Klaverjassers in Groenoord opgelet!!! Stinkt het 150000 weer Eten langs de lijn Mevr. A. Bakker-Smit hervat cursus zelfverzorging. Schaak- vereniging GROENOORD Help mee POSTZEGELS SPAREN „'t CENTRUM" Boerderij lfLandvreugd" Elke vrijdagavond geopend voor alle Groenoord bewoners Heeft U nog geen tijd gehad kom dan snel eens kijken, binnenkort wordt de vrijdag avond een besloten avond voor uitsluitend leden van de Wijkvereniging. Als het U bevalt kunt U nog tijdig lid worden. Schiedam centrum met drie nieuwe zaken uitgebreid. Elders in Groenoord-Akkoorden staat vermeld dat de bestaande onderafdeling van de Wijkvereniging Groenoord e.o. n.I. de Bridge- en Kaartclub Chans 2 afzonderiijke onderafdelingen zijn geworden. Wat houdt dat voor U in? Wei dat wil allereerst zeggen dat de liejhebbers van kaarten nu ongestoord hun eigen omgeving kunnen gebruiken en zieh alleen maar met de problemen van het kaarten behoeven bezig te houden. Wy verzoeken nogmaals alle be- woners van Schiedam-Noord de postzegels del zij op hun breiven ontvangen te sparen. Ook de meest gewone, het geeft ook niet als zij haast allemaal hetzelfde zyn. De Jeugdpostzegelclub is U er dankbaar voor. De postzegels die zij niet zelf kun nen gebruiken worden doorge- zonden naar "Het Dorp" waar men ze uitzoekt en verkoopt. Het is dus voor een goed doel. V kunt Vw postzegels zenden aan Dhr. de Graaf, Diepenbrockstraat 90; Schiedam - Groenoord, of aan postbus 410, Schiedam, t.n.v. Wijkvereniging Groenoord Ook voor het Bestuur is dat van be- lang omdat men zich nu en'kel en alleen hoeft te beraden op de uit- breiding en voortgang van hun eigen vereniging, Wat is nu het doel van dit artikeltje? U raadt het al. Nieuwe leden, veel nieuwe leden. En vooral mensen die zich capabel voelen om leiding te geyen. Nu men gescheiden verder gaat is er dringend behoefte aan een Bestuur dat met vreugde en vera.nt- woordelij'k'heid het schip in veiiige wateren houdt. Bovendien is er even- eens dringend behoefte aan wedstrijd- leiders die in moeilijike gevallen juiste beslissingen kunnen nemen. Wij vcten dat er veel gekaart wordt in de huis- kamers. Daarom menen wij een drin gend beroep op U te rnogen doen; ver- laat voor een avond per week Uw Tijidens en na een spannende wedstrijd worden er heel wat snacks gegeten; spanning en ergernis over een gemdste bal moet je geiwoon wagkauwen. Trou- wens - wie aan sport idoet moet goed eten - en ds al dat schreeuwien en sprin- gen langs de lijn soms niet dnspannend? Niet alleen langs de lijn, ook thuds voor de televiisie worden er tijdens spannende sportwedstrijden heel wat happen en drankjes weggewefkt. Smik- kelen en amullen hoort nu eenmaal bij de supporter als de ibal bij het spell Wie alleen naar sport kijfct heeft echter geen extra kracht, dn de vorm van voeding, nodig. Voor een gewoon mens, dus ook voor de supporter, zijn drde goed samengestelde maaltijden per dag voldoende en al de lekkere extraatjes tussendoor worden op den duur ge woon teveel. Een hartinfarct tijdens een spannende wedstrijd is al geen uitzondering meer, noch bij de thuiszittende televisie- kijiker, n6ch bij de supporter „langs de lijn". Factoren die het rdsico, vroegtijdig te sterven aan hart- en vaatziekten, ver- hogen zijn bij veel Nederlanders al aanwezig, n'l. - te weinig regelmatige licshaams- bewegintg - een te hoog lichaamsgewicht - teveel en verkeerd eten en snoepen - teveel sigaretten roken - spanningen - een venhoogd chdlesterolgehalte