. Plantoenen kan dan maatregelen nemen. Deze moderne vorrn van controle van het boombestand door luchtkartering maakt het mogelijk op snelle en een- voudige en daardoor relatief goedkope wijze een totaal beeld te krijgen van de toestand van de bomen. Anders zouden de boomdeskundigen boom voor boom op de toestand moeten bekijken, wat tijdrovend is en veel mankracht vergt. De luchtkartering kan overigens al leen geschieden bij gunstig vliegweer en heldere lucht. Nog eventjes en dan is voor een poosje de herrie, benodigd voor de aanleg van ons riool verdwenen naar het nog onlbewoonde gebied van Woudhoek- Zuid. Is men daar dan weer klaar, dan komt de hele zaak weer aan de Willem Andriessenlaan terug in Groenoord, gaat langs de Ghurohillweg naar Bad Groenoord en verdwijnt dan naar Nieuwland. De Mozartlaan (tussen Johann Strauss plein en het Bachplein) blijft voorlopig een troep. De grond moet eerst in- klinken. Als dat is gebeurd, dan wordt het pas normaal. Dan wordt de Mo zartlaan een weg van vier rijbanen, fiets- en voetpaden. Er komen verkeers- lichten, zebrapaden en wat niet al. Bij de gemeente heeft men echter iet- wat het leven gebeterd. Men zal ge- durende de tijd van inlklinken paden voor fietsers en voetgangers aanbren gen, tussen het Johann Straussplein en Bachplein, dit ten gerieve van de bewoners. Dank U bestuurderen. J.F. Dan naar BOVAG-rijschool V.A.M.O.R., BOVAG en N.B.A. g«- diplomeerd en erkend.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Groenoord Akkoorden | 1972 | | pagina 1