van het bloed. Regelmatig aan sport doen is gezond, regelmatig al etend en drdmkend naar sport kijken, besldst ongezond. Lichaamsbewegdnig samen met een uit- gebalanceerde voeding 'is voor de sportsupporter net zo belangrijk om in oonditie te blijven, als voor de top- sporter. Wil de sportwereld haar supporters behouden, dan moet zij hen de moge- lijkheid bieden om een goede voedsel- en snadkkeus te maken, rondom het sportveld en op de tribunes ook ge- zonde snacks te koop zijn. Rijwiel- en Bromflefshandel Noordeinde 2, fel. 7068 74, Kethel Tevens het adres voor alle huishoudelijke- electrische artikelen ihuis en de buds, en ga naar de zo juist verbouwde gezellige Boerderij Land vreugd en breng daar met Uw ken- nissen en Uw medespelers een gezellige avond door. U zult er geen spijt van hebben. Er wordt allerwege geklaagd over gebrek aan contact in het wel genoemde Betonoord, met zijn vele flats en de vele afzonderiijke gezinnen welke daar wonen. Welnu, hier is Uw kans, hier liggen contacten, in de Boerderij Landvreugd. Daar wacht men op U, kaarters. Het Bestuur van de Wijkverenigmg Groenoord doet een dringend beroep op alien die kunnen, die willen kaar ten. U moest eens weten hoe geze'lig of het in de vernieuwde boerderij kan zijnals U komt. Men verwacht U ter kennismaking op maandag 18 September a.s. capR De beste keus uit het bestaande assortment is: kippepoot van de grill, hamburger, zoute of zure hating, rolmops, zure bom/fcomikommer, kaas uit het vuistje, krentenbol, rozijnen, studentenhaver, gementgde noten belegde broodjes met het volgende beleg: magere ham, magere varkensfricandeau, kaas, tong, rosbief, rookvlees, tartaar, garnalen dranken: tomatesap, vruchtesappen, magere chocolademelk, magere yoghurt met vruchten, karnemelk. Ideeen voor goede snacks die de aandacht vragen: belegde bruine broodjes met: zuurkool, casselerrib - chilisaus komkommer - pindakaas - sambal kaas - ananas - blaadje sla blaadje sla - ronijn - hot tomaten- ketohup. tosti's met: magere iham - tomaat - kaas magere ham - paprika - kaas sardines - tomaat - kaas Sate met tomatenketchup/sambal zure bom gewikkeld in magere ham Salades van bijvoorbeeld: tonijn - rijst - tomaat - ui - peterselie kip - ananas - rijst - kerrie mager koud vlees - komkommer - boontjes Als slasaus geen mayonaise gebruiken, maar slasaus met 25% olie 6f een mengsel van olie, azijn, mosterd, peper zout of komkommerslasaus. Stinkt het weer zo verschrikkelijk dat U het niet meer uithoudt of maken de vliegtuigen voor Zes- tenhoiven teveel lawaai, bel dan onverwijld het klachtennummer van de meld- en regelkamer Rijn- mond, dag en nacht bereikbaar. Door onvoorziene omstandigheden was 5 September j.l. de grote zaal van boer derij Landvreugd niet voor het scha- ken beschikbaar. Er. werd een nood- oplossing gevonden door de zgn. Blau- we Zaal in allereil voor sohaken in te richten. Voor normale competitiewed- strijden is deze zaal echter ontoerei- kend, zodat werd besloten een snel- sdhaakavond te organiseren. Ongesla- gen winnaar van deze snelschaakcom- petitie werd de Heer H. Reismann, die er zelfs in slaagde onze gast de Heer J. van Baarle te verslaan. Deze prestatie krijgt nog meer relief als U bedenkt dat de Heer van Baarle zich wederom voor de nationale titelstrijd heeft geplaatst. Volgende week zal de competitie nor- niaal worden voortgezet in de door de Heer Crama opnieuw ingerichte boerderij. Als nieuwe leden konden wij de Heren Bulkkers en Heijn begroeten. waarbij de Heer Bukkers het maar eventjes presteerde zich in het snel- sohaaktournooi .in de finale-groep te spelen. Het staat nu definitief vast dat een tweede team van de SV Groenoord zich zal gaan doen gelden in de RSB competitie. Om U in staat te stellen de data van de uitwedstrijden te reser- veren zullen wij die data zo spoedig mogelijik aan U mededelen. U1TSLAGEN 29 augustus 1972. Groep A. G. Henkelman - H. Reismann 1-0 R. Helsinger - J. Schoonderwoerd 0-1 A. de Groot - J. van Troost 1-0 D. Boogaard - J. Dortland Vz-Vz F. de Groot - J. Zwart i/2-y2 Groep B. D. van Veen - C. Groeneveld y2-i/2 B. van Wijngaarden - M. Fick 0-1 A. Bouts - A. Eenhuizen 1-0 A. van Mastrigt - J. Meeder 0-1 Groep C. J. Renskers - T. Buurman 0-1 E. v. d. Steeg - L. v. d. Broek 1-0 H. Zeilstra - Mevr. Berghuis 0-1 Grote drukte heerste er woensdag 6 September j.l. op de Broersvest bij de opening van de vestiging in Schie dam van C A. Een grote menigte mensen sloegen de verrichtingen gade van onze onvolprezen Rijnmondband, die letterlijk en figuurlijk bewees dat er nog muziek in ons centrum zit. Gezien de vele kooplustigen direct na de opening geloven wij dat C A mid den in de roos heeft geschoten met hun Schiedamse zaak. Niets afdoende aan onze andere goede winkeliers, waren we in het verleden - gedrongen tussen Vlaardingen en Rotterdam - verstoken van grotere zaken. Maar niet alleen C A heeft de aanblik van het centrum verlevendigt. Donder- dag 7 September opende in het be- roemde CO-OP-pand de Heer Van Heelsbergen zijn achtste grote textiel- zaak. Wel een hele durf zo direct onder het oog van zijn grote collega, maar gezien de uitstekende sortering van deHeer Heelsbergen, zal hij het best redden. Ook donderdag opende de fa. De Priester op de Broersvest een grote zaak in tapijten, vitrages, bedden, dekens e.d. 00k hier een uitgelezen collectie. Wij zijn met deze nieuwe vestigingen bijzonder blij, we gaan zo langzamerhand op een echte stad lijken en dat is niet eens hatelijk bedoeld. J. v. S. Van Mevrouw Ans Bakker-Smit kregen wij een schrijven, waarin zij mededeelt dat zij met ingang van 3 oktober a.s. de cursus zelfverzorging zal hervatten. Wij kunnen helaas - mede door plaats- gebrek - haar gehele brief niet weer- geven, doch belangrijk daaruit is, dat deze cursus wordt gegeven voor zowel jonge als oudere vrouwen. Deze cursus bestaat uit 5 lessen, waarbij o.a. wor den behandeld reiniging en stimuleren van gezicht en hals, epileren van wenk- brauwen, gez ichtsmassage, volledige dag- en avondmake-up, manicuren en wat er verder zo allemaal bij een schoonheidscursus,feomt kijken. Deze lessen worden vanaf 3 oktober 1 maal per week gegeven en wel op dinsdagmorgen van 9.30 tot 11.30 uur en dinsdagsavonds van 19.30 - 21.30 u. Alle preparaten en make-up artikelen (en een kopje koffie) zijn bij het cur- susgeld ad f 45,- inbegrepen. Nadere inlichtingen en adres: Ans Bakker-Smit Rijksgediplomeerd Schoonheidsspecia- liste, Lisztplein 161, telefoon 70 84 94 (b.g.g. overdag bellen na 17.00 uur). Gezien het grote succes van de cursus vorig jaar, zal er ook nu zeker be- langstelling voor bestaan. J. v. S. GoalIen het bekende gejuich knalt uit de kelen van de supporters. „Daar moet op gedronken worden" en „ja, ddorgeven maar, warme nasiballen en kroketten en een toffeereep in chocola want dat houdt fit".

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Groenoord Akkoorden | 1972 | | pagina 